5 min. čítania 27. septembra 2022
Globálne otepľovanie - scenéria s ľadovcami v Grónsku, konkrétne ľadovcového fjordu v meste Ilulissat

Ako môžu správne položené otázky pomôcť pri energetickom prechode

Autor: EY Global

Multidisciplinary professional services organization

5 min. čítania 27. septembra 2022
Related topics Sustainability

Spoločnosti sa snažia nájsť schodnú cestu k nízkouhlíkovej budúcnosti. Podľa odborníkov si na začiatku tejto cesty treba položiť správne otázky.

Kladenie otázok
  • Aké prvé kroky môžu lídri z energetického sektora podniknúť už dnes, aby prispeli k úspešnému prechodu?
  • Ako môže spolupráca so správnymi zainteresovanými stranami či budovanie technologických partnerstiev pomôcť pri stimulovaní inovácií a stratégií spoločností?
  • Aké najväčšie príležitosti v súčasnosti badať na trhu pre udržateľné investície a vplyv?

Uspokojovať celosvetový dopyt po energii a popritom zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní emisií sú dve diametrálne odlišné výzvy, ktoré bude treba uviesť do rovnováhy. Od lídrov z energetického sektora sa v tejto súvislosti bude vyžadovať, aby inak zmýšľali nielen o svojich spoločnostiach, ale aj o svojom postavení, ktoré zastávajú na celkovom trhu s energiou.

V snahe pomôcť vedúcim pracovníkom úspešne sa popasovať s vyššie uvedenými výzvami spoločnosti EY a Microsoft spolu s americkým think-tankom Rice University Baker Institute nedávno spojili niekoľko najlepších energetických, technologických, bankových a priemyselných spoločností z celého sveta, aby spoločne diskutovali o najnovšom vývoji pri prechode na nízkouhlíkový svet. 

Širokú paletu jedinečných poznatkov a názorov prinieslo fórum venované udržateľnosti a energetickému prechodu, ktoré sa v máji tohto roku konalo v americkom meste Houston. Nižšie uvádzame tri hlavné oblasti, o ktorých sa na podujatí diskutovalo a ktoré by každý vedúci pracovník energetickej spoločnosti mohol použiť ako základ pri budovaní vyvážanejšieho, strategického prístupu k budúcnosti:

Otázka č. 1: Svet potrebuje energiu a zároveň si želá väčšiu klimatickú transparentnosť. Ako sa spoločnosti môžu pripraviť, aby splnili tieto dve rozdielne očakávania? 

Obrovský rozsah a zložitosť svetového trhu s energiou – s desaťročiami neustálych investícií a rozvoja infraštruktúry – spôsobujú, že úplný prechod na obnoviteľné zdroje energie je pomalý a náročný proces. 

Využívanie politických zmien v snahe urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov na celom svete, najmä v rýchlo rastúcich rozvojových krajinách, by mohlo viesť k narušeniu lokálnych ekonomík a následne ku geopolitickým nepokojom. Všetci ľudia na svete by mali mať prístup k energii, ktorú potrebujú na zlepšenie či udržanie modernej životnej úrovne, pričom zabezpečenie tejto potreby nie je len obchodná či politická otázka, ale najmä je to otázka rovnosti. To sú dôvody, prečo budú tradičné energetické spoločnosti zohrávať významnú úlohu aj v nasledujúcich desaťročiach. 

„My v EY si myslíme, že energia umožňuje každý aspekt moderného života. Aby však energetické spoločnosti dokázali uspokojovať dopyt po cenovo dostupnej, zabezpečenej a spravodlivej energii a zároveň zohrávať dôležitú úlohu v boji proti klimatickej zmene, budú musieť uvažovať a konať inak ako doteraz. Na vytvorenie účinného, prepojeného a ziskového energetického ekosystému je nevyhnutné uzatvárať rozsiahle verejno-súkromné partnerstvá a medzisektorové aliancie,“ hovorí Karen Felton, líderka EY zodpovedná za sektor energetiky a zdrojov v Severnej, Strednej a Južnej Amerike.

Na vytvorenie účinného, prepojeného a ziskového energetického ekosystému je nevyhnutné uzatvárať rozsiahle verejno-súkromné partnerstvá a medzisektorové aliancie.

Energetické spoločnosti sú zároveň pod neustálym tlakom, aby znižovali emisie počas svojej činnosti a v produktoch, ktoré prinášajú na trh. Pozitívne je, že energetickému sektoru sa už podarilo nadobudnúť jedinečné poznatky o tom, ako rastúci dôraz na environmentálne, sociálne aspekty a informácie o riadení spoločnosti (ESG) ovplyvňuje nálady investorov a prístup ku kapitálu. Pokiaľ ide o očakávania stakeholderov, tie sa v nasledujúcich rokoch skôr zvýšia než znížia.

Hoci sme v poslednom období zaznamenali mnohé energetické spoločnosti, ktoré v snahe vyhovieť požiadavkám svojich zainteresovaných strán údaje o emisiách oznamujú dobrovoľne, spoločnosti budú musieť posilniť interné kontroly a procesy v oblasti zberu a vykazovania údajov a zároveň zabezpečovať presnosť všetkých údajov, ktoré do nich prichádzajú zvonka.

Summa summarum v dôsledku nových pravidiel si spoločnosti budú musieť osvojiť mnohé nové poznatky a nejaký čas potrvá, kým všetky požiadavky splnia. A to nás vedie k nasledujúcej otázke… 

Otázka č. 2: Obrovská príležitosť sa skrýva vo vývoji inovatívnych systémov, ktoré posilnia zber údajov o emisiách a ich vykazovanie. Ako môžu spoločnostiam pri hľadaní riešení pomôcť partnerstvá s technologickými firmami? 

Vzhľadom na povahu svojej činnosti potrebujú energetické spoločnosti rozsiahle informačné siete, ktoré dokážu využívať moderné technológie na sledovanie, monitorovanie a analyzovanie obrovského množstva celopodnikových údajov o emisiách. V blízkej budúcnosti to znamená, že bude potrebné vyvinúť a implementovať systémy pre klimatické údaje podobné tým, ktoré sa používajú vo finančnom účtovníctve alebo v systémoch riadenia vzťahov so zákazníkmi. 

Dobrá správa je, že technologické spoločnosti už v tejto súvislosti zavádzajú inovácie, v ktorých sa využíva machine learning, umelá inteligencia a tokenizácia uhlíkových kreditov na blockchaine s cieľom decentralizovať systémy pre údaje o emisiách a súvisiace transakcie. Vďaka spolupráci energetického priemyslu s technologickými firmami bude možné vyvíjať nové spôsoby kombinovania a analyzovania viacerých súborov údajov s rôznymi úrovňami granularity, čo spoločnostiam prinesie nielen včasné a presné informácie na reportingové účely, ale im aj pomôže zlepšiť výsledky v oblasti znižovania emisií.

Táto forma úzko špecializovanej odbornej spolupráce je veľmi vítaná. V posledných rokoch mnohé spoločnosti spolupracovali s technologickými firmami na vývoji autorizovaných nástrojov, ktoré klientom umožňujú využívať súbory údajov pri prijímaní fundovaných rozhodnutí týkajúcich sa oblastí, ako sú napríklad prieskum a dlhovekosť zásobníkov či údržba rozvodných sietí a transparentnosť. Rovnaký typ tímovej práce dokáže priniesť tak veľmi potrebnú konzistentnosť aj v oblasti zhromažďovania údajov a ich vykazovania.

Elisabeth Brinton, viceprezidentka pre udržateľnosť v spoločnosti Microsoft, túto myšlienku tímovej práce potvrdzuje: „Vytváranie partnerstiev (s cieľom riešiť tento problém) je súčasťou našej novej budúcnosti. Keďže nikto z nás nepozná všetky odpovede, všetkým nám môže prospieť, ak sa budeme učiť spoločne. Spolupráca – a to vo všetkých priemyselných sektoroch – je kľúčom k tomu, aby sme sa spoločne zaoberali otázkami, riešili problémy a podnecovali nové nápady. Vytváraním partnerstiev dokážeme spoločne zvyšovať ekonomickú hodnotu, prichádzať s riešeniami a zavádzať inovácie.“

Vytváraním partnerstiev dokážeme spoločne zvyšovať ekonomickú hodnotu, prichádzať s riešeniami a zavádzať inovácie.
Elisabeth Brinton
viceprezidentka pre udržateľnosť v spoločnosti Microsoft

Časom a keď sa podarí zaviesť správne nástroje, sa v rámci sektora budú dať vyvinúť emisné štandardy, ktoré stakeholderom umožnia porovnávať svoju výkonnosť s partnermi, prevádzkovateľmi či na úrovni aktív, a to spôsobom, ktorý zatiaľ nie je možný.

Otázka č. 3: Čo bude potrebné vykonať na rozmiestnenie nahromadeného kapitálu, ktorý subjekty chcú investovať do nových energií, čistých technológií a ďalších zelených príležitostí?

Za najväčšiu prekážku pre financovanie prechodných projektov sa v súčasnosti považuje stanovenie ich potenciálu návratnosti. Ak projekt nedáva význam v tabuľke, stojí za to ho realizovať len preto, aby sme získali na dôveryhodnosti alebo ochránili dobré meno spoločnosti? V prípade mnohých foriem obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie je cesta k ekonomickej návratnosti jasná – a nekonvenčné zdroje kapitálu tieto triedy aktív vyhodnocujú a spolu s tradičnými zdrojmi financovania do nich investujú. 

V prípade novších technológií a novovznikajúcich tried aktív energetické spoločnosti a financujúce subjekty kriticky analyzujú, ktoré projekty alebo technológie dávajú z hľadiska životného prostredia a biznisu najväčší zmysel. Pritom nejde o financie ako také, peniaze na nové energie a zelené projekty sú k dispozícii v mnohých formách, od kapitálových trhov a bankového financovania až po vládne granty, dlhopisové fondy a podnikové fondy, ktorých cieľom je zabezpečiť konkurenčnú výhodu.

Energetický sektor sa nakoniec zhodne na možnostiach, ktoré by mohli mať najväčší vplyv na znižovanie emisií a podporia napredovanie. Sľubné technológie, napr. vodíková energia, zachytávanie uhlíka a rozsahom menšia jadrová energia, jednoducho potrebujú solídne projekty a investície, aby mohli rásť či expandovať. 

Energetický sektor bude musieť začať kreatívne premýšľať o týchto typoch projektov a o tom, ako zapadajú do širšej emisnej stratégie.  Kenneth B. Medlock III, PhD., hlavný riaditeľ, Centrum pre energetické štúdie, Baker Institute for Public Policy, potvrdzuje, že „najväčší úspech pri presadzovaní budúcnosti s nižšími emisiami uhlíka budú mať technológie, ktoré využívajú súčasnú infraštruktúru.  Z toho vyplýva, že etablované energetické spoločnosti zostanú ústrednou súčasťou energetických systémov v čase, keď bude prebiehať ich transformácia.  A kým investori v súčasnosti kladú čoraz väčší dôraz na meranie a overovanie ekologickej stopy v rámci energetických hodnotových reťazcov, energetické spoločnosti budú pokračovať v modernizácii riešení v snahe poskytovať energetické služby environmentálne udržateľným spôsobom a zároveň dosahovať pozitívnu návratnosť investícií.“

Hoci určité emisné projekty sa dnes nemusia javiť ako „výhodné“ v tradičnom zmysle, stále môžu byť veľmi prínosné a ekonomicky životaschopné (aj ziskové). Kľúčom k odomknutiu kapitálu je zmeniť stimuly sprevádzajúce konkrétny projekt.

Kým investori v súčasnosti kladú čoraz väčší dôraz na meranie a overovanie ekologickej stopy v rámci energetických hodnotových reťazcov, energetické spoločnosti budú pokračovať vo vylepšovaní riešení environmentálne udržateľným spôsobom.
Kenneth B. Medlock, III PhD.
hlavný riaditeľ, Centrum pre energetické štúdium, Baker Institute for Public Policy

Čo sektor potrebuje: prístup zohľadňujúci obe strany mince

Úspešné naplnenie očakávaní a požiadaviek trhu s modernou energiou by pre energetické spoločnosti nemalo predstavovať hru, kde jeden musí prehrať, aby druhý vyhral. Ak budú lídri chcieť napredovať, bude potrebné, aby uplatňovali pragmatický prístup a zavádzali inovácie.

Tie zo spoločností, ktoré možno označiť za pokrokové, sa zamerajú na svoju hlavnú obchodnú činnosť. Ich cieľom bude dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti prevádzky aj bezpečnosti a popritom sústavne inovovať, aby dosiahli najnižšiu možnú uhlíkovú stopu. Jedno je isté, energetická transformácia zasiahne každú jednu oblasť podniku. Z tohto dôvodu musí na jeho čele stáť odolné vedenie, ktoré vôbec nebude musieť poznať všetky odpovede, stačí, keď bude vedieť klásť správne otázky. A lídri, ktorí sa neboja klásť správne otázky a sú ochotní skúmať nové nápady a nové spôsoby práce – môžu vytvoriť životaschopný rámec pre energetické spoločnosti budúcnosti.

Zhrnutie

Spoločnosti EY a Microsoft spolu s americkým think-tankom Rice University Baker Institute spojili energetické, technologické, bankové a priemyselné spoločnosti, aby kládli a zodpovedali otázky týkajúce sa prechodu na nízkouhlíkový svet. 

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať Mareka Mikolaja, partnera na oddelení uisťovacích služieb v EY na Slovensku.

O tomto článku

Autor: EY Global

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Sustainability
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)