Προσωρινές Λύσεις ΦΠΑ – Οδηγίες εφαρμογής από την Α.Α.Δ.Ε.

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

3 Μαρ 2022
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

  • Προσωρινές Λύσεις ΦΠΑ – Οδηγίες εφαρμογής από την Α.Α.Δ.Ε.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εξέδωσε με την Εγκύκλιο Ε.2019/2022 οδηγίες για την εφαρμογή των Προσωρινών Λύσεων, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με τις διατάξεις του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148).

Ειδικότερα, δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες εφαρμογής και διευκρινίσεις ανά Προσωρινή Λύση:

I. Απόθεμα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντοςσε άλλο κράτος-μέλος 

• Με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κώδικα ΦΠΑορίζεται ότι η μεταφορά από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής του σε άλλο κράτος μέλος δεν θεωρείται παράδοση αγαθών κατά την έννοια τηςπαρ. 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Τα αγαθά μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος από υποκείμενο στον φόρο / προμηθευτή, ώστε να παραδοθούν στο κράτος αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά την άφιξή τους σε άλλον υποκείμενο στον φόρο/ αποκτώντα.

• Ο προμηθευτής των αγαθών δεν έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο κράτος μέλος άφιξης των αγαθών. 

• Ο αποκτών τα αγαθά διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος άφιξης των αγαθών και τα στοιχεία αυτού είναι γνωστά στον προμηθευτή των αγαθών κατά τον χρόνο αναχώρησης της μεταφοράς. 

Ο προμηθευτής καταγράφει τη μεταφορά των αγαθώνσε ειδικό βιβλίο καταχώρισης και περιλαμβάνει σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντα που του έχει αποδοθείαπό το κράτος μέλος άφιξης των αγαθών. 

Εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, θεωρείται ότι διενεργείται ενδοκοινοτική παράδοση από τον προμηθευτή στην χώρα αναχώρησης και ενδοκοινοτική απόκτηση από τον αποκτώντα στην χώρα άφιξης των αγαθών κατά το χρόνο της μεταβίβασης από τον πρώτο στον δεύτερο του δικαιώματος διάθεσης των αγαθών με την ιδιότητα του κύριου, και εφόσον τούτο λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας 12 μηνών από την άφιξη των αγαθών στο κράτος μέλος στο οποίο έχουν μεταφερθεί. 

Η ως άνω ρύθμιση απαλλάσσει τον προμηθευτή από την υποχρέωση να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο δημιουργεί απόθεμα, εφόσον δεν προβλέπεται ήδη κάποια απλοποίηση.

Τα αποτελέσματα της ρύθμισης ανατρέπονται όταν εκλείψει κάποια από τις ως άνω σωρευτικές προϋποθέσεις, όταν τα αγαθά παραδοθούν σε άλλο πρόσωπο, όταν τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε χώρα διαφορετική από το κράτος-μέλος από το οποίο μετακινήθηκαν αρχικά, καθώς και σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή κλοπής των αγαθών.

Κατ’ αναλογία των ανωτέρω, δε θεωρείται ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών κατά τη μεταφορά τους στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος μέλος, στα πλαίσια της ρύθμισης αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα ΦΠΑ. 

Με την Εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής σε ό,τι αφορά την εν λόγω απλοποίηση:

• Η τυχόν ύπαρξη ΑΦΜ/ΦΠΑ του προμηθευτή στο κράτος-μέλος άφιξης των αγαθών δεν επαρκεί από μόνη της για να αποκλείσει την εφαρμογή της απλούστευσης. 

• Στην περίπτωση που ο προμηθευτής έχει την έδρα του ή μόνιμη εγκατάσταση στο κράτος-μέλος άφιξης των αγαθών δεν εφαρμόζεται η απλούστευση, ανεξάρτητα από το αν η μόνιμη εγκατάσταση του προμηθευτή παρεμβαίνει πράγματι ή όχι στις παραδόσεις των αγαθών που αυτός πραγματοποιεί. 

• Η απλοποίηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις εισαγωγών/εξαγωγών και στην περίπτωση του άρθρου 23 παρ.1 περ. δ’ του Κώδικα ΦΠΑ (τελωνειακό καθεστώς 42). 

• Δίδονται οδηγίες και διευκρινίσεις σε σχέση με την τήρηση και το περιεχόμενο του ειδικού βιβλίου καταχώρησης των αποθεμάτων από τον προμηθευτή, τον αγοραστή, αλλά και τον αποθηκευτή σε περίπτωση που τα αγαθά αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις τρίτου προσώπου (π.χ. εταιρεία logistics), σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.4 περ. ζ΄ του Κώδικα ΦΠΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54α του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011.

Οι πληροφορίες για το περιεχόμενο του βιβλίου δεν καθορίζονται περιοριστικά, αλλά, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, θα πρέπει να καταχωρείται στο εν λόγω βιβλίο κάθε διαθέσιμη πληροφορία, ώστε οι φορολογικές αρχές να μπορούν να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7α σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα αποθέματα. 

• Σε περίπτωση αντικατάστασης με νέο συγκεκριμένο πελάτη, η αντικατάσταση θα πρέπει να καταχωρηθεί στο βιβλίο προτού τα αγαθά αφαιρεθούν από το απόθεμα από το νέο πελάτη και όχι πέραν της προθεσμίας των 12 μηνών από την αρχική άφιξη των αγαθών στο κράτος-μέλος στο οποίο απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των διαδοχικών αντικαταστάσεων. 

• Σε περίπτωση αντικατάστασης με νέο συγκεκριμένο πελάτη ή επιστροφής αγαθών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, όπου θα συμπεριλάβει την πληροφορία της αντικατάστασης του πελάτη ή επιστροφής των αγαθών. 

• Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή κλοπής των αγαθών, η απλοποίηση συνεχίζει να εφαρμόζεται, εφόσον πρόκειται για μικρές απώλειες αγαθών που προκύπτουν από τη πραγματική φύση των αγαθών ή από απρόβλεπτες περιστάσεις. 

• Ως «μικρές» απώλειες θεωρούνται οι κάτω του 5% σε σχέση με την αξία ή την ποσότητα του συνολικού αποθέματος αγαθών που υπάρχει, κατά την ημερομηνία, μετά την άφιξη τους στο τόπο αποθήκευσης, κατά την οποία τα αγαθά πράγματι αφαιρούνται ή καταστρέφονται. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η ημερομηνία αυτή, τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατά τηνοποία διαπιστώθηκε ότι τα αγαθά καταστράφηκαν ή λείπουν. 

II. Αλυσιδωτές Συναλλαγές

Με το άρθρο 13 παρ. 6α του Κώδικα ΦΠΑ εισάγεται ρύθμιση για τις λεγόμενες «αλυσιδωτές συναλλαγές», οι οποίες νοούνται ως οι διαδοχικές (δηλαδή δύο ή παραπάνω) παραδόσεις των ίδιων αγαθών, τα οποία γίνονται αντικείμενο μιας ενιαίας ενδοκοινοτικής αποστολής ή μεταφοράς μεταξύ δύο κρατών-μελών. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και σε συμμόρφωσημε την αντίστοιχη ρύθμιση της Οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, προβλέπεται ότι η ενιαία ενδοκοινοτική αποστολή ή μεταφορά αποδίδεται πλέον μόνο σε μία συγκεκριμένη πράξη από τις διαδοχικές παραδόσεις αγαθών. 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση διαδοχικής παράδοσης των ίδιων αγαθών, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο, απευθείας από τον πρώτο προμηθευτή στον τελευταίο παραλήπτη της αλυσίδας, τότε η αποστολή ή μεταφορά αποδίδεται μόνο στην παράδοση προς τον ενδιάμεσο φορέα εκμετάλλευσης.


Κατά παρέκκλιση από τον ως άνω γενικό κανόνα, εάν ο ενδιάμεσος φορέας εκμετάλλευσης κοινοποιήσει στον προμηθευτή του τον ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχει λάβει από το κράτος μέλος αναχώρησης, η αποστολή ή μεταφορά αποδίδεται μόνο στην παράδοση αγαθών από τον ενδιάμεσο φορέα εκμετάλλευσης.

Η Εγκύκλιος επισημαίνει για την εν λόγω διάταξη τα εξής: 

• Η ιδιότητα του ενδιάμεσου φορέα εκμετάλλευσης δεν μπορεί να συντρέχει ούτε στο πρόσωπο του πρώτουπρομηθευτή ούτε και στο πρόσωπο του τελευταίου παραλήπτη. Συνεπώς, αν στην αλυσίδα είναι ο πρώτος προμηθευτής ή ο τελευταίος παραλήπτης που οργανώνει τη μεταφορά των αγαθών, δεν τίθεται θέμα για αλυσιδωτή συναλλαγή κατά την έννοια των νέων διατάξεων. 

• Για την εφαρμογή της διάταξης, ο τελευταίος παραλήπτης της αλυσιδωτής συναλλαγής μπορεί ναείναι είτε υποκείμενος στον φόρο είτε μη-υποκείμενο στον φόρο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 

• Για να συντρέχει στο πρόσωπο ενός υποκείμενου στο φόρο η ιδιότητα του «ενδιάμεσου φορέα εκμετάλλευσης» απαιτείται ο ίδιος να διαθέτει δύο αποδεικτικά στοιχεία: i) αποδεικτικά στοιχεία ότι οργανώθηκε όντως η μεταφορά «από ή για λογαριασμό» του ιδίου και ii) αποδεικτικά στοιχεία για την ίδια την ενιαία ενδοκοινοτική μεταφορά των αγαθών από ένα κράτος-μέλος σε άλλο, απευθείας από τον πρώτο προμηθευτή στον τελευταίο παραλήπτη της αλυσίδας, χωρίς σαφή διακοπή της μεταφοράς. 

• Δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε έχει καμία σημασία αν ο ενδιάμεσος φορέας εκμετάλλευσης κοινοποιήσει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του σε οποιονδήποτε από τους άλλους συμμετέχοντες στην αλυσιδωτή συναλλαγή. 

III. Απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών 

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ, καθορίζονται πλέον ως ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ότι: 

i. Ο αποκτών πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κράτος-μέλος διαφορετικό από το κράτος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών και να γνωστοποιεί τον αριθμό αυτό στον προμηθευτή. 

ii. Απαιτείται ορθή συμπλήρωση και υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εκ μέρους του προμηθευτή, εκτός αν ο προμηθευτής μπορεί να αιτιολογήσει δεόντως και με ικανοποιητικό τρόπο ενώπιον των φορολογικών αρχών ενδεχόμενη παράλειψή του. 

Η Εγκύκλιος επισημαίνει για την εν λόγω διάταξη τα εξής: 

• Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω ουσιαστικών προϋποθέσεων έχει ως συνέπεια ότι μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της απαλλαγής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης στο κράτος μέλος αναχώρησης.

• Ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του υποκειμένου στο φόρο προσώπου στο οποίο γίνεται η παράδοση δεν χρειάζεται να έχει χορηγηθεί απαραίτητα από το κράτος-μέλος στο οποίο αποστέλλονται τα αγαθά. 

• Μόνο ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με πρόθεμα μέσω του οποίου μπορεί να προσδιοριστεί το κράτος-μέλος χορήγησης(π.χ. EL, DE, FR) είναι κατάλληλος για την στοιχειοθέτηση της απαλλαγής των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών. 

• Το βάρος απόδειξης περί μη ορθής συμπλήρωσης καιυποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα από τον προμηθευτή φέρει η φορολογική αρχή, οπότε και μπορεί να ανακληθεί η απαλλαγή μόνο αναδρομικά. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις δέουσας και ικανοποιητικής αιτιολόγησης ώστε να μην αίρεται η απαλλαγή, εφόσον η παράλειψη δεν φαίνεται να εντάσσεται σε κάποιο σχήμα απάτης και ο προμηθευτής διορθώνει το σφάλμα του αμέσως μόλις το αντιληφθεί, είναι:

• Ο προμηθευτής, λόγω τυχαίου σφάλματος, δηλώνει την ενδοκοινοτική παράδοση όχι στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της περιόδου που έλαβε χώρα η παράδοση, αλλά της επόμενης περιόδου. 

• Ο προμηθευτής, χωρίς πρόθεση, συμπληρώνει εσφαλμένα στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα την αξία των αγαθών. 

• Ο προμηθευτής συμπεριλαμβάνει εκ παραδρομής τον παλιό ΑΦΜ/ΦΠΑ του πελάτη του λόγω αναδιάρθρωσης αυτού. 

IV. Απόδειξη φυσικής μεταφοράς στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών Σύμφωνα με την Εγκύκλιο: 

• Για την απόδειξη της φυσικής μεταφοράς στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών απαιτείται ο υποκείμενος στο φόρο να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 45α του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1912. 

• Πρακτικά, στον Κανονισμό 282/2011 καθιερώνονται δύο περιπτώσεις μαχητών τεκμηρίων (δηλαδή εγγράφων που θα πρέπει να διαθέτει ο υποκείμενος στο φόρο) ως προς τη διενέργεια της ενδοκοινοτικής μεταφοράς των αγαθών και ανάλογα με το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη μεταφοράς ή αποστολής. 

• Η πλήρωση των τεκμηρίων αφορά μόνο την απόδειξηότι έχει υπάρξει φυσική μεταφορά ή αποστολή των αγαθών από ένα κράτος-μέλος προς ένα άλλο, ενώ απαιτείται και η πλήρωση των λοιπών προϋποθέσεων για τη στοιχειοθέτηση της απαλλαγής της ενδοκοινοτικής απαλλαγής (π.χ. έγκυρο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αποκτώντος). 

• Με τον Κανονισμό δημιουργούνται δύο κατηγορίες τεκμηρίων, μια για τα έγγραφα που σχετίζονται με τη μεταφορά των αγαθών (πχ. CMR) και μια για τα υπόλοιπα έγγραφα.

Τυχόν μη ύπαρξη του μαχητού τεκμηρίου του άρθρου 45α δεν οδηγεί αυτομάτως στο συμπέρασμα ότι τα αγαθά δεν απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας, αλλά ότι πλέον το βάρος της απόδειξης μετατίθεται  στον υποκείμενο στον φόρο. 

• Το μαχητό τεκμήριο σύμφωνα με το άρθρο 45α δεν ισχύει όταν ο προμηθευτής ή ο αγοραστής διενεργεί τη μεταφορά ή αποστολή των αγαθών προς το άλλο κράτος-μέλος με δικά του μέσα μεταφοράς, οπότε και μπορεί να επικαλεστεί τα τεκμήρια που αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1201/1999. 

• Σε σχέση με τη μεταφορά με Δημόσιας Χρήσης μεταφορικά μέσα, από τη δημοσίευση της Εγκυκλίου καταργείται η αντίστοιχη περίπτωση της ΠΟΛ. 1201/1999, ώστε πλέον η απόδειξη της φυσικής μεταφοράς να προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 45α του Κανονισμού. 

• Τέλος, το άρθρο 45α του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020. Συνεπώς, καταλαμβάνει ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών των οποίων ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης επήλθε από τη 1η Ιανουαρίου 2020 και μετέπειτα.

V. Επίδραση για τις επιχειρήσεις 

Ενόψει όλων των ανωτέρω:

• Σε σχέση με το απόθεμα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος σε άλλο κράτος-μέλος, υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένες υποχρεώσεις παρακολούθησης, αποτελεί δυνατότητα και όχι υποχρέωση για τις υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις. 

• Σε σχέση με τις αλυσιδωτές συναλλαγές, είναι απαραίτητη η άμεση επισκόπηση από τις επιχειρήσεις τηςορθής εφαρμογής των κανόνων ΦΠΑ σε τριγωνικές και πολυγωνικές συναλλαγές, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα ρύθμιση με ισχύ από 01-01-2020 τόσο σε κοινοτικόόσο και σε εθνικό επίπεδο και με κρίσιμες συνέπειες σε ό,τι αφορά την απόδοση της φυσικής διακίνησης στην ορθή συναλλαγή, ώστε η τελευταία να απολαμβάνει την απαλλαγή ΦΠΑ. 

• Σε σχέση με την εφαρμογή των ουσιαστικών προϋποθέσεων προκειμένου για την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, απαιτείται οι επιχειρήσεις να επιδεικνύουν δέουσα και ικανοποιητική επιμέλεια συμμόρφωσης, καθώς και να είναι σε θέση να προβούν στις σχετικά απαιτούμενες διορθώσεις άμεσα, ώστε να είναι σε θέση να απολαύσουν την απαλλαγή ΦΠΑ. 

• Τέλος, σε σχέση με την απόδειξη της φυσικής μεταφοράς στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθώνκαι με δεδομένη την κατάργηση της ΠΟΛ. 1201/1999 επί μεταφοράς με Δημόσιας Χρήσης μεταφορικά μέσα, είναι απαραίτητη η άμεση επισκόπηση από τις επιχειρήσεις των εγγράφων που έχουν διαθέσιμα, ώστε να συμμορφώνονται με το κρίσιμο περιεχόμενο του άρθρου 45α του Εκτελεστικού Κανονισμού περί τεκμηρίων, προκειμένου να είναι σε θέση να επικαλεστούν βάσιμα την απαλλαγή ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις που πραγματοποιούν. 

Σχετικά με την EY   

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορείνα αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com 

Γενικές πληροφορίες για τις φορολογικές υπηρεσίες της EY παγκοσμίως

Η επιχείρησή σας θα πετύχει μόνο εάν την οικοδομήσετε σε ισχυρά θεμέλια και την αναπτύξετε με βιώσιμο τρόπο. Στην EY, πιστεύουμε ότι η διαχείριση των φορολογικών σας  υποθέσεων με υπευθυνότητα και προνοητικότητα, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, οι 50.000 πλήρως καταρτισμένοι φορολογικοί σύμβουλοί μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές επιχειρηματικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, παρέχοντας με συνέπεια και ακλόνητη δέσμευση υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – όπου και αν βρίσκεστε και όποιες φορολογικές επιχειρηματικές υπηρεσίες και αν χρειάζεστε.