Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

2 Οκτ 2020
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 ο Ν. 4726/2020 (ΦΕΚ Α’ 181), ο οποίος στο άρθρο 28 προβλέπει πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας. Σχετικά δημοσιεύθηκε την 30.09.2020 η υπ’ αριθμ. No. 39539/996/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία θέτει και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

I. Σκοπός του προγράμματος, δικαιούχοι & διάρκεια

• Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας,  με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξάρτητα του κλάδου και της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

• Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 01.10.2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

• Ως νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα θεωρούνται οι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις κατά την 18.09.2020, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

• Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

ΙΙ. Περιεχόμενο επιδότησης

• Για κάθε νέα θέση που εντάσσεται στο πρόγραμμα, το κράτος επιδοτεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

• Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μήνες μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης του εργοδότη για ένταξη της νέας πρόσληψης στο πρόγραμμα, η εργασιακή σχέση επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με 200 € επί του μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

ΙΙΙ. Ωφελούμενοι του προγράμματος επιδότησης

• Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν  από  την 01.10.2020 και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, υπό τον όρο ότι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους:

α) Δεν είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση, ή σε άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την  ημερομηνία πρόσληψής τους.

β) Δεν εργάζονται σε άλλη επιχείρηση.

IV. Δέσμευση διατήρησης θέσεων εργασίας

• Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται η κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι  τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18.09.2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων. 

• Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι: α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, γ) οι οποίοι  αποχωρούν οικειοθελώς.

V. Καταγγελία σύμβασης εργασίας και μεταβολή όρων εργασίας κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος

• Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στο πρόγραμμα. To σημείο αυτό χρήζει διευκρίνισης καθώς δεν προβλέπεται τι θα συμβεί εάν τα μέρη επιθυμούν από κοινού μια τροποποίηση.

• Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στο πρόγραμμα δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον ίδιο τον εργαζόμενο. • Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο  για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού η εταιρεία δύναται να αιτηθεί την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

• Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος εργάζεται εφεξής  χωρίς επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. • Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και οι  συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

VΙ. Διαδικασία ένταξης  στο πρόγραμμα - αίτηση έγκριση πρόσληψης

Για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

• Η επιχείρηση που επιθυμεί να προβεί σε νέα πρόσληψη, υποβάλλει, για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο, ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (σχετικό έντυπο δημοσιεύθηκε στην ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 39551/Δ1.11831/2020). Εκεί δηλώνονται:

i) τα στοιχεία της επιχείρησης, ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης (μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο), v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές της προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ, vi) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

• Ύστερα από την έγκριση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, η επιχείρηση, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρά στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προαναφερόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη. Από το λεκτικό της διάταξης φαίνεται ότι αυτή η πρόβλεψη συνεπάγεται πως η πρόσληψη ισχύει, αλλά η θέση εργασίας δεν επιδοτείται.

• Πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων, καθώς αυτό είναι ένα θέμα που έχει επίδραση στην παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

VII. Έλεγχος προϋποθέσεων - Κυρώσεις

• Οι διασταυρώσεις τήρησης των προϋποθέσεων, πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

• Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση της προϋπόθεσης διατήρησης του αριθμού θέσεων εργασίας και σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, η επιχείρηση λαμβάνει σχετική ενημέρωση από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. • Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί  το κριτήριο της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας, εκπίπτει του προγράμματος και η επιδότηση που έχει ήδη καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

 

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος του δικτύου EY Law με παρουσία σε 83 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 2.200+ συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία που στελεχώνεται από 25 δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.