7 min. čítania 27. januára 2023
ženský pár, ktorý si fotí západ slnka na horách za súmraku

Taxonómia EÚ: Ako sa organizáciám darilo v prvom roku ich reportingu

7 min. čítania 27. januára 2023
Related topics Assurance Sustainability

Ukázať zdroje

Zo správy spoločnosti EY vyplýva, že 93 % spoločností, ktoré sa zúčastnili na jej prieskume EU Taxonomy Barometer, vykázalo určitú mieru oprávnenosti, pokiaľ ide o nimi zverejnené informácie týkajúce sa udržateľného obratu, kapitálových výdavkov (CapEx) alebo prevádzkových výdavkov (OpEx).

V skratke

 • Aby sa mohli investície nasmerovať do udržateľných projektov a činností, je potrebný spoločný jazyk a vymedzenie pojmu „trvalo udržateľný“.
 • Európska komisia vypracovala taxonómiu EÚ, t. j. zoznam hospodárskych činností, ktoré možno považovať za environmentálne udržateľné.
 • Nová správa spoločnosti EY skúma, ako spoločnosti z EÚ po prvom roku pokročili v prijímaní postupov v oblasti zverejňovania informácií, a zaoberá sa možnými zlepšeniami.

Udržateľná Európa je Európa, ktorá sa zameriava na uhlíkovú neutralitu a obehové hospodárstvo; bezpečnú, cenovo dostupnú a čistú energiu pre všetkých, ako aj integrovanú a nákladovo efektívnu infraštruktúru, ktorá je podporená odolným financovaním. Najväčšou výzvou a zároveň najväčšou príležitosťou Európy je stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete.

Aby sa investície nasmerovali do udržateľných projektov a činností, Európska komisia v marci 2018 predložila návrh „Akčného plánu pre udržateľné financie“ s cieľom splniť ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a zároveň ciele Európskej zelenej dohody.1

Prvým hlavným krokom tohto plánu bolo zaviesť spoločný jazyk a jasnú definíciu vymedzujúcu „udržateľné“ hospodárske činnosti. Na tieto účely Európska komisia prijala klasifikačný systém obsahujúci zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností (tzv. nariadenie taxonómie alebo taxonómia EÚ), ktoré môžu potenciálne prispievať k plneniu niektorého zo šiestich environmentálnych cieľov zadefinovaných Komisiou (konkrétne ide o tieto ciele: zmiernenie zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy, využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevencia a kontrola znečisťovania, a ochrana a obnova biodiverzity).

Taxonómia EÚ, ktorá bola oficiálne prijatá v júli 2020, vyžaduje od podnikov, aby zverejňovali informácie o podiele svojich činností, ktoré sú v rámci taxonómie oprávnené alebo sú s taxonómiou v súlade. Okrem toho stanovuje rôzne požiadavky na zverejňovanie informácií pre finančné a nefinančné podniky, ktorými sa od seba odlišujú.

Oprávnené činnosti prispievajú k jednému zo šiestich environmentálnych cieľov, no nemusia byť samy osebe udržateľné. Zosúladené činnosti však musia byť aj oprávnené, aj klasifikované ako environmentálne udržateľné.

Pokiaľ ide o nefinančné podniky, tie v zmysle nariadenia musia — okrem iných informácií — reportovať podiel hospodárskych činností zosúladených s taxonómiou na svojom celkovom:

 • obrate
 • kapitálových výdavkoch (CapEx)
 • prevádzkových výdavkoch (OpEx)

Pokiaľ ide o finančné podniky, tie v zmysle nariadenia musia zverejňovať informácie aj o tom, ako a v akom rozsahu sú ich činnosti zosúladené s taxonómiou.2

Okrem oznamovacej povinnosti majú tieto zverejnenia za cieľ nastoliť strategické otázky o budúcej životaschopnosti obchodného modelu podnikov. Očakáva sa, že práve to zvýši tlak na dosahovanie lepších výsledkov v oblasti udržateľnosti.

Európska komisia prijala prístup s postupne zavádzanými fázami, aby sa nefinančné podniky mohli pripraviť na reportingový cyklus za finančný rok 2021. V rámci uvedeného prístupu sa od nich vyžadovalo, aby vykazovali len časť kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií a zároveň len časť hospodárskych činností, ktoré sú oprávnené (na rozdiel od zosúladených).

K dnešnému dňu sa prijal len delegovaný akt týkajúci sa prvých dvoch cieľov, a to zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy. Taxonómia EÚ sa bude časom ďalej rozvíjať. Do nových delegovaných aktov alebo revízií existujúcich delegovaných aktov sa pravdepodobne zahrnú ďalšie hospodárske činnosti z rôznych sektorov a subsektorov, ktoré sa stanú relevantnými a ktoré bude možné reálne začleniť do taxonómie EÚ.

nočný jazdec na horskom bicykli so zapnutým predným svetlom pri západe slnka
(Chapter breaker)
1

Kapitola 1

Aký mala rozsah štúdia EU Taxonomy Barometer?

Prieskum zmapoval mieru prijatia postupov zverejňovania informácií v krajinách, ktoré tvoria takmer 90 % HDP EÚ.

Štúdia spoločnosti EY s názvom EU Taxonomy Barometer poskytuje prehľad postupov zverejňovania informácií, ktoré spoločnosti v EÚ prijali, a zároveň analyzuje výsledky dosiahnuté počas prvého roka uplatňovania nariadenia. Vzhľadom na vysokú mieru zložitosti a neistoty pri uplatňovaní legislatívy sa štúdia zameriava aj na trendy a rozdiely medzi sektormi, v ktorých sa oprávnenosť môže významne líšiť.

S cieľom pochopiť mieru súladu jednotlivých podnikov s požiadavkami nariadenia o taxonómii počas prvého roka uplatňovania sa tím spoločnosti EY zameral na zoznam krajín, ktoré tvoria približne 86 % hrubého domáceho produktu (HDP) EÚ. V rámci svojej práce členovia tímu analyzovali európske spoločnosti kótované na hlavných európskych akciových trhoch z hľadiska ich kapitalizácie.

 • Opis obrázka

  Tento graf ukazuje, že vo vzorke analyzovaných spoločností sa nachádzalo 41 finančných podnikov a 204 nefinančných podnikov.

Výsledky štúdie sú založené na informáciách získaných prostredníctvom analýzy údajov zverejnených v rámci taxonómie, ktoré spoločnosti zaradené do vzorky uviedli v období od 1. januára 2022 do 30. apríla 2022 buď vo svojich výročných správach, alebo v nefinančných správach. Cieľom prieskumu bolo analyzovať vykázané povinné, ako aj dobrovoľné kvantitatívne a kvalitatívne informácie (napr. dodatočné kľúčové ukazovatele výkonnosti). Okrem toho sa výsledky analyzovali na konsolidovanej úrovni aj na úrovni jednotlivých priemyselných odvetví s cieľom poukázať na jednotné postupy a kľúčové rozdiely.

V rámci prieskumu sa vykonali hĺbkové analýzy jednotlivých krajín a sektorov, konkrétne v 11 krajinách EÚ a v 11 sektoroch (ak sa chcete dozvedieť viac informácií, stiahnite si celú správu).

pohľad z dronu na cyklistu na cyklistickom moste, ktorý prechádza vodnou plochou v Belgicku
(Chapter breaker)
2

Kapitola 2

Kľúčové zistenia správy o taxonómii EÚ

Väčšina spoločností, ktoré sa zúčastnili na prieskume, vykázala oprávnenosť, pokiaľ ide o nimi zverejnené informácie o obrate, kapitálových výdavkoch (CapEx) a prevádzkových výdavkov (OpEx).

Keďže EÚ sa snaží transformovať na moderné, zdrojovo efektívne a konkurenčné hospodárstvo s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov do roku 2050, nariadenie o taxonómii bude mať pre podniky a ich kľúčové ukazovatele výkonnosti čoraz väčší význam. Podľa výsledkov prvej štúdie EY EU Taxonomy Barometer však existuje mnoho príležitostí na zlepšenie a sprehľadnenie zberu informácií, ako aj samotného procesu.

Kľúčovým zistením je, že 93 % skúmaných spoločností vykázalo určitú mieru oprávnenosti, pokiaľ ide o nimi zverejnené informácie týkajúce sa udržateľného obratu, kapitálových výdavkov (CapEx) alebo prevádzkových výdavkov (OpEx).

 • Opis obrázka

  Tento graf ukazuje priemerné hodnoty oprávneného obratu, CapEx a OpEx. Najvyššiu hodnotu oprávnenosti z daných troch KPI dosiahli CapEx, a to 35 %.

Hoci sa úroveň oprávnenosti v analyzovaných priemyselných odvetviach značne líši, z prieskumu vyplýva, že najnižšiu oprávnenosť z daných KPI dosahuje obrat, pričom v priemere je oprávnených len 27 % obratu spoločností. To naznačuje, že väčšina činností podnikov na hlavných akciových trhoch je vykázaná ako neoprávnená, a preto nemá potenciál významne prispieť k cieľom týkajúcim sa zmierňovania zmeny klímy či adaptácie na zmenu klímy. Spoločnosti s najvyššou mierou oprávnenosti možno nájsť v sektoroch stavebníctva, infraštruktúry a nehnuteľností, ťažby a dobývania, energetiky a verejných služieb, ako aj mobility.

Priemerná oprávnenosť v jednotlivých krajinách sa však výrazne líši. Dôvodom sú sektory, v ktorých spoločnosti kótované na príslušných burzách pôsobia (pozri graf nižšie).

 • Opis obrázka

  V tomto grafe je znázornená priemerná oprávnenosť obratu podľa krajín, pričom na čele je Rakúsko so 40 % a na druhom mieste Fínsko s 39 %. Celkový priemer je 27 %.

Oprávnenosť kapitálových výdavkov dosiahla v priemere 35 %, čo je viac ako priemerná oprávnenosť obratu a zároveň najvyššia hodnota zo všetkých troch kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Táto skutočnosť je pravdepodobne spôsobená nielen tým, že kapitálové výdavky súvisia s oprávneným obratom, ale aj tým, že spoločnosti môžu vykazovať ako oprávnené aj investície do nákupu výstupu hospodárskych činností oprávnených v rámci taxonómie. Môže ísť napríklad o opatrenia vedúce k zníženiu skleníkových plynov, napr. o činnosti 7.2 — Renovácia existujúcich budov a 7.3 — Inštalácia, údržba a oprava energeticky účinných zariadení.

 • Opis obrázka

  V tomto grafe je znázornená priemerná oprávnenosť obratu v jednotlivých sektoroch, pričom na čele je stavebníctvo, infraštruktúra a nehnuteľnosti s 58 % a na druhom mieste ťažba a dobývanie s 57 %. Celkový priemerný oprávnený obrat je 27 %.

V prípade prevádzkových výdavkov je priemerná oprávnenosť vo väčšej miere zosúladená s obratom než s kapitálovými výdavkami, pričom v priemere dosahuje 28 %. To by mohlo naznačovať, že prevádzkové výdavky sú pre výdavky súvisiace s oprávneným obratom relevantnejšie ako kapitálové výdavky. Navyše by to tiež mohlo znamenať, že prevádzkové výdavky v zmysle nariadenia nie sú relevantné pre obchodné modely mnohých organizácií, keďže 14 % spoločností3 využilo výnimku z významnosti4.

 • Opis obrázka

  V tomto grafe je znázornená priemerná oprávnenosť prevádzkových výdavkov v jednotlivých sektoroch, pričom na prvom mieste sa s 59 % umiestnili dva sektory, a to ťažba a dobývanie spolu s energetikou a verejnými službami. Celkový priemer je 28 %.

Oblúky v rámci hradu Montjuïc, kopec Montjuïc, Barcelona, Katalánsko, Španielsko
(Chapter breaker)
3

Kapitola 3

Ktorou cestou sa bude reporting odvetví ďalej uberať?

Hoci spoločnosti urobili obrovský pokrok smerom k ucelenému zverejňovaniu informácií, stále ich treba usmerňovať.

V tomto prvom roku implementácie mali finančné oddelenia a oddelenia pre udržateľnosť príležitosť spolupracovať a spoločne pripravovať požadované informácie, ktoré predstavujú základ pre budúce správy o udržateľnosti.

Napriek zjednodušenému spôsobu implementácie taxonómie EÚ však spoločnosti čelili skutočnej výzve pri dosahovaní potrebného súladu s nariadením, keďže narážali na ťažkosti so správnym výkladom určitých pojmov a kritérií. Okrem toho sa podľa vyhlásenia Európskej komisie bude taxonómia EÚ ďalej vyvíjať a delegované akty postupne integrovať, aby zahŕňali všetky činnosti, ktoré majú potenciál prispieť k šiestim environmentálnym cieľom.

Počas prvého roka reportingu organizácie čelili nasledujúcim štyrom kľúčovým výzvam:

 • Krátky časový horizont: Nariadenia o taxonómii EÚ sa vydali so značným oneskorením, a to až v júni 2021. Delegovaný akt k článku 8 C (2021) 4987 bol definitívne vydaný 6. júla 2021, pričom prílohy 1 a 2 k delegovanému aktu C (2021) 2800 boli definitívne vydané 4. júna 2021.
 • Absencia vhodných procesov: procesy na identifikáciu, posudzovanie a reporting hospodárskych činností sa museli nastaviť v krátkom čase.
 • Náročné získavanie informácií: hoci sa v rámci taxonómie EÚ vyžadoval len reporting oprávnenosti pre zverejnenia v roku 2022, nie vždy boli požadované informácie na účely reportingu priamo k dispozícii a museli sa buď určiť prostredníctvom dodatočných informácií vygenerovaných v systéme, alebo vyžiadať manuálne.
 • Priestor na interpretáciu: pre regulačné dokumenty v rámci taxonómie EÚ bol príznačný veľký priestor na interpretáciu, a preto nie div, že vznikali otázky týkajúce sa výkladu regulačných požiadaviek.

V tomto prvom roku implementácie mali finančné oddelenia a oddelenia pre udržateľnosť príležitosť spolupracovať a spoločne pripravovať požadované informácie, ktoré predstavujú základ pre budúce správy o udržateľnosti. Nepochybne išlo o dobrý prvý krok, ktorý však zároveň poukázal na to, že pre organizácie vôbec nie je jednoduché vykazovať a mať udržateľný vplyv.

Celkovo sa pri príprave prvého reportu o taxonómii ukázalo, že niektoré kritériá oprávnenosti a zosúladenia nie sú dosť presné, aby zabezpečili štandardizovaný prístup v rámci jednotlivých sektorov. Týmto problémom sa začalo zaoberať oznámenie Európskej komisie o výklade obsahujúce často kladené otázky (FAQ) vydané na začiatku roka 2022. Sú však potrebné ďalšie usmernenia, a to tak k metodike zverejnení, ako aj k výkladu technických kritérií.

Ak sa vašej spoločnosti priamo alebo nepriamo týka taxonómia EÚ, mali by ste sa na požiadavky pripraviť včas. Čo môžete napríklad urobiť?

 1. Vykonať posúdenie oprávnenosti, aby ste komplexne porozumeli vykonávaným hospodárskym činnostiam a určili, ktoré z týchto činností možno považovať za „oprávnené“ v rámci delegovaných aktov nariadenia o taxonómii.
 2. Vykonať posúdenie súladu každej oprávnenej hospodárskej činnosti prostredníctvom testu pozostávajúceho z troch krokov a analýzy nedostatkov.
 3. Zmapovať finančné údaje potrebné na výpočet troch kľúčových ukazovateľov výkonnosti podľa požiadaviek nariadenia o taxonómii EÚ (CapEx, OpEx, obrat) a navrhnúť procesy zberu údajov a kontrolné mechanizmy.
 4. Implementovať aktualizované procesy, konsolidovať zozbierané údaje a informácie a pripraviť návrh zverejnenia o taxonómii, ktoré sa uvedie v nefinančnej správe.

Zhrnutie

EÚ sa snaží transformovať na moderné, zdrojovo efektívne a konkurenčné hospodárstvo s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov do roku 2050. Aj to je dôvodom, prečo bude mať nariadenie o taxonómii pre podniky a ich kľúčové ukazovatele výkonnosti čoraz väčší význam.

Podľa výsledkov prvého prieskumu spoločnosti EY s názvom EU Taxonomy Barometer existuje veľa príležitostí na zlepšenie a sprehľadnenie zberu informácií aj samotného procesu tak, aby sa identifikovali činnosti, ktoré prispievajú k dosiahnutiu environmentálnych cieľov EÚ.

O tomto článku

Related topics Assurance Sustainability
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)