Zmeny v schválenej novele zákona o DPH na roky 2023 a 2024

Zmeny v schválenej novele zákona o DPH na roky 2023 a 2024

Lokálny kontakt

Juraj Ontko

15. decembra 2022
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
 • Tax Alert - English version

  Changes introduced by the amendment to the VAT Act for 2023 and 2024

  The Slovak Parliament approved an amendment to the VAT Act introducing many changes for VAT payers that will take effect from 1 January 2023. We already outlined some of these in the Summer edition of our tax news: Upcoming changes in the Value Added Tax Act (ey.com).

  Below is a summary of the main changes arising from the new VAT legislation:

  • Abolition of the VAT registration obligation as well as the possibility to request VAT deregistration for Slovak taxable persons that achieve the stipulated turnover solely from the VAT exempt supply or leasing of immovable property and from the provision of VAT exempt insurance or financial services.
  • Simplification of the conditions applicable in case of tax base corrections if a supplier of goods or services has not received a consideration (in full or its part) from the customer. Determination of the moment at which a receivable becomes unenforceable is also amended.
  • Detailed definition of a small consignment of goods of a non-commercial nature for the purposes of VAT exempt import of goods to the Slovak Republic.
  • Reduced VAT rate of 10% will be applied only in the period from January to March 2023 for transport by cable cars and ski lifts, when visiting sports facilities or artificial swimming pools, and in case of certain catering services.
  • Introduction of a new obligation to correct deducted VAT if a VAT payer has not settled for 100 days or more in whole or in part the liability concerning the purchased goods or services.
  • Fiction of amortization for non-depreciated property when correcting due to theft the deducted tax – this concerns the goods with an acquisition price equal to or lower than EUR 1,700 and with a useful life longer than one year.
  • Reporting and record-keeping obligation for payment service providers – in this case, the related provisions will come into force on 1 January 2024.

  If you are interested in exploring some of the points listed above in more detail, please do not hesitate to contact the author or your usual contact person at EY Slovakia.

   

Národná rada Slovenskej republiky schválila v tomto rušnom predvianočnom čase novelu zákona o DPH, ktorá prináša mnohé zmeny pre platiteľov DPH s účinnosťou od 1. januára 2023. Väčšinu sme spomínali už v našom letnom článku Pripravované zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty (ey.com).

Nižšie prinášame stručný prehľad najvýznamnejších noviniek, ktoré vyplývajú z novej legislatívy súvisiacej s DPH:

 • Zrušenie vzniku registračnej povinnosti pre DPH a možnosť deregistrácie pre zdaniteľné osoby usadené na Slovensku, ktoré dosahujú obrat výlučne z dodania a prenájmu nehnuteľností či z poskytovania finančných a poisťovacích služieb oslobodených od DPH.
 • Zjednodušenie podmienok pri opravách základu dane v prípadoch, keď dodávateľ tovaru alebo služby neeviduje úplne alebo čiastočne zaplatenú protihodnotu od kupujúceho. Mení sa aj vymedzenie momentu, keď sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou.
 • Presnejšie vymedzenie konceptu malej zásielky tovaru neobchodného charakteru na účely oslobodeného dovozu tovaru do Slovenskej republiky.
 • Znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude uplatňovať len v prechodnom období od januára do marca 2023 pri preprave lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, pri návšteve športových zariadení, umelých kúpalísk a tiež pri vybraných gastro službách.
 • Zavedenie novej povinnosti opraviť odpočítanú DPH, ak platiteľ DPH úplne alebo čiastočne neuhradil svoj záväzok za zakúpený tovar alebo službu, ktorý je 100 dní po splatnosti.
 • Fikcia zostatkovej hodnoty nižšej o odpis pri opravách odpočítanej dane v prípade krádeže neodpisovaného majetku, ktorého obstarávacia cena predstavuje sumu 1 700 eur alebo menej a doba jeho použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
 • Oznamovacia povinnosť a vedenie záznamov pre poskytovateľov platobných služieb – v tomto prípade by sme chceli upozorniť, že súvisiace ustanovenia nadobudnú účinnosť až od 1. januára 2024.

V prípade, že vás niektorý z vyššie uvedených bodov zaujal a chceli by ste sa dozvedieť viac, neváhajte kontaktovať autora článku alebo vašu zvyčajnú kontaktnú osobu v EY.