6 min za čitanje 8.04.2020.
Drone shot of a costal defence liguria italy

Otpornost kompanije: devet oblasti usmerenih na upravljanje krizom nastalom usled pandemije COVID-19

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

6 min za čitanje 8.04.2020.
Related topics Consulting Workforce

Predstavljamo vam dijagnostički alat koji je jednostavan za upotrebu i pruža sveobuhvatan, metodički pristup kriznom menadžmentu.

G lobalno širenje COVID-19 pandemije je, pre svega, humanitarna kriza - stvara se još jedan talas potresa na rastućoj listi neočekivanih izazova sa kojima se suočavaju rukovodioci i koji utiču na poslovne rezultate.

U osnovi, pandemija predstavlja test otpornosti vaše kompanije. Odgovaranje na potrese zahteva strukturirani pristup kriznom menadžmentu, na čelu sa timom koji koordinira sve, od interne i eksterne komunikacije do procene rizika, upravljanja i ublažavanja. Problem se nalaz u tome što je teško biti metodičan kada se sve menja na dnevnom nivou.

Zato je ključno imati plan za upravljanje nesigurnim i složenim vremenima. . Identifikovali smo devet oblasti kojima se kompanije mogu okrenuti kako bi obezbedile kontinuitet poslovanja, izgradile otpornost i pripremile se za ono što sledi nakon pandemije. . Kada razmatrate ove probleme, preporučujemo vam da uvek krenete sa pitanjima koja se odnose na zaposlene, pre nego što pređete na druga područja koja se mogu rešiti bilo kojim redosledom:

  1. Zdravlje i dobrobit zaposlenih
  2. Radna snaga
  3. Lanac snabdevanja i globalna trgovina
  4. Kupac i brend
  5. Finansijski aspekti i investitori
  6. Rizik
  7. Vlada i javna politika
  8. Tehnologija i bezbednost informacija
  9. Osiguranje i pravni sporovi

COVID-19 alat za testiranje otpornosti kompanije

Svrha alata je pružanje pomoći rukovodiocima tokom procene ovih devet oblasti i pružanje podsticaja da se razmotre aspekti koji bi inače mogli biti zanemareni. Тakođe, pomaže i u stvaranju strukture tokom haosa. Ideja je da ga ne koristite jednom, već da nastavite da proveravate svoju spremnost, kao i deo vaših tekućih sastanaka o kriznim situacijama.

Alat predstavlja jednostavan, direktan i pragmatičan način za sagledavanje otpornosti kompanije tokom krize. Omogućava vam da na prvi pogled prepoznate gde su vam potrebni dodatni napori ili pomoć.

Pristupite Enterprise Resilience Tool

Alat je jednostavan način za proveru spremnosti poslovanja. Da biste dobili pristup alatu, obratite se lokalnoj EY kancelariji.

Kontaktirajte nas

Resilience enterprise navigation
1. Zdravlje i dobrobit zaposlenih

Sigurnost zaposlenih je aspekt od ključne važnosti. Ali to danas znači da mnogi rade na daljinu, boreći se da uspostave balans između ličnih obaveza i posla, praveći pauze i ostajući angažovani, motivisani i povezani sa svojom radnom zajednicom. Postavlja se pitanje: kako upravljati timom iz daljine? Kako osigurati da ljudi budu dostupni za rad? Da li treba da se priključite kontingentu ili alternativnoj radnoj snazi, poput studenata, ili je obuka postojećih zaposlenih opcija koju treba razmotriti?

Pogledajte našu listu akcije sada, zatim, posle.

2. Radna snaga

Kakav će biti uticaj na vaše poslovanje ako se procenat radnika razboli? ? Kakav je uticaj ograničenja putovanja i obaveznih karantina? Da li ste prioritetno odredili oblasti poslovanja u kojima bi zapošljavanje moglo postati kritično i razmatrate li privremeno zapošljavanje radnika? Da li da prekomerno rasporedite preveliki kapacitet u druge upotrebe?

Pogledajte našu listu akcije sada, zatim, posle.

3. Lanac snabdevanja i globalna trgovina

Regulatorne promene, pored zatvaranja fabrika, uzrokuju probleme u lancima snabdevanja. Šta učiniti kada kamioni ne mogu da pređu granice i avionski teret je ograničen? Organizacije moraju da se pozabave sadašnjim kontinuitetom i opstankom, izgrade otpornost kako bi napredovale i pripremile se za budućnost. Na primer, da li imate uvid u sposobnost vaših ključnih dobavljača da nastave sa isporukom?

Pogledajte našu listu akcije sada, zatim, posle.

4. Кupac i brend

Kako je vaš brend trenutno predstavljen? Da li ste empatični? Deo rešenja? Neke kompanije nude svoje usluge sa popustom ili besplatno, stvarajući balans između potrebe za komercijalnim kontinuitetom i zabrinutosti zajednice. Možda je potrebno da razmotrite  nove načine prodaje (kao što je on-line) ili nove tržišne kanale (kao što su veletrgovci koji prodaju direktno potrošačima)? Agilnost predstavlja ključni faktor, a u isto vreme morate održati bliskost sa svojim kupcima, omogućiti njihovo blagostanje i zadržati uvid u to kako se njihovo ponašanje menja u skladu sa njihovim potrebama.

Pogledajte našu listu akcije sada, zatim, posle.

5. Finansijski aspekti i investitori

Upravljanje finansijama predstavlja ključni aspekt - organizacije se suočavaju sa velikim problemima likvidnosti u kratkom roku. Prvo morate razumeti projekcije novčanog toka i prihoda, a zatim razmotriti ograničavanje troškova ili aktivnosti smanjenja troškova. Kratkoročno finansiranje je od presudnog značaja – morate  pratiti sve lokalne, državne i međunarodne stimulativne programe koje bi se mogli pokazati korisnim. Ipak, postoji mogućnost da je pristup takvim programima otežan, posebno kada su u pitanju multinacionalne kompanije koje posluju istovremeno na više teritorija.

Pogledajte našu listu akcije sada, zatim, posle.

6. Rizik

Ovde razmatranja variraju od uticaja ograničenja radne snage na usluge i potrošače do uticaja na obrtna sredstva usled potresa lanaca snabdevanja - a to je i pre razmatranja problema tehnologije kao što su potencijalni preokreti zbog promene infrastrukture, uključujući nove lokacije radne snage. Kako ćete odgovoriti na dinamične i nepredvidive promene u potražnji potrošača?

Pogledajte našu listu akcije sada, zatim, posle.

7. Vlada i javna politika

Nova i vanredna zakonodavstva se primenjuju širom sveta svake nedelje, što sa sobom donosi nova očekivanja o poštovanju propisa i potencijalni poslovni uticaj. Identifikujte pojedinca ili tim koji će nadgledati širenje i napredak COVID-19 pandemije u svim geografskim oblastima relevantnim za organizaciju, kao i odgovorima Vlade i Međuvladine organizacije. Potrebno je i da se fokusirate na određene kontakte kako biste se posvetili Vladama i štampi u vezi sa odgovorom na COVID-19 krizu. Da li i oni premeštaju zahteve usklađenosti? Uspostavite nadzorne table kako biste ih lakše identifikovali.

Pogledajte našu listu akcije sada, zatim, posle.

Nova i vanredna zakonodavstva se primenjuju širom sveta svake nedelje, što sa sobom donosi nova očekivanja o poštovanju propisa i potencijalni poslovni uticaj.

8. Tehnologija i bezbednost informacija

Iako većina organizacija sada podržava rad na daljinu, može doći do povećanog rizika od prevare i cyber napada, usled manje sigurnih veza. Trebalo bi da postoji snažan fokus na postavljanje i zaštitu infrastrukture - sigurnost, dozvole pristupa, periferne uređaje i hardver. Organizacije bi takođe trebalo da preispitaju svoje mehanizme za prijavljivanje incidenata tehnološkog rizika, nestanka ili gubitka pristupa za zaposlene i klijente.

Pogledajte našu listu akcije sada, zatim, posle.

9. Osiguranje i pravni sporovi

Pažljivo pregledajte svoje polise osiguranja u svetlu potencijalnih ishoda pandemije. Razvijte planove za ubrzanje finansijskog oporavka i ublažavanje nakon katastrofalnog gubitka putem potraživanja osiguranja ili drugih programa donacija u slučaju katastrofe / pandemije. U pravnim sporovima može se pozivati na višu silu - da li imate ovu napomenu u svojim ugovorima ili osiguranju? I koje su vaše ugovorne obaveze sa kupcima i dobavljačima?

Pogledajte našu listu akcije sada, zatim, posle.

Razvijte planove za ubrzanje finansijskog oporavka i ublažavanje nakon katastrofalnog gubitka putem potraživanja osiguranja ili drugih programa donacija u slučaju katastrofe / pandemije.

Kreiranje otpornosti za budućnost

Jačanje i održavanje otpornosti kompanije zahteva strukturiran i sveobuhvatan pristup proceni i rešavanju problema koji utiču na poslovanje u vremenu krize. Strategija nema jednokratan pristup - efikasno upravljanje krizama znači preispitivanje i ponovnu proveru svakih nekoliko dana, kao i ponovnu kalibraciju odluka i aktivnosti, uključujući planiranje scenarija za pogoršanje situacije. To je imperativ sadašnjice - opstanak kroz poslovni kontinuitet.

Sledeći korak je napredak i transformacija. Nalazimo se na početku nove, vrlo drugačije ere poslovanja. Rukovodioci će osigurati da njihova organizacija bude spremna za ono što dolazi, nakon ovog ključnog trenutka. Ukratko, nadgledaće transformisanje svoje organizacije u otpornu kompaniju, omogućavajući stvaranju boljeg poslovnog sveta, bez obzira na to kako nova svakodnevnica izgleda.

Rezime

Krizni menadžment zahteva strukturiran pristup, ali teško je biti metodičan kada se sve menja iz dana u dan. Zato smo identifikovali devet oblasti kojima se preduzeća mogu okrenuti kako bi obezbedile kontinuitet poslovanja, izgradile otpornost na ono što je dolazi i pripremile se za budućnost nakon pandemije. Takođe smo razvili jednostavan, jasan i pragmatičan alat koji će vam pomoći da utvrdite na koje stavke se treba fokusirati i gde vam je potrebna pomoć.

O ovom članku

Autor EY Global

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Consulting Workforce