Ey Tax Alert Actual news july 23

Najnovšie daňové zmeny v oblasti priamych daní, ktoré dostali zelenú od parlamentu

Lokálny kontakt

Matúš Michalička

19. júla 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

V poslednom období sme v parlamente zaznamenali novelizačnú smršť. Boli sme totiž svedkami presadenia množstva legislatívnych úprav, ktoré sa dosiaľ (aspoň niektoré z nich) javili ako absolútne nepriechodné.

Viacero z nich vnímame veľmi pozitívne, a preto sme na jednej strane za túto smršť vďační. Na druhej strane by sme uvítali koncepčnejší prístup, keďže takmer všetky novely boli predložené formou pozmeňovacích návrhov, a tak nebol priestor na ich pripomienkovanie, ako je to bežné v rámci štandardného legislatívneho procesu. Aj to môže byť dôvod, prečo viaceré zmeny prinášajú aj mnoho otáznikov.

Nižšie uvádzame stručný prehľad zmien z tejto novelizačnej smršte:

  • Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby

Poslanci schválili zrušenie tzv. CFC (skratka z anglického výrazu Controlled Foreign Company) pravidiel pre fyzické osoby. CFC pravidlá sa vzťahovali na fyzické osoby, ktoré mali najmenej 10 % účasť alebo vykonávali skutočnú kontrolu v zahraničnej spoločnosti založenej v jurisdikcii s nízkym daňovým zaťažením alebo nespolupracujúcej jurisdikcii. Ich zavedenie malo za cieľ zabrániť daňovým únikom a umelému presmerovaniu príjmov do daňových rajov. Podstata týchto pravidiel spočívala v zdanení ziskov týchto zahraničných spoločností v rukách slovenského daňovníka – fyzickej osoby. Prvý raz si mali dotknutí daňovníci takúto povinnosť splniť za rok 2022.

Zákonodarca ich zrušenie odôvodnil aplikačnými problémami, ktoré vznikali v praxi, a ich otáznou účelnosťou. Taktiež sa zmienil, že zmena nebude mať vplyv na štátny rozpočet, keďže daň na základe týchto pravidiel dosiaľ žiaden daňovník nezaplatil. Novela sa stane účinnou od 1. augusta 2023, pričom doteraz zaplatené dane fyzickými osobami z dôvodu aplikácie CFC pravidiel sa po tomto dátume budú považovať za daňový preplatok. Vzhľadom na zavedenie spätnej kompenzácie daňovníkov zasiahnutých týmito pravidlami neočakávame, že zo strany správcu dane sa bude v tomto smere ešte realizovať akákoľvek kontrolná aktivita smerom do minulosti.

  • Rozšírenie balíka oslobodení od dane u fyzických osôb

Naši zákonodarcovia ďalej pripravili ústupky pre fyzické osoby, ktorým by po 1. januári 2024 mala po naplnení určitých podmienok odpadnúť povinnosť zdaňovať nakladanie s vybranými typmi aktív, resp. investícií.

Konkrétne spoločníci/akcionári v obchodných spoločnostiach určite uvítajú znovuzavedenie oslobodenia od dane na:

                o   zisky z predaja vybraných cenných papierov neobchodovaných na burze po naplnení ich držby 3 roky (pre cenné papiere prijaté na obchodovanie na burze zostáva v platnosti časový test 1 rok)

                o   zisky z predaja podielov na spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutých po 31. decembri 2023 a po naplnení ich držby 3 roky.

V tejto súvislosti by sme radi upriamili pozornosť na skutočnosť, že požadovaný 3-ročný časový test možno (na rozdiel od obchodných podielov v SRO) splniť aj pri akciách obstaraných pred rokom 2024.

Od dane budú po novom taktiež oslobodené:

                o   príjmy z vrátenia (alebo tzv. redemácia) podielového listu po uplynutí 3 rokov, čím sa odstráni znevýhodnenie daňového režimu podielových listov oproti investíciám do ETF fondov;

                o   príjmy z transakcií, pri ktorých fyzická osoba vymieňa (nakupuje) majetok alebo služby za virtuálnu menu (t. j. kryptoaktívum), a to do celkovej sumy 2 400 eur ročne (po znížení o výdavky).

  • Zdaňovanie kryptomien v novom šate

Okrem už vyššie spomínaného čiastkového oslobodenia sa významne daňovo zvýhodnili dlhodobé investície do virtuálnych mien. V prípade, že investor drží tieto investície viac ako rok, príjmy z ich predaja po novom podliehajú zvýhodnenej 7 % sadzbe dane a nepodliehajú zdravotným odvodom.

Zároveň sa zúžila definícia pojmu predaj virtuálnej meny, pod ktorý po novom už nespadá situácia, keď dochádza k výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, t. j. súvisiaci príjem už nebude podliehať na strane daňovníka zdaneniu.

Aj v svetovom meradle je tento daňový režim veľmi výhodný a nebolo by teda prekvapivé, ak by sa Slovensko dostalo do hľadáčika zahraničných krypto milionárov.

  • Snaha o reštart zamestnaneckých akcií, resp. podielov

Po novom bude od dane oslobodené získanie a držba nekótovaných akcií alebo obchodného podielu zamestnancom alebo kontraktorom spoločnosti, kým táto spoločnosť prvý raz nevyplatí dividendu. Berúc do úvahy predmetnú podmienku, tieto zmeny boli cielené predovšetkým na startupovú scénu.

Reálna využiteľnosť tohto oslobodenia je však otázna, keďže v praxi z nedaňových dôvodov zväčša zamestnanci nedostávajú podiely/akcie priamo slovenskej operatívnej spoločnosti, v ktorej sú zamestnaní, ale „zamestnaneckej“ holdingovej spoločnosti.

  • Odštiepenie ako nový typ podnikovej kombinácie

V neposlednom rade parlament schválil návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý zavádza nový inštitút odštiepenia zodpovedajúci čiastočnému rozdeleniu, keď rozdeľovaná spoločnosť nezaniká, ale jej časť sa odčleňuje do inej (novej alebo existujúcej) spoločnosti. Zákon primerane novelizuje aj zákon o dani z príjmov, pričom tuzemské odštiepenie možno podobne ako rozdelenie uskutočniť na daňové účely len v reálnych hodnotách, t. j. ako zdaniteľnú transakciu.

Nový inštitút budú môcť daňovníci na Slovensku využívať od 1. marca 2024.