Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Studija slučaja: Kako digitalizacija može pomoći u očuvanju kulturne baštine?

 

 

 

Saznajte kako je EY pomogao Republici Hrvatskoj osigurati očuvanje kulturne baštine.

Related topics Consulting
(Chapter breaker)
1

The better the question

Kako digitalizacija može osigurati održivost kulturne baštine?

Očuvanje kulturne baštine uspostavom nacionalnog ICT sustava.

D

igitalizirani kulturni sadržaj važan je resurs za europsku kulturnu i kreativnu industriju. Prema Europskom izvješću o konkurentnosti za 2010. godinu, kreativna industrija čini 3,3 % BDP-a i 3 % radnih mjesta u Europskoj uniji.

Digitalizacija i online dostupnost sadržaja kulturne baštine država članica Europske unije, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, doprinose gospodarskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta, kao i kreiranju jedinstvenog digitalnog tržišta kroz povećanje ponude novih i inovativnih online proizvoda i usluga. Digitalna agenda jedna je od sedam ključnih inicijativa strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Cilj joj je pomoći europskim građanima i tvrtkama da iskoriste sav potencijal digitalne tehnologije.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske središnje je tijelo državne uprave koje je, između ostalog, odgovorno za unapređenje i razvoj kulture, kulturnog stvaralaštva i kulturnih aktivnosti te ima kapacitet poticati razvoj pravne osnove za digitalizaciju kulturne baštine. Uz to, promiče i kulturne odnose s drugim zemljama i međunarodnim institucijama te potiče razvoj kulturnih i kreativnih industrija. Svojim programom digitalizacije kulturne baštine, pridonosi razvoju snažnog i djelotvornog sustava gospodarskog upravljanja definiranog strategijom Europa 2020. Osim toga, ima posebnu ulogu u promicanju i poticanju kulturnih institucija na stvaranje digitalnih sadržaja i usluga putem kojih hrvatska kulturna baština može slobodno cirkulirati unutar europskog digitalnog tržišta.

Kako bi se stvorili uvjeti za održivo upravljanje postupkom digitalizacije kulturne baštine, Ministarstvo je predvidjelo provedbu projekta eKultura – digitalizacija kulturne baštine na nacionalnoj razini. U kratkom roku pripreme prijave na dodjelu bespovratnih sredstava, Ministarstvu je bila potrebna stručna pomoć koja će osigurati najveću kvalitetu pripremljene dokumentacije te održivost projekta.

Angažiranjem stručne pomoći EY-a, Ministarstvo je nadoknadilo nedostatak ljudskih resursa za pripremu projekta, postavljajući tako temelje i za kvalitetnu provedbu te postizanje glavnog cilja projekta.

Glavni cilj projekta je osigurati očuvanje kulturnih sadržaja uspostavljanjem sustava informacijskih komunikacijskih tehnologija (ICT) za stvaranje digitalnih sadržaja i dostupnosti sadržaja kulturne baštine svim zainteresiranim stranama. Kao što je već spomenuto, projekt će uključivati uspostavu nacionalnog ICT sustava koji će omogućiti integrirano pretraživanje i pristup digitalnoj kulturnoj baštini, agregiranje metapodataka i interoperabilnost sustava koji se koriste u određenim industrijama, kao i dugoročno očuvanje i dostupnost stvorenog digitalnog sadržaja. ICT sustav zasnivat će se na međunarodnim normama i smjernicama provjerenih praksi u području organizacije, upravljanja, trajnog čuvanja i korištenja digitalnih sadržaja.

(Chapter breaker)
2

The better the answer

Suradnja i sveobuhvatna analiza

Kako je sveobuhvatna analiza trenutnog stanja i potreba pomogla u pripremi projekta.

N
aš rad podijeljen je u dvije faze. U prvoj fazi EY je izveo trenutnu državnu analizu (AS IS) procesa digitalizacije kulturne baštine u muzejima, knjižnicama, arhivima i u drugim institucijama stvaranja audio-vizualnih kulturnih sadržaja. Provedena je evaluacija alata koje te institucije koriste za digitalizaciju sadržaja kao i kvantitete te kvalitete postojećeg digitaliziranog kulturnog sadržaja. U tom kontekstu, EY je proveo reviziju postojećeg zakonodavnog okvira, troškova i prihoda od procesa digitalizacije kulturne baštine te održivosti digitaliziranog sadržaja u svrhu analize trenutnog stanja u sektoru. Provedena je i analiza ljudskih resursa uključenih u digitalizaciju kako bi se stekla predodžba o sposobnosti institucija za prijelaz digitalizacije na sljedeću razinu. Analiza je pokazala kako institucije (arhivi, muzeji i knjižnice) ne provode sustavnu digitalizaciju te da kulturnoj baštini prijeti sustavno pogoršanje stanja i gubitak knjižnične i muzejske građe te arhivskog gradiva.

U drugoj je fazi EY dao prijedlog budućeg stanja (TO BE) ICT sustava za digitalizaciju kulturne baštine koji je obuhvaćao arhitekturu sustava, uvjete za osiguravanje interoperabilnosti (sučelja) između postojećih i budućih sustava te interoperabilnost s europskim i drugim kulturnim portalima, definirajući popis ključnih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva te potrebne opreme za digitalizaciju kulturnih sadržaja. EY je definirao i standarde za digitalizaciju koji su obuhvaćali one za uspostavljanje jedinstvenih i trajnih identifikatora, kriterije za odabir sadržaja za digitalizaciju, prijedlog za definiranje normi i pravila za digitalizaciju, uključujući formate datoteka, parametre snimanja i kvalitetu slike, zahtjeve za metapodatke, kontrolu kvalitete i postupak digitalizacije dokumentacije te opis tijeka rada u skladu s definiranim normama i pravilima.

Na temelju stanja AS IS i TO BE, EY je pripremio dokumentaciju za prijavu projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije na koje se Ministarstvo prijavilo te koje mu je dodijeljeno u studenom 2019. godine.

Naša podrška omogućila je sufinanciranje i zdravu osnovu za provedbu projekta koji će pridonijeti dugoročnom očuvanju kulturne baštine.

(Chapter breaker)
3

The better the world works

Digitalizirana kulturna baština

Osiguranje očuvanja u digitalnom obliku, pristupa sadržaju i dostupnosti usluga na mreži.

E
Y pružio je potporu Ministarstvu u trenutnoj državnoj analizi procesa digitalizacije kulturne baštine u muzejima, knjižnicama, arhivima i drugim institucijama stvaranja audio-vizualnih kulturnih sadržaja. Analiza trenutnog stanja praćena je definiranjem budućih državnih zahtjeva ICT sustava za stvaranjem i očuvanjem digitalnih sadržaja, kao i pripremom cjelokupne projektne prijave za dodjelu bespovratnih sredstava EU-a.

Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva EU-a za što je Ministarstvo kulture i medija potpisalo ugovor u studenom 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.599.263 EUR, od čega 85 % sufinancira Europski fond za regionalni razvoj, a 15 % dolazi iz vlastitih državnih sredstava.

Provedba projekta je u tijeku. Očekuje se da će uspostavljanjem sustava do kraja provedbe projekt pridonijeti povećanoj uporabi ICT-a u komunikaciji između građana i javne uprave. U okviru ICT sustava razvit će se tri e-usluge koje će povećati razinu korištenja usluga e-uprave od strane građana:

  • Usluga pristupa i pregleda digitaliziranih kulturnih sadržaja namijenjenih građanima, znanstvenicima, studentima, poduzećima, muzejima, knjižnicama i arhivima.
  • Usluga trajnog čuvanja digitalnih i digitaliziranih kulturnih sadržaja u središnjem spremištu namijenjenom muzejima, knjižnicama i arhivima.
  • Usluga prijave i ugovaranja za dodjelu sredstava od Ministarstva kulture i medija.

Štoviše, projekt će ubrzati proces digitalizacije kulturne baštine, uključujući i digitalno očuvanje, olakšavajući pristup sadržaju i online dostupnost usluga povezanih s digitalnom kulturnom baštinom, u skladu sa strateškim okvirom EU-a.