10 min. čítania 21. marca 2023
Usmievajúci sa farmár, ktorý nesie debničku naplnenú čerstvo zozbieraným bio kučeravým kelom

Čo nové priniesol vývoj na trhoch s ESG údajmi pre sektor finančných služieb

Autor: Gill Lofts

EY Global Financial Services Sustainable Finance Leader

Passionate about creating a legacy in the financial services industry. Proud mother of two daughters.

Prispievatelia
10 min. čítania 21. marca 2023

Trhy s ESG údajmi zažívajú rýchlu transformáciu, ktorú spôsobuje zvýšený dopyt zo strany finančných inštitúcií.

V skratke
 • Trhy s ESG údajmi sa neustále vyvíjajú, aby uspokojili dopyt zo strany finančných inštitúcií a ich investorov a zároveň splnili regulačné požiadavky.
 • Dominantné postavenie na týchto trhoch majú veľkí dodávatelia, no pribúdajú aj špecializovaní poskytovatelia údajov, ktorí riešia špecifické medzery na trhu podľa požiadaviek finančných inštitúcií.
 • V súvislosti s kvalitou dostupných údajov sa však vynárajú rôzne otázky a nedostatky, ktoré treba riešiť. Je preto pravdepodobné, že v najbližšej budúcnosti bude na trhu potrebných mnoho poskytovateľov údajov.

Celkový trh s ESG údajmi rastie, je čoraz sofistikovanejší a zrelší. Jeho rastúce každodenné využívanie prakticky všetkými finančnými inštitúciami znamená, že je oveľa väčší než pri poslednom preskúmaní pred dvoma rokmi. Príjmy poskytovateľov ESG údajov predstavovali v roku 2021 viac než jednu miliardu USD, pričom v roku 2022 by sa mohli vyšplhať až na 1,3 miliardy USD1.

Hlavným hnacím motorom na trhu s ESG údajmi je dopyt investorov. Je čoraz bežnejšie, že sa na finančné inštitúcie disponujúce silnou ponukou v oblasti ESG nazerá ako na subjekty s konkurenčnou výhodou v porovnaní s kolegami z branže, ktorí v tejto oblasti zaostávajú. Tento hnací faktor ešte viac znásobuje silný tlak v oblasti regulácie, ktorý naďalej aktívne formuje trhy s ESG údajmi. Rastie počet inštitúcií, na ktoré sa začínajú vzťahovať povinnosti zverejňovať informácie platné v rámci Európy, pričom dopyt na ďalších trhoch by mali stimulovať aj nové nariadenia prijímané v USA2 a Ázii3 . Najväčšie výdavky na ESG údaje majú správcovia aktív (59 % všetkých kupujúcich), po ktorých nasledujú poisťovne a ďalší inštitucionálni investori.

Európske trhy s ESG údajmi sú najväčšie na svete. V rámci nižšie znázorneného geografického pokrytia dodávateľmi údajov sme posudzovali úroveň vyspelosti dostupných súborov s ESG údajmi v jednotlivých regiónoch. Na európske organizácie pripadá 60 % globálnych výdavkov na ESG údaje4. Rýchlo rastie aj pokrytie na iných trhoch, najmä v Spojených štátoch, kde sa od roku 2020 výrazne zmenil postoj k udržateľnosti. Stúpa aj počet poskytovateľov údajov s ponukou pokrytia v regióne APAC, hoci rozsah a kvalita nimi poskytovaných údajov sú zvyčajne oveľa nižšie ako v Európe. Na Blízkom východe a v Latinskej Amerike sú trhy s ESG údajmi relatívne malé.

Geografické pokrytie poskytovateľmi ESG údajov v jednotlivých regiónoch
 • Opis obrázka

  Graf znázorňujúci geografické pokrytie poskytovateľmi ESG údajov v jednotlivých regiónoch.

Na trhoch s ESG údajmi dominuje niekoľko veľkých predajcov, za nimi nasleduje skupina blízkych rivalov a tzv. long tail trh, rýchlo rastúca skupina poskytovateľov s užšou špecializáciou. Naďalej pribúdajú aj niche prevádzkovatelia, ktorých cieľom je riešiť špecifické medzery v dátovom pokrytí. Týchto nových hráčov však často preberajú väčšie etablované subjekty, ktoré sa chcú stať jednotným kontaktným miestom pre klientov. Ak bude tento trend pokračovať, je pravdepodobné, že tzv. long tail trhu sa s dozrievaním tohto sektora výrazne skráti.

Top 20 poskytovateľov údajov, ktorých služby využívajú správcovia aktív
 • Opis obrázka

  Graf znázorňujúci top 20 poskytovateľov údajov, ktorých služby využívajú správcovia aktív.

Postavenie popredných poskytovateľov údajov ďalej upevňuje aj existencia významných technologických prekážok, ktoré komplikujú prechod k iným poskytovateľom. Používatelia údajov pravidelne robia menšie zmeny v radoch svojich dodávateľov, no rozsiahlejšie zmeny už môžu predstavovať problém. Veľký správca aktív zvyčajne potrebuje viac než rok, aby zmenil svojho kľúčového dodávateľa. Dôvodom je najmä náročná integrácia mnohých typov údajov do kľúčových technologických systémov.

Pokrytie sa vďaka inováciám zlepšuje

Dodávatelia ESG údajov pokračujú v rozširovaní pokrytia jednotlivých tried aktív. Kľúčovými oblasťami rastu na verejných trhoch sú štátne nástroje a kótované realitné nástroje. Expanziu badať aj na súkromných trhoch, hoci nedostatok údajov o malých a stredných podnikoch znamená, že dostupné sú najmä údaje o väčších nekótovaných spoločnostiach. Pokrytie ďalších alternatívnych investícií, ako sú pozemky alebo nehnuteľnosti, je obmedzené a vo všeobecnosti sa týmto typom údajov zaoberajú špecializovaní dátoví poskytovatelia.

Zlepšenie je badať aj v rozsahu pokrytia ESG údajmi, keďže investori už nepozerajú len na aspekty týkajúce sa klímy, snažia sa riešiť aj ďalšie environmentálne otázky a sociálne priority. Jedným z príkladov novovznikajúcej kategórie údajov, ktorej dátoví poskytovatelia venujú čoraz väčšiu pozornosť, je biodiverzita. Zlepšiť dostupnosť údajov a zároveň pomôcť investorom pri stanovovaní cieľov s pozitívnym vplyvom na prírodu by pravdepodobne mohlo zavedenie nového, v súčasnosti pripravovaného rámca TNFD5 .

Poskytovatelia ESG údajov uplatňujú celý rad inovatívnych prístupov. Väčšie firmy často preferujú integráciu nových dátových zdrojov do osvedčených platforiem — využívajú napríklad dostupné metodiky odhadu, aby vypracovali ratingy v oblasti biodiverzity. U niche hráčov je, naopak, väčšia pravdepodobnosť, že budú experimentovať s novými prístupmi a údajmi. Môžu napríklad používať satelitné dáta na monitorovanie zmien vo využívaní pôdy či uplatňovať strojové učenie na zhromažďovanie a analýzu veľkých objemov neštruktúrovaných údajov. Pokiaľ však ide o úplne nové typy údajov, používatelia môžu naraziť na ťažkosti pri ich začleňovaní do svojich systémov či procesov rozhodovania.

Kvalita údajov nespĺňa očakávania

Hoci dostupnosť ESG údajov sa zlepšila, očakávania ich používateľov neustále rastú, čo znamená, že vždy budú existovať medzery, ktoré treba zaplniť. Údaje o Scope 3 emisiách predstavujú jednu z oblastí, v ktorej sú poskytovatelia údajov pre obmedzenia týkajúce sa zverejňovaných informácií do výraznej miery závislí od rôznych interpretácií a proxy metrík.

Už v EY článku „Ako naplno využiť potenciál ESG+“ sme sme hovorili o potrebe silnejšieho prepojenia medzi finančnými informáciami „F“ a ESG údajmi – „FESG“, a to v prípadoch, keď podniky uvedomujúce si silu údajov používajú ESG údaje na to, aby prijímali lepšie strategické rozhodnutia, podporovali inovácie a vytvárali dlhodobú hodnotu.

Podstatnejšie však je, že mnoho používateľov je naďalej nespokojných s kvalitou ESG skóre. Pri otázke týkajúcej sa obmedzení ESG údajov predstavovali nedostatky v porovnateľnosti a konzistentnosti štyri zo šiestich hlavných obáv subjektov kupujúcich údaje (pozri tabuľku). Tieto obavy ilustruje skutočnosť, že rôzni poskytovatelia údajov môžu vypracovať výrazne rozdielne ratingové hodnotenia tých istých spoločností. Napríklad podľa jednej štúdie je korelácia v prípade ESG ratingov na úrovni 0,61 v porovnaní s koreláciou viac než 0,95 v prípade úverových ratingov6 .

Niektorí používatelia zastávajú názor, že odlišné ratingové hodnotenia od rozdielnych poskytovateľov údajov im umožňujú preskúmať rôzne perspektívy a vytvoriť si informovaný obraz. Iní však rozoznávajú aj negatívne dôsledky, ktoré tieto odlišné ratingy môžu mať na ich investičné výsledky. Podľa niektorých komentátorov existuje riziko, že používatelia si tak budú môcť vyberať medzi ratingmi a zvoliť si ten, ktorý im vyhovuje najviac, namiesto toho, aby prijali rozhodnutie, ktoré bude pre investorov najlepšie.
 

Najväčšie výzvy v súvislosti s ESG údajmi
 • Opis obrázka

  Tabuľka, v ktorej sú podľa poradia uvedené najväčšie výzvy súvisiace s ESG údajmi.

Nekonzistentné ratingové hodnotenia poukazujú na určité štrukturálne nedostatky v ESG údajoch. Nedostatočná harmonizácia medzi jurisdikciami, ba čo viac neúplnosť kľúčových taxonómií môžu spôsobiť veľké nezrovnalosti v informáciách zverejňovaných podnikmi, ktoré poskytovatelia ESG údajov používajú na vytvorenie svojho skóre a ratingov.

Pokiaľ ide o zber údajov, neodporúča sa ani prílišné spoliehanie sa na informácie zverejňované podnikmi, pretože to môže viesť k selektivite a zaujatosti pri interpretácii, ako aj k uprednostňovaniu ESG skóre väčších spoločností, ktoré si v porovnaní s inými môžu dovoliť vyčleniť veľké zdroje na korporátny reporting a spoluprácu s poskytovateľmi ratingov. Na overenie formálnych zverejnení a odhalenie potenciálnych sporných oblastí sa čoraz častejšie využívajú aj správy z médií, hoci mediálne zdroje ako také čelia vlastným problémom, pokiaľ ide o ich spoľahlivosť a úsudok.

Ďalším faktorom sú rôzne prístupy. Spektrum ESG údajov je také široké, že poskytovatelia údajov často kladú rozdielny dôraz na rôzne kategórie informácií, ktoré sa zverejňujú o E, S a G aspektoch. Celkovo možno konštatovať, že investori často neprechovávajú veľkú dôveru v ESG ratingy a zdráhajú sa ich použiť pri svojom investičnom rozhodovaní.

Používatelia čelia rastúcim nákladom a rizikám v súvislosti s ESG údajmi

Nedostatočná spoľahlivosť ESG údajov má pre používateľov vážne dôsledky. Tým najmarkantnejším je, že mnohé finančné inštitúcie majú pocit, že sa nevedia spoľahnúť na jedného poskytovateľa údajov (pozri graf). Kombinovaný prístup založený na viacerých dodávateľoch údajov však nielen duplikuje externé náklady, ale si aj vyžaduje interné výdavky na analyzovanie, porovnávanie a spravovanie ESG údajov. Mnohí väčší používatelia ESG údajov preto v súčasnosti disponujú internými ratingovými tímami, ktoré tvoria svoje vlastné bodové hodnotenia vychádzajúce z mnohých dátových súborov tretích strán.

Celkový počet poskytovateľov ESG údajov na jednu firmu poskytujúcu finančné služby
 • Opis obrázka

  Graf znázorňujúci celkový počet poskytovateľov ESG údajov na jednu firmu poskytujúcu finančné služby.

Nedostatočná úroveň konzistentnosti, štandardizácie a nezávislého uistenia podkopáva dôveryhodnosť trhov s ESG údajmi ako celku. Táto skutočnosť vyvoláva čoraz väčšie obavy vzhľadom na rastúce náklady súvisiace s nedostatočným dodržiavaním predpisov či možné obvinenie z „greenwashingu“ poškodzujúce dobré meno podniku. Dôkazom sú viaceré nedávno uložené pokuty zo strany regulačných orgánov či medializované rezignácie vo významných finančných inštitúciách7.

Tieto obavy znásobujú záujem o reguláciu – najmä reguláciu popredných dodávateľov údajov. Európska komisia v apríli 2022 zverejnila konzultáciu o ratingoch ESG, ktorá bude podkladom na posúdenie vplyvu možnej intervencie EÚ na trhoch s ESG údajmi. Aj Úrad pre finančnú správu (Financial Conduct Authority, FCA) Spojeného kráľovstva vo svojom nedávno uverejnenom stanovisku so spätnou väzbou uviedol, že existujú „jasné dôvody“ pre regulačný dohľad nad poskytovateľmi ESG údajov a ratingov.

Čoraz dôležitejšia je komplexná správa údajov

Mnoho subjektov, ktoré kupujú ESG údaje, by ich vedelo využívať oveľa efektívnejšie a účinnejšie. Čelia však jednému spoločnému problému. ESG údaje sa vyžadujú pri rozdielnych aktivitách, ktoré zahŕňajú právne regulovaný reporting (napr. zverejnenia podľa nariadenia SFDR), finančný reporting, správu portfólií, stresové (záťažové) testy, strategické plánovanie a obstarávanie. Bez centrálnej koordinácie môžu firmy nadobudnúť viaceré licencie na ESG údaje nekontrolovaným spôsobom. Okrem nadmerných nákladov to môže spôsobiť aj nejasnosti v súvislosti so správou údajov či s prístupom k údajom.

Nadmerné náklady však nie sú jediným problémom. Mnohé firmy nevedia vyťažiť maximum z údajov, ktoré nakúpili. Čiastočne je to spôsobené tým, že nepoužijú všetky údaje, ktoré majú ako držitelia licencie k dispozícii, a zároveň neidentifikujú všetky oblasti vo svojom biznise, kde by sa tieto údaje dali použiť.

.

V závere treba pripomenúť, že ESG údaje sú na trhu relatívnym nováčikom. Z tohto dôvodu môžu byť prevádzkové činnosti či správa a riadenie niekedy slabé. Firmy nedisponujú vhodnými technológiami, dátovými odborníkmi a dohľadom, preto sa až príliš spoliehajú na manuálne spracúvanie. Absencia účinných nástrojov na validáciu údajov, existencia tzv. dátových či informačných síl alebo strata kontroly nad verziami sú problémy, ktoré môžu viesť k neefektívnosti či spôsobiť zmätok.

V reakcii na to sa zvyšuje úroveň využívania strategického manažmentu údajov. Pre firmy sa jednoznačne vynára priestor, aby integrovaním ESG údajov do svojich celofiremných stratégií v oblasti správy údajov dosiahli nižšie náklady aj ďalšie benefity. Koniec koncov, ESG údaje sa spolu s bežne zverejňovanými finančnými informáciami čoraz častejšie využívajú v rámci investičného rozhodovania, ako aj súčasť mnohých dokumentov pripravovaných v rámci klientskeho či regulačného reportingu.

Pohľad do budúcnosti

Trhy s ESG údajmi sú aktuálne oveľa dynamickejšie než kedykoľvek predtým. No hoci sa rýchlo zvyšuje počet ich kategórií a zlepšuje ich pokrytie, stále existujú mnohé medzery, otázky a nezrovnalosti, ktoré treba riešiť. Je dôležité nezabúdať, že kvantita nie vždy zodpovedá kvalite.

Vyriešenie týchto nedostatkov si vyžiada čas a nebude závisieť len od dodávateľov, ruku k dielu musia priložiť aj ostatní. Napriek tomu motorom ďalšieho zlepšovania budú inovácie zavádzané lídrami v odvetví a novými hráčmi na trhu. Už teraz vidíme určitý posun smerom k spolupráci na úrovni priemyselných platforiem. Okrem súkromných iniciatív v oblasti vývoja platforiem typu „open source“, ktoré sú zamerané na harmonizovanú výmenu ESG údajov, badať aj aktivitu regulátorov. Príkladom je Európska komisia, ktorá presadzuje svoj plán zriadiť jednotné európske miesto prístupu (ESAP). ESAP má slúžiť ako priame miesto prístupu, v rámci ktorého bude možné získať ESG a finančné údaje o podnikoch v strojovo čitateľnom formáte. Od spoločností sa bude vyžadovať, aby poskytli svoje ročné účtovné závierky a vnútropodnikové výkazy a po nadobudnutí účinnosti CSRD aj správy o udržateľnosti, vrátane podrobných informácií v súlade s kritériami taxonómie EÚ. Návrh tiež otvára možnosť dobrovoľného zberu dodatočných informácií za predpokladu, že sa dodržia určité technické a kvalitatívne normy8.

To všetko pomôže zlepšiť dostupnosť, kvalitu a prístupnosť ESG údajov, ako aj efektívnosť, s akou finančné inštitúcie s týmito údajmi pracujú a používajú ich. Dostupnosť a kvalita vykazovaných údajov by sa mohli ešte viac zlepšiť s plným účinkom smernice o zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD) a nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR).

Aj napriek tomu je však veľmi pravdepodobné, že mnohé subjekty používajúce ESG údaje sa v blízkej budúcnosti budú stále musieť spoliehať na viacerých poskytovateľov týchto údajov. Dobrá správa je, že používatelia už teraz môžu prijať opatrenia, vďaka ktorým okrešú náklady, znížia riziká a maximalizujú hodnotu, ktorú získavajú z ESG údajov. Kľúčom k úspechu každej stratégie v oblasti ESG je, aby sa zameriavala najmä na nasledujúce oblasti:

 • Správne načasovaná migrácia na jednotné údaje, ktoré podporia všetky scenáre použitia v oblasti ESG a ku ktorým budú mať prístup všetky zúčastnené tímy. Toto opatrenie odstráni náklady vyplývajúce z duplicity údajov a zníži riziko ich nekonzistentnosti.

 • Používanie jednotného dátového modelu, ktorý integruje všetky kľúčové ESG rámce a vizualizuje dátové toky od ich vzniku až do momentu ich využitia (tzv. data lineage). Toto opatrenie pomôže identifikovať oblasti, v ktorých sa rôzne rámce prekrývajú, a poukáže na prípadnú potrebu využiť externé dátové zdroje.

 • Začlenenie prevádzkového modelu na riadenie ESG údajov, ktorý bude možné využívať na zefektívnenie požadovaných činností v tejto oblasti. Toto opatrenie poskytne celistvý pohľad na prioritné iniciatívy v oblasti správy údajov.

 

Natalie Brandau, manažérka, Wealth and Asset Management, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft spoluatorka tohto článku

Jo Freeman-Young, Sustainability Actuary, Consulting, Financial Services, Ernst & Young LLP spoluautor tohto článku

Zhrnutie

Trhy s ESG údajmi sú v súčasnosti oveľa dynamickejšie než kedykoľvek predtým. Hoci sa rýchlo zvyšuje počet kategórií týchto údajov a zlepšuje sa aj ich pokrytie, stále existujú početné medzery a nezrovnalosti, ktoré treba riešiť.

Po úplnom zavedení smernice o zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD) a nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR) by sa kvantita aj kvalita vykazovaných údajov mali zlepšiť. Napriek tomu je veľmi pravdepodobné, že mnohé subjekty používajúce ESG údaje budú musieť ešte aj v blízkej budúcnosti využívať služby viacerých poskytovateľov.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať Mareka Mikolaja, partnera na oddelení uisťovacích služieb v EY na Slovensku.

O tomto článku

Autor: Gill Lofts

EY Global Financial Services Sustainable Finance Leader

Passionate about creating a legacy in the financial services industry. Proud mother of two daughters.

Prispievatelia
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)