15. mája 2024
climate-crisis

Klimatická zmena a jej riziká

Autor: Peter Molnár

manažér na oddelení služieb udržateľnosti v EY Slovensko

Peter sa zameriava na poradenstvo v oblasti udržateľných stratégií a prípravy na ESG reporting podnikov. Špecializuje sa na nastavovanie riadenia ESG a iných tém governance.

15. mája 2024
Related topics Sustainability

Európa v adaptácii na zmenu klímy zaostáva za rastúcimi rizikami

Vroku 2020 Správa Svetového ekonomického fóra (WEF 2020 report) označila zlyhanie opatrení v oblasti zmeny klímy za najväčšie ekonomické riziko. Úsilie na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu sa v posledných rokoch zintenzívňuje. V roku 2023 bol v Dubaji prijatý Dohovor OSN o zmene klímy (COP28). V ňom sa viac ako 120 krajín zaviazalo strojnásobiť množstvo obnoviteľnej energie a dvojnásobne zvýšiť energetickú účinnosť v nasledujúcom desaťročí. Bol zriadený Fond strát a škôd vo výške 11 miliárd dolárov s cieľom pomôcť zraniteľným krajinám vyrovnať sa s dôsledkami zmeny klímy.

Opatrenia prijímané na úrovni EÚ, či už ide o taxonómiu EÚ, nariadenie CSRD, alebo najnovšie o posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie prostredníctvom lepšej ochrany pred nekalými praktikami a prostredníctvom lepšieho informovania (EC 2024/825), vyvíjajú tlak na obchodné spoločnosti v snahe zvýšiť ich zapojenie do riešení klimatickej krízy a zelenej transformácie všeobecne.
V roku 2020 Správa Svetového ekonomického fóra (WEF 2020 report) označila zlyhanie opatrení v oblasti zmeny klímy za najväčšie ekonomické riziko. Úsilie na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu sa v posledných rokoch zintenzívňuje. V roku 2023 bol v Dubaji prijatý Dohovor OSN o zmene klímy (COP28). V ňom sa viac ako 120 krajín zaviazalo strojnásobiť množstvo obnoviteľnej energie a dvojnásobne zvýšiť energetickú účinnosť v nasledujúcom desaťročí. Bol zriadený Fond strát a škôd vo výške 11 miliárd dolárov s cieľom pomôcť zraniteľným krajinám vyrovnať sa s dôsledkami zmeny klímy. Opatrenia prijímané na úrovni EÚ, či už ide o taxonómiu EÚ, nariadenie CSRD, alebo najnovšie o posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie prostredníctvom lepšej ochrany pred nekalými praktikami a prostredníctvom lepšieho informovania (EC 2024/825), vyvíjajú tlak na obchodné spoločnosti v snahe zvýšiť ich zapojenie do riešení klimatickej krízy a zelenej transformácie všeobecne.

Hranica 1,5 stupňa prekonaná

Napriek tomu viaceré štúdie upozorňujú, že tempo prijímania opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny a ich rozsah nie sú dostatočné. Ako vo februári informovala európska agentúra Copernicus Climate Change Service (C3S), rok 2023 bol celosvetovo najteplejším rokom za celý čas merania a globálna teplota od februára 2023 do januára 2024 prekročila teploty z predindustriálneho obdobia o 1,5 stupňa Celzia. Bola tak prekonaná preferovaná hranica zvyšovania globálnej teploty v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, na ktorej sa v roku 2015 zhodli svetoví lídri podpisom Parížskej dohody. V správe Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu (IPCC) z roku 2018 sa pri oteplení o 1,5 stupňa predpokladá v stredných zemepisných šírkach výskyt extrémnych horúčav počas dňa či strata na život vhodných biotopov pre časť svetovej flóry a fauny.
Klimatická zmena sa dnes prejavuje intenzívnejšie, ako vedci a politici predpokladali. Ukazuje sa pritom, že európsky kontinent sa otepľuje extrémnou rýchlosťou – od 80. rokov minulého storočia sa teplota v Európe zvyšuje dvakrát rýchlejšie, ako je globálny priemer. Podľa analýzy Európskej environmentálnej agentúry EEA European climate risk assessment (Európske hodnotenie klimatických rizík, EUCRA) z marca 2024, ktorá hodnotila klimatické riziká na území EÚ, klimatické riziká rastú rýchlejšie ako spoločenská pripravenosť na ich riešenie. Viaceré klimatické riziká už dosiahli kritickú úroveň. To sa prejavuje vo všetkých sledovaných oblastiach: v oblasti ekosystémov, produkcie potravín, zdravia, infraštruktúry aj hospodárstva a financií. 

Vzájomne sa posilňujúce riziká

Jednotlivé riziká sa pritom vzájomne ovplyvňujú, preväzujú s neklimatickými rizikovými faktormi a kaskádovým efektom šíria naprieč systémami a regiónmi. Dlhodobé obdobia sucha v kombinácii s neudržateľným hospodárením s pôdou tak napríklad vedú k nedostatku vody, ohrozeniu potravinovej bezpečnosti, narušeniu kľúčovej infraštruktúry a v dôsledku toho sa destabilizujú finančné trhy i spoločenská súdržnosť.
S tým, ako narastajú riziká, rastie aj urgencia prijímania opatrení na zmiernenie a adaptáciu na politickej úrovni. „Ak sa teraz neprijmú rozhodné opatrenia, väčšina identifikovaných klimatických rizík môže do konca tohto storočia dosiahnuť kritickú alebo katastrofickú úroveň,“ konštatuje sa v spomínanej správe. Zdôrazňuje sa pritom pochopenie rizikových kaskád, ktoré môžu slúžiť ako kľúč pre formuláciu cieľov a stratégií znižovania rizík.
„Často je efektívnejšie riešiť riziko na začiatku kaskády než tam, kde sa vplyvy pociťujú najvýraznejšie. Komplexné adaptačné politiky musia zabrániť zhoršovaniu základných ľudských potrieb (ako sú ekosystémy, potraviny a zdravie) a zároveň podporovať odolnosť ľudských systémov a činností (ako je infraštruktúra, hospodárstvo a financie),“ zdôrazňujú autori správy.
To, prirodzene, ďalej zintenzívňuje tlak na podniky, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujú zmenu klímy a súčasne sú zmenou klímy ovplyvnené.

Ako zistím, či by som sa mal obávať klimatických rizík v mojej spoločnosti?

Realizácia analýzy klimatických rizík je základným kameňom úspechu pre pochopenie týchto (zväčša) negatívnych vplyvov na vlastné podnikanie a hodnotový reťazec. Pre podnik je kľúčové vidieť, ako môžu negatívne fyzikálne javy vplývať na niektoré dlhodobé investície, napríklad zvyšovanie teploty môže vyžadovať realizáciu dodatočných investícii na chladenie výrobných technológií alebo naopak, môže vystaviť vlastné investície nebezpečenstvu a zvýšeným nákladom na poistenie nehnuteľností. Extrémne suchá alebo dažde môžu zas negatívne ovplyvniť dodávky tovarov a služieb do podniku a z neho ďalej.
EY preto vyvinulo svoje riešenie na analýzu klimatických rizík svojich klientov  EY Climate Analytics Platform (EY CAP). Toto riešenie poskytuje jednoduchý spôsob, ako analyzovať hlavné dôsledky klimatickej zmeny v rôznych scenároch, výhľadovo až do roku 2100. Naše riešenie bolo vyvinuté v spolupráci s akademickou obcou a využíva uznávané klimatické scenáre IPCC.
EY CAP potrebuje získať niekoľko zásadných vstupov pre svoje fungovanie, a to geografickú polohu analyzovaného majetku, jeho typ stavby, typ základov, spôsob využitia a tiež vek. Na základe týchto údajov následne možno generovať interaktívny dashboard, poskytujúci údaje o najpravdepodobnejších fyzikálnych javoch v optimistických, realistických aj pesimistických scenároch zmeny klímy. 

Výhody EY CAP

Výstupy vytvorené riešením EY CAP sú použiteľné pre viaceré reportingové potreby, napríklad pri analýze „Výrazne nenarušiť“ (DNSH) pri posudzovaní ekonomických aktivít v rámci taxonómie EÚ alebo pri skrínovaní s cieľom dosiahnuť súlad s rámcom TCFD. Klimatická analýza sa dá využiť aj na reporting podľa európskych štandardov na udržateľné vykazovanie (ESRS).
Pri poskytnutí dostatočných vstupov možno realizovať analýzu fyzikálnych, ale aj tranzičných rizík a výstupom EY CAP je následne aj očakávaný finančný dosah, vyplývajúci z použitia vlastných aktív. Riešenie EY CAP možno použiť globálne a jeho rozlišovacia schopnosť sa určuje v jednotkách štvorcových metrov na mape, zahŕňajúc aj Slovensko a krajiny V4.

Why EY

EY je dlhodobo hodnotené na popredných priečkach v oblasti ESG consultingu, ako to demonštrovala prvá pozícia v hodnotení ESG Green Quadrant od spoločnosti Verdantix v rokoch 2021, 2022 aj 2024. Práve pomocou riešení, akým je aj EY CAP, možno načrieť do tejto expertízy a využiť akademickú analýzu úzko prepojenú na podnikanie a skúsenosti z lokálneho trhu.

 

Zhrnutie

O tomto článku

Autor: Peter Molnár

manažér na oddelení služieb udržateľnosti v EY Slovensko

Peter sa zameriava na poradenstvo v oblasti udržateľných stratégií a prípravy na ESG reporting podnikov. Špecializuje sa na nastavovanie riadenia ESG a iných tém governance.

Related topics Sustainability
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)