Teisinis pareiškimas

  1. Apie EY
  2. „ey.com“ interneto svetainė
  3. Teisinės atsakomybės paneigimas

 

 

1. Apie EY

EY yra pirmaujanti bendrovė pasaulyje audito, mokesčių, sandorių ir konsultacinių paslaugų srityje. Mūsų įžvalgos ir kokybiškos paslaugos padeda užsitarnauti pasitikėjimą pasaulio kapitalo rinkomis ir šalių ekonomikomis. Mes ugdome puikius lyderius, kurie sutelkia komandas tesinčias mūsų pažadus visoms suinteresuotoms šalims. Taip atliekame svarbų vaidmenį kurdami veiksmingesnį pasaulį savo darbuotojams, klientams ir bendruomenėms.

EY reiškia pasaulinį „Ernst & Young Global Limited“ (EYG) įmonių narių (savarankiškų juridinių subjektų) tinklą. EYG yra Jungtinėje Karalystėje registruota ribotos atsakomybės bendrovė, kuri pati paslaugų klientams neteikia.

EY įmonės narės yra skirstomos į tris geografines zonas: Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynai, Azijos-Ramiojo vandenyno ir Europos, Vidurio Rytų, Indijos ir Afrikos (EMEIA).

Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynai
Šiaurės, Centrinėje ir Pietų Amerikoje veikiančios EYG įmonės, taip pat „Ernst & Young (Israel) Ltd.“ yra atskiri ir nepriklausomi juridiniai subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra „Ernst & Young Americas LLC“ nariai.

„Ernst & Young Americas LLC“ yra ribotos atsakomybės bendrovė, kuri koordinuoja Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynų įmonių veiklą. Ji neteikia profesinių paslaugų klientams ir nedalyvauja užmezgant ryšius su klientais. Nors „Ernst & Young Americas LLC“ numato EYG politikos įgyvendinimą Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynų įmonėse ir padeda joms bendradarbiauti, ji nekontroliuoja, nevaldo ir neturi nuosavybės dalies jokioje šių žemynų zonos įmonėje. „Ernst & Young Americas LLC“ neatstovauja jokiai Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynų regiono įmonei, kaip ir jokia šios zonos įmonė nėra „Ernst & Young Americas LLC“ atstovė.

EMEIA 
Europoje, Vidurio Rytuose, Indijoje ir Afrikoje (toliau – EMEIA įmonės) veikiančios EYG narės yra atskiri ir nepriklausomi juridiniai subjektai. Jos tiesiogiai ar netiesiogiai yra „Ernst & Young EMEIA Limited“ narės.

„Ernst & Young EMEIA Limited“ yra Anglijoje įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, kuri yra pagrindinis įmonių valdymo organas EMEIA regione. „Ernst & Young EMEIA Limited“ neužsiima jokia prekyba ar kita pelno siekiančia veikla, o jos statutu jai draudžiama teikti profesines paslaugas. Ji taip pat nedalyvauja užmezgant ryšius su klientais. Be to, „Ernst & Young EMEIA Limited“ nekontroliuoja, nevaldo ir neturi nuosavybės dalies jokiose EMEIA įmonėse, nors ji padeda joms bendradarbiauti. „Ernst & Young EMEIA Limited“ neatstovauja jokiai EMEIA įmonei, kaip ir jokia EMEIA įmonė nėra „Ernst & Young EMEIA Limited“ atstovė.

„EY Europe SCRL“ yra Belgijos ribotos atsakomybės bendrovė, EYG narė ir kelių Europoje veikiančių EMEIA įmonių patronuojančioji bendrovė. „Ernst & Young Europe LLP“ yra Anglijos ribotos atsakomybės bendrija, EYG ir „Ernst & Young EMEIA Limited“ narė bei kelių Europoje veikiančių EMEIA įmonių patronuojančioji bendrovė. Nei „EY Europe SCRL“, nei „Ernst & Young Europe LLP“ neteikia profesinių paslaugų ir nedalyvauja užmezgant ryšius su klientais. Nors  jos yra kelių EMEIA įmonių patronuojančiosios bendrovės, nei „EY Europe SCRL“, nei „Ernst & Young Europe LLP“ nėra jų agentės, neturi įgaliojimų atstovauti ar įpareigojimų jokioms EMEIA įmonėms ar „Ernst & Young EMEIA Limited“. Taip pat nei „Ernst & Young EMEIA Limited“, nei jokia EMEIA įmonė nėra „EY Europe SCRL“ ar „Ernst & Young Europe LLP“ atstovės.

Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas
EYG narės, veikiančios Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione (toliau – Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono įmonės), yra atskiri ir nepriklausomi juridiniai subjektai, kurie jau yra arba ateityje bus tiesioginiai ar netiesiogiai „Ernst & Young Asia-Pacific Limited“ nariai.

„Ernst & Young Asia-Pacific Limited“ yra Honkonge įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, kuri yra pagrindinis įmonių valdymo organas Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. „Ernst & Young Asia-Pacific Limited“ neužsiima jokia prekyba ar kita pelno siekiančia veikla, o jos statutu jai draudžiama teikti profesines paslaugas. Ji taip pat nedalyvauja užmezgant ryšius su klientais. Be to, „Ernst & Young Asia-Pacific Limited“ nekontroliuoja, nevaldo ir neturi nuosavybės dalies jokiose Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono įmonėse, nors ji padeda joms bendradarbiauti. „Ernst & Young Asia-Pacific Limited“ neatstovauja jokiai Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono įmonei, kaip ir jokia Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono įmonė nėra „Ernst & Young Asia-Pacific Limited“ atstovė.

 

 

2. „ey.com“ interneto svetainė

„ey.com“ interneto svetainėje skelbiama su EY tarptautine veikla susijusi informacija ir su atskirose valstybėse veikiančių įmonių veikla susijusios žinios.

Tarptautinį svetainės turinį kontroliuoja „EYGM Limited“ (EYGM).  „EYGM Limited“ yra ribotos atsakomybės bendrovė, įregistruota Bahamų Sandraugoje. Ši bendrovė taip pat yra EYG narė, tačiau ji yra centrinis koordinuojantis subjektas ir neteikia paslaugų klientams.

Atskirų šalių puslapių turinį kontroliuoja atitinkamos vietos įmonės.

 

 

3. Teisinės atsakomybės paneigimas

Naršydami šioje svetainėje jūs sutinkate su toliau pateiktomis sąlygomis. Mes stengiamės pateikti tikslią ir aktualiausią informaciją jums rūpimais klausimais. Vis dėlto svetainėje gali pasitaikyti klaidų. Pavyzdžiui, šioje svetainėje gali būti nuorodos į tam tikrus įstatymus ir kitus teisės aktus, tačiau jie gali būti keičiami, todėl turėtų būti interpretuojami tik atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

EY ATSIRIBOJA NUO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ GALIMAS TURINIO KLAIDAS AR ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKTĄ NEIŠSAMIĄ INFORMACIJĄ.

Visas svetainės turinys ir joje teikiamos paslaugos yra aktualios jų teikimo metu, negarantuojant jų išsamumo, tikslumo ar savalaikiškumo ir nesuteikiant jokių garantijų, laidavimų ar bet kokios rūšies išreikštų ar numanomų sutartinių sąlygų. EY negarantuoja, kad ši svetainė, įvairios joje teikiamos paslaugos ir (arba) bet kokia iš šioje interneto svetainėje pateikta informacija, programinė įranga ar kita medžiaga bus tiksli, aktuali, išsami, veiks be trikdžių, be klaidų, neturės virusų ar kitokių kenksmingų komponentų.

EY NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS DĖL INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMO TURINIO IR JOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ. EY TAIP PAT ATSIRIBOJA NUO BET KOKIO ATLYGINIMO UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, SPECIALIĄJĄ, BAUDŽIAMĄJĄ AR PANAŠIĄ ŽALĄ, NET JEI EY ŽINOJO AR TURĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

Šioje svetainėje pateikiama informacija neturėtų būti suprantama kaip teisinė, mokesčių, apskaitos ar kita profesinė konsultacija ar paslauga. Prieš priimdami bet kurį sprendimą, turėtumėte pasikonsultuoti su EY ar kitu profesionaliu patarėju, susipažinusiu su konkrečia jūsų organizacijos padėtimi. Nesiųskite jokios konfidencialios informacijos jokiai EYG įmonei, kol su ja nesusitarsite dėl pageidaujamų paslaugų teikimo.

RSS sklaidos kanalai, tinklalaidės (angl. „podcasts”) ir naujienlaiškiai – naudojimo sąlygos
RSS sklaidos kanalai, tinklalaidės ir naujienlaiškiai yra nemokamos EY paslaugos, skirtos nekomerciniam naudojimui. EY RSS sklaidos kanalas yra priemonė, kuria naudojantis EY siūlo straipsnių antraštes, aprašymus ir nuorodas pateiktas XML formatu. Tinklalaidė (angl. „podcast”) yra skaitmeninio formato laida, kurią galima užsiprenumeruoti. EY kuria tinklalaides asmeniniam naudojimui. RSS, tinklalaidžių ir naujienlaiškių informacijos kaupikliai gali įtraukti EY sklaidos kanalus į savo katalogus juos naudojančių vartotojų naudai. Draudžiamas bet koks kitas naudojimas, įskaitant kopijavimą, atkūrimą, pakartotinį publikavimą, paskelbimą, persiuntimą ar platinimą, bet kokiu būdu.

EY pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti informacijos sklaidos kanalų prenumeratas. Visas turinys, vaizdai ir logotipai, kurie vaizduojami EY RSS sklaidos kanaluose, tinklalaidėse ir naujienlaiškiuose, priklauso „EYGN Limited“ (EYGN), visos autorių teisės yra saugomos. EYGN yra EYG narė ir centrinis koordinuojantis subjektas, ji neteikia paslaugų klientams.

Susiejimas
galite nukreipti į šią svetainę naudodami nuorodą, jei tokia nuoroda nėra susijusi su:

  • Neteisėtu mūsų logotipo naudojimu;
  • Bet kokiais melagingais (faktiniais ar menamais) teiginiais apie EY ar vietos įmonių bendradarbiavimo patvirtinimą ar kitokius ryšius;
  • Bet kokių mūsų svetainės puslapių integravimu;
  • Kitais mūsų prekių ženklų, autorių teisių ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais

EY neprisiima jokios atsakomybės už bet kurių su hipersaitu ar kitaip susietų interneto svetainių turinį, tikslumą ar saugumą.

Kai kurios šios svetainės nuorodos sujungtos su serveriais, kuriuos prižiūri EY nekontroliuojami asmenys ar organizacijos. EY negarantuoja tokiuose serveriuose saugomos informacijos tikslumo ar bet kokio kito aspekto. Nuoroda į trečiosios šalies svetainę neturėtų būti suprantama kaip EY skatinimas naudotis tos šalies produktais ar paslaugomis. Taip pat nuoroda į trečiosios šalies turinį nereiškia EY bendradarbiavimo su ja.

Autorių teisių pranešimas
Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, visas svetainės tarptautinių puslapių turinys yra saugomas „EYGM Limited“ autorių teisių (© 2016), o atskirų šalių svetainių turinys – atitinkamos įmonės autorių teisių (© 2016). Visos teisės saugomos. Jokia šios svetainės turinio dalis, įskaitant tekstą, grafinius vaizdus ir html kodus, bet tuo neapsiribojant, negali būti atgaminta arba perduodama bet kokia forma ar bet kuriuo būdu be EYGM arba vietos įmonės (atskirų šalių svetainių turinio atveju) raštiško leidimo.

Pavadinimas „EY“ ir stilizuotas EY simbolis yra įregistruotas arba registruojamas JAV patentų ir prekių ženklo tarnyboje arba kitų pasaulio šalių prekių ženklo tarnybose.

Audito įmonių valdymo kodeksas
EY pritaria Jungtinės Karalystės audito įmonių valdymo kodeksui. Jungtinės Karalystės finansinės atskaitomybės tarybos ir Anglijos ir Velso nepriklausomų atestuotų apskaitininkų instituto kodeksas suteikia mums galimybę sustiprinti visuomenės pasitikėjimą mūsų organizacijos kompetencija ir teikiamų paslaugų kokybe.