4 min. čítania 21. decembra 2022
Ak je udržateľnosť našou budúcnosťou, čo pre ňu robíme už dnes?

Ak je udržateľnosť našou budúcnosťou, čo pre ňu robíme už dnes?

Autor: Marek Mikolaj

Partner | Financial Accounting Advisory Services | Climate Change and Sustainability Services

Marek je lídrom oddelení Financial Advisory Accounting Services a Climate Change and Sustainability Services v EY na Slovensku.

4 min. čítania 21. decembra 2022
Related topics Assurance

Naša nová Správa o udržateľnosti 2022 za EY Slovensko ponúka našim stakeholderom konzistentné, vyvážené a presné vyjadrenie kľúčových významných tém, prijatých opatrení a dosiahnutých výsledkov za obdobie finančného roka 2022.

Správu o udržateľnosti publikujeme za všetky naše prevádzkové aktivity na Slovensku, aby sme demonštrovali náš úprimný záujem o túto tému, ako aj našu expertízu v oblasti nefinančného reportovania ESG tém.

Ako popredná spoločnosť poskytujúca profesionálne služby na Slovensku sme odhodlaní pri našich obchodných rozhodnutiach zohľadňovať relevantné aspekty ESG, aby sme podporili udržateľný a inkluzívny rast a vytvorili dlhodobú hodnotu pre našich zamestnancov, klientov, spoločnosť a planétu.
Marián Bíž
vedúci partner EY na Slovensku, líder oddelenia daňového a právneho poradenstva

Správu sme rozdelili do obsahových celkov v zmysle metrík Svetového ekonomického fóra:

  • Riadenie podniku (Governance)
  • Klienti a zamestnanci (People)
  • Spoločnosť (Prosperity) a 
  • Životné prostredie (Planet)

Pri zostavovaní reportu sme sa riadili jednak už existujúcimi správami o udržateľnosti globálnej EY a partnerských EY z iných európskych krajín, ako aj aktuálnymi štandardmi GRI.

Riadenie podniku

EY funguje ako globálna spoločnosť s jednou spoločnou stratégiou, vedenou pod dohľadom spoločnej riadiacej štruktúry, ktorá koordinuje členské firmy vrátane EY Slovensko. Naše vedenie je zodpovedné za nastavenie správneho smerovania a mindsetu na vrchole spoločnosti a preukázanie záväzku EY budovania lepšie fungujúceho sveta prostredníctvom nášho prístupu a činov. Náš etický kódex je hlboko zakorenený v našom podnikaní a aj preto sme za roky 2021 a 2022 nezaznamenali žiadne pokuty, súdne konania alebo prípady korupcie. Neustále školíme našich zamestnancov a rozvíjame naše vzdelávacie a školiace programy s cieľom podporiť a zvýšiť informovanosť zamestnancov EY o rizikách a iných témach. Tieto školenia musia každý rok absolvovať všetci zamestnanci v závislosti od svojej pozície a oddelenia.

V EY si zachovávame transparentnosť a snažíme sa o udržiavanie dôvery s našimi stakeholdermi. Počas roka 2022 sme spolupracovali s celkovo 450 dodávateľmi, pričom až 75 % z nich sú slovenské firmy. Od našich dodávateľov tiež žiadame, aby súhlasili s naším kódexom správania pre globálnych dodávateľov, ktorý predstavuje súčasť každej zmluvy. Takto sa usilujeme o konzistentnosť a zmiernenie rizík.

Zamestnanci

Naši zamestnanci sú našou najväčšou devízou. Neustále sa snažíme obohacovať ich zručnosti, využívať ich talenty a podporovať ich potenciál, aby sme im zabezpečili výnimočnú skúsenosť z práce pre EY. V roku 2022 strávili naši zamestnanci celkovo 17 498 hodín na školeniach, ktoré podporujú neustály osobnostný a profesijný rast a zvyšovanie kvality výstupov pre klientov. Naším záväzkom je taktiež vytvárať pre našich zamestnancov pracovné prostredie, ktoré podporuje ich fyzické a duševné zdravie. EY Slovensko sa zaviazalo k vytváraniu pracovného prostredia, v ktorom môžu byť zamestnanci sami sebou a zároveň môžu poskytovať kvalitné profesionálne služby.

EY aktívne pracuje na zvyšovaní zastúpenia a účasti žien vo všetkých oblastiach služieb a v roku 2022 až 60 % z našich 395 zamestnancov tvorili ženy. Taktiež nerobíme žiadne rozdiely medzi zamestnancami a zamestnankyňami a všetky platy na danej pozícii, ktorú zastávajú, sú rovnaké.

Spoločnosť

Podpora inkluzívneho rastu je jadrom nášho cieľa a formuje náš prístup k vytváraniu pozitívneho sociálneho vplyvu v našich komunitách. EY Ripples je náš globálny dobrovoľnícky program, ktorý umožňuje pozitívne ovplyvňovať životy ľudí vďaka aktívnej participácii našich zamestnancov. Cieľom našej organizácie je priamo ovplyvniť budúcnosť 10 miliónov jednotlivcov a organizácií a spôsobiť tak efekt „zvlnenia“, z ktorého bude nepriamo profitovať 100 miliónov ľudí do roku 2022 a 1 miliarda ľudí do roku 2030. Počas finančného roka 2022 sa do tohto programu zapojilo 14 našich zamestnancov v rozsahu 84 hodín, vďaka čomu sa nám podarilo pozitívne ovplyvniť viac ako 623 životov. 

Medzi príklady našich iniciatív v rámci EY Ripples patria predovšetkým programy zamerané na zvyšovanie povedomia a vzdelávania, inovatívnych vzdelávacích prístupov medzi študentmi stredných a vysokých škôl, napr. EY Mentoring, This is 21, Generation 3.0 alebo Blockchain school.

Okrem týchto programov poskytujeme vybraným občianskym združeniam, nadáciám a charitám rôzne pro bono služby, príp. peňažné a vecné dary. Vo finančnom roku 2022 sme našim komunitám takto dokázali prispieť celkovo vo výške 84-tisíc eur a poskytli sme viac ako 528 hodín pro bono služieb.

Životné prostredie

Realizáciu našich environmentálnych cieľov podporujeme jednak transformáciou našej vlastnej práce a jednak zapojením našich stakeholderov a partnerov hodnotového reťazca do našej ambicióznej vízie. V roku 2021 sme sa stali globálne uhlíkovo negatívnou spoločnosťou a naším ďalším cieľom je znížiť naše celkové emisie o 40 % a dosiahnuť tak nulovú bilanciu emisií do roku 2025.

Aby sme lepšie pochopili, kde produkujeme najviac emisií a ktoré oblasti sú pre naše podnikanie najvýznamnejšie, na ktoré sa musíme zamerať, zmerali sme si uhlíkovú stopu pre všetky tri naše slovenské kancelárie v Bratislave, Košiciach a Žiline. Pri výpočte uhlíkovej stopy sme brali do úvahy nielen emisie spadajúce pod Scope 1 a Scope 2, ale aj všetky relevantné kategórie Scope 3, ako sú služobné cesty, dochádzanie do práce a home office zamestnancov, ktorý sa ukázal v pandemickom období ako najväčší zdroj našich emisií (43,3 %). 

Aj keď sa počas pandémie znížili emisie spojené s dochádzaním zamestnancov do práce takmer o polovicu (zo 47 tCO2e v roku 2019 na 25 tCO2e v roku 2022), emisie vyprodukované počas práce z domu stúpli takmer 4-násobne (zo 44tCO2e v 2019 na 163 tCO2e v 2022). Nejde pritom o rovnomerný presun emisií zo Scope 2, keďže poloprázdne kancelárie sa aj naďalej vykurovali a chladili. Tento nový zdroj emisií bude predstavovať určite výzvu nielen pre našu spoločnosť, ale pre mnohé administratívne firmy, ktoré vo veľkej miere prešli na prácu v režime home office

Zhrnutie

Správa o udržateľnosti 2022 za EY Slovensko ponúka našim stakeholderom konzistentné, vyvážené a presné vyjadrenie kľúčových významných tém, prijatých opatrení a dosiahnutých výsledkov za obdobie finančného roka 2022.

O tomto článku

Autor: Marek Mikolaj

Partner | Financial Accounting Advisory Services | Climate Change and Sustainability Services

Marek je lídrom oddelení Financial Advisory Accounting Services a Climate Change and Sustainability Services v EY na Slovensku.

Related topics Assurance
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)