2 minutno branje 11. nov. 2020
Moški stoji na dveh različinih podlagah

Kako pristopiti k obvladovanju nasprotij interesov

Avtor/ica Vitja Gričar

EY Slovenija, Senior Manager, forenzika in integriteta poslovanja

Ponosen je na uspehe v primerih, nad katerimi so drugi že obupali, in uživa v preiskovanju primerov, ki kot vrh leden gore pod sabo skrivajo obsežnejše kršitve.

2 minutno branje 11. nov. 2020
Povezane vsebine Forenzične storitve

Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) nasprotja interesov uvršča med sheme korupcijskih dejanj.

Nasprotje interesov nastopi, ko zaposleni družbe dopustijo, da njihovi zasebni in ekonomski interesi vplivajo na njihovo nepristransko in objektivno odločanje pri opravljanju svojih nalog. Zasebni interes je lahko tako premoženjska kot nepremoženjska korist zaposlenega. Člani organov upravljanja in nadzora ima fiduciarno obveznost, ki zajema obveznost skrbnega ravnanja in obveznost lojalnosti družbi. Slednja obveznost, pomeni, da zaposleni s pravicami odločanja sprejemajo odločitve v korist družbe in njenih lastnikov. Včasih kršitev fiduciarne obveznosti ni preprosto prepoznati, saj lahko zaposleni ravnajo v škodo družbe v poslih s sorodniki, prijatelji, osebnimi upniki.

Vsaka obstoj nasprotja interesov pa še ne predstavlja kršitve, v kolikor zaposleni ustrezno razkrijejo nasprotje interesov. Pri slednjem je potrebno dodati, da lahko obstaja dejansko nasprotje interesov ali videz nasprotja interesov. Oba sta lahko za poslovanje družbe enako škodljiva, zato v središče obvladovanja nasprotja interesov postavljamo transparentnost poslovnih in osebnih povezav ter preprečevanje nastanka okoliščin, ki bi nakazovale na ravnanje škodljivo za družbo.

Nasprotje interesov je v Sloveniji najbolj splošno urejeno v 38.a členu Zakona o gospodarskih družbah (ZDG-1). Omenjeni člen nalaga članom organov vodenja ali nadzora, prokuristom in izvršnim direktorjem delniške družbe ter poslovodjem, članom nadzornega sveta in prokuristom družbe z omejeno odgovornostjo, da se morajo izogibati kakršnemukoli nasprotju svojih interesov ali dolžnosti z interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo vodijo ali nadzirajo. V primeru obstoja nasprotja interesov mora član uprave takoj obvestiti ostale člane in nadzorni svet. V kolikor družba nima nadzornega sveta, pa družbenike na prvi skupščini.

Nasprotje interesov nastopi, ko zaposleni družbe dopustijo, da njihovi zasebni in ekonomski interesi vplivajo na njihovo nepristransko in objektivno odločanje pri opravljanju svojih nalog.

V skladu z dobro poslovno prakso, naj bi se člani upravljanja in nadzora izločili iz odločanja o poslih z družbami, v katerih razkrijejo interes. Zakon pa dopušča sklenitev poslov z družbami, kjer ima sam ali družinski člani delež večji od 10 odstotkov, s soglasjem nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe. V primerih, ko družba nima nadzornega sveta mora soglasje dati skupščina. Če delež ne presega 10 odstotkov, lahko član organov upravljanja in nadzora sklene posel, vendar mora obvestiti nadzorni svet, upravni odbor oziroma skupščino. Določila ZGD-1 kot družinske člane šteje zakonskega ali izvenzakonskega partnerja, otroke, posvojence, starše, posvojitelje, brate in sestre.

Medtem ko določila ZGD-1 veljajo za vse gospodarske družbe, pa so pravila nasprotja interesov za določene sektorje bolj podrobno urejena. Za javna podjetja in družbe, v katerih ima večinski delež ali prevladujoči vpliv država ali lokalna skupnost, bolj podrobno urejajo področje nasprotja interesov določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Prav tako veljajo dodatne zahteve za banke in hranilnice, saj Zakon o bančništvu določa, da so člani organov upravljanja in nadzora zavezani k najvišjim etičnim standardom in preprečevanju nasprotja interesov. Banke so dolžne vzpostaviti mehanizme notranjih kontrol za preprečevanje nasprotja interesov. Pri obvladovanju tveganj nasprotja interesov je potrebno identificirati konkretne sheme nasprotja interesov. Veliko podrobneje nasprotje interesov bank in hranilnic ureja Sklep Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice.

Opozorimo naj samo še na posebne zahteve za vse zavezance k javnem naročanju v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). V 91. členu je namen preprečevanja nasprotja interesov pri javnem naročanju, da bi preprečili izkrivljanje konkurence in neenakopravno obravnavanje vseh ponudnikov. Preprečevanje nasprotje interesov zavezuje vse zaposlene vključene v vse faze postopka javnega naročanja. Kot smo že izpostavili, tudi ZJN-3 opozarja, da ni potrebno preprečevati le interese, ki bi vplivali na objektivnost in nepristranskost odločanja, ampak tudi okoliščine, ki bi vzbujale dvom o objektivnosti in nepristranskosti odločanja. ZJN-3 zajema bistveno širši krog oseb, ki predstavljajo neposredno ali posredno povezavo s ponudniki, kot to določa ZGD-1.

Nasprotja interesov se lahko pojavijo pri poslih s kupci, dobavitelji, investicijah in drugih vrstah transakcij družbe. Za obvladovanje nasprotja interesov je potrebno poglobljeno poznavanje tovrstnih shem zlorab.

Družba mora sprejeti notranji akt, ki ureja področje nasprotja interesov, vzpostaviti mehanizme razkrivanja nasprotja interesov, usposabljanje zaposlenih, obdelave in analize podatkov o dejanskih in potencialnih nasprotjih interesov, zgodnje zaznavanje na osnovi indikatorjev nasprotij interesov, postopke preiskave v primerih, ko so takšna nasprotja ugotovljena, in podporo pri pravnih sporih, ko družba prepozna tveganje nasprotja interesov pri poslih družbe.

Povzetek

Nasprotje interesov nastopi, ko zaposleni družbe dopustijo, da njihovi zasebni in ekonomski interesi vplivajo na njihovo nepristransko in objektivno odločanje pri opravljanju svojih nalog.  Družbe so dolžne poskrbeti, da imajo vpeljane ustrezne mehanizme za obvladovanje nasprotij interesov.

O članku

Avtor/ica Vitja Gričar

EY Slovenija, Senior Manager, forenzika in integriteta poslovanja

Ponosen je na uspehe v primerih, nad katerimi so drugi že obupali, in uživa v preiskovanju primerov, ki kot vrh leden gore pod sabo skrivajo obsežnejše kršitve.

Povezane vsebine Forenzične storitve