Ako môžu členovia správnych rád posilniť správu a riadenie vo svojich podnikoch, aby sa čo najrýchlejšie vysporiadali s ESG?

Autor: Andrew Hobbs

EY EMEIA Public Policy Leader

Public policy leader focusing on talent, technology, corporate governance and corporate reporting. Father of four, cyclist and dabbling homebrewer.

20 min. čítania 17. februára 2022

Ukázať zdroje

 • EY Long-Term Value and Corporate Governance Survey - February 2022 (pdf)

Čoraz viac podnikov v Európe upriamuje pozornosť na tému udržateľnosti. Aby však boli v tejto oblasti pred konkurenciou o krok vpred a získali nové zdroje tvorby hodnôt, členovia ich správnych rád sa musia vysporiadať s ESG faktormi.

V skratke
 • Európske podniky a ich správne rady začleňujú ESG faktory do centra svojich stratégií, aby si vybudovali odolnosť a zároveň vytvárali nové príležitosti na rast.
 • Úspech znamená riešiť hlavné externé a interné výzvy vrátane ekonomickej neistoty a potreby stanoviť jasný mandát pre správnu radu v oblasti ESG.
 • Strategické rozhodovanie v oblasti ESG podporia tri priority: vhodný model fungovania správnej rady, inovatívne prístupy k odmeňovaniu a efektívny ESG reporting.

Sme na dôležitom rázcestí, pokiaľ ide o agendu udržateľnosti a ESG (Environmental, Social a Governance). Zvnútra organizácií badať oduševnenie vedúcich pracovníkov urobiť niečo viac pre našu planétu a popritom budovať odolnosť podnikov a tvoriť dlhodobú hodnotu. Zvonka smerom dovnútra sme dosiahli bod, keď investori, zamestnanci, spotrebitelia a širšia spoločnosť od podnikov jednoducho očakávajú, že budú aktívne pristupovať k prioritám a príležitostiam v oblasti ESG. Keďže agenda udržateľnosti vytvára nový vzťah medzi európskymi podnikmi a ich zamestnancami a zainteresovanými stranami, je nevyhnutné, aby podniky, ktoré chcú mať pred touto transformáciou náskok, konali už teraz.

Podľa najnovšieho prieskumu EY sú vedúci pracovníci v súčasnosti presvedčení, že ESG je nielen cesta k väčšej odolnosti voči rizikám, ktoré so sebou prináša doba čoraz väčších disruptívnych zmien, ale je to predovšetkým aj významná obchodná a rastová príležitosť. Pre popredné spoločnosti bude ESG zase predstavovať prostriedok ako inovovať svoje produkty, služby či dokonca obchodné modely, ktorý im umožní formovať budúcnosť svojho odvetvia a zároveň byť pred disruptívnymi zmenami o krok vpred.

V skutočnosti môže podnik zavedením ambiciózneho prístupu k tvorbe dlhodobých hodnôt, ktorým proaktívne rieši ESG faktory, predbehnúť svoju konkurenciu, zvýšiť ziskovosť a odhaliť nové zdroje tvorby hodnôt. S cieľom pomôcť európskym podnikom nasmerovať ďalšie kroky v oblasti správy a riadenia uskutočnili tímy EY druhé kolo prieskumu Long-Term Value and Corporate Governance Survey, ktorý nadväzuje na pilotný prieskum EY z novembra 20211. Respondenti boli rozdelení do 15 európskych krajín a 25 priemyselných segmentov.

V tomto článku sa venujeme niektorým kľúčovým témam, ktoré umožnia členom správnej rady efektívne sa postaviť k riešeniu nadchádzajúcich výziev v oblasti udržateľnosti a zároveň sa chopiť nových príležitostí. Ide o tieto témy:

 1. Začlenenie ESG do dlhodobej stratégie rastu
 2. Externé a interné výzvy, ktorým dnes podniky čelia
 3. Tri priority podporujúce strategické rozhodnutia o ESG
Preteky tímov vo veslovaní
(Chapter breaker)
1

Lekcia č. 1

Začlenenie ESG do dlhodobej stratégie rastu

Podniky a správne rady začleňujúce ESG agendu do svojich stratégií si nielen budujú odolnosť voči rizikám, ale aj stimulujú nové príležitosti v oblasti rastu.

ESG imperatív: ESG faktory sú v centre pozornosti spotrebiteľov, zamestnancov i širšej spoločnosti

Lídri a členovia správnych rád si dnes uvedomujú dôležitosť ESG faktorov pri plnení meniacich sa očakávaní korporácií:

 1. Osemdesiatštyri percent respondentov tvrdí, že „v dôsledku pandémie COVID-19 sa zvýšili očakávania zainteresovaných strán od ich firmy týkajúce sa podpory spoločenského dosahu, environmentálnej udržateľnosti a inkluzívneho rastu“.
 2. Osemdesiatšesť percent respondentov tvrdí, že „zameranie sa na ESG faktory a udržateľný, inkluzívny rast zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní dôvery ich zainteresovaných strán v dnešných neistých časoch“2.

Hoci z prieskumu jasne vyplýva, že členovia správnych rád a výkonní lídri v Európe si uvedomujú, akú dôležitú úlohu zohráva ESG agenda pri podpore dlhodobých hodnôt, otázkou zostáva, do akej miery je táto problematika začlenená do celkovej stratégie podniku a úloh správnej rady v oblasti dohľadu. Ak je prístup podniku ešte len v počiatočnom štádiu, medzi prísľubmi v oblasti udržateľnosti a hmatateľnými výsledkami či reálnymi krokmi môže existovať významná medzera.

Existuje tiež riziko, že podniky sa budú zameriavať výlučne na „práve teraz“ rezonujúce ESG aspekty, namiesto toho, aby jedným okom hľadeli aj do budúcnosti. Agenda udržateľnosti sa vyvíja veľmi rýchlo. 

ESG agendy prinášajú dlhodobú hodnotu za predpokladu, že sú úzko späté s oblasťou správy a riadenia a nesú sa v duchu spolupráce.
Julie Linn Teigland
EY EMEIA Area Managing Partner
Ako si udržať náskok v súvislosti s rýchlo sa meniacou ESG agendou

Skôr než preskúmame pokrok, ktoré podniky dosiahli vo svojich agendách zameraných na udržateľnú správu a riadenie, a pozrieme sa na to, čo plánujú svojím úsilím dosiahnuť, je namieste objasniť niektoré kľúčové koncepcie týkajúce sa ESG:

.
 • ESG je široký pojem, a preto sa lídri budú musieť rozhodnúť, ktoré ESG témy by mali byť prioritné, aké výsledky sa majú dosiahnuť a aký je predpokladaný časový rámec, vrátane detailného posúdenia hladiny významnosti. Prijímanie takýchto zásadných strategických rozhodnutí je jednou z najťažších a časovo najnáročnejších úloh, ktorým dnes podniky čelia.
 • ESG ciele treba integrovať do celkovej stratégie podniku, nie o nich diskutovať a realizovať ich izolovane. To preto, aby sa identifikovali možné konflikty s inými strategickými cieľmi, napr. finančnými, a následne pristúpilo k ich komplexnému posúdeniu, ktoré povedie k ich vyriešeniu či prijatiu potrebných kompromisov.
 • Politický a regulačný program v centre záujmu

  Skutočným impulzom je regulačný program v oblasti reportingu. Viaceré regióny a krajiny v Európe robia významné kroky, pokiaľ ide o povinné zverejňovanie informácií o ESG a zvyšovanie kvality reportingu, vrátane EÚ a jej smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD). Ako už tímy EY uviedli v článku Nová smernica EÚ o udržateľnosti bude zásadnou zmenou, smernica CSRD predstavuje zásadnú zmenu v oblasti reportingu a uistenia o nefinančných informáciách3.

  Smernica CSRD sa dotkne kótovaných podnikov v EÚ nad určitý rozsah, od ktorých sa bude vyžadovať, aby podľa povinných štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti vykazovali, ako ich pôsobenie ovplyvňuje životné prostredie, aký majú vplyv na spoločnosť, ako zaobchádzajú so zamestnancami, alebo aj o oblastiach ako ľudské práva, boj proti korupcii a úplatkárstvu, rôznorodosť vo svojich riadiacich orgánoch.

  Kľúčové návrhy zahŕňajú a tieto body:

  • dvojitá významnosť (znamená nielen ako otázky udržateľnosti ovplyvňujú podnik, ale aj ako daný podnik ovplyvňuje životné prostredie a spoločnosť)
  • povinné overenie reportingu nezávislým audítorom
  • zahrnutie ESG informácií do výročnej správy použitím digitálnych metód vykazovania, tvz. tagging
  • podniky majú požadované informácie vykázať v roku 2024 za finančný rok 2023, hoci existuje možnosť, že sa začiatok uplatňovania odloží.

  Viac o smernici EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) si prečítajte v našej správe (pdf). 

Komplexná správa a riadenie: kľúčový faktor úspechu na ceste k dlhodobému, udržateľnému rastu

Komplexná správa a riadenie budú zohrávať nesmierne dôležitú úlohu pri plnení meniacich sa očakávaní zainteresovaných strán, budovaní odolnosti voči rizikám a využívaní príležitostí rastu, ktoré so sebou prináša ESG agenda. Jedným z príkladov môže byť potreba prijímať strategické rozhodnutia, ktoré účinne vyvažujú tvorbu blízkej a dlhodobej hodnoty.

V tohtoročnom prieskume viac ako polovica respondentov (55 %) uviedla, že „v ich vedúcom tíme sa významne rozchádzajú názory na to, ako vyvážiť krátkodobé zvažované plány s dlhodobými investíciami a udržateľným rastom“. Hoci počet respondentov, ktorí toto isté tvrdenie uviedli v prieskume za rok 2021, o päť percent poklesol, stále ide o hlavný problém, s ktorým sa pasujú členovia správnych rád podnikov. Ak sa v našom prieskume pozrieme len na predsedov a nevýkonných členov správnych rád, počet tých, ktorí tvrdia, že existujú významné názorové rozdiely, sa vyšplhá na 68 %.

Hoci sa podniky budú nachádzať v rôznych fázach svojej cesty v oblasti ESG, podľa prieskumu sa správnym radám a CEO celkovo darí dosahovať povzbudzujúci pokrok pri zavádzaní rámcov riadenia potrebných na podporu dlhodobej orientácie na viaceré zainteresované strany. Napríklad približne jedna tretina (30 %) sa domnieva, že dosiahla významný pokrok pri zavádzaní kontrolných mechanizmov a systému riadenia rizík potrebných na riešenie významných rizík v oblasti ESG (pozri obrázok č. 1). Hoci je tento pokrok povzbudivý, a to nielen preto, lebo ukazuje, že táto oblasť je prioritou, bude, samozrejme, potrebné urobiť ešte oveľa viac v oblasti realizácie, ako aj v úsilí o sústavné zlepšovanie.

Príležitosť a riziko: tvorba a ochrana udržateľnej dlhodobej hodnoty

Riziká spojené s otázkami v oblasti ESG – od závislosti od zdrojov a ich nedostatku spôsobeného stratou biodiverzity až po potenciálne disruptívne zmeny spôsobené fyzickými environmentálnymi problémami, ako sú extrémne výkyvy počasia – sú len niektoré z najzávažnejších rizík, ktorým dnes podniky čelia.

Kľúčom k udržaniu výkonnosti a zabezpečeniu dlhodobej budúcnosti je, aby podnik disponoval takým prístupom k vnútornej kontrole a riadeniu rizík, ktorý uvedené problémy zmierni. Popredné spoločnosti však zároveň vyhľadávajú nové príjmové a rastové príležitosti, keďže trhy a konkurenčné prostredie sa vyvíjajú spolu s ESG faktormi. Ako ukazuje obrázok č. 2, respondenti prieskumu v skutočnosti za hlavnú výhodu začlenenia ESG faktorov do podnikovej stratégie považujú dosiahnutie rastu príjmov od spotrebiteľov, ktorí sú uvedomelí v ESG problematike, čo dokonca prevážilo nad odolnosťou voči rizikám na druhom mieste.

Hoci „prilákanie investorov zameriavajúcich sa na ESG“ kleslo na šieste miesto, stále je hlavným cieľom štvrtiny (25 %) respondentov. Vzhľadom na prílev kapitálu do fondov zameraných na ESG v rámci celého sveta a rastúcu kontrolu výsledkov podnikov v oblasti udržateľnosti zo strany investorov pri prijímaní ich investičných rozhodnutí však tento cieľ zostáva pre podniky a ich prístup na kapitálové trhy kľúčový.

Splavujúci čln
(Chapter breaker)
2

Lekcia č. 2

Externé a interné výzvy, ktorým dnes podniky čelia

Ak chcú podniky plniť svoju ESG agendu a zároveň riadiť značnú volatilitu, musia jasne stanoviť mandát pre členov správnych rád v oblasti udržateľnosti.

Hoci sa podarilo dosiahnuť povzbudivý pokrok v tom, ako lídri a členovia správnych rád riadia prístup svojich podnikov k tvorbe dlhodobej hodnoty a ESG faktorom, realizácii ambicióznej ESG agendy stoja v ceste významné interné a externé výzvy. Respondenti prieskumu poukazujú najmä na tieto dve obavy:

 • Navonok sú to obavy z ekonomickej neistoty v blízkej budúcnosti, ktorá nepochybne odráža aj pokračujúcu trhovú disrupciu spôsobenú variantmi COVID-19.
 • Interne sú to obavy, či členovia správnych rád už stanovili jasný mandát na začlenenie ESG faktorov do hlavného strategického rozhodovania. To je, samozrejme, aj nevyhnutná požiadavka na riešenie externej výzvy, ktorou je rastúca volatilita. Schopnosť rýchlo a účinne reagovať na volatilitu a disrupciu – a stanoviť nový smer udržateľného rastu – si vyžaduje rozhodný, integrovaný leadership, ktorý sa zameriava na dlhodobú odolnosť podniku a nielen na okamžitú krátkodobú reakciu na krízu.
Komplexný a inovatívny prístup k správe a riadeniu je pre podniky kľúčový na dosiahnutie pokroku v oblasti ESG.
Andrew Hobbs
EY EMEIA Public Policy leader

Prvá výzva: Ako generovať dlhodobú hodnotu v nestálych a náročných makroekonomických podmienkach

Hoci sa lídri európskych podnikov a členovia ich správnych rád snažia prijímať dlhodobé rozhodnutia potrebné na zvládnutie hlavných rizík a využívanie príležitostí na rast v oblasti ESG, situáciu im komplikuje významná neistota panujúca na domácich a globálnych trhoch. Pritom nejde len o problém podnikov, ktoré si svoju neľahkú budúcnosť uvedomujú. Podľa obrázku č. 3 „ekonomická neistota v blízkej budúcnosti“ predstavuje primárnu výzvu pre spoločnosti, ktoré sú optimistické, pokiaľ ide o vyhliadky rastu, ako aj pre podniky, ktoré majú väčšie obavy.

Neistota spôsobená celý radom problémov (od disrupcie vyvolanej variantmi COVID-19 po narušenie dodávateľských reťazcov v dôsledku extrémnych výkyvov počasia) je primárny problém pre všetkých výkonných pracovníkov a členov správnych rád, ktorí sa snažia realizovať dlhodobé investície a prijímať dlhodobé rozhodnutia.

Ekonomickú neistotu vyvoláva celý rad obáv, ktoré sa týkajú napríklad geopolitickej nestability, inflácie alebo nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Navyše je pravdepodobné, že pandémia COVID-19 z našich životov nevymizne, naopak, budeme sa musieť naučiť žiť s jej dlhodobými dôsledkami. Celkovo možno konštatovať, že dosah pandémie – a jasnejšie pochopenie ničivého vplyvu udalostí typu black swan (pozn.: ide o metaforické označenie typu udalostí, ktoré sa zdajú nepredstaviteľné a ktorých dosah a následky sú zásadné a prekvapivo rozsiahle), ktoré nám pandémia priniesla – zvýšili obavy z výziev súvisiacich s poskytovaním dlhodobej hodnoty v čase, keď svet čelí toľkej neistote, pokiaľ ide o budúcu ekonomiku a možnú disrupciu.

Druhá výzva: Ako generovať dlhodobú hodnotu, keď sa úloha správnych rád v oblasti ESG stále vyvíja

Aby podniky vyťažili z ESG agendy maximum, musia sa jasne zamerať na dlhodobý horizont. Zásadnú úlohu pri zosúlaďovaní ESG iniciatív so strategickým smerovaním podniku zohrávajú práve správne rady, ktoré zabezpečujú orientáciu na dôležité témy (riziká aj príležitosti), stanovenie cieľov a zodpovednosti, ako aj hodnotenie celkovej výkonnosti podniku. Hoci ESG implementáciou sa poveria jednotlivé obchodné jednotky, správne rady zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovení jasného strategického smerovania, zameraní sa na dlhodobé ciele a vypracovaní plánu s cieľom zabrániť fragmentácii a duplicite.

Podľa prieskumu sa úloha správnych rád v oblasti ESG však stále vyvíja a je ju potrebné posilniť aj z hľadiska ESG stratégie. Ako ukazuje obrázok č. 4, hlavnou internou výzvou, ktorej dnes podniky čelia, pokiaľ ide o vytváranie dlhodobej hodnoty prostredníctvom silnej ESG ponuky, je „nedostatočná angažovanosť správnych rád pri prijímaní rozhodnutí, ktoré plne integrujú ESG faktory a vytvárajú dlhodobú hodnotu“. V súčasnosti to za dôležitú výzvu považuje až 43 % respondentov v porovnaní s 28 % v roku 2021.

.
Windsurfisti a kiteboardisti na rozbúrenom mori
(Chapter breaker)
3

Kapitola č. 3

Tri priority podporujúce strategické rozhodnutia o ESG

Účinný model fungovania správnych rád, nové prístupy k odmeňovaniu a ESG reporting – tri priority, ktoré podporia dlhodobo udržateľný rast.

Funkcia dohľadu správnej rady: zabezpečte, aby bola správna rada dobre pripravená na plnenie ESG cieľov

Vytvorenie agilného modelu fungovania správnej rady

Prechod na udržateľnú ekonomiku vyvoláva otázky, či by sa niektoré správne rady podnikov nemali zamyslieť nad svojimi modelmi fungovania a či sú dostatočné agilné, aby reagovali na rýchlo sa meniace prostredie. Majú k dispozícii dôveryhodné, na budúcnosť orientované údaje a digitálne nástroje na analýzu ich dôsledkov?  Venujú ESG agende dostatok času vzhľadom na svoju vyťaženosť?

Pokiaľ ide o túto poslednú otázku, aj obrázok č. 5 dokazuje, že sa množstvo času, ktoré správne rady venujú ESG témam, výrazne zvýšilo. Napríklad pred dvoma rokmi sa ESG agende a reportingu na každej schôdzi venovalo len 15 % respondentov. Dnes je to 49 % respondentov, pričom ďalších 33 % o týchto záležitostiach diskutuje často.

 
Diverzifikácia zloženia členov správnych rád

Rozmanitosť zručností, skúseností, názorov a kultúr – podporená orientáciou na rozmanitosť z hľadiska rodu, rasy alebo veku – je riešením, ako do podniku vniesť kultúru podporujúcu rôzne názory a myslenie. To je zase rozhodujúce pre „kombinované“ myslenie potrebné pri hľadaní inovatívnych riešení na zložité ESG témy. Ukázalo sa, že rozmanitosť vedie k lepšiemu riešeniu problémov a rozhodnutiam, pretože pomáha spochybňovať predpoklady či zakorenené presvedčenia a otvára priestor na rôzne uhly pohľadu.

Budovanie zručností a odborných poznatkov členov správnych rád v oblasti ESG

Budovanie povedomia, zručností a znalostí členov správnych rád je veľmi dôležité, najmä aby vedeli klásť správne otázky vedeniu a konfrontovať ho v problematike udržateľnosti v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Okrem zahrnutia zručností v oblasti udržateľnosti medzi kritériá pri posudzovaní nových kandidátov do dozorných rád existujú aj ďalšie intervencie, ktoré môžu existujúcim členom správnych rád pomôcť pri budovaní ich odborných znalostí v oblasti ESG. Jedným z príkladov môže byť vytvorenie poradenskej skupiny pre potreby správnej rady, do ktorej môžu patriť akademici alebo vedci s osobitnými znalosťami environmentálnych alebo sociálnych otázok. 

 • Kľúčové odporúčania: zabezpečte, aby bola správna rada dobre pripravená na dosiahnutie ESG cieľov

  Členovia správnych rád a lídri môžu podniknúť niekoľko krokov, aby prostredníctvom správneho modelu fungovania, správnym zložením a správnymi zručnosťami vybudovali účinnú funkciu dohľadu na úrovni správnej rady.

  Model fungovania a štruktúra výboru
  • Správna štruktúra funkcie dohľadu na úrovni správnej rady je komplikovaná téma. Mnohé spoločnosti pridelia zodpovednosť výboru – špeciálnemu výboru pre udržateľnosť alebo už existujúcemu, napr. výboru pre audit. Ďalšou možnosťou je zveriť ESG zodpovednosť správnej rade ako celku. Treba mať na pamäti, že pre každú z .uvedených volieb existujú osobitné dôležité faktory úspechu.
  Zloženie a zručnosti
  • Na základe stratégie podniku – a jeho ESG priorít – zhodnoťte, aké zručnosti sú na dosiahnutie týchto priorít potrebné a či nimi členovia správnej rady a senior výkonní pracovníci v súčasnosti disponujú. Následne zaveďte konkrétny plán, ktorého cieľom bude odstrániť kľúčové nedostatky. Situáciu pravidelne vyhodnocujte.
  • Prehodnoťte prístup členov správnej rady v oblasti vzdelávania a rozvoja, zavádzajte programy na získavanie poznatkov o kľúčových trendoch a aspektoch pre udržateľné podnikanie, vrátane oboznámenia sa s hlavnými ESG rizikami a príležitosťami.
  • Buďte otvorení novým odborným poznatkom – aj novým uhľom pohľadu – tým, že zvážite vytvorenie externých poradenských skupín, ktorých členmi budú vedci a akademici disponujúci relevantnými odbornými poznatkami.

  Viac kľúčových odporúčaní si prečítajte v tejto správe (pdf).

Využívanie systémov odmeňovania vrátane plánov odmien a motivačných plánov

Počas posledných 24 mesiacov sa investori vo zvýšenej miere zaujímajú o to, ako podniky realizujú svoje ESG ciele na všetkých svojich úrovniach. Medzi kľúčové oblasti v hľadáčiku investorov patrí identifikácia, meranie a vyhodnotenie ukazovateľov výkonnosti ESG s cieľom upevňovať kultúru zodpovednosti a vytvárať dlhodobú hodnotu.

Strategickou pákou, ktorú možno použiť na zvýšenie zodpovednosti leadershipu v oblasti udržateľnosti, sú plány odmeňovania a motivačné plány pre vedúcich pracovníkov. Respondenti prieskumu si tento dôraz na zodpovednosť uvedomujú: 75 % z nich tvrdí, že v súčasnosti sa kladie väčší dôraz na osobnú zodpovednosť členov správnych rád a manažérskych tímov za to, či podnik dosahuje pokrok v plnení ESG cieľov.

Respondenti boli počas prieskumu požiadaní, aby sa zamysleli nad zmenami v oblasti správy a riadenia potrebnými na podporu ich prístupu k ESG problematike a dlhodobej hodnote a následne, aby identifikovali hlavné zmeny, ktoré vykonali za posledné dva roky s cieľom posilniť zodpovednosť, ako aj svoje priority do budúcnosti. Ako ukazuje obrázok č. 6, hlavnou témou v najbližších dvoch rokoch bude odmeňovanie. 

Hoci cieľ je jasný, návrh a implementácia systémov odmeňovania zameraných na ESG je zložitejšia a náročnejšia. Zosúladenie ESG s odmeňovaním vedúcich pracovníkov síce môže byť kľúčovou taktikou, nie je to však prostriedok, ako vyriešiť každú otázku v oblasti udržateľnosti. Táto téma má mnoho nuáns, ktoré treba starostlivo zvážiť a vyhodnotiť, ak má byť zvolený prístup účinný.

Otázky týkajúce sa systémov odmeňovania zameraných na ESG
 • Pred definovaním systému odmeňovania sa v rámci podniku musia zosúladiť určité oblasti, ktoré sa však nie práve ľahko definujú a vyhodnocujú. Ide o správne metriky a kľúčové ukazovatele výkonnosti, časové horizonty, ako aj štruktúry pre monitorovanie a správu a riadenie. Podniky musia zhodnotiť svoju stratégiu a stanoviť, ktoré metriky sú pre ne najrelevantnejšie, a zároveň zabezpečiť, že sa dôraz kladie na všetky tri piliere –E (Environment), S (Social) a G (Governance). Tieto kroky sa budú v jednotlivých sektoroch líšiť, a to v závislosti od jedinečných profilov udržateľnosti rôznych odvetví.
 • Otázne je, do akej miery by systém odmeňovania mal byť založený na výsledkoch či výstupoch a aká stupnica je vhodná. Napríklad odmeňovaním CEO len na základe výstupných výsledkov by sa mohol vynechať obdivuhodný kus práce daného zamestnanca alebo danej zamestnankyne v oblasti zmeny procesov a kultúry pri napĺňaní cieľa, ako je napríklad podpora rozmanitosti. Vzhľadom na výsledky musí byť aj jasná príslušná stupnica a prečo sa začína „prijateľným dosiahnutím výsledkov“ a končí „vysokým výkonom“ tak, aby sa posudzoval a odmeňoval aj zmysluplný pokrok.
 • Ďalšou dôležitou otázkou je, aká výška kompenzácie by sa mala viazať na ESG opatrenia. Ak chcú podniky dosiahnuť zmenu v správaní vedúcich pracovníkov a docieliť dlhodobú výkonnosť, musia zabezpečiť, aby v hre bolo zmysluplné finančné ohodnotenie. Odborníci EY špecializujúci sa na odmeňovanie si na základe svojich skúseností myslia, že podniky musia v záujme zmysluplného vplyvu v praxi stanoviť významnú výšku finančného ohodnotenia, ktorá bude spojená s ESG cieľmi a úlohami a jasnými výkonnostnými cieľmi. 
 • Kľúčové odporúčania: motivujte k vytváraniu udržateľného rastu

  Členovia správnej rady môžu zvážiť nasledujúce usmernenia ako východiskový bod pri posudzovaní toho, čo je správne pre ich podnik:

  • Zosúlaďte metriky s ESG stratégiou podniku.
  • Určte, aké metriky a v akom percentuálnom pomere majú zmysel z krátkodobého a dlhodobého hľadiska: porovnávanie (benchmarking) podľa odvetví, podľa pozícií a charakteristík metrík (t. j. merateľné, zrozumiteľné atď.). Benchmarking bude dôležitý aj preto, aby členovia správnych rád mohli preukázať, že to, čo navrhujú, sa zhoduje s tým, čo navrhuje skupina porovnateľných spoločností.
  • Budujte transparentnosť a účinnú komunikáciu s trhmi, zainteresovanými stranami a zamestnancami. Ak budú ESG ciele, ktoré majú lídri za úlohu splniť, príliš vágne, zainteresované strany (napr. investori) nebudú môcť brať výbory pre odmeňovanie na zodpovednosť.
  • Preskúmajte možnosti širšieho zavedenia programov odmeňovania zameraných na ESG vo svojom podniku. Hoci odmeňovanie výkonných pracovníkov je cieľom funkcie správy a riadenia a dohľadu správnej rady, budovanie kultúry udržateľnosti v celom podniku – vrátane mobilizácie pracovníkov smerom k ESG prístupu – môže zahŕňať aj začlenenie ESG priorít do celkových programov odmeňovania (napr. programy „zelených odmien“, ktoré motivujú väčšie skupiny zamestnancov k udržateľnému správaniu).

Dôvera a transparentnosť: efektívny reporting na usmerňovanie biznisu a podporu zapojenia investorov

Od podnikov sa čoraz viac očakáva, že nimi predkladané správy budú obsahovať rozsiahlejšie a významné ESG zverejnenia spolu s ďalšími informáciami o hodnotách, ktoré podnik vytvára pre všetky zainteresované strany. Na podniky a ich lídrov sa vyvíja zvýšený tlak, aby vylepšili svoj ESG reporting – či zo strany kapitálových investorov, poisťovateľov, veriteľov, držiteľov dlhopisov, správcov aktív, alebo zákazníkov. Všetky tieto zainteresované strany chcú detailnejšie informácie o ESG faktoroch, aby mohli vyhodnotiť úplný dosah svojich rozhodnutí. 

Členovia správnych rád a CEO musia konať rýchlo, aby splnili očakávania zainteresovaných strán a sformulovali jedinečný príbeh svojho podniku o tom, ako vytvára dlhodobú hodnotu. V najnovšom prieskume EY Global Corporate Reporting až 74 % z viac než 1 000 CFO a finančných lídrov uviedlo, že za posledných 12 mesiacov zaznamenali zrýchlenie „prechodu z tradičného finančného reportingu na model zdokonaleného reportingu, ktorý zahŕňa finančný, ako aj ESG reporting“4.

.

Ako ukazuje obrázok č. 7, dôležitým zistením tohto prieskumu nazvaného Long-Term Value and Corporate Governance Survey je, že približne jedna tretina podnikov je „veľmi spokojných“ s tým, že ESG informácie, ktoré sprístupňujú zainteresovaným stranám, sú úplne dôveryhodné (35 %), významné (31 %) a jasne komunikované (33 %).

 • Kľúčové odporúčania: používajte modely zdokonaleného reportingu na väčšie zapojenie investorov

  Členovia správnych rád a lídri môžu podniknúť niekoľko krokov, aby prešli na model „zdokonaleného reportingu“. V rámci tohto modelu sa zainteresovaným stranám poskytnú konzistentné a dôveryhodné ESG informácie o relevantných témach spolu s finančným reportingom, ktorý podniky zverejňujú tradične:

  • V rámci ESG reportingu sa lepšie oboznámte s požiadavkami týkajúcimi sa zverejňovania informácií o klimatických rizikách. Podniky na celom svete nepochybne dosahujú pokrok vo zverejňovaní informácií o klimatických rizikách, čoho podnetom je rastúci záujem zo strany investorov, regulačných orgánov a širokej verejnosti. Stúpa však tlak na to, aby podniky robili viac.
  • Prehĺbte spoluprácu s investormi a zistite, ako by nové požiadavky na zverejňovanie ESG informácií mohli váš podnik odlíšiť od konkurencie. EY prieskum ukázal, že investori považujú výsledky podniku v oblasti ESG za kľúčové pri prijímaní svojich investičných rozhodnutí. Okrem existujúcich ESG informácií, ktoré podniky poskytujú, by subjekty vydávajúce správy mali vedieť, aký druh nových informácií investori požadujú a či sú dobre pripravené sprístupniť a zverejniť príslušné údaje.
  • Strategicky využívajte tím udržateľnosti aj finančný tím, aby ESG reporting spĺňal všetky požiadavky kladené na dôslednosť a významnosť. Investorov zaujíma pravdivosť a dôveryhodnosť údajov o ESG výkonnosti, vrátane toho, či sú tieto informácie významné. Členovia správnych rád a manažérske tímy by mali vysvetliť, aké sú úlohy finančného oddelenia v ESG reportingu.

  O týchto odporúčaniach si prečítajte viac v našej správe (pdf). 

Vízia proaktívnej agendy zameranej na udržateľnosť

ESG agenda, ktorá je schopná priniesť dlhodobú hodnotu, musí byť prepojená nielen s obchodnou stratégiou podniku, ale aj s jeho správou a riadením. Pokiaľ táto agenda nebude v centre správy a riadenia, šance na dlhodobý úspech budú oslabené.Pri tejto významnej transformácii v oblasti udržateľnosti a postupnom vynáraní sa osvedčených postupov je nevyhnutný duch spolupráce. Dôležité je aj to, aby účastníci trhu poskytovali konštruktívnu spätnú väzbu. Ich reakcia musí byť primeraná, ak sa na základe nových štandardov vykazovania zistí, že ESG príležitosti a riziká podniku sú iné, než sa pôvodne predpokladalo.

V tejto správe sa dočítate, ako správne informácie, zručnosti, model fungovania a reporting môžu členom správnych rád európskych podnikov pomôcť pri príprave proaktívnej agendy zameranej na udržateľnosť a skutočnom plnení ich ESG záväzkov.

Názory tretích strán uvedené v tejto publikácii nemusia byť nevyhnutne názormi globálnej organizácie EY alebo jej členských firiem. Okrem toho by sa mali vnímať v kontexte času, v ktorom boli vytvorené.

Zhrnutie

Udržateľnosť je témou číslo jeden a ESG priority predstavujú pre európske podniky výzvy a príležitosti v súčasnosti aj v budúcnosti. Komplexná správa a riadenie, ako aj ústredná úloha členov správnych rád sú pre podniky rozhodujúce, ak chcú dosiahnuť pokrok v oblasti ESG a zmenu v kultúre a myslení potrebnú na realizáciu transformácie v oblasti udržateľnosti. Na vytvorenie víťaznej stratégie musia správne rady disponovať prevádzkovým modelom, údajmi a schopnosťami, ktoré zabezpečia jednoznačné smerovanie a silnú podporu pri osvojovaní si inovatívnych prístupov k odmeňovaniu, ako aj pri preskúmavaní nových spôsobov, ako optimalizovať ESG reporting.

O tomto článku

Autor: Andrew Hobbs

EY EMEIA Public Policy Leader

Public policy leader focusing on talent, technology, corporate governance and corporate reporting. Father of four, cyclist and dabbling homebrewer.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)