Novela Zákona o dani z príjmov

Schválená novela zákona o dani z príjmov

Lokálny kontakt

Marta Onuščáková

6. decembra 2022
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
 • Tax Alert - English version

  On 6 December, the Slovak Parliament passed an amendment to Act No. 595/2003 Coll. on Income Tax ("the ITA"). We highlighted its possible major changes in previous alerts: Predbežná informácia – pravidlá nízkej kapitalizácie (ey.com) and Novela Zákona o dani z príjmov – zmeny v oblasti transferového oceňovania a obmedzenie uznateľnosti úrokových nákladov (ey.com), although the approved text of the amendment differs slightly from that published during the legislative procedure. In this alert we focus on those changes, which may have significant practical implications for a great number of taxpayers, in transfer pricing, limitations on deductibility of interest expenses and taxation of income from bonds for tax non-residents.

  Summary of the main points of the new legislation:

  Transfer pricing (TP)

  The new TP rules will come into force on 1 January 2023.

  • From our perspective, the most significant change is the use of the median value in determining market prices, which is explicitly embedded directly into the provisions of the ITA. A provision of the amendment specifies that if prices in controlled transactions do not comply with the arm's length principle, the tax authorities may levy additional tax on the difference between the actual value of the transaction and the established median value during a tax audit. The tax authorities consider prices to be at market level when they are within the range determined by a comparability analysis. The amendment also provides the taxpayer the option of adjusting the difference to another value within the range if the circumstances make such an adjustment more appropriate. Nevertheless, we believe that this option will be applied rarely as the burden of proof for use of a different value lies with the taxpayer.
  • The amendment clarifies two reasons for tax base adjustment in the TP area (Section 17(5) of the ITA): (a) for non-compliance with the arm's length principle, the so-called primary adjustment; or (b) for the taxpayer's failure to fulfill the benefit test, which in practice is applied in the case of supply of services.
  • Also, the amendment introduces a safe harbor for transactions with a value equal to or less than EUR 10,000 or for loans and borrowings with a principal not exceeding EUR 50,000. These transactions are not considered significant and thus, the taxpayer is not obliged to demonstrate compliance with the arm's length principle. In our opinion, the approved wording will be irrelevant for most medium and large enterprises due to the low value of the thresholds. Proposed changes that would have been linked to the level of turnover was not accepted.
  • The amendment seeks to increase legal certainty by adding a direct reference to the OECD Transfer Pricing Guidelines, which are already a widely used interpretative tool for both taxpayers and tax authorities. It should be noted that the new legislation still does not consider the OECD Transfer Pricing Guidelines as a legally binding Slovak source of law, rather recognizing its status as an official methodological and interpretative tool.
  • The taxpayer may now submit TP documentation in a foreign language and is only subsequently required to submit it in the official state language, within 15 days of the tax authorities’ request.
  • For bilateral and multilateral APA requests, the option of the Slovak tax authorities agreeing with another jurisdiction’s tax authorities to issue a ruling for more than five tax years is added, even if the taxpayer has not requested it. Under the new rules, APA requests can also be applied retrospectively, for tax periods preceding the application.
  Limitation on deductibility of interest expenses

  In contrast to the new TP rules, the limitation on deductibility of interest expenses will only be effective from 1 January 2024. This is the result of transposition of the European ATAD Directive, aimed at combating tax avoidance practices, into Slovak tax legislation.

  • The new rules apply to all domestic and foreign legal entities with a permanent establishment in Slovakia. In contrast, the thin capitalization rules according to Section 21a) of the ITA, which are very similar, apply only to related entities, as a form of extension of TP.
  • Legal entities whose related parties are only natural persons and certain financial institutions whose business activities are specifically focused on debt financing (e.g., banks, insurance companies or asset management companies) are excluded from the scope of the new legislation.
  • The limitation will apply to interest costs arising from contracts concluded after 31 December 2023, including amendments concluded after this date to contracts concluded before it. It is not yet entirely clear whether this applies to all amendments or only those related to interest.
  • The limitation will apply to taxpayers whose net interest expense exceeds EUR 3,000,000. Such taxpayers must increase their tax base by the amount by which the net interest expense exceeds 30% of the so-called tax EBITDA. This indicator is not identical to the general accounting EBITDA (the amount of earnings before interest, tax, depreciation and amortization) used in the thin capitalization rules.
  • Net interest expense not included in the tax base will be deductible against the tax base in up to five immediately consecutive tax periods. In this context, the approved version of the amendment also mentioned cases of business combinations where the legal successor of a taxpayer dissolved without liquidation may continue to deduct net interest expenses. If there are several successors, the costs are deducted according to the amount of equity of the dissolved taxpayer in the proportion in which it has passed to them.
  • The new legislation will not result in the abolition of the current thin capitalization rules, but the applicability of the limitation on the deductibility of interest expenses is examined as a matter of priority in determining the tax base. In addition, it is specified that the thin capitalization rules do not apply to capitalized interests.
  Taxation of non-resident taxpayers' income from bonds
  • From 1 January 2023, the amendment will also introduce the taxation of non-resident taxpayers' income from bonds issued by domestic issuers, excepting income from government bonds and treasury bills.
  • According to the new wording of the ITA, these proceeds are to be subject to withholding tax (at the rate of 19% or 35% in the case of non-cooperating states), while the withheld tax may be treated as an advance tax payment if the Slovak tax non-resident files a tax return in Slovakia, where they declare the income.
  • Taxation may be avoided or reduced either by exemption from taxation for interest income payments in the case of selected related parties (Section 13(2)(h) of the ITA) or by a relevant double tax treaty. It should be added that for the purpose of exemption or reduction of the tax burden, the issue of tax residence, the fulfillment of the condition of the ultimate recipient under the ITA or the beneficial owner of the income under the relevant double tax treaty will have to be carefully addressed. 

  If you have questions, or if you are interested in our assistance in relation to any of the matters discussed in this alert, please do not hesitate to contact Marta Onuščáková (author of the Tax alert) or your contact person at EY Slovakia.

Radi by sme vás informovali, že Národná rada SR dňa 6. decembra prijala novelu zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). O zásadných zmenách, ktoré novela môže priniesť, sme informovali už v predchádzajúcich alertoch: Predbežná informácia – pravidlá nízkej kapitalizácie (ey.com) a Novela Zákona o dani z príjmov – zmeny v oblasti transferového oceňovania a obmedzenie uznateľnosti úrokových nákladov (ey.com). Schválený text novely sa mierne líši od toho, ktorý bol zverejnený v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Za významné, z hľadiska praktických dôsledkov u daňovníkov, považujeme najmä zmeny v oblasti transferového oceňovania a nové pravidlá o obmedzení uznateľnosti úrokových nákladov a zdaňovanie výnosov z dlhopisov u daňových nerezidentov, ktoré môžu mať razantné praktické dôsledky u viacerých daňovníkov.

Zhrnutie podstatných bodov z novej právnej úpravy:

Transferové oceňovanie

Nové pravidlá v súvislosti s transferovým oceňovaním nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2023.

 • Za najvýznamnejšiu zmenu považujeme zakotvenie použitia strednej hodnoty (mediánu) pri zisťovaní trhových cien priamo do ustanovenia zákona. Novela spresňuje príslušné ustanovenie tak, že v prípade, ak ceny pri kontrolovaných transakciách nie sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu (bežná trhová cena), správca dane v rámci daňovej kontroly môže dorubiť daň z rozdielu medzi skutočnou hodnotou transakcie a zisteným mediánom. Za trhové sa považujú ceny, ktoré sa nachádzajú v rámci rozpätia, ktoré je určené porovnávacou analýzou. Zákonodarca zároveň dáva daňovníkovi možnosť upraviť rozdiel na inú hodnotu v rámci rozpätia, ak vzhľadom na okolnosti je táto úprava vhodnejšia. Táto možnosť sa však podľa nášho názoru bude aplikovať minimálne, keďže jej použitie musí dostatočne preukázať daňovník.
 • Dochádza k spresneniu dôvodu úpravy základu dane v oblasti transferového oceňovania. ZDP v § 17 ods. 5 jednoznačne oddeľuje možnosť úpravy základu dane buď a) z dôvodu nesúladu s princípom nezávislého vzťahu; alebo b) z dôvodu nepreukázania tzv. benefit testu daňovníkom, pričom v praxi sa tzv. benefit test uplatňuje pri transakcii poskytovania služieb.
 • Pri sledovaní princípu nezávislého vzťahu sa zadefinoval tzv. safe harbour – bezpečný prístav. Transakcie s hodnotou rovnajúcou sa alebo menšou ako 10 000 eur, resp. s istinou neprevyšujúcou 50 000 eur pri úveroch a pôžičkách, sa nepovažujú za významné a daňovník tak nie je povinný preukazovať pri týchto transakciách súlad s princípom nezávislého vzťahu. Schválené znenie bude podľa nášho názoru bezpredmetné pre väčšinu stredne veľkých a veľkých spoločností vzhľadom na nízku stanovenú hladinu transakcie. Navrhované zmeny, ktoré by boli naviazané napr. na výšku obratu, neboli akceptované.
 • Novela sa usiluje o zvýšenie právnej istoty doplnením priamej odvolávky na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní, ktorá je už teraz všeobecne využívanou výkladovou pomôckou tak pre daňovníkov, ako aj pre správcu dane. Treba poznamenať, že nová právna úprava stále nestavia Smernicu OECD na roveň zákona alebo prameňa slovenského práva, avšak uznáva jej postavenie oficiálneho metodického a výkladového prostriedku.
 • Novela mení postup predkladania dokumentácie k transferovému oceňovaniu, a to tak, že dokumentáciu možno predložiť v cudzom jazyku a následne, ak je to potrebné, na základe výzvy správcu dane daňovník predloží do 15 dní dokumentáciu aj v štátnom jazyku.
 • Pri bilaterálnych a multilaterálnych žiadostiach o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia (APA) pribudne pre správcu dane možnosť dohodnúť sa so správcom dane v druhej krajine na vydaní rozhodnutia aj na viac ako päť zdaňovacích období, a to aj napriek tomu, že daňovník o to nepožiadal. Po novom sa odsúhlasenie metódy bude môcť uplatniť aj spätne, t. j. na tie zdaňovacie obdobia, ktoré predchádzali podaniu žiadosti.
Obmedzenie uznateľnosti úrokových nákladov

Treba zdôrazniť, že oproti novým pravidlám transferového oceňovania obmedzenie uznateľnosti úrokových nákladov bude účinné až od 1. januára 2024. V tejto súvislosti ide priamo o implementáciu európskej smernice (smernica ATAD, ktorá je zameraná proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam) do slovenskej daňovej legislatívy.

 • Nové pravidlá sa vzťahujú na všetky tuzemské právnické osoby a zahraničné právnické osoby so stálou prevádzkarňou na Slovensku. Oproti tomu pravidlá nízkej kapitalizácie (tzv. „thin cap rule“, zakotvené v § 21a), ktoré sú veľmi podobné, platia len pre závislé osoby ako istá nadstavba transferového oceňovania.
 • Z pôsobnosti novej právnej úpravy sú vyňaté právnické osoby, ktorých závislými osobami sú len fyzické osoby a niektoré finančné inštitúcie, ktorých podnikateľská činnosť sa špecificky zameriava na dlhové financovanie (napr. banky, poisťovne alebo správcovské spoločnosti).
 • Limitácia sa bude aplikovať na úrokové náklady plynúce na základe zmlúv uzavretých po 31. decembri 2023, vrátane dodatkov uzatvorených po 31. decembri 2023 k zmluvám, ktoré boli uzatvorené do 31. decembra 2023. V tomto smere zatiaľ nie je úplne jasné, či sa daný dodatok musí konkrétne týkať úrokov, alebo pôjde o akýkoľvek dodatok.
 • Limitácia sa uplatní u daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov presiahne 3 000 000 eur. V takom prípade daňovník musí zvýšiť svoj základ dane o sumu, o ktorú čisté úrokové náklady presiahnu 30 % tzv. daňovej EBITDA. Tento ukazovateľ nie je totožný so všeobecnou účtovnou EBITDA (suma zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou), ktorá sa používa pri pravidlách nízkej kapitalizácie.
 • Čisté úrokové náklady nezahrnuté do základu dane budú odpočítateľné od základu dane v najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. V tejto súvislosti finálna verzia novely pamätala aj na prípady podnikových kombinácií, keď právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie môže pokračovať v odpočte čistých úrokových nákladov. Ak je právnych nástupcov viac, potom sa náklady odpočítajú podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akom pomere na nich prešlo.
 • Nová právna úprava nespôsobí zrušenie súčasných pravidiel nízkej kapitalizácie, avšak pri zisťovaní základu dane sa prednostne skúma aplikovateľnosť obmedzenia uznateľnosti úrokových nákladov. Okrem toho sa špecifikuje, že pravidlá nízkej kapitalizácie sa neuplatňujú na kapitalizované úroky.
Zdaňovanie výnosov daňových nerezidentov z dlhopisov
 • Okrem uvedeného novela zavedie od 1. 1. 2023 aj zdaňovanie výnosov daňových nerezidentov z dlhopisov, ktoré emitovali domáci emitenti s výnimkou výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.
 • Podľa nového znenia zákona tieto výnosy majú podliehať zrážkovej dani (vo výške 19 % alebo 35 % pri nespolupracujúcich štátoch), pričom zrazená daň môže byť považovaná za preddavok na daň, ak slovenský daňový nerezident podá daňové priznanie na Slovensku, kde prizná príjem.
 • Zdaneniu môže zabrániť alebo ho znížiť buď oslobodenie od zdanenia pri výplate úrokových výnosov pri vybraných prepojených osobách (§ 13 ods. 2 písm. h) ZDP), alebo príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. V tejto súvislosti treba dodať, že v prípade oslobodenia alebo zníženia daňového zaťaženia bude potrebné sa dôkladne venovať otázke daňovej rezidencie, splneniu podmienky konečného príjemcu podľa ZDP, resp. skutočného vlastníka príjmov podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

V prípade, že máte otázky alebo záujem o našu asistenciu v nadväznosti na vyššie uvedené, neváhajte kontaktovať autorku článku, Martu Onuščákovú alebo vašu kontaktnú osobu v EY Slovensko.