Platitelia DPH na Slovensku budú mať novú oznamovaciu povinnosť

Platitelia DPH na Slovensku budú mať novú oznamovaciu povinnosť

Lokálny kontakt

Juraj Ontko

28. októbra 2021
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

V parlamente bola dňa 27. októbra 2021 schválená novela zákona o správe daní, ktorým sa novelizuje aj zákon o dani z pridanej hodnoty. Novela by mala vstúpiť do platnosti od 1. januára 2022, avšak niektoré povinnosti z nej vyplynú daňovníkom už koncom roka 2021. Najvýraznejšími zmenami sú registrované účty platiteľov DPH a tiež osobitný spôsob úhrady dane (tzv. split payment), o ktorých sme vás stručne informovali už v predchádzajúcom vydaní Daňových noviniek.

Registrované bankové účty platiteľov

 • Platitelia registrovaní pre DPH na Slovensku k 15. novembru 2021 musia do 30. novembra 2021 oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR všetky svoje bankové účty vedené v tuzemskej alebo zahraničnej banke, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH.
 • Oznamovať bankové účty a súvisiace zmeny bude potom potrebné aj priebežne, napr. nový bankový účet používaný na podnikanie bude potrebné oznámiť daňovému úradu ešte pred začatím jeho používania.
 • Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí platiteľovi uloženie pokuty do výšky 10 000 eur.
 • Oznámenie bankového účtu podá platiteľ elektronicky na osobitnom formulári, ktorý by mal mať sprístupnený na portáli Finančnej správy SR už predvyplnený.
 • Platiteľ, ktorý napríklad využíva cash-pooling, môže oznámiť správcovi dane bankový účet, ktorého vlastníkom je iná osoba. Bude však potrebné identifikovať aj skutočného vlastníka, ktorý bude ručiť za daň uvedenú na faktúre.
 • Zoznam registrovaných účtov platiteľov DPH bude zverejňovaný a aktualizovaný na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR.

Čo vyplýva z oznamovacej povinnosti?

 • V súvislosti s registrovanými účtami platiteľov dochádza aj k rozšíreniu inštitútu ručenia za daň neodvedenú na predchádzajúcom stupni.
 • V prípade, ak odberateľ uhradí dodávateľovi platbu na bankový účet, ktorý nie je uvedený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR, navrhuje sa to považovať za ďalší z dôvodných predpokladov, že platiteľ mal vedieť, resp. mohol vedieť, že DPH z dodania nebude uhradená do štátneho rozpočtu zo strany jeho dodávateľa.
 • Oznámené bankové účty budú okrem iného slúžiť pre správcu dane aj na vrátenie daňových preplatkov, nadmerných odpočtov atď.

Osobitný spôsob úhrady dane (split payment)

 • S cieľom znížiť riziko ručenia za daň sa do zákona o DPH zavádza možnosť využiť osobitný spôsob úhrady dane.
 • Ide o možnosť odberateľa zaplatiť sumu DPH z faktúry priamo na osobný účet daňovníka vedený u správcu dane pre dodávateľa tovaru alebo služby a dodávateľovi uhradiť iba zvyšnú sumu (základ dane). 
 • Úhradou DPH priamo na osobný účet dodávateľa by sa mal odberateľ vyhnúť potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň. Platbu bude potrebné označiť tak, ako by ju realizoval sám dodávateľ.

Ako vám EY môže pomôcť?

 • Pomôžeme vám registrovať vaše bankové účty na Finančnom riaditeľstve SR.
 • Môžeme vám preveriť správnosť údajov oznámených bankových účtov, ktoré aktuálne eviduje Finančná správa SR.
 • Ak sa rozhodnete využiť osobitný spôsob úhrady dane, môžeme vám pomôcť s nastavením dodávateľsko-odberateľských vzťahov z daňového aj právneho hľadiska.

V prípade ďalších otázok k tejto téme nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Juraj Ontko

 

 • Tax Alert - English version

  VAT payers in Slovakia will have a new reporting obligation

  On 27 October 2021 the parliament approved amendment to the Tax Administration Act, which also amends the Value Added Tax Act. It should become effective as of 1 January 2022, although some obligations will already apply to VAT payers at the end of 2021. The major changes proposed concern registered bank accounts and split payment, details of which we briefly informed you in the most recent edition of Tax News. 

  Registered bank accounts of VAT payers

  • VAT payers registered as at 15 November 2021 will be obliged to register with the Financial Directorate each account, held in a domestic or foreign bank, which they use for business activities within the scope of Slovak VAT, no later than 30 November 2021.
  • It will also be necessary to disclose to the tax authorities any changes to bank accounts. For example, details of a new bank account should be notified before it is used for business purposes.
  • If VAT payers do not fulfill reporting obligations, a penalty of up to EUR 10,000 can be imposed.
  • Bank account notifications should be submitted electronically via a special form, available on the web portal of the Financial Administration, which is pre-completed for registered VAT payers.
  • VAT payers who use cash-pooling may register a bank account owned by another person. However, they will also need to identify the actual owner, who will then be jointly and severally liable for the VAT stated on the invoice.
  • The list of registered VAT payers’ accounts will be published and updated on the website of the Financial Directorate.

  How the new reporting obligation impacts VAT payers

  • In connection with the registered bank accounts of taxpayers, joint and several liability for VAT unpaid at a previous stage is also being extended.
  • If the VAT payer settles a payment to a supplier’s bank account not registered with the Financial Directorate, this will result in the legitimate assumption that they knew, or should have known, that the supplier would not settle the output VAT with the state treasury.
  • Registered bank accounts will be used, inter alia, by the tax administrator to refund remittances such as tax overpayments and excess VAT deductions.

  Split payment option

  • With the aim of mitigating the risk of several and joint liability for unpaid VAT by the supplier, the draft amendment introduces a split payment option.
  • This essentially means that a customer will be able to remit the amount of VAT shown on an invoice directly to the individual bank account of the supplier held by the tax authorities. The remainder of the invoice amount (tax base) will be paid directly to the supplier.
  • By paying VAT directly to the individual bank account of the supplier, the risk of being held liable for unpaid VAT should be mitigated. The payment order should be made in the same way as if placed by suppliers themselves.

  How can EY help you?

  • We can assist you in registering your bank accounts with the Slovak Financial Directorate.
  • We can check if previously registered bank accounts meet all the requirements.
  • If you decide to use the split payment option, we can assist you in properly arranging business agreements from the tax and legal perspectives.

  Should you have any questions on this topic, please do not hesitate to contact us.

  Juraj Ontko