Uhlíkové clo vstúpi do platnosti od októbra 2023

Uhlíkové clo vstúpi do platnosti od októbra 2023

Lokálny kontakt

Lýdia Jakubek

11. januára 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
  • Tax Alert - English version

    AGREEMENT REACHED ON EU CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM  

    Before the end of 2022, the European Parliament reached an agreement with the Council to establish an EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) to combat climate change and prevent carbon leakage. CBAM will impose mainly financial obligations on companies which import products, involving high levels of carbon emissions, for use in their production. In the first phase CBAM will cover iron, steel, aluminum, cement, fertilizers and electricity. As proposed by the Commission, this will later extend to hydrogen, indirect emissions under certain conditions, certain precursors and some downstream products such as screws, bolts and similar articles of iron or steel.

    CBAM should apply from 1 October 2023, with its initial phase in the form of a transition period (duration yet to be determined) for data collection, during which importers’ obligations should be limited to reporting. Before the end of this transition period the Commission should assess whether to extend CBAM to cover other goods at risk of carbon leakage.

    More detailed legislative proposals covering CBAM should follow in the coming weeks and we will monitor developments in this area. Should you be interested in more detailed information, please do not hesitate to contact author of this article or your usual contact person at EY Slovakia.

Pred koncom roku 2022 sa členovia Európskeho parlamentu dohodli s Radou EÚ na podmienkach mechanizmu uhlíkového cla, ktoré má prispieť k redukcii emisií uhlíka. Mechanizmus zavedie nové, predovšetkým finančné povinnosti pre spoločnosti, ktoré dovážajú výrobky s vysokou uhlíkovou náročnosťou pri ich výrobe. V prvej fáze by mali byť zahrnuté železo, oceľ, hliník, cement, hnojivá a elektrina, ktoré navrhla Komisia a ktoré boli doplnené aj o vodík, nepriame emisie (za určitých podmienok), ako aj niektoré prekurzory a výrobky z ocele alebo železa, ako napr. skrutky alebo podobné výrobky. 

Mechanizmus sa má zaviesť od 1. októbra 2023 a jeho prvá fáza (prechodné obdobie) má slúžiť na zhromažďovanie dát. Dĺžka prechodného obdobia zatiaľ nie je známa. Pred koncom prechodného obdobia Európska komisia vyhodnotí, či je vhodné rozšíriť okruh produktov podliehajúcich uhlíkovému clu.

Konkrétne legislatívne návrhy môžeme očakávať postupne v najbližšom období. O ďalšom vývoji v tejto oblasti vás budeme informovať. Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať autora článku alebo vašu zvyčajnú kontaktnú osobu v EY.