Nová výzva na podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Nová výzva na podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Lokálny kontakt

Marián Bíž

2. júla 2021
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

Nová výzva na podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR nedávno vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov EÚ, ktorá je zameraná na podporu podnikov, ktoré už sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci. Nižšie Vám prinášame prehľad základných parametrov výzvy.

Výška NFP

 • Momentálne je na výzvu alokovaných 30 mil. eur, pričom táto suma sa môže navyšovať.
 • Minimálna výška NFP na projekt je 50,000 eur.
 • Do maximálnej intenzity pomoci sa zarátava aj už schválená investičná pomoc, t.j. ak napríklad prijímateľ pomoci dostal v Košiciach pomoc v intenzite 20%, výška NFP môže byť maximálne 15% (spolu 35%) z oprávnených nákladov.

Oprávnení žiadatelia  

 • Podniky, ktoré plánujú v najbližšom čase podať žiadosť o investičnú pomoc.
 • Prijímatelia, ktorý už čerpajú investičnú pomoc, nemôžu podať žiadosť o NFP.

Ďalšie podmienky  

 • Projekt je realizovaný v priemyselnej výrobe alebo v technologickom centre.
 • Projekt predstavuje počiatočnú investíciu, t.j. založenie novej prevádzkarne, diverzifikáciu výroby, zásadnú zmenu výrobného procesu alebo rozšírenie kapacity.
 • Výsledkom projektu je nový resp. inovovaný produkt alebo inovovaný produkčný proces.
 • Projekt je v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.
 • Realizácia projektu do 31. decembra 2023.

Termíny hodnotiacich kôl

 • Prvé hodnotiace kolo sa skončilo 30. júna 2021, ale ďalšie kolá sa budú uskutočňovať každé tri mesiace až do vyčerpania alokácie resp. navýšenej alokácie.

Ak plánujete v najbližšej dobe podávať žiadosť o investičnú pomoc, radi Vám pomôžeme aj so získaním tohto synergického finančného príspevku.

Juraj Lenďák

 • Tax Alert - English version

  A new call to support the projects already receiving the regional investment aid

  The Ministry of Economy has announced a call for the submission of applications for a non-repayable financial contribution (grant) from EU resources. The call intends to support the companies, which are already receiving the regional investment aid. Please see below a short overview of basic conditions.

  Amount of grant

  • Currently, the financial allocation for the call is EUR 30 mil., but this amount may increase.
  • The minimum amount of the grant per project is EUR 50,000.
  • The maximum aid intensity for the project also considers the already approved investment aid. So, if the recipient already received the aid of 20% in Košice, the additional grant can be awarded up to 15% of the eligible costs (35% intensity in total).

  Eligible applicant

  • Companies that plan to apply for regional investment aid in the following months.
  • Recipients who are already receiving the investment aid cannot apply for the grant.

  Other conditions

  • The project is realized in the industrial production or technology center.
  • The project represents an initial investment, i.e. establishment of a new facility, diversification of production, a fundamental change of the production process, or expansion of capacity.
  • Project results in a new or innovated product or an innovated production process.
  • The project follows the Research and innovation strategy for the intelligent specialization of the Slovak Republic.
  • The project will be implemented by 31 December 2023

  Deadlines

  • The first evaluation round ended on 30 June 2021; however, the next rounds will take place every three months until financial allocation is still available.

  If you plan to apply for the investment aid, we will be happy to help you obtain also this synergistic financial contribution.

  Juraj Lenďák