4 min. čítania 27. júna 2022
Daňová správa venuje zvýšenú pozornosť oprave DPH z titulu úhrady spätných platieb zdravotným poisťovniam pri dodaní liekov

Daňová správa venuje zvýšenú pozornosť oprave DPH z titulu úhrady spätných platieb zdravotným poisťovniam pri dodaní liekov

Autor: Stanislava Kocková

senior manažérka na oddelení daňového poradenstva v EY

Stanislava má viac ako 10-ročné skúsenosti s poskytovaním daňového poradenstva. Zameriava sa najmä na oblasť nepriamych daní a transferového oceňovania.

4 min. čítania 27. júna 2022
Related topics Farmaceuticke odvetvie

Farmaceutické spoločnosti pristupujú čoraz častejšie k opravám základu dane a DPH v súlade s § 25 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v súvislosti s úhradou tzv. spätných platieb zdravotným poisťovniam pri dodaní liekov.

V ostatnom období sme zaznamenali zvýšenú pozornosť správy daní v súvislosti s uplatnením opravy DPH, o čom by sme Vás radi informovali.

Povinnosť úhrady spätných platieb zdravotným poisťovniam v niektorých prípadoch dodania liekov vyplýva zo zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady“). Ide o zákonnú povinnosť držiteľa registrácie lieku pri prekročení stanoveného limitu úhrady lieku za určité rozhodné obdobie, a to buď na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami alebo na základe rozhodnutia MZ SR.

Na základe vhodne nastaveného právneho vzťahu medzi držiteľom registrácie a importérom náklad v súvislosti so spätnou platbou ekonomicky znáša importér - lokálna farmaceutická spoločnosť, držiteľ oprávnenia na veľkodistribúciu liekov. V opačnom prípade nie je možné nárokovať si opravu odvedenej DPH z dodaní liekov. Znášanie súvisiaceho nákladu spoločnosťou, ktorá inkasuje tržby z dodania liekov, totiž predstavuje základnú podmienku, aby spätná platba voči zdravotným poisťovniam mohla byť vnímaná ako zľava z ceny dodaných liekov.

Túto podmienku ako predpoklad nárokovateľnosti opravy DPH formulovalo MF SR vo svojom stanovisku k danej problematike, a to v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-462/16 (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG), ktorý priznal nárok na opravu odvedenej DPH v obdobne nastavenom úhradovom mechanizme.

V tejto súvislosti by sme zároveň chceli uviesť, že k dnešnému dňu neexistuje jednotný a jasný postoj slovenských daňových orgánov k problematike opravy DPH z titulu úhrady spätných platieb zdravotným poisťovniam pri dodaní liekov. Podľa našich vedomostí doposiaľ nedošlo k daňovej kontrole, výsledkom ktorej by bolo potvrdenie alebo zamietnutie nároku na opravu DPH. Avšak v posledných týždňoch vidíme zvýšenú aktivitu daňovej správy v tejto oblasti. Zaznamenali sme prípady, kedy správca dane požadoval detailné informácie a podklady k modelu dodania liekov, vzťahom so zdravotnými poisťovňami, vzťahom medzi držiteľom registrácie a importérom a pod.

Preto odporúčame byť ohľadom tejto témy ostražití a pripravení na záujem zo strany daňových orgánov. Ukazuje sa, že je dôležité byť pripravený aj v zmysle včasného vytvorenia podmienok na opravu DPH - v zmysle právnych, účtovných a daňových opatrení vymedzených v judikatúre SDEÚ a tiež spomínaným stanoviskom MF SR.

Rovnako ako doposiaľ, naďalej odporúčame v tejto oblasti čo najvyššiu mieru transparentnosti – podporiť pozíciu opravy DPH je možné napr. predložením vysvetľujúceho listu správcovi dane pri podaní (dodatočného) daňového priznania k DPH za obdobie, kedy je oprava DPH uskutočnená.

Podobne ako doteraz Vám budeme radi asistovať pri predkladaní relevantných argumentov, prečo nárok na opravu DPH existuje a nemal by byť správcom dane spochybnený.

Na záver by sme Vás ešte radi informovali, že vo štvrtok 23. júna 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákona o rozsahu a podmienkach úhrady, prípravu ktorej sme avizovali v našom aprílovom vydaní Daňových a právnych špecifík farmaceutického odvetvia.

Zhrnutie

V prípade Vášho záujmu alebo otázok na danú tému, prosím, neváhajte kontaktovať autora článku alebo Vašu kontaktnú osobu v EY Slovensko.

O tomto článku

Autor: Stanislava Kocková

senior manažérka na oddelení daňového poradenstva v EY

Stanislava má viac ako 10-ročné skúsenosti s poskytovaním daňového poradenstva. Zameriava sa najmä na oblasť nepriamych daní a transferového oceňovania.

Related topics Farmaceuticke odvetvie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)