10. septembra 2020
statický obrázok RYF

Výročná správa 2020 (Global review 2020) – list predsedu správnej rady a generálneho riaditeľa EY

Autor: Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

10. septembra 2020

Ukázať zdroje

Hoci sa svet počas tohto roka dramaticky zmenil, spoločnosť EY vďaka svojej stratégii NextWave získala silné postavenie, čo jej umožňuje lepšie sa prispôsobovať zmenám a zavádzať inovácie.

Je to jeden rok, čo sme v EY zaviedli stratégiu NextWave, ktorej hlavným cieľom a ambíciou je vytvárať dlhodobé hodnoty pre klientov, zamestnancov a širšiu spoločnosť. Nikto v tom čase ani len netušil, ako dramaticky sa svet v roku 2020 zmení a že jednotlivci i celá spoločnosť budú nútení čeliť bezprecedentným výzvam, ktoré so sebou priniesla pandémia COVID-19 a najväčšia celosvetová recesia za posledné storočie.

Aj v týchto náročných časoch sa nám vďaka stratégii NextWave podarilo získať silné postavenie, čo nám umožňuje lepšie sa prispôsobovať zmenám a zavádzať inovácie, pričom sa ukázalo, že náš cieľ – Budovať lepšie fungujúci svet – nebol nikdy taký relevantný ako práve teraz.

Tvorba dlhodobých hodnôt pre zainteresované strany

V EY vytvárame pre našich klientov dlhodobé hodnoty, pričom pôsobíme ako jeden celok, ktorý robí všetko pre to, aby klientom pomohol zvládnuť úskalia súčasnej extrémnej nestability. Tento rok sme vytvorili nástroj COVID-19 Enterprise Resilience Framework, ktorý klientom pomáha zhodnotiť úroveň ich rizík a pripravenosti zvládnuť pandémiu. Tento rámec slúži ako mapa, ktorá podnikom ukazuje, čo musia spraviť teraz, aby zvládli bezprostredné tlaky, a následne v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti, aby dokázali nanovo definovať svoju budúcnosť.

Počas krízy tímy EY spolupracovali na cezhraničnej úrovni a vo všetkých oddeleniach, aby zmenili trasu dodávateľských reťazcov klientov, riadili likviditu, sprevádzali klientov vládnymi stimulačnými balíkmi a radili im v otázke dosahu na zainteresované strany. V súčasnosti s našimi klientmi vedieme ešte intenzívnejšie konverzácie, ktoré im pomáhajú zavádzať inovácie, budovať odolnosť voči finančným, spoločenským a regulačným výzvam a pripravujú ich na príležitosti po období pandémie.

Pri pohľade do budúcnosti má spoločnosť EY v pláne pokračovať vo svojich veľkých investíciách v oblasti digitalizácie a technológií, ktoré zohrávajú v prostredí COVID-19 dôležitú úlohu, aby mohla svojim klientom poskytovať ešte lepšie služby.

Vytváranie dlhodobých hodnôt pre zamestnancov EY znamená predovšetkým zaistiť ich bezpečnosť. Začiatkom roka 2020 sme pohotovo zaviedli cestovné obmedzenia a postupne vydávame aj komplexné pokyny týkajúce sa organizácie stretnutí, podujatí a bezpečného návratu do kancelárií EY.

Zároveň nepoľavujeme vo svojom záväzku umožňovať zamestnancom EY získavať výnimočné skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné na ich ceste k úspechu. Obzvlášť významným míľnikom tento rok bolo vytvorenie EY Tech MBA, ktorú otvorila medzinárodná obchodná škola Hult International Business School. Ide vôbec o prvú plne akreditovanú virtuálnu podnikovú MBA, ktorú môže navštevovať ktorýkoľvek zamestnanec EY.

Aj naďalej sme odhodlaní poskytovať stabilné a kvalitné pracovné miesta. Napriek disrupcii spôsobenej pandémiou COVID-19 sme tento rok v EY privítali viac než 76 000 nových kolegov a potvrdili svoj dlhodobý záväzok voči 15 000 stážistom na celom svete.

Dlhodobé hodnoty pre širšiu spoločnosť vytvárame prácou, ktorú vykonávame každý deň a ktorej hlavným cieľom je posilňovať dôveru vo svetové kapitálové trhy a prinášať pozitívny vplyv na komunity a planétu.

Zamestnanci EY vytvárajú dlhodobé hodnoty aj uplatňovaním celofiremných skúseností, služieb a vplyvu, aby pomáhali pri riešení najpálčivejších problémov dnešného sveta. Tento rok sme napríklad organizovali celosvetovo prvý najväčší hackathon, ktorého cieľom bolo riešiť rad výziev súvisiacich s pandémiou COVID-19 a zároveň pomôcť Svetovej zdravotníckej organizácii pri koordinácii dodávok osobných ochranných prostriedkov. Uznanie tohto nášho úsilia sa vyjadrilo počas koncertu „Together at Home“, ktorý v apríli tohto roka organizovalo hnutie Global Citizen.

Som hrdý aj na to, že EY je prvou globálnou multidisciplinárnou organizáciou poskytujúcou odborné služby, ktorá sa zaviazala dosiahnuť neutrálnu uhlíkovú bilanciu do konca roka 2020, a zároveň, že sme opätovne potvrdili náš záväzok dodržiavať 10 princípov iniciatívy OSN Global Compact (UNGC).

Spoločnosť EY tento rok pokračovala aj v podpore vplyvných podnikateľov a mladých ľudí prostredníctvom programu podnikovej zodpovednosti EY Ripples, pričom táto podpora v mnohých prípadoch prebiehala virtuálne. Vďaka tomu sme pozitívne ovplyvnili životy viac ako 15 miliónov ľudí.

Pohľad do budúcnosti

Podobne ako v mnohých iných spoločnostiach na svete sa tento rok dramaticky zmenil aj život v EY. My sme však boli dobre pripravení. Schopnosť pozerať sa do budúcnosti a schopnosť prispôsobovať a transformovať sa rýchlym tempom predstavujú rozhodujúce vlastnosti, ktorými by mali disponovať všetky spoločnosti vrátane EY. A práve uplatňovaním našej stratégie NextWave reagujeme na to, čo sa deje práve teraz, plánujeme, čo EY čaká ďalej, a nanovo definujeme svoju budúcnosť.

Do našej spoločnosti výrazne investujeme. Vytvorili sme napríklad novú ponuku služieb v oblasti Technology Consultancy, rozširujeme tím EY-Parthenon, ktorý už teraz predstavuje piate najväčšie strategické poradenstvo, a industrializujeme spôsob, akým tvoríme a škálujeme inovácie, ktoré sa uskutočňujú dennodenne vo všetkých lokalitách EY.

Vďaka tomu, že v centre našej pozornosti stoja naše zainteresované strany, sme v EY zaznamenali ďalší rok silného rastu, keď celkový počet našich zamestnancov stúpol na takmer 300 000 a celosvetové tržby vzrástli o 4,1 % na 37,2 miliardy amerických dolárov.

Vytváranie lepšie fungujúceho sveta

Svet po kríze COVID-19 už nebude taký istý, aký bol predtým. Ako sa však začíname pozerať na obdobie po kríze, som optimista. V uplynulom roku sa zamestnancom EY darilo viac než kedykoľvek predtým preukazovať naše hodnoty, náš cieľ a našu kultúru spolupatričnosti a tímového ducha. S veľkou pokorou vnímam množstvo pozitívnych aktivít, malých či veľkých, ktoré naši zamestnanci podnikli, aby pomohli jeden druhému, klientom a širšej spoločnosti pri prekonávaní krízy COVID-19.

Kríza tiež napomáha čoraz väčšiemu počtu podnikov pochopiť ich širšiu úlohu, ktorú zohrávajú v širšej spoločnosti, a uvedomiť si, čo môžu urobiť pre riešenie naliehavých problémov v oblastiach ako udržateľnosť životného prostredia a ekonomická rodová nerovnosť.

Pri pohľade na obdobie po kríze som presvedčený, že sme schopní dokázať viac, než len sa vrátiť do bežných koľají, a som si istý, že keď budeme spolupracovať, spoločne môžeme budovať lepšie fungujúci svet.

podpis Carmine
Editoval/-a: Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Oboznámte sa s našou výročnou správou za rok 2020 (2020 Global Review)

 

Preskúmať

Podpora 10 princípov iniciatívy OSN Global Compact a cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja

EY sa snaží dodržiavať najvyššie etické štandardy, a to okrem iného aj v oblasti ochrany ľudských práv, dodržiavania medzinárodných pracovných noriem, ochrany životného prostredia a boja proti úplatkom a korupcii vo všetkých možných formách.

Ako dôkaz nášho záväzku integrovať do stratégie, kultúry a činnosti EY týchto 10 princípov iniciatívy OSN Global Compact (UNGC) a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja obsahuje tohtoročná výročná správa aj komunikáciu EY o pokroku dosiahnutom pri podpore iniciatívy UNGC. 

Zhrnutie

Aj v týchto náročných časoch sa spoločnosti EY vďaka stratégii NextWave podarilo získať silné postavenie, čo jej umožňuje lepšie sa prispôsobovať zmenám a zavádzať inovácie, pričom sa ukázalo, že jej cieľ – Budovať lepšie fungujúci svet – nebol nikdy taký relevantný ako práve teraz.

O tomto článku

Autor: Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)