Tax Alert

ΦΠΑ ανείσπρακτων απαιτήσεων – Οδηγίες Α.Α.Δ.Ε. για την υπόθεση Μαρινόπουλος

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

2 Δεκ 2019
Θέματα Tax Alerts
Περιοχές Greece

Οδηγίες Α.Α.Δ.Ε. για τον συμψηφισμό / επιστροφή ΦΠΑ επί των οριστικά ανείσπρακτων απαιτήσεων της υπόθεσης Μαρινόπουλος

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στα πλαίσια συμμόρφωσής της με την υπ' αριθμ. 355/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εξέδωσε με το υπ΄αριθμ. Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 02-12-2019 έγγραφο οδηγίες για τον συμψηφισμό / επιστροφή του ΦΠΑ επί των οριστικά ανεξόφλητων τιμολογίων έναντι των εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλος σε όλες τις επιχειρήσεις / εκδότες που καταλαμβάνονται από την απόφαση 8/16.1.2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ειδικότερα:

 • Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών είναι οι υποκείμενοι σε ΦΠΑ εκδότες των τιμολογίων να μην έχουν ασκήσει προσφυγή στο δικαστήριο.
 • Με αυτήν την προϋπόθεση, οι υποκείμενοι σε ΦΠΑ (εκδότες τιμολογίων) που καταλαμβάνονται από την απόφαση 8/16.1.2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως ισχύει, και οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση ΦΠΑ (είτε με επιφύλαξη ή χωρίς) συμπεριλαμβάνοντας αξία και ΦΠΑ ανεξόφλητων τιμολογίων, υποβάλλουν αίτηση περί μείωσης της φορολογητέας βάσης, κατ΄αναλογία του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟY συνοδευόμενη από δικαιολογητικά που απαριθμούνται στην εν λόγω Οδηγία της Α.Α.Δ.Ε. και από τα οποία προκύπτει το ανείσπρακτο της απαίτησης και η έλλειψη εκκρεμοδικίας.
 • Για τη μείωση της φορολογητέας βάσης κατά το ποσό που η απαίτηση κατέστη οριστικά ανείσπρακτη, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει απόφαση εντός εξαμήνου από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση από τον υποκείμενο.
 • Ο υποκείμενος στο φόρο εκδότης των τιμολογίων και καταρχήν υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ έχει δικαίωμα να συμψηφίσει το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό κατά το οποίο μειώνεται η φορολογητέα βάση με τις φορολογητέες εκροές της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδίδεται η απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ.
 • Στην περίπτωση που προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να το ζητήσει προς επιστροφή ή να το μεταφέρει προς συμψηφισμό, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.
 • Αίτηση για μείωση της φορολογητέας βάσης με την ίδια διαδικασία μπορούν να υποβάλουν και οι υποκείμενοι στο φόρο εκδότες τιμολογίων οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Η αίτηση προωθείται κατά προτεραιότητα και εφόσον εκδοθεί η απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, αυτή λαμβάνεται υπόψη από τον έλεγχο.
 • Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το ποσό του ανείσπρακτου ΦΠΑ δε θεωρείται δαπάνη, επομένως, δεν εξετάζεται για σκοπούς έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Στην περίπτωση που το εν λόγω ποσό έχει εκπέσει ως δαπάνη κατά τη διαγραφή της απαίτησης σε προηγούμενα έτη, θα αποτελέσει έσοδο του έτους στο οποίο γίνεται η μείωση της φορολογητέας βάσης.

Ενόψει των ανωτέρω:

 • Δικαίωμα για την υποβολή αίτησης για τη μείωση της φορολογητέας βάσης για σκοπούς ΦΠΑ έχουν καταρχήν όλες οι επιχειρήσεις/εκδότες ανεξόφλητων τιμολογίων προς τις εταιρείες του ομίλου Μαρινόπουλος που καταλαμβάνονται από την απόφαση 8/16.1.2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και αν δεν υπέγραψαν τη σχετική Συμφωνία Εξυγίανσης.
 • Η διαδικασία της υποβολής αίτησης στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ φαίνεται ότι καταλαμβάνει και όσους υποκείμενους στο φόρο εκδότες τιμολογίων έχουν ήδη εκκρεμή σχετική υπόθεση στη Διοίκηση είτε επειδή έχουν υποβάλει δήλωση ΦΠΑ με επιφύλαξη στην αρμόδια ΔΟΥ ή ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή εκκρεμεί η προθεσμία για την άσκηση τέτοιας προσφυγής.
 • Οι υποκείμενοι στο φόρο που έχουν ασκήσει προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια έχουν το δικαίωμα μείωσης της φορολογητέας βάσης και συνεπώς συμψηφισμού / επιστροφής του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα ανεξόφλητα τιμολόγια με την έκδοση της δικαστικής απόφασης και με τόκο που υπολογίζεται από την υποβολή της σχετικής επιφύλαξης στην αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα.
 • Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδιώξουν την επιστροφή του ΦΠΑ ανείσπρακτων απαιτήσεων έναντι των εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλος με την ως άνω διαδικασία λαμβανομένων υπόψη και τυχόν σχετικών διατάξεων περί παραγραφής ή άλλων χρονικών ή λοιπών περιορισμών ανά περίπτωση.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.

Έμμεση Φορολογία

Οι έμμεσοι φόροι επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και το χρηματοοικονομικό σύστημα. Το δίκτυό μας με τους αφοσιωμένους επαγγελματίες έμμεσης φορολογίας, συνδυάζει την τεχνική γνώση με την κατανόηση του επιχειρηματικού κλάδου και την πρόσβαση σε τεχνολογικά εξελιγμένα εργαλεία και μεθοδολογίες. Εντοπίζουμε τομείς κινδύνου και βιώσιμες ευκαιρίες σχεδιασμού για τους έμμεσους φόρους κατά τη διάρκεια του κύκλου φορολογικής ζωής, βοηθώντας σας να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις συμμόρφωσης και στους επιχειρηματικούς σας στόχους σε όλο τον κόσμο. Οι παγκοσμίως ολοκληρωμένες ομάδες μας σας παρέχουν την προοπτική και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους έμμεσους φόρους. Έτσι «κάνει τη διαφορά» η EY.

© 2019 EY
All rights reserved

www.ey.com