Zasielanie údajov z faktúr daňových subjektov finančnej správe ("Real time invoicing")

Zasielanie údajov z faktúr daňových subjektov finančnej správe („Real-time invoicing")

Lokálny kontakt

Juraj Ontko

2. augusta 2021
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

Zasielanie údajov z faktúr daňových subjektov finančnej správe („Real-time invoicing")

Ako sme Vás informovali v našich Daňových a právnych novinách 1-2/2021, v dielni Ministerstva financií Slovenskej republiky sa pripravuje nová legislatíva, ktorej cieľom je zaviesť systém zasielania údajov z vystavených, ako aj prijatých faktúr na finančnú správu. Zámerom zavedenia tejto povinnosti pre podnikateľské subjekty je boj s daňovými podvodmi a zníženie medzery na DPH, ako aj na dani z príjmov právnických a fyzických osôb. Súčasné kontrolné mechanizmy (hlavne kontrolný výkaz) sa javia ako neefektívne práve z dôvodu časového odstupu medzi uskutočnením transakcie a jej vykázaním správcovi dane.

 • Čo by mala nová legislatíva obsahovať?
  • Povinnosť zaslať určené údaje z vyhotovenej faktúry finančnej správe ešte pred jej vystavením; pokiaľ sa faktúry vystavujú v účtovnom softvéri, bude musieť byť prekódovaný tak, aby zastavil proces vystavenia faktúry a „počkal“ na finálne údaje o overení dát z finančnej správy. Po overení údajov finančná správa vygeneruje token (zrejme vo forme QR kódu) a zašle ho daňovému subjektu, ktorý token doplní na faktúru, následne ju vystaví a zašle odberateľovi.
  • Na strane odberateľa bude tiež povinnosť zaslať údaje z prijatej faktúry finančnej správe (malo by stačiť zaslanie tokenu) predtým, ako si subjekt faktúru uplatní pre daňové účely - pred uplatnením odpočítania DPH z prijatej faktúry alebo pred jej zahrnutím do daňových výdavkov.
  • Povinnosť platiteľov DPH podávať kontrolný výkaz by mala byť zrušená, keďže všetky údaje z faktúr budú finančnej správe dostupné v reálnom čase ich vyhotovenia.
 • Na koho sa budú tieto povinnosti vzťahovať?
  • Povinnosť zaslať údaje finančnej správe o vystavovanej faktúre pred jej vystavením sa rozšíri na všetky podnikateľské subjekty, nebude teda zahŕňať len platiteľov DPH.
  • Budú existovať výnimky, napr. ak bude transakcia zaregistrovaná v e-kase pri prijatí tržby na predajnom mieste.
 • Odkedy budú tieto povinnosti zavedené?
  • Predpokladaná účinnosť je najskôr od 1.1.2023.
  • Uvažuje sa nad postupnou implementáciou vo fázach, prípadne nad zavedením pilotnej prevádzky na vzorke rôznych typov podnikateľov.
 • Aké je riešenie pre spoločnosti, u ktorých nie je možné upravovať IT systém / úprava IT systému je neprimerane finančne náročná?
  • Systémové riešenie šité na mieru špecialistami s daňovou odbornosťou a IT kapacitou pod jednou strechou, ktoré spočíva v aplikácii nainštalovanej na hardvéri daňovníka („on premise“ riešenie – pod plnou kontrolou daňovníka) a z webstránky, z ktorej si aplikáciu daňovník sám spravuje.
  • Riešenie bude kompatibilné s účtovným softvérom (jeho fakturačným modulom).
  • Riešením zahŕňa aktualizáciu pri zmenách legislatívy a zaistenie okamžitej podpory v prípade bežných problémov aj väčších havárií.
  • Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o pripravovanom riešení z našej dielne, neváhajte nás kontaktovať.

O konkrétnom návrhu zákona vás budeme informovať, akonáhle bude známe jeho podrobné znenie v rámci pripomienkového konania, ktoré by malo začať v priebehu leta.

Alica Demitrovičová

Juraj Ontko

 

 • Tax Alert - English version

  Real-time invoicing

  As we have previously informed you in Tax and Legal News 1-2/2021, the Ministry of Finance of the Slovak Republic is preparing legislation to implement a new mandatory system of reporting real-time data from both issued and received invoices to the Slovak Financial Administration (SFA). This aims to combat tax fraud and decrease the Slovak VAT gap, as well as gap in  corporate and personal income tax. Current control mechanisms (in particular, the VAT ledger) appear to be ineffective, specifically due to the time lag between completion of a transaction and its reporting to the relevant tax authority.

  • What obligations should the new legislation impose?
   • Prior to an invoice being issued, specific details will have to be sent to the Slovak Financial Administration If invoices are issued using accounting software, this will have to be recoded to enable the issuing process to be paused, while the SFA verifies the final data. After verification is complete, the SFA will generate a token (presumably in the form of a QR code) for the taxpayer to add to the invoice, which can then be issued and send to the invoice recipient.
   • Invoice recipients will also need to send data from received invoices to the SFA (a token should be sufficient) before the taxpayer is able to exercise the right  for a VAT deduction based on the received invoice, or include such invoicing tax-deductible expenses.
   • The obligation of VAT payers to file  VAT Ledgers should be cancelled, as the SFA will have all the real-time data from invoices available by the time of their issuance.
  • Which entities will be subject to the new obligations?
   • The requirement to send invoice data to the SFA, before it can be issued, will be extended to all business entities and not only VAT payers.
   • There will be certain exceptions, for example, if a transaction is registered in the ERP system  after the receipt of sales revenues at the point-of-sale.
  • When will these obligations be introduced?
   • The obligations are expected to take effect from 1 January 2023 at the earliest.
   • Gradual phased implementation is under consideration, possibly beginning with a pilot scheme using a sample of different types of entrepreneurs.
  • What is the solution for companies which either cannot modify their IT systems, or for which this is excessively expensive?
   • A system solution is being developed by our specialists who have both tax expertise and IT resources at their disposal. This solution is in the form of an application installed on the taxpayer’s hardware (an on-premises solution, under the taxpayer’s full control) and self-managed by the taxpayer via a website.
   • The solution will be compatible with accounting software (its billing module).
   • It includes updates for legislative changes and provides immediate support in the event of either routing problems or major accidents.
   • If you would like to learn more about our upcoming solution, please do not hesitate to contact us.

  We will update you on the draft law as soon as its detailed wording is known as part of the official commenting process, which is expected to begin during the summer.

  Alica Demitrovičová

  Juraj Ontko