ey tax alert samozdanenie pri dovoze

Vládny návrh na zavedenie samozdanenia pri dovoze tovaru

Lokálny kontakt

Lýdia Jakubek

2. augusta 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
 • Tax Alert - English version

  Legislative proposal introducing reverse-charge mechanism on import vat

  The Slovak Ministry of Finance recently published a proposed amendment to the VAT Act (“the Amendment”). One of the main proposed changes is introduction of a reverse-charge mechanism on import VAT. According to the Amendment, reverse-charge on import VAT should be applicable when releasing goods into free circulation or temporary admission with partial relief from import duty if the VAT payer:

  1. Is established in Slovakia,
  2. Had a valid VAT number when the import VAT liability arose,
  3. Has been granted an Advanced Economic Operator (AEO) license - type AEOC for simplified customs proceedings or a combined AEOF license,
  4. Will use the goods for business activities.

  Reverse-charge on import VAT will also apply to VAT payers established in Slovakia or in another EU Member State if goods are being imported to Slovakia on their behalf under centralized clearance and the VAT payer meets the conditions under b)-d) above.

  If the Amendment is approved, import VAT will not be charged by the customs authorities, but the VAT payer will be obliged to calculate import VAT and include it in their VAT return for the period when the VAT liability arose (when the goods were released into the respective customs regime). This change would bring a cash flow advantage for businesses as import VAT deduction could be claimed in the same VAT period as that in which the VAT liability arose.

  The change is proposed to be in effect from 1 July 2024. We would like to stress that the proposal still needs to undergo the whole legislative procedure and approvals and the final version could differ from the current proposal. We will monitor the legislative procedure and will inform you of any future development of the proposal. 

   

Vládny návrh na zavedenie samozdanenia pri dovoze

Ministerstvo financií SR nedávno zverejnilo návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Jednou zo zásadných zmien, ktoré ministerstvo navrhuje, je zavedenie možnosti samozdanenia pri dovoze tovaru. Podľa navrhovaných ustanovení bude môcť samozdanenie pri dovoze tovaru využiť platiteľ dane, na ktorého účet sa dovážaný tovar prepúšťa do colného režimu voľný obeh alebo dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, ak:

 1. je usadený v SR,
 2. má v čase vzniku daňovej povinnosti pridelené IČ DPH,
 3. má udelený status schváleného hospodárskeho subjektu – povolenie typu AEOC pre zjednodušené colné postupy alebo kombinované povolenie AEOF a
 4. dovážaný tovar plánuje použiť na výkon ekonomickej činnosti.

Samozdanenie pri dovoze tovaru bude môcť využiť aj platiteľ dane, či už je usadený v SR, alebo v inom členskom štáte EÚ, ak sa na jeho účet a v rámci centralizovaného colného konania prepúšťa tovar nachádzajúci sa v čase vzniku daňovej povinnosti pri dovoze tovaru v SR a tento platiteľ dane spĺňa podmienky v bodoch b) – d) vyššie.

V prípade schválenia novely nebude daň pri dovoze tovaru vyrubovať colný orgán, ale platiteľ dane bude povinný daň pri dovoze tovaru sám vypočítať a uviesť do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Uvedená zmena by priniesla podnikateľom cash flow výhody, keďže možnosť uplatniť odpočítanie dane by bola priznaná v rovnakom zdaňovacom období, ako vznikla daňová povinnosť.

Táto možnosť sa navrhuje doplniť do zákona o DPH s účinnosťou od 1. júla 2024. Chceli by sme podotknúť, že návrh novely ešte musí prejsť celým legislatívnym procesom a jeho konečné znenie môže byť iné. Vývoj návrhu novely zákona o DPH budeme monitorovať a o prípadných zmenách vás budeme včas informovať.