Αλλαγές στη Φορολογία Πλοίων Νέα οικειοθελής παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας

Αλλαγές στη Φορολογία Πλοίων Νέα οικειοθελής παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας

Τοπική Επαφή

Στέφανος Μήτσιος

29 Δεκ 2022
Θέματα Tax Alerts
Κατηγορίες Tax

Επιπλέον υλικό

Τροποποίηση του Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας

Με το άρθρο 6 του Νόμου 5000/2022 κυρώθηκε η Πρόσθετη Πράξη στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, η εφαρμογή της οποίας εκκινεί από 01.01.2022.

Η εν λόγω Πρόσθετη Πράξη επιφέρει τροποποιήσεις στη Νέα Οικειοθελή Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας. Ειδικότερα, εισάγονται οι εξής τροποποιήσεις:

  • Μείωση του συντελεστή προσφοράς της Νέας Οικειοθελούς Παροχής σε ποσοστό 5% και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της

Ο συντελεστής της εθελούσιας καταβολής των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας  μειώνεται σε ποσοστό 5%. Το ποσοστό αυτό ανερχόταν προηγουμένως σε 10%.

Επίσης, πέραν των εισαγόμενων στην Ελλάδα ποσών (σε οποιοδήποτε νόμισμα) από μερίσματα, η Νέα Οικειοθελής Παροχή καταλαμβάνει πλέον και τα εισαγόμενα στην Ελλάδα ποσά που προέρχονται από την υπεραξία πώλησης μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών ή των εταιρειών χαρτοφυλακίου τους.

Η πληρωμή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά τα ως άνω συνεχίζει να εξαντλεί κάθε άλλη ελληνική φορολογική υποχρέωση για το παγκόσμιο εισόδημα των τελικών μετόχων, εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών που βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής του Συνυποσχετικού.

  • Αύξηση του ελάχιστου ποσού της Νέας Οικειοθελούς Παροχής σε 60 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος

Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό της καταβληθείσας Παροχής ανά έτος είναι μικρότερο των 60 εκατομμυρίων ευρώ, τα δεσμευόμενα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το υπολειπόμενο ποσό. Το ποσό αυτό αυξήθηκε συγκριτικά με το ελάχιστο όριο που ίσχυε προηγουμένως και ανερχόταν σε 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

  • Επέκταση της δεσμευτικής ισχύος του Συνυποσχετικού

Η δεσμευτική ισχύς του Νέου Συνυποσχετικού επεκτείνεται, ώστε να καταλαμβάνει το σύνολο των διαχειριστριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία (υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης αυτών από την Ελλάδα), ανεξαρτήτως της προσχώρησή τους ή μη στο Νέο Συνυποσχετικό και στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη, εφόσον το Νέο Συνυποσχετικό υπογραφεί από πλοιοκτήτριες εταιρείες διαχειριζόμενες από την Ελλάδα οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 90% του συνόλου της ως άνω χωρητικότητας πλοίων.

  • Λοιπές φορολογικές ρυθμίσεις για την Ναυτιλία

Επιπροσθέτως, το άρθρο 7 του Ν. 5000/2022, επεκτείνει την εφαρμογή του φόρου χωρητικότητας πλοίων (‘tonnage tax regime’), πέραν των πλοίων με ελληνική σημαία και των πλοίων με ξένη σημαία η διαχείριση των οποίων γινόταν από εγκατεστημένα στην Ελλάδα γραφεία του Ν. 27/1975 και στους φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών, ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδιού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται παράλληλα με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων και υπό γυμνή ναύλωση πλοίων.

  • Ειδικότερα, οι φορείς αυτοί μπορούν, από το έτος 2023 και εφεξής, να επωφεληθούν από τη φορολογία χωρητικότητας υπό την ύπαρξη  των κάτωθι προϋποθέσεων διαζευκτικά:
  • τουλάχιστον το 25% του συνολικού στόλου τους φέρει σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή
  • το μερίδιο των ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδιού πλοίων που δεν φέρουν σημαία Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. δεν υπερβαίνει το 75% του ιδιόκτητου και υπό γυμνή ναύλωση στόλου του δικαιούχου που φορολογείται σύμφωνα με το σύστημα της χωρητικότητας.