Ako môže odstraňovanie uhlíka zvýšiť hodnotu vašej spoločnosti?

Autor: John de Yonge

Director, Global Insights, Research Institute | Global Markets – EY Knowledge

Analyst and thought leader focused on the CEO agenda, sustainability and the bioeconomy. Proponent of innovation for meeting global resource challenges. Skier. Fly-fisher. Tae kwon do black belt.

7 min. čítania 22. januára 2021
Related topics Sustainability

Biznis lídri môžu zmeniť emisný scenár tak, že začnú zachytávať uhlík a premieňať ho na zdroj komerčnej a dlhodobej hodnoty.

Tento článok je súčasťou správy EY Megatrends 2020 and beyond

V skratke
  • Technológie, ktoré zachytávajú uhlík a premieňajú ho na zdroj hodnoty, rastú ako huby po daždi. Prispievajú k tomu partnerstvá, rizikové financovanie aj vládne programy.
  • Odstraňovanie uhlíka môže predstavovať dôležitý nový nástroj pre CEO, ktorí chcú zmeniť interný program udržateľnosti z funkcie zameranej na reporting na funkciu zameranú na hodnotu.
  • Rýchlo sa rozvíjajúce technológie však nastoľujú otázku v oblasti udržateľnosti: stačí len dosiahnuť uhlíkovú neutralitu?

Extrémne počasie neposkytlo svetu bojujúcemu s pandémiou COVID-19 žiaden priestor na oddych. Zmena klímy je stále tu a prináša jeden úder za druhým – od rozsiahlych požiarov v Kalifornii, rekordných záplav v Číne, hurikánov v Atlantiku až po tajfúny v juhovýchodnej Ázii. Preto nie je žiadnym prekvapením, že ľudia na celom svete v súčasnosti za najväčšie hrozby považujú zmenu klímy a infekčné choroby. A hoci emisie vďaka lockdownom zavedeným v dôsledku COVID-19 poklesli, koncentrácie CO2 v atmosfére stúpajú a navyše sme ani dostatočne neznížili úrovne emisií na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa.

Dobrou správou však je, že rastie počet inovátorov, ktorých cieľom je pomáhať riešiť emisnú medzeru pomocou technológií a metód zameraných na odstránenie uhlíka, ktoré menia zaužívané scenáre tým, že zachytávajú uhlík a premieňajú ho na zdroj komerčnej a dlhodobej hodnoty. Pre CEO, ktorí chcú zmeniť udržateľnosť vo svojom podniku z funkcie zameranej na reporting na funkciu zameranú na hodnotu, môže odstraňovanie uhlíka predstavovať nový mocný nástroj.

Prístupy v oblasti odstraňovania uhlíka

Kým hlavnými cestami ku globálnej dekarbonizácii sú obnoviteľné zdroje energie, elektrifikácia a efektívnosť, odstraňovaním uhlíka sa tieto cesty rozšíria, aby sa nielen zabránilo emisiám, ale sa ich úrovne aj znížili (ďalšie informácie o exponenciálnych klimatických vplyvoch a dekarbonizácii nájdete v správe EY: Megatrends 2020 and beyond).

Odstraňovanie uhlíka technológiami, známe aj ako „carbontech“, extrahuje skleníkové plyny z priemyselných procesov alebo priamo zo vzduchu a umožňuje ich recykláciu alebo sekvestráciu v komerčných produktoch, vrátane hlavných zdrojov emisií, ako sú palivá, chemikálie, materiály či cement. Carbontech otvára možnosť, aby rastúca priemyselná produkcia pomáhala emisie CO2 znižovať, a nie ich zvyšovať. Mnohé z týchto technológií čerpajú zo syntetickej biológie a mikrobiómu (v správe EY Megatrends sa hovorí o tom, ako nám tieto domény pomáhajú plniť naše výzvy v oblasti udržateľnosti).

Súčasný globálny trh s výrobkami využívajúcimi uhlík má podľa think tanku Carbon180 hodnotu 6 biliónov USD. Na tento trh vstupujú uhlíkovo negatívne stavebné materiály, plasty, textílie a kobercové krytiny, ktoré zachytávajú viac CO2, ako sa pri ich výrobe vypustí do atmosféry. Spoločnosti majú čoraz väčšiu príležitosť začleniť odstraňovanie uhlíka do svojich produktových stratégií, dodávateľských reťazcov a činností.

Cieľom odstraňovania uhlíka na prírodnej báze, napr. regeneratívnym poľnohospodárstvom, obnovou lesov a zalesňovaním, je využiť a obnoviť schopnosť prírody odstraňovať CO2 z atmosféry. Uhlík sekvestrovaný v pôde alebo v stromoch predstavuje základ pre uhlíkové certifikáty/kredity. Príjmy z kreditov podporujú poľnohospodárov, zatiaľ čo projekty na odstraňovanie uhlíka poskytujú dodatočné environmentálne benefity (napr. ochrana miestnych povodí) a vytvárajú dlhodobú spoločenskú hodnotu (napr. ochrana tradičných kultúr a spôsobov obživy). Spoločnosti môžu svojou podporou projektov na odstraňovanie uhlíka prispievať k upevňovaniu udržateľného odkazu v mnohých zraniteľných komunitách, ktorým slúžia a v ktorých pôsobia.

Financovanie rastu v oblasti carbontech

Kľúčovou výzvou je rozširovať rast popri znižovaní nákladov. Na urýchlenie vývoja mnohé spoločnosti v súčasnosti uzatvárajú partnerstvá so spoločnosťami zaoberajúcimi sa odstraňovaním uhlíka, pričom podľa iniciatívy Circular Carbon Network inovátori aktívni v oblasti carbontech získali v rámci rizikového financovania viac než 2 miliardy USD. Jedným z príkladov indikujúcim rozširovanie uhlíkových technológií je suma finančných prostriedkov v objeme 100 miliónov USD, ktorú na konci roka 2020 získala švajčiarska spoločnosť Climeworks zaoberajúca sa priamym zachytávaním vzduchu.

Je pravdepodobné, že financovanie odstraňovania uhlíka sa na národnej úrovni podporí implementáciou klimatických plánov a programov ekonomickej obnovy. Podľa správy Programu OSN pre životné prostredie – Emissions Gap Report 2020 – 126 krajín produkujúcich 51 % celosvetových emisií skleníkových plynov prijalo alebo oznámilo svoje ciele dosiahnuť nulovú bilanciu. Podiel pokrytých emisií sa zvýši na 63 %, ak sa k tejto skupine pridajú Spojené štáty, ako sa očakáva v rámci klimatického plánu Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisovej v hodnote 2 bilióny dolárov, ktorý v navrhovaných investíciách uvádza aj technológie na znižovanie negatívnych emisií. Podobne by v oblasti odstraňovania uhlíka mala pomôcť suma 1 bilión eur, ktoré sú v rámci Zelenej dohody Európskej únie alokované na dekarbonizáciu.

Tvorba hodnoty z uhlíkovej agendy

Odstraňovanie uhlíka vyvoláva širšiu otázku v zmýšľaní o udržateľnosti: je dosiahnutie uhlíkovej neutrality primeranou ambíciou? Pre veľkých producentov emisií je odstraňovanie uhlíka len ďalším nástrojom na urýchlenie prechodu na uhlíkovú neutralitu. Pre mnohé globálne spoločnosti však schopnosť zachytávať a opätovne zhodnocovať uhlík otvára cestu k tomu, aby sa posunuli o krok ďalej a stali sa uhlíkovo negatívnymi, tzn. odstránili viac CO2 z atmosféry, než za čo sú zodpovední. Microsoft, Ikea a AstraZeneca patria k spoločnostiam, ktoré sa zaviazali, že budú odstraňovanie uhlíka využívať na dosiahnutie svojej ambície stať sa uhlíkovo negatívnymi.

Udržateľnosť

V EY sa usilujeme o to, aby biznis fungoval v prospech udržateľnosti a udržateľnosť fungovala v prospech biznisu.

 

Zistiť viac

Tieto technológie a metódy prichádzajú v čase, keď životné prostredie čoraz viac ovplyvňujú sociálne a riadiace aspekty udržateľnosti. Najnovšia správa Countdown odborného časopisu The Lancet podrobne opisuje významné globálne dôsledky zmeny klímy na zdravie, ako napríklad sú úmrtnosť v dôsledku horúčav, podvýživa, strata produktivity či infekčné choroby. Spoločnosti pociťujú rastúci tlak zo strany externých a interných stakeholderov, aby prijímali opatrenia na ochranu klímy. Ako sa uvádza v našej štúdii 2019 CEO Imperative Study, výkonní riaditelia niektorých najväčších spoločností sú presvedčení, že práve veľké korporácie by mali prevziať vedúcu úlohu pri riešení globálnych výziev, ako je zmena klímy, pričom by tieto kroky nemali vnímať ako riziko, ale ako obchodnú príležitosť.

Odstraňovanie uhlíka môže byť prospešné z viacerých dôvodov. Môže prispieť k hodnotovo orientovaným reakciám v oblasti udržateľnosti, ktoré následne môžu vytvoriť nové príjmové a rastové príležitosti tým, že uprednostnia trhy v hodnote biliónov dolárov pre produkty využívajúce uhlík ako vstupnú surovinu. Okrem toho môže urýchliť dosiahnutie cieľa nulovej uhlíkovej bilancie alebo pomôcť dosiahnuť cieľ uhlíkovej negativity. Podporovaním projektov na odstraňovanie uhlíka možno pomôcť planéte, ako aj miestnym komunitám.

CEO, ktorí majú v pláne prepracovať svoje stratégie udržateľnosti s cieľom osvojiť si prístup zameraný na tvorbu hodnoty, by si mali položiť nasledujúce otázky:

  • Aké príležitosti týkajúce sa inovácií, dodávateľského reťazca či zákazníkov prinášajú technológie a metódy na odstraňovanie uhlíka?
  • Ako možno zvýšiť konkurenčnú výhodu spoluprácou s inovátormi pôsobiacimi v oblasti odstraňovania uhlíka s cieľom pomôcť im pri rozširovaní ich činnosti?
  • Aké spôsoby odstraňovania uhlíka možno prijať s cieľom nielen urýchliť dosiahnutie firemných klimatických záväzkov, ale ich aj rozšíriť?
  • Ako možno investíciami do odstraňovania uhlíka účinne podporiť a rozšíriť ciele udržateľnosti stanovené komunitami, ktorým slúžime a v ktorých pôsobíme?

Zhrnutie

Silnejúca skupina inovátorov v oblasti odstraňovania uhlíka sa snaží riešiť globálnu emisnú medzeru využívaním technológií a postupov, ktoré celý doterajší emisný scenár menia tým, že zachytávajú uhlík a premieňajú ho na zdroj komerčnej a dlhodobej hodnoty. Pre CEO, ktorí chcú zmeniť udržateľnosť vo svojom podniku z funkcie zameranej na reporting na funkciu zameranú na hodnotu, môže odstraňovanie uhlíka predstavovať nový mocný nástroj.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať Mareka Mikolaja, partnera na oddelení uisťovacích služieb v EY na Slovensku.

O tomto článku

Autor: John de Yonge

Director, Global Insights, Research Institute | Global Markets – EY Knowledge

Analyst and thought leader focused on the CEO agenda, sustainability and the bioeconomy. Proponent of innovation for meeting global resource challenges. Skier. Fly-fisher. Tae kwon do black belt.

Related topics Sustainability
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)