Πράξη σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών – Νέοι Κανόνες για τους Παρόχους Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

12 Σεπ 2023
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

 • Πράξη σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών - Νέοι Κανόνες για τους Παρόχους Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Ο Κανονισμός σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών θεσπίζει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο σε ολόκληρη την ΕΕ για την ρύθμιση των διαδικτυακών ενδιάμεσων υπηρεσιών, όπως οι πάροχοι φιλοξενίας, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης.

Στις 19 Οκτωβρίου 2022, είκοσι δύο χρόνια μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2000/31/EC (“Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο”), η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 για μια Ενιαία Αγορά Ψηφιακών Υπηρεσιών (“Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίας” ή “DSA” or “Πράξη”).

Η DSA αποτελεί μέρος του πακέτου ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΚ 2020 και έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1925 για τις αμφισβητούμενες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (“Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές“ ή “DMA”).

Στόχος της Πράξης είναι να θεσπίσει εναρμονισμένους κανόνες για την εσωτερική αγορά των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας προς ένα ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο διαδικτυακό περιβάλλον που διευκολύνει την καινοτομία, προστατεύοντας παράλληλα με αποτελεσματικό τρόπο τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Οι πράξεις DSA και DMA αποτελούν κεντρικούς πυλώνες του νέου νομικού πλαισίου της ΕΕ για την ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (“P2B Κανονισμός”) και την Οδηγία για τα Πνευματικά Δικαιώματα στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

Η DSA ακολουθεί μια κλιμακωτή προσέγγιση για την ρύθμιση των ψηφιακών ενδιάμεσων υπηρεσιών. Ανάλογα με την φύση της υπηρεσίας, η Πράξη θεσπίζει τέσσερις βαθμίδες υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας, με τα VLOPs και τα VLOSEs να υπόκεινται σε πιο ολοκληρωμένες απαιτήσεις.

1. Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί & Αντικείμενο

Η DSA αναφέρεται σε υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών που αποτελούν ενδιάμεσες υπηρεσίες και αφορούν αποδέκτες υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι ή βρίσκονται στην Ένωση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης των παρόχων των ενδιάμεσων υπηρεσιών αυτών.

Ως εκ τούτου, η DSA έχει ρητώς εξωεδαφικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβάνοντας στο πεδίο εφαρμογής της παρόχους ενδιάμεσων ψηφιακών υπηρεσιών εγκατεστημένους εκτός ΕΕ που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Όμοια με το αντιπροσωπευτικό όργανο της ΕΕ για τον ΓΚΠΔ, αυτές οι οντότητες είναι υποχρεωμένες βάσει της Πράξης να ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο εντός της ΕΕ ο οποίος είναι υπεύθυνος για λογαριασμό τους.

Το άρθρο 3 της Πράξης περιλαμβάνει τους ακόλουθους ορισμούς:

 • Υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών συνιστά κάθε υπηρεσία που παρέχεται έναντι αμοιβής, από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα, και κατόπιν ατομικού αιτήματος ενός αποδέκτη υπηρεσιών;
 • Ενδιάμεση υπηρεσία συνιστά είτε μια υπηρεσία απλής μετάδοσης (για παράδειγμα VoIP, VPN ή WiFi) είτε μια «υπηρεσία αποθήκευσης κρυφής μνήμης (για παράδειγμα προσωρινή αποθήκευση ιστού ή διακομιστής μεσολάβησης) είτε μια υπηρεσία φιλοξενίας (π.χ. φιλοξενία διαδικτύου, διαδικτυακές πλατφόρμες, διαδικτυακές αγορές και μηχανές αναζήτησης);
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα σημαίνει μια υπηρεσία φιλοξενίας που, κατόπιν αιτήματος ενός αποδέκτη της υπηρεσίας, αποθηκεύει και διαδίδει πληροφορίες στο κοινό ως βασική της δραστηριότητα;
 • Μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης είναι μια ενδιάμεση υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν ερωτήματα προκειμένου να πραγματοποιούν αναζητήσεις, καταρχήν, σε όλους τους ιστότοπους ανεξαιρέτως ή σε όλους τους ιστότοπους σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, με βάση ένα ερώτημα για οποιοδήποτε θέμα με τη μορφή λέξης-κλειδιού, φωνητικό αίτημα, φράση ή άλλη εισαγωγή και η οποία επιστρέφει αποτελέσματα σε οποιαδήποτε μορφή περιέχοντας πληροφορίες που σχετίζονται με το ζητούμενο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την κλιμακωτή ρυθμιστική προσέγγιση της Πράξης, οι ψηφιακές ενδιάμεσες υπηρεσίες υπόκεινται στις ακόλουθες βαθμίδες υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας:

 • 1ο Επίπεδο: Κανόνες διαφάνειας για την εποπτεία περιεχομένου που ισχύουν για όλες τις ενδιάμεσες υπηρεσίες,
 • 2ο Επίπεδο: Απαιτήσεις ειδοποίησης και δράσης που ισχύουν για παρόχους φιλοξενίας και διαδικτυακές πλατφόρμες,
 • 3ο Επίπεδο: Εκτεταμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για ψηφιακές πλατφόρμες και αποκλειστικές υποχρεώσεις για ψηφιακές πλατφόρμες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους;
 • 4ο Επίπεδο: Διαχείριση κινδύνου, μετριασμός κινδύνου, ανεξάρτητος έλεγχος, έλεγχος δεδομένων και ενισχυμένες απαιτήσεις διαφάνειας για τα VLOP και τα VLOSE που επιβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

2. Ευθύνη Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών

Το Κεφάλαιο II του DSA αντικαθιστά τα άρθρα 12-15 της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με την ευθύνη των Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών.

Όπως και στην Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι σχετικές διατάξεις της Πράξης προβλέπουν ότι οι απλοί πάροχοι αγωγών, προσωρινής αποθήκευσης και φιλοξενίας (i) γενικά απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν υπό την προϋπόθεση ότι είναι απλώς ενδιάμεσοι και στερούνται πραγματικής γνώσης παράνομης δραστηριότητας· και (ii) δεν έχουν γενικές υποχρεώσεις παρακολούθησης ή ενεργούς διερεύνησης γεγονότων έναντι αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Πράξη ορίζει ειδικούς κανόνες για την εκτέλεση από παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση των εντολών και των αιτημάτων για πληροφορίες που εκδίδονται από εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές σχετικά με παράνομο περιεχόμενο.

3. Γενικές Υποχρεώσεις Παρόχων Ενδιάμεσων Υπηρεσιών

Η DSA ορίζει τις ακόλουθες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που ισχύουν για όλους τους παρόχους υπηρεσιών διαμεσολάβησης (Κεφάλαιο III, Ενότητα 2):

 • Τον ορισμό ενός μοναδικού σημείου επαφής με τις αρμόδιες αρχές και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους,
 • Τη συμπερίληψη στους όρους και τις προϋποθέσεις πληροφοριών σχετικά με τυχόν περιορισμούς στη χρήση των υπηρεσιών τους, όπως η εποπτεία περιεχομένου, η αλγοριθμική λήψη αποφάσεων και οι κανόνες χειρισμού παραπόνων,
 • Τη δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας για τον έλεγχο του περιεχομένου, με εξαίρεση τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις ως ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις.

4. Πρόσθετες υποχρεώσεις για παρόχους φιλοξενίας

Επιπλέον, η DSA ορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που ισχύουν για παρόχους φιλοξενίας και ψηφιακές πλατφόρμες ως εξής (Κεφάλαιο III, Ενότητα 2):

 • Η δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης που διατίθενται σε οποιονδήποτε τρίτο για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου,
 • Η υποβολή αναλυτικών αιτιολογικών λόγων στους επηρεαζόμενους αποδέκτες των υπηρεσιών τους σχετικά με τον περιορισμό ή την αναστολή αφαίρεσης περιεχομένου πρόσθετων περιοριστικών μέτρων εναντίον τους,
 • Η παροχή αντίστοιχης ειδοποίησης προς τις εθνικές διωκτικές ή δικαστικές αρχές σε περίπτωση υποψίας ποινικών αδικημάτων που διαπράττονται μέσω των υπηρεσιών τους.

Ως lex specialis για την DSA, το άρθρο 17 της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά προβλέπει πρόσθετους κανόνες για τη ρύθμιση περιεχομένου πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς άδεια που δημιουργείται από χρήστες σε διαδικτυακές πλατφόρμες κοινής χρήσης περιεχομένου.

5. Πρόσθετες υποχρεώσεις για διαδικτυακές πλατφόρμες

Επιπλέον, η DSA προβλέπει τις ακόλουθες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που ισχύουν για διαδικτυακές πλατφόρμες (Κεφάλαιο III, Ενότητα 3):

 • Καθιέρωση αποτελεσματικών, εύκολης πρόσβασης και φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων εσωτερικής διαχείρισης παραπόνων που διατίθενται στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους, τα οποία διασφαλίζουν ότι τα παράπονα αντιμετωπίζονται έγκαιρα, χωρίς διακρίσεις, επιμελή και αυθαίρετα,
 • Παροχή στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους του δικαιώματος πρόσβασης στην εξώδικη επίλυση διαφορών ενώπιον πιστοποιημένων φορέων,
 • Προτεραιοποίηση των ειδοποιήσεων κατάργησης παράνομου περιεχομένου όταν αυτές προέρχονται από αξιόπιστους φορείς αναγνωρισμένους με βάση την Πράξη,
 • Το δικαίωμα αναστολής των υπηρεσιών τους σε αποδέκτες που συχνά παρέχουν εμφανώς παράνομο περιεχόμενο,
 • Τη δημοσίευση βελτιωμένων ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας για τον έλεγχο του περιεχομένου μαζί με τη δημοσίευση ανά εξάμηνο πληροφοριών σχετικά με τους μέσους μηνιαίους ενεργούς αποδέκτες των υπηρεσιών τους στην Ένωση,
 • Τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των διαδικτυακών διεπαφών τους με τρόπο που να μην παραπλανά ή χειραγωγεί τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους ή με τρόπο που αλλοιώνει ουσιωδώς την ικανότητα των αποδεκτών των υπηρεσιών τους να παρέχουν δωρεάν και την ικανότητα των αποδεκτών των υπηρεσιών τους υπηρεσία λήψης ελεύθερων και τεκμηριωμένων αποφάσεων,
 • Αναγνώριση με σαφή, συνοπτικό και ξεκάθαρο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο των διαφημίσεων εντός των υπηρεσιών τους και των σχετικών δεδομένων,
 • Απαγόρευση διαφήμισης με βάση τη δημιουργία προφίλ με χρήση ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή δεδομένων ανηλίκων,
 • Δημοσίευση των κύριων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα συστάσεων τους, καθώς και τυχόν επιλογές για τους αποδέκτες της υπηρεσίας να τροποποιήσουν ή να επηρεάσουν αυτές τις κύριες παραμέτρους,
 • Εφαρμογή κατάλληλων και αναλογικών μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ιδιωτικότητας, ασφάλειας και ασφάλειας των ανηλίκων.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις («ΜμΕ») εξαιρούνται γενικά από τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις.

6. Πρόσθετες υποχρεώσεις για διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν τις συμβάσεις εμπόρων / καταναλωτών

Η DSA περιέχει επίσης υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που απευθύνονται σε παρόχους διαδικτυακών πλατφορμών που διευκολύνουν τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων ως εξής (Κεφάλαιο III, Ενότητα 4):

 • Τον σχεδιασμό διαδικτυακών διεπαφών με τρόπο που να επιτρέπει στους εμπόρους να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις προσυμβατικές πληροφορίες, τη συμμόρφωση και τις πληροφορίες για την ασφάλεια των προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης,
 • Την ιχνηλασιμότητα των εμπόρων μέσω της συλλογής, επαλήθευσης και δημοσίευσης των επιχειρηματικών τους δεδομένων ("KYBC"),
 • Την παροχή πληροφοριών για παράνομα προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές που τα αγόρασαν μέσω των πλατφορμών τους,

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως ΜμΕ εξαιρούνται γενικά από τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις.

7. Πρόσθετες Υποχρεώσεις για VLOPs και VLOSEs

Σύμφωνα με το DSA, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης που έχουν μέσους μηνιαίους ενεργούς αποδέκτες της υπηρεσίας στην Ένωση ίσο ή μεγαλύτερο από 45 εκατομμύρια υπόκεινται σε πρόσθετες υποχρεώσεις (Κεφάλαιο III, Ενότητα 5).

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης αποκτούν την ιδιότητα των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών ("VLOP") και των πολύ μεγάλων διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης ("VLOSEs") μετά τον χαρακτηρισμό τους δυνάμει αντίστοιχης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τα αναφερόμενα δεδομένα από τον πάροχο της διαδικτυακής πλατφόρμας ή της ηλεκτρονικής μηχανής αναζήτησης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αναφοράς του άρθρου 24 παράγραφος 2-3.

Οι πάροχοι VLOP και VLOSEs θα συμμορφώνονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Τη διενέργεια ετήσιων αξιολογήσεων κινδύνου για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών τους, τυχόν πραγματικών ή προβλέψιμων αρνητικών επιπτώσεων για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στον πολιτικό λόγο και τις εκλογικές διαδικασίες, σε σχέση με τη βία λόγω φύλου, την προστασία της δημόσιας υγείας και ανηλίκων και σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη σωματική και ψυχική ευεξία του ατόμου,
 • Την εφαρμογή εύλογων, αναλογικών και αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού, προσαρμοσμένων στους συγκεκριμένους συστημικούς κινδύνους που προσδιορίζονται στις αξιολογήσεις κινδύνου,
 • Τη διενέργεια, με δικά τους έξοδα, ετήσιων ανεξάρτητων ελέγχων από πιστοποιημένα τρίτα μέρη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με την Πράξη,
 • Την εφαρμογή ενισχυμένων υποχρεώσεων σχετικά με τα συστήματα συστάσεων και τη διαφήμιση στις πλατφόρμες τους,
 • Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ενισχυμένου ελέγχου δεδομένων και αναφοράς διαφάνειας έναντι των αρμόδιων αρχών,
 • Τη σύσταση ανεξάρτητων λειτουργιών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την Πράξη,

8. Εποπτεία & Επιβολή

Η DSA επιβάλλει την υποχρέωση στα κράτη μέλη να ορίσουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που θα είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και την επιβολή της Πράξης. Μία από αυτές τις αρμόδιες αρχές θα οριστεί ως Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών αρμόδιος για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εποπτεία και την επιβολή της Πράξης.

Οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών έχουν την εξουσία να επιβάλλουν πρόστιμα σε ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών που παραβιάζουν τις διατάξεις του DSA, το μέγιστο ποσό των οποίων θα είναι 6 % του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Περαιτέρω, χορηγείται δικαίωμα στους αποδέκτες των υπηρεσιών:

 • να υποβάλουν καταγγελία κατά παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με ισχυρισμό παράβασης της Πράξης, στον Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ή είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης της υπηρεσίας,
 • να ζητήσει, σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, αποζημίωση από τους παρόχους υπηρεσιών διαμεσολάβησης, για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία υποστεί λόγω παράβασης των υποχρεώσεών τους βάσει της Πράξης.

Ο Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών ή όπου κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει αποκλειστικές εξουσίες να εποπτεύει και να επιβάλλει την Πράξη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του, η DSA δημιουργεί επίσης μηχανισμό διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των Συντονιστών Ψηφιακών Υπηρεσιών και μεταξύ αυτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η DSA αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εποπτεία των VLOPs και VLOSEs. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή έχει την εξουσία:

 • Να απαιτεί την παροχή πληροφοριών για πιθανές παραβάσεις,
 • Να λαμβάνει συνεντεύξεις και δηλώσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • Να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και να λαμβάνει επεξηγήσεις σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, το σύστημα πληροφορικής, τους αλγόριθμους, τη διαχείριση δεδομένων και τις επιχειρηματικές συμπεριφορές της υπό εξέταση οντότητας,
 • Να διατάσσει προσωρινά μέτρα,
 • Να καθιστά δεσμευτικές τις προσφερόμενες δεσμεύσεις από υπό εξέταση οντότητες,
 • Να εκδίδει εντολές για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης,
 • Να επιβάλλει πρόστιμα έως και 6 % του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της υπό εξέταση οντότητας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος,
 • Να εκδίδει εντολές για την εφαρμογή μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων προς συγκεκριμένα VLOP και VLOSEs.

Τέλος, με την DSA συστήνεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών ως ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα Συντονιστών Ψηφιακών Υπηρεσιών για την εποπτεία των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών.

Για την ενίσχυση της εποπτείας της DSA μέσω εσωτερικών και εξωτερικών διεπιστημονικών γνώσεων, η Επιτροπή δημιούργησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας ("ECAT").

9. Χρονοδιάγραμμα

H DSA τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2022.Η Πράξη θα ισχύει γενικά από τις 17 Φεβρουαρίου 2024.

Ωστόσο, τα VLOPs και τα VLOSEs θα πρέπει να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων μηνών από τον ορισμό τους, όταν η ημερομηνία αυτή είναι νωρίτερα από τις 17 Φεβρουαρίου 2024.

Η Πράξη εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να συμπληρώσει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τα ακόλουθα θέματα:

(i) τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες των αναφορών διαφάνειας από παρόχους ψηφιακών πλατφορμών,

(ii) τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του αριθμού των μέσων μηνιαίων ενεργών παραληπτών VLOP και VLOSEs,

(iii) τους κανόνες για τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων τρίτων σε VLOP και VLOSEs,

(iv) τους τεχνικούς όρους για την πρόσβαση και την κοινή χρήση από τα VLOP και τα VLOSEs σε Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών, στην Επιτροπή ή σε ελεγμένους ερευνητές δεδομένων που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την Πράξη,

(v) τον υπολογισμό και τον καθορισμό των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβάλλονται σε VLOP και VLOSEs.

Τον Απρίλιο του 2023, η Επιτροπή εξέδωσε τις πρώτες αποφάσεις βάσει της Πράξης, ορίζοντας 17 VLOP και 2 VLOSEs.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις υποχρεώσεις των VLOP και των VLOSEs που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την οργάνωση της διαδικτυακής διεπαφής, ιδίως σε σχέση με την απαγόρευση των «σκοτεινών μοτίβων».

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 για την Ενιαία Αγορά Ψηφιακών Υπηρεσιών είναι διαθέσιμος εδώ.