6 min. čítania 8. marca 2023
Zamrznutý ľadový tunel
The CEO Imperative series

Európski CEOs zažívajú neľahké časy, na tie lepšie sa však už blýska

Autor: Julie Hood

EY Global Deputy Vice Chair – Transaction Advisory Services

Passionate ambassador of an entrepreneurial mind-set in the workplace. Aspiring digital guru. Avid supporter of innovation. Trained architect. Youth mentor. Charity volunteer. Mother.

6 min. čítania 8. marca 2023
Related topics Stratégie a transakcie

Ukázať zdroje

 • EY CEO Outlook Pulse Survey - Europe highlights - October 2022

Podľa januárového prieskumu EY European CEO Outlook 2023 zápasia európski generálni riaditelia s krátkodobými nepríjemnosťami, no majú dôvody na optimizmus.

V skratke

 • Ekonomický výhľad v Európe aj naďalej ovplyvňujú faktory ako narušenie dodávateľského reťazca, ceny energií, inflácia a kroky jednotlivých vlád. 
 • Napriek pretrvávajúcim problémom sú riaditelia firiem čoraz optimistickejší a veria, že recesia bude len krátkodobá.
 • Ak sa firmy strategicky zamerajú na prevádzku, na digitálne technológie, ESG, talent a na správu svojho portfólia, čakajú na ne príležitosti na dlhodobý rast.

Riaditelia firiem pokračujú v úpravách svojich stratégií tak, aby zvládli pretrvávajúce dôsledky inflácie, zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnymi bankami a dôsledky vojny na Ukrajine. A tak hoci globálne ekonomické vyhliadky napovedajú, že nadchádzajúce mesiace budú pravdepodobne stále náročné, v dlhšom časovom horizonte môžeme očakávať obrat k lepšiemu.

Prieskum EY CEO Outlook Pulse z januára 2023, ktorý vychádza z 390 odpovedí európskych generálnych riaditeľov, zistil, že 98 % respondentov síce očakáva celosvetovú recesiu, no väčšina (52 %) z nich predpokladá, že bude len dočasná, nie trvalá. V porovnaní s generálnymi riaditeľmi na celom svete (48 %) ide o väčší podiel, čo poukazuje na to, že riaditelia z Európy sa neboja byť v súvislosti s globálnou ekonomikou optimistickejší.

Aj keď bola recesia na európskych trhoch v dôsledku neistoty spôsobenej infláciou a energetickou krízou pravdepodobne nevyhnutná, k určitej úľave v podobe odznievajúcich tlakov nielen na ceny energií, v podobe zlepšenia výrobnej aktivity a zmiernenia tlakov v dodávateľskom reťazci predsa len došlo. Aj podľa najnovšej prognózy spoločnosti Consensus Economics1 sa pretrvávajúce riziko vážnej recesie v Európskej únii (EÚ) znížilo, pričom k zlepšeniu výhľadu prispelo niekoľko faktorov. Medzi ne patrí bezpečnosť dodávok plynu do EÚ, výroba automobilov v eurozóne prekonávajúca očakávania a európske vlády poskytujúce silnú fiškálnu podporu pri riešení vysokých cien energií, vysokej inflácie a krízy životných nákladov.

Z prieskumu vyplýva, že 47 % európskych respondentov súhlasí s tým, že táto recesia bude od všetkých doterajších spomalení odlišná. Za spomínanou krízou stoja skôr geopolitické problémy a pokračujúce následky pandémie covid-19, zatiaľ čo predchádzajúce recesie boli spôsobené predovšetkým faktormi finančného a úverového trhu. Mnoho generálnych riaditeľov si tento rozdiel uvedomuje a chápe, že potrebuje nové a udržateľné postupy na vytvorenie firmy, ktorá je predovšetkým odolná, čo je v týchto neistých časoch nevyhnutnosťou.

 • Opis obrázka

  Podľa grafu sa 47 % generálnych riaditeľov domnieva, že sa tento pokles bude líšiť od ktorýchkoľvek iných doterajších spomalení a ešte sa zhorší vplyvom geopolitického napätia, narušenia dodávateľského reťazca, nedostatku talentov a pokračujúcej neistoty, čo sa týka covidu-19. Graf tiež ukazuje, že väčšina (53 %) verí, že fiškálne a politické rozhodnutia zmiernia najhoršie dôsledky poklesu a zároveň skrátia jeho dĺžku.

V predchádzajúcom prieskume z októbra 2022 medzi hlavné obavy patrili tie, ktoré boli spojené s pandémiou a dodávateľským reťazcom. Tlaky v dodávateľskom reťazci však do istej miery poľavili, ako napovedajú údaje z indexu nákupných manažérov (PMI) spoločnosti S&P Global. Aktuálne uvádza dodávateľské reťazce ako kľúčový problém iba 32 % európskych generálnych riaditeľov (pokles zo 41 % v októbri).

Vzhľadom na nedávne inflačné tlaky a pohyb úrokových sadzieb smerom nahor sa európski generálni riaditelia čoraz viac zameriavajú na politiku a kroky, ktoré by podľa nich mali európske vlády prijať, aby pomohli podnikom zmierniť hospodársky pokles.

 • Opis obrázka

  35 % európskych respondentov považuje neistú menovú politiku a zvyšujúce sa náklady na kapitál za najväčšie prekážky rastu.

Približne 35 % európskych respondentov (v porovnaní s 32 % celosvetovo) považuje za najväčšie prekážky rastu neistú menovú politiku a zvyšujúce sa náklady na kapitál. Keďže inflácia začala v novembri 2022 po 17 mesiacoch vzostupnej trajektórie klesať, generálni riaditelia pozorne sledujú aktivitu centrálnych bánk s ohľadom na možné zmeny kurzu.3 Pokiaľ signály toho, že inflácia dosiahla svoj vrchol, nejaký čas zotrvajú, Európska centrálna banka pravdepodobne spomalí tempo a rozsah zvyšovania úrokových sadzieb.

Čo sa týka oživenia ekonomiky, v reakcii na súčasnú recesiu zvažujú európski predstavitelia umiernenejšie návrhy na rozdiel od nútených „top-down“ úspor, ktoré boli zavedené počas krízy pred desiatimi rokmi. Návrhy zahŕňajú aj prehodnotenie pravidiel pre zadlžovanie, ktoré majú krajinám pomôcť tento pokles prekonať.

Európski vládni predstavitelia sa zároveň musia popasovať s nespokojnosťou ľudí, z ktorých niektorí už protestujú proti rastúcim životným nákladom. Ako veľmi sa do toho vlády vložia, však zostáva otázkou. Zatiaľ sa k uskutočneniu úsporných opatrení stavajú zdráhavo, a to najmä pre následky protestov z čias krízy pred desiatimi rokmi.

Pre generálnych riaditeľov bude financovanie aj naďalej problémom. Hlavným dôvodom sú zvýšené kapitálové náklady, ktoré budú pravdepodobne pretrvávať a brániť rastovým plánom. A vzhľadom na väčšiu roztrieštenosť globálnej ekonomiky predstavuje prekážku pre rast podnikov aj reštriktívna regulačná politika, ktorú označilo za najväčší problém 31 % európskych respondentov.

Európski CEOs využívajú pokles na prípravu na ďalšiu krízu

Európski generálni riaditelia sa z minulých finančných kríz poučili a sú si vedomí, že ak chcú využiť príležitosti, treba prísť s novými a udržateľnými stratégiami. Za zváženie stojí predovšetkým päť nasledujúcich krokov:

 1. Investície do prevádzky: Európski CEOs považujú interné investície do posilnenia prevádzky za veľmi dôležité. Riziko sa netýka len mimoriadnych udalostí; aj každodenné prevádzkové zlyhania môžu viesť k stratám, regulačným opatreniam alebo zníženiu cien akcií. Medzi prevádzkové oblasti, ktoré sa pre európskych generálnych riaditeľov ukázali ako prioritné oblasti investícií (41 %), sa zaraďujú financie, účtovníctvo a dodávateľský reťazec. 
 • Opis obrázka

  Prevádzkové oblasti, ako sú financie, účtovníctvo a dodávateľský reťazec, sa stali pre európskych generálnych riaditeľov (41 %) oblasťami s najvyššou prioritou investícií. Približne 38 % európskych generálnych riaditeľov chce investovať do digitálnej transformácie, dát a technológií tak, aby bola ich spoločnosť po aktuálnom útlme silnejšia. 39 % chce investovať do udržateľnosti vrátane „net zero“, do ďalších environmentálnych oblastí aj do spoločenských priorít. 

 1. Urýchlenie digitálnej transformácie: Podniky na celom svete zažívajú neustály tlak, aby využívali nové technológie a digitálnu transformáciu ako hnaciu silu nového rastu či ako zdroj vyššej efektivity. Pandémia covid-19 navyše trend digitalizácie ešte urýchlila. Približne 38 % európskych generálnych riaditeľov (v porovnaní s 37 % celosvetovo) hodlá investovať do digitálnej transformácie, dát a technológií, aby bola ich spoločnosť po aktuálnom útlme silnejšia.

 2. Rozvoj silnej stratégie v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a governance (ESG): Spoločnosti musia zabezpečiť, aby sa ESG procesy stali stredobodom obchodných stratégií. Udržateľnosť – vrátane „net zero“ a ďalších environmentálnych oblastí aj spoločenských priorít – je jednou z kľúčových oblastí, ktorú európski CEOs označujú za nevyhnutnosť na prilákanie investícií.

  Začlenenie udržateľnosti a ESG ako kľúčového aspektu do všetkých produktov a služieb je pre zaujatie a udržanie zákazníkov zásadné. Približne 32 % európskych generálnych riaditeľov to už teraz považuje za dôležité strategické opatrenie, ktoré treba realizovať v nasledujúcich šiestich mesiacoch.
 1. Starostlivosť o talenty: Napriek recesii je trh práce v Európe stále napätý. Európski generálni riaditelia zvažujú možnosti riadenia nákladov – 37 % z nich uvažuje o prechode na outsourcing a 38 % plánuje znížiť investície do vzdelávania a rozvoja (L&D). Približne tretina (32 %) zvažuje aj reštrukturalizáciu alebo zníženie počtu svojich zamestnancov — čo je však menej v porovnaní s generálnymi riaditeľmi z celého sveta (36 %) a Ameriky (42 %), ktorí zvažujú rovnaký postup. 
 • Opis obrázka

  Podľa grafu 37 % generálnych riaditeľov zvažuje prechod na zamestnávanie kontraktorov a 38 % plánuje znížiť investície do vzdelávania a rozvoja (L&D). Graf tiež ukazuje, že jedna tretina (32 %) zvažuje reštrukturalizáciu alebo zníženie počtu svojich zamestnancov. 

Vzhľadom na výrazný pohyb talentovaných ľudí v rámci veľkej rezignácie (z angl. Great Resignation alebo Big Quit, tzn. hromadný dobrovoľný odchod zamestnancov od roku 2021, čiže od začiatku pandémie covid-19) a „tichého odchádzania“ si generálni riaditelia uvedomujú, aké dôležité je si talenty udržať a zvyšovať ich kvalifikáciu. Preto je na dnešnom trhu nevyhnutné ponúkať ľuďom atraktívne kariérne cesty, flexibilitu hybridnej práce, neustále príležitosti na rast a na vzdelávanie a náplň práce orientovanú na hodnotu.

Dve tretiny (67 %) európskych generálnych riaditeľov súhlasia s tým, že hybridná práca, vrátane práce na diaľku, je na zníženie odlevu zamestnancov a prilákanie nových talentov čoraz dôležitejšia. Viac než polovica (51 %) európskych generálnych riaditeľov navyše súhlasí s tým, že v čase hospodárskeho poklesu sa ešte viac treba zamerať na „wellbeing“ zamestnancov, a to aj podporou oblastí, ako sú starostlivosť o deti a duševné zdravie.

 1. Transformácia portfólia: Kľúčovou témou pravdepodobne bude aj rebalansovanie portfólia. V období recesie musia spoločnosti kriticky zhodnotiť, ktorý biznis je pre ne kľúčový, na čo by sa mali zamerať a kde môžu vytvoriť hodnotu vyčlenením alebo predajom vedľajších aktív. Približne 93 % európskych generálnych riaditeľov považuje uprednostnenie možností na reštrukturalizáciu v nasledujúcich šiestich mesiacoch za dôležitý krok. 

Ukázať zdroje

 • Ukázať zdroje#Schovať zdroje

  1. „Recession in eurozone ‘less severe than feared'",  China Daily, 20. novembra 2022, dostupné na msn.com
  2. „Darkest days likely over for euro zone factories, Dec PMIs show",The Economic Times, 3. januára 2023
  3. „Eurozone inflation drops for the first time in 17 months", Politico.com, 20. novembra 2022
  4. „EU proposes more forgiving debt plans a decade after crisis", The Associated Press, 7. novembra 2022

Zhrnutie

Európski generálni riaditelia sa z minulých finančných kríz poučili a sú si vedomí, že ak chcú využiť príležitosti, musia prísť s novými a udržateľnými stratégiami.

O tomto článku

Autor: Julie Hood

EY Global Deputy Vice Chair – Transaction Advisory Services

Passionate ambassador of an entrepreneurial mind-set in the workplace. Aspiring digital guru. Avid supporter of innovation. Trained architect. Youth mentor. Charity volunteer. Mother.

Related topics Stratégie a transakcie
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)