Nové usmernenie k obsahu transferovej dokumentácie

Nové usmernenie k obsahu transferovej dokumentácie

Lokálny kontakt

Marta Onuščáková

16. januára 2023
Predmet
Kategórie Tax alert
 • Tax Alert - English version

  We would like to bring to your attention the publication in the Financial Bulletin, on 30 December 2022, of new guidance on the content of transfer pricing (TP) documentation, resulting from the amendment to the Income Tax Act that also became effective in December. We outlined the most significant changes introduced by this new legislation in our last Tax Alert.

  We consider the following changes to be the most significant within the new guidance:

  • The introduction of the obligation to include in TP documentation loans and borrowings that do not affect the tax base
  • The addition of a provision requiring the TP documentation of permanent establishments to indicate the method used to allocate capital and financing costs, if they are claimed as tax deductible expenses
  • ­Simplification of the range of taxpayers required to keep shortened documentation relating to their controlled transactions

  Shortened documentation now has a new table for other transactions with related parties that cannot be classified according to existing categories. The form for shortened documentation is included as an annex to the new guidance.

  Application of the so-called accounting concept to assess transaction materiality has been retained, giving taxpayers more flexibility in the method they use to calculate the materiality of their transactions.

  The content of the different types of TP documentation (full, basic and shortened) is unchanged from the previous guidance and continues to reflect the international standards determined by OECD. 

Radi by sme dali do pozornosti, že dňa 30. decembra 2022 bolo vo Finančnom spravodajcovi zverejnené nové usmernenie o určení obsahu transferovej dokumentácie, a to aj v dôsledku novely zákona o dani z príjmov, ktorá bola prijatá v decembri. O najvýznamnejších novinkách sme sa zmienili v našom poslednom tax alerte (Schválená novela zákona o dani z príjmov).

Za významné zmeny v novom usmernení považujeme:

 • zavedenie povinnosti dokumentovať v transferovej dokumentácii aj úvery a pôžičky, ktoré nemajú vplyv na základ dane;
 • pribudlo ustanovenie, podľa ktorého bude potrebné v transferovej dokumentácii stálych prevádzkarní uvádzať aj spôsob priraďovania kapitálu a nákladov na financovanie, ak sú uplatnené v daňových výdavkoch;
 • zjednodušenie okruhu daňovníkov, ktorí musia viesť skrátenú dokumentáciu o svojich kontrolovaných transakciách.

Vo formulári skrátenej dokumentácie v rámci jednej formálnej zmeny pribudla nová tabuľka určená pre ostatné transakcie so závislými osobami, ktoré nie je možné zaradiť do predošlých kategórií. Formulár predstavuje prílohu nového usmernenia.

Zachoval sa tzv. účtovný koncept určenia významnosti transakcií, ktorý dáva väčší priestor pre spôsob výpočtu materiality transakcií pre daňovníkov.

Samotný obsah jednotlivých typov transferových dokumentácií (úplná, základná a skrátená) sa oproti predošlému usmerneniu nezmenil a naďalej reflektuje medzinárodné štandardy prezentované v dokumentoch z dielne OECD.