27. velj. 2023.

Kako zaštititi interese manjinskih dioničara?

Autor EY Hrvatska

Konzultantsko-revizorska kompanija

27. velj. 2023.

Manjinski dioničari imaju na raspolaganju sredstvo posebnog revizorskog pregleda radi zaštite svojih prava i interesa. Člankom 298. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93 do 130/23) propisano je da se posebni revizori društva imenuju na prijedlog glavne skupštine radi ispitivanja:

  • radnji poduzetih pri osnivanju društva;
  • radnji poduzetih u okviru vođenju poslova društva;
  • mjera poduzetih za povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala društva;
  • poslovnih odnosa društva s vladajućim društvom ili s nekim društvom koje je s njime povezano.

Poseban revizorski pregled je, prema svojoj suštini, ispitivanje pravilnosti povezanih s osnivanjem ili poslovanjem društva čiji je cilj otkriti i utvrditi jesu li dioničari društva pretrpjeli određenu štetu ili su se dogodile druge nezakonite radnje na štetu dioničara. Stoga, poseban revizorski pregled može uključivati postupke različitih vrsta revizija:

Financijska revizija

  • Testiranje i procjena financijskih izvještaja i podataka te metoda korištenih u njihovom sastavljanju.

Revizija usklađenosti

  • Revizor provjerava usklađenost pojedinačnih transakcija s zakonodavstvom i internim aktima društva.

Operativna revizija

  • Revizor provjerava izvedbu, učinkovitost i djelotvornost pojedinih poslovnih operacija tvrtke 

Posebna revizija je potrebna kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti na temelju kojih bi se mogao postaviti zahtjev za naknadu štete dioničara protiv osnivača i/ili protiv članova uprave (izvršnih direktora) i/ili članova nadzornog odnosno upravnog odbora, ali i drugi mogući zahtjevi.

Odluka o imenovanju posebnog revizora donosi se na glavnoj skupštini društva običnom većinom. U glasovanju o imenovanju posebnih revizora ne može u svoje ni u tuđe ime sudjelovati član uprave, odnosno nadzornog, odnosno upravnog odbora, ako se ispitivanje revizora odnosi na ocjenu rada nekoga člana tih organa ili je u vezi s pokretanjem sudskog spora između društva i nekoga od tih osoba.

Odbije li glavna skupština imenovati posebne revizore, učinit će to sud na prijedlog dioničara koji zajedno imaju dionice koje čine najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala društva, ako postoji opravdana sumnja u to da su pri osnivanju društva učinjene nepravilnosti ili da je došlo do grube povrede zakona, odnosno statuta. Podnositelji prijedloga moraju pohraniti u društvu, kod javnog bilježnika ili kod financijske institucije koja se bavi čuvanjem vrijednosnih papira isprave o dionicama, ako ih je društvo izdalo, za vrijeme dok se ne odluči o njihovu prijedlogu i učiniti vjerodostojnim da su najmanje tri mjeseca prije održavanja glavne skupštine bili dioničari društva.

U skladu s pravilima propisanim člankom 299. Zakona o trgovačkim društvima, uprava društva dužna je dopustiti posebnim revizorima da pregledaju poslovne knjige i dokumentaciju te sve ono što čini imovinu društva. Također, posebni revizori mogu tražiti od članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno upravnog odbora sva objašnjenja i dokaze koji su potrebni za njihov rad.

O svome nalazu posebni revizori moraju podnijeti pisano izvješće. Revizori ga moraju potpisati i bez odgađanja predati upravi društva i sudskom registru kod kojega je društvo upisano. Na zahtjev svakog dioničara uprava mu mora dati primjerak izvješća. Uprava, odnosno izvršni direktori moraju izvješće podnijeti nadzornom, odnosno upravnom odboru i staviti ga na dnevni red naredne glavne skupštine.

Više o zloporabama u tvrtkama možete pročitati u globalnom istraživanju EY Integrity in the spotlight

Preuzmite pdf

Sažetak

Manjinski dioničari imaju na raspolaganju sredstvo posebnog revizorskog pregleda radi zaštite svojih prava. 

Više o članku

Autor EY Hrvatska

Konzultantsko-revizorska kompanija