Πώς θα διαμορφώσoυν το μέλλον της επιχείρησής σας οι επιδόσεις σε θέματα ESG;

Από Mathew Nelson

EY Global Climate Change and Sustainability Services Leader

Leading a purpose-driven team that shares a common passion for creating positive impact. Workplace diversity and equality advocate. Engineer. Father of two boys. Australian Football League fan.

11 λεπτά 22 Ιουλ 2020

Επιπλέον υλικό

Οι εταιρείες που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG), κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές.

Εν συντομία
  • Η πλειονότητα των επενδυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της ΕΥ, σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μια πιο πειθαρχημένη και εντατική προσέγγιση στην αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών εταιρικών επιδόσεων.
  • Οι επενδυτές του δείγματος εκφράζουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια, όσον αφορά την πληροφόρηση που έλαβαν σχετικά με κινδύνους που αφορούν σε θέματα ESG.
  • Οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 

Οι θεσμικοί επενδυτές ανεβάζουν τον πήχη όσον αφορά την αξιολόγηση των εταιρικών επιδόσεων σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG). Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή, κατά την οποία, οι κανόνες για τις κεφαλαιαγορές ξαναγράφονται και οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 συνεχίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την έρευνα EY Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) Institutional Investor survey (pdf) του 2020, διαφαίνεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με θέματα ESG δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο σημαντικές, με την πλειονότητα των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα (98%) να σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μια πιο πειθαρχημένη και εντατική προσέγγιση στην αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών εταιρικών επιδόσεων.

Η έρευνα κατέδειξε, επίσης, μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια των επενδυτών για την πληροφόρηση που λάμβαναν σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν τα θέματα ESG, σε σύγκριση με το 2018. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό εύρημα, καθώς το 91% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στη λήψη επενδυτικών τους αποφάσεων. Αυτό έχει οδηγήσει σε έντονη επιθυμία των επενδυτών για αναφορές ESG, βασισμένες σε κατάλληλες δομές διακυβέρνησης, αξιολογήσεις και ελέγχους.

Για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των επενδυτών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν ισχυρούς συσχετισμούς μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων. Θα πρέπει, επίσης, να επιδιώξουν να εδραιώσουν μια πιο ενδελεχή ανάλυση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, αλλά και να ενσταλάξουν πειθαρχία στις διαδικασίες αναφοράς και ελέγχου μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, ώστε να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη σε αυτά. Εν τέλει, οι επιχειρήσεις που αγνοούν τις προσδοκίες των επενδυτών, ίσως να δουν το προφίλ κινδύνου τους να επιδεινώνεται, επηρεάζοντας, ενδεχομένως, τη δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια.

Αυτές οι απόψεις και προσδοκίες των επενδυτών για τις μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις, καταγράφονται στην έρευνα EY Global CCaSS Institutional Investor του 2020.

Hand planting red beans in soil
(Chapter breaker)
1

Κεφάλαιο 1

Οι επενδυτές ανεβάζουν τον πήχη στα θέματα ESG

Το ενδιαφέρον για επίσημα πλαίσια μέτρησης και επικοινωνίας της άυλης αξίας, συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι περισσότεροι επενδυτές κινούνται προς μια αυστηρότερη αξιολόγηση των θεμάτων ESG

Στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19, οι κεφαλαιαγορές εξετάζουν τις, πιθανές, ισχυρές επιπτώσεις των διαταραχών από περιβαλλοντικά αίτια. Η ανεπαρκής εξέταση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, είτε λόγω λανθασμένης αντίληψης των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους, είτε εξαιτίας της μειωμένης πιθανότητας να συμβούν, έχει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται πόσο καλά προετοιμασμένες είναι οι κεφαλαιαγορές για τέτοια σοκ. Ενώ η κοινωνία και οι ρυθμιστικές αρχές αναμένουν οι εταιρείες να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ανοικοδόμηση των παγκόσμιων οικονομιών, οι επενδυτές ρωτούν, όλο και περισσότερο, εάν κίνδυνοι όπως η κλιματική αλλαγή, θα λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

Η έρευνα δείχνει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εταιρειών με τη χρήση κριτηρίων ESG ή μη χρηματοοικονομικών δεικτών, αυξάνεται, με σημαντική δέσμευση από τους ίδιους να προχωρήσουν σε αυστηρότερες αξιολογήσεις.

Έλεγχος των μη χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων

98%

των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολογούν, είτε επίσημα, είτε ανεπίσημα, μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις.

Το 72% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι διεξάγουν σήμερα μια δομημένη, μεθοδική αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων – ένα σημαντικό άλμα από το 32% που δήλωναν ότι χρησιμοποίησαν μια δομημένη προσέγγιση το 2018. Ωστόσο, ενώ η έρευνα δείχνει μία τάση προς μια δομημένη προσέγγιση, η διασφάλιση της ποιότητας αυτής της δομημένης προσέγγισης είναι κρίσιμη.

Οι επενδυτές ενστερνίζονται τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις σχετικές με το Κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD), ως μέρος των αξιολογήσεων

Η έρευνα καταδεικνύει ότι αυξάνεται η κατανόηση των επενδυτών για το σύστημα αναφοράς των θεμάτων ESG. Ειδικότερα, οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη στις επενδυτικές τους αποφάσεις τις γνωστοποιήσεις που πραγματοποιούνται βάσει του πλαισίου της TCFD.

Γνωστοποιήσεις ESG

67%

των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα κάνουν «σημαντική χρήση» των γνωστοποιήσεων ESG που διαμορφώνονται βάσει των συστάσεων της TCFD.

Η εκτεταμένη χρήση των γνωστοποιήσεων TCFD αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές στη λήψη πληροφόρησης από άλλες πηγές, τόσο σχετικά με τους υφιστάμενους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα, , όσο και για τον κλιματικό αντίκτυπο σε μια εταιρεία. Οι συστάσεις της TCFD παρέχουν στις εταιρείες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να επικοινωνούν συστηματικά τον αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών της κλιματικής αλλαγής, διευκολύνοντας τους επενδυτές στην ανάλυση των πιθανών χρηματοοικονομικών επιπτώσεών τους στην εκάστοτε εταιρεία.

Οι επενδυτές έχουν ισχυρό ενδιαφέρον για μια επίσημη προσέγγιση στην αξιολόγηση της άυλης αξίας

Οι επενδυτές συχνά στερούνται πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία, εξαιτίας της δυσκολίας να διαπιστωθεί εάν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της τροφοδοτούν την οργανωτική απόδοση. Ωστόσο, η πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, μπορεί να επιτρέψει στους επενδυτές να εστιάσουν πέρα από τη λογιστική αξία1.

Η έρευνα αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των επενδυτών για ένα επίσημο πλαίσιο, που θα επιτρέπει στις εταιρείες να μετρούν και να επικοινωνούν την άυλη αξία τους, έτσι ώστε οι επενδυτές να μπορούν να αξιολογήσουν την εταιρική στρατηγική για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Αξιολόγηση μη χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων

83%

των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι ένα επίσημο πλαίσιο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης αξίας.

Οι εταιρείες που θέλουν να παρέχουν στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουν να δημιουργήσουν, να μετρήσουν και να επικοινωνήσουν τη μακροπρόθεσμη αξία, θα πρέπει να διασφαλίσουν τη σύνδεση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών αναφορών. Ωστόσο, οι επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι αυτή η σύνδεση παραμένει ακόμη ζητούμενο.

Gardener planiting seedlings into compostable ports
(Chapter breaker)
2

Κεφάλαιο 2

Έλλειψη πληροφόρησης επιδόσεων ESG: οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στο προσκήνιο

Οι επενδυτές αναζητούν ένα επίσημο πλαίσιο για τη μέτρηση και την επικοινωνία της άυλης αξίας.

Ένα διευρυνόμενο χάσμα επαρκούς πληροφόρησης

Οι επενδυτές ζητούν οι εταιρείες να παρέχουν τυποποιημένα και αυστηρά μη χρηματοοικονομικά δεδομένα, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση των θεμάτων ESG, και οποιοδήποτε χάσμα προσδοκιών και πραγματικότητας μεταξύ εταιρειών και επενδυτών θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Οι εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες πρόσβασης σε κεφάλαια, με τους επενδυτές που ανησυχούν για την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με κινδύνους, να ανταποκρίνονται ανάλογα, αυξάνοντας το προφίλ κινδύνου της εταιρείας. Η επιλογή να μην ασχοληθούν με τα θέματα ESG ή η στάθμιση των επιδόσεών τους με έμφαση αποκλειστικά στις θετικές πτυχές τους, μπορεί να οδηγήσει τους επενδυτές να καταλήξουν σε δικά τους συμπεράσματα. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς όπου εντοπίζεται χάσμα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες ενσωματώνουν τους κινδύνους ESG στα τρέχοντα επιχειρηματικά μοντέλα τους. Η έρευνα δείχνει ότι η δυσαρέσκεια για τις γνωστοποιήσεις κινδύνων έχει αυξηθεί, σε όλους τους τομείς, από το 2018. 

Οι επενδυτές επικεντρώνονται στις γνωστοποιήσεις κλιματικών κινδύνων της TCFD, αλλά αμφισβητούν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αποτελούν βασικό ζήτημα για τους επενδυτές και, όταν ρωτήθηκαν για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να γνωστοποιούν πληροφορίες για θέματα ESG, το πλαίσιο της TCFD αποτέλεσε την κορυφαία επιλογή. Οι συστάσεις της TCFD απευθύνονται κυρίως σε κλάδους που χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ενώ η εφαρμογή των συστάσεων της TCFD είναι, σε μεγάλο βαθμό, προαιρετική, το ενδιαφέρον των επενδυτών για τέτοιου είδους πληροφόρηση θα οδηγήσει, πιθανότατα, σε περαιτέρω υιοθέτηση των συστάσεων που αφορούν τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές.

Ωστόσο, παρά τη σημασία αυτών των πληροφοριών στην αξιολόγηση των εταιρειών από τους επενδυτές, η έρευνα EY Global Climate Risk Disclosure Barometer του 2019 – η οποία αξιολογούσε την υποβολή αναφορών από εταιρείες – διαπίστωσε ότι η ανταπόκριση στις συστάσεις διαφέρει σημαντικά μεταξύ χωρών και κλάδων2. Υπήρχαν ήδη ερωτηματικά ως προς την εμβάθυνση των γνωστοποιήσεων που αφορούν την έκθεση και την ανθεκτικότητα στους κλιματικούς κινδύνους, και η έρευνα EY Global Climate Risk Disclosure Barometer του 2019 εντόπισε περιθώρια βελτίωσης, τόσο στον βαθμό κάλυψης, όσο και στην ποιότητα των εταιρικών αναφορών.

Η έρευνα ανέδειξε, επίσης, ανησυχίες σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες. Οι επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα, τόνισαν ότι ο τομέας για τον οποίο έλαβαν τις λιγότερο αναλυτικές πληροφορίες ήταν η διαχείριση κινδύνων. Αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, ενώ ορισμένες εταιρείες δηλώνουν ότι έχουν ενσωματώσει διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων στο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης κινδύνων, εντούτοις δεν υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της διαχείρισης κλιματικών κινδύνων και της συνολικής διαχείρισης κινδύνων.

Businesswoman cultivating vegetables in his urban rooftop garden
(Chapter breaker)
3

Κεφάλαιο 3

Οι επενδυτές καθιστούν υπεύθυνες τις εταιρείες

Οι επιδόσεις στα θέματα ESG θεωρούνται βασικό στοιχείο στις επενδυτικές αποφάσεις.

Τα θέματα ESG είναι θεμελιώδη στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων

Η σημασία της ισχυρής ευθυγράμμισης μεταξύ εταιρειών και επενδυτών, ενισχύεται και από τον κεντρικό και αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζει η πληροφόρηση ESG στις επενδυτικές αποφάσεις: το 91% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων τους τελευταίους 12 μήνες, είτε «συχνά», είτε «περιστασιακά». Επιπλέον, το ποσοστό των επενδυτών που δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει «συχνά», έχει αυξηθεί στο 43%, από 34% το 2018 και 27% το 2016. Αυτή η τάση στη χρήση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης, είναι πιθανό να συνεχιστεί και μετά την πανδημία, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν, όχι μόνο την ανθεκτικότητα μιας επιχείρησης, αλλά και την ευθυγράμμιση του σκοπού της με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Το κλίμα σε προτεραιότητα: οι «φυσικοί κίνδυνοι» και οι «μεταβατικοί κίνδυνοι» είναι ζωτικής σημασίας για την κατανομή και την επιλογή περιουσιακών στοιχείων

Οι επενδυτές δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην κλιματική αλλαγή, καθώς θέλουν να κατανοήσουν τη σημασία της για τις εταιρείες, αλλά και το ενδεχόμενο ενός συστημικού χρηματοοικονομικού σοκ. Σύμφωνα με την έκθεση EY Megatrends του 2020, η κλιματική γεωφυσική αλλαγή συμβαίνει πολύ ταχύτερα από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί. Αυτό δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στις ηγεσίες των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν ταχύτερα στους κλιματικούς κινδύνους, λόγω της πιθανότητας διαταραχής των αλυσίδων εφοδιασμού και πρόκλησης ζημιών στις υποδομές.

Οι γνωστοποιήσεις με βάση τις συστάσεις TCFD θεωρούνται κρίσιμες για να εξασφαλίσουν οι επενδυτές τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τους υφιστάμενους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει μια εταιρεία. Οι γνωστοποιήσεις TCFD κατηγοριοποιούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες σε δύο διαστάσεις: τις φυσικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις μετάβασης. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι ερωτηθέντες επενδυτές σχεδιάζουν να αφιερώσουν σημαντικό χρόνο και προσοχή στην αξιολόγηση των «φυσικών κινδύνων» (75%), αλλά και των «κινδύνων μετάβασης» (73%), κατά την κατανομή και επιλογή περιουσιακών στοιχείων στα επόμενα δύο χρόνια.

Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι διενεργούνται εκτενώς

Τον Σεπτέμβριο του 2019, θεσμικοί επενδυτές που ήταν υπεύθυνοι για επενδύσεις άνω των $4,6 τρισ., σχημάτισαν τη Συμμαχία Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων Εθνών (UN Net-Zero Asset Owner Alliance). Στόχος ήταν να αξιοποιήσουν την οικονομική επιρροή τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με δέσμευση να επιτύχουν τη μετάβαση των χαρτοφυλακίων τους σε καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 20503. Η έρευνα τονίζει ότι αυτού του είδους οι βιώσιμες επενδύσεις, που περιλαμβάνουν προκαταρκτικούς ελέγχους (screenings), αυξάνονται, και συχνά χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των επενδυτικών αποφάσεων.

Η εκτεταμένη διενέργεια προκαταρκτικών ελέγχων αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία τους στις βιώσιμες επενδύσεις. Οι επενδυτές διενεργούν θετικούς προκαταρκτικούς ελέγχους για τους παράγοντες κινδύνων ESG, για να αναπτύξουν μια σύγχρονη επενδυτική προσέγγιση που απαντά, ή συχνά, υπερέχει των αντίστοιχων δεικτών αναφοράς της αγοράς.

Detail from a living wall on a office building
(Chapter breaker)
4

Κεφάλαιο 4

Το μέλλον των επιδόσεων ESG: εμπιστοσύνη και αξιοπιστία

Οι επενδυτές αναζητούν διασφάλιση για αξιόπιστες και έγκυρες μη χρηματοοικονομικές αναφορές.

Τα θέματα ESG είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στη νέα, μετά-COVID-19 πραγματικότητα

Η πανδημία του COVID-19, αντί να αποσπάσει την προσοχή για την κρισιμότητα εξασφάλισης ενός βιώσιμου μέλλοντος, ενίσχυσε αυτήν την επιτακτική ανάγκη. Η μετάβαση σε ένα μέλλον δίχως άνθρακα είναι κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των εταιρειών, της οικονομίας και του πλανήτη στο σύνολό του. Οι ισχυρές στρατηγικές και τα πλαίσια ESG θα είναι, πιθανότατα, κρίσιμα για την ανάκαμψη και την ευημερία στο μακροπρόθεσμο μέλλον.

Οι επενδυτές είναι πιθανό να παρακολουθούν στενά τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες και οι οργανισμοί ανακάμπτουν από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Οι εθνικές οικονομίες και οι εταιρείες που καταρτίζουν ένα πλάνο ανάπτυξης ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή, μάλλον θα θεωρηθούν ως ελκυστικές περιπτώσεις, τόσο όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και τη μακροπρόθεσμη ικανότητά τους να απορροφήσουν συστημικούς κλυδωνισμούς.

Για να κατανοήσουν οι επενδυτές το επίπεδο ωριμότητας της ανθεκτικότητας μιας εταιρείας, πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων ESG που αντιμετωπίζει και τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύει να τους διαχειριστεί. Ως εκ τούτου, οι αξιόπιστες και έμπιστες γνωστοποιήσεις ESG είναι απαραίτητες. Η έρευνα διαπίστωσε ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον μεταξύ των επενδυτών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην αξιοπιστία των γνωστοποιήσεων ESG.

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στις κλιματικές γνωστοποιήσεις 

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Ωστόσο, οι γνωστοποιήσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – και οι πληροφορίες σχετικά με τις προσεγγίσεις των εταιρειών για τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων – είναι χρήσιμες στους επενδυτές μόνο εάν είναι αξιόπιστες. Η έρευνα αποκαλύπτει σημαντικό ενδιαφέρον για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της διασφάλισης, με σκοπό την παροχή αυτής της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στις γνωστοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή

75%

των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα, θεωρούν σημαντική τη διασφάλιση ενός ενδελεχούς σχεδίου για τους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.

Αυτό υποδηλώνει ότι η κοινότητα των επενδυτών, δεδομένου ότι βασίζεται σε μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων, θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση της διασφάλισης των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων στις εταιρείες. Οι εταιρείες που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και να κοινοποιούν τα πεπραγμένα τους στους επενδυτές, θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτήν την απαίτηση των επενδυτών.

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις γνωστοποιήσεις πράσινων επενδύσεων

Στη σημερινή αγορά, υπάρχει ζήτηση για συνεπή και εις βάθος πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο που οι εταιρείες αντλούν έσοδα και ενισχύουν την ανάπτυξη με περιβαλλοντικές λύσεις. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός επενδυτών ανησυχούν ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουν είναι περιορισμένες. Ως εκ τούτου, ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για τη διασφάλιση αυτών των πληροφοριών: το 82% των ερωτηθέντων επενδυτών δηλώνουν ότι θα ήταν «χρήσιμο» να υπάρχει ανεξάρτητη διασφάλιση του αντίκτυπου των πράσινων επενδύσεων και, από αυτούς, το 34% λένε ότι θα ήταν «πολύ χρήσιμο».

Mother and son making egg shell garden
(Chapter breaker)
5

Κεφάλαιο 5

Τι μέλλει γενέσθαι;

Η ανάπτυξη μιας πειθαρχημένης και διασυνδεδεμένης προσέγγισης για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών αναφορών, θα είναι καίριας σημασίας για την ικανοποίηση των προσδοκιών των επενδυτών.

Οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη όλο και περισσότερο μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες κατά την αξιολόγηση της απόδοσης μιας εταιρείας. Καθώς προσπαθούν να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αξία, αναζητούν, επίσης, ένα επίσημο πλαίσιο για τη μέτρηση και την επικοινωνία της άυλης αξίας, καθώς και μια στενότερη σύνδεση μεταξύ της κύριας χρηματοοικονομικής έκθεσης και των αναφορών ESG.

Για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των επενδυτών, και να διασφαλιστεί ότι οι επιδόσεις σε θέματα ESG διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας, υπάρχουν τρεις προτεινόμενοι τομείς που πρέπει να εξετάσουν οι εταιρείες:

1. Σύνδεση μη χρηματοοικονομικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών

2. Δημιουργία μιας πιο ισχυρής προσέγγισης στις γνωστοποιήσεις κινδύνων TCFD, καθώς ο κόσμος μεταβαίνει σε ένα μέλλον χωρίς άνθρακα

3. Ενστάλαξη πειθαρχίας σε διαδικασίες και ελέγχους αναφοράς μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, για την οικοδόμηση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης

Περίληψη

Ενώ οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 συνεχίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πώς και πού οι επενδυτές θα κατευθύνουν κεφάλαια για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Κατά συνέπεια, οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη όλο και περισσότερο μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες κατά την αξιολόγηση των εταιρικών επιδόσεων, ώστε να διαπιστώσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των επενδυτών, οι εταιρείες θα πρέπει να επιδιώξουν να δημιουργήσουν ισχυρή διασύνδεση μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων, να αναπτύξουν πιο ισχυρές προσεγγίσεις για την ανάλυση των κινδύνων και των ευκαιριών από την κλιματική αλλαγή και να ενσταλάξουν πειθαρχία στις διαδικασίες και τους ελέγχους υποβολής μη χρηματοοικονομικών αναφορών, ώστε να οικοδομήσουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.