Zmeny v zdaňovaní nepeňažných

Zmeny v zdaňovaní nepeňažných plnení od držiteľov poskytovaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2023

Lokálny kontakt

Matúš Michalička

13. januára 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert

Lekárske odborové združenie (LOZ) v rámci svojich požiadaviek na stiahnutie hromadných výpovedí lekárov žiadalo zrušiť „ponižujúce a diskriminačné nepeňažné plnenia“. Mnohí sa domnievali, že presadenie tejto požiadavky by v podstate znamenalo zrušenie farmaceutickej zrážkovej dane, tak ako ju poznáme (alebo prinajmenšom jej výrazné obmedzenie).

Zrušenie farmaceutickej zrážkovej dane sa LOZ nakoniec v rámci negociácie presadiť nepodarilo. Podľa memoranda, ktoré s vládou podpísali 30. novembra 2022, sa však dohodli aspoň na rozšírení oslobodenia od dane na dopravu a ubytovanie poskytnuté v súvislosti so sústavným vzdelávaním.

Najskôr sa implementácia tejto zmeny navrhovala nepriamo cez novelu zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach s účinnosťou od 1. marca 2023. Nakoniec sa však presunula priamo do novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a účinnosť už nadobudla 1. januára 2023.

Od 1. januára 2023 je teda celá účasť (strava, doprava, ubytovanie, vedľajšie náklady) na sústavnom vzdelávaní pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) oslobodená od dane. Čo sa týka vzdelávacích podujatí, ktoré sa nekvalifikujú za sústavné vzdelávanie, tak ako v roku 2022, oslobodená od dane je naďalej výlučne strava poskytnutá na odborných podujatiach určených výhradne na vzdelávací účel (pri ktorých časový rozsah sprievodných aktivít nesmie prekročiť 20 % z celkového časového rozsahu podujatia), pričom strava na iných podujatiach, doprava, ubytovanie a vedľajšie náklady (napr. prenájom priestoru) predstavujú pre zúčastnených PZS zdaniteľné plnenia.

Pre úplnosť by sme radi na záver upozornili, že samotný spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých PZS od držiteľov sa nemení a naďalej závisí od kvalifikácie príjmu PZS (zdanenie prostredníctvom daňového priznania pri fyzických osobách – podnikateľoch a právnických osobách vs. aplikácia farmaceutickej zrážkovej dane pri fyzických osobách – nepodnikateľoch).

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na autora článku alebo kontaktujte priamo svojho manažéra v EY na Slovensku.