2 min za čitanje 25.03.2020.
EY C19 Response Poreski glasnik (25.mart) – Vanredne poreske mere izazvane pandemijom COVID-19

EY C19 Response Poreski glasnik (25.mart) – Vanredne poreske mere izazvane pandemijom COVID-19

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

2 min za čitanje 25.03.2020.
Related topics COVID-19

Usvojena je Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. Primenjiva od: 24. marta 2020. godine.

Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja kojom je propisano postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima u uslovima proglašenog vanrednog stanja i shodno tome u nastavku navodimo relevantne odredbe i naše razumevanje istih sa aspekta poreskih propisa Republike Srbije:

  • Stranke u postupcima pred državnim organima (i drugim navedenim) za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci (kao što je i poreski postupak). Na primer, ako obveznik propusti da podnese žalbu u okviru poreskog postupka, u roku koji ističe za vreme vanrednog stanja, neće snositi posledice (neće se smatrati da je trajno izgubio pravo na konkretnu žalbu, pri čemu propis ne ograničava obveznika da i za vreme vanrednog stanja podnese žalbu).
  • Dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatraće se, u smislu primene propisanih rokova, izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. U skladu sa ovom odredbom, ako je obvezniku uručeno rešenje poreskog organa za vreme trajanja vanrednog stanja, smatraće se da je isto dostavljeno 15. dana nakon prestanka vanrednog stanja, što znači da svi dalji rokovi i posledice u vezi sa tim rešenjem imaju primenu od tog odloženog datuma.
  • Rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja. Na primer, ukoliko rok za rešavanje po ranije podnetom zahtevu za povraćaj poreza ističe tokom vanrednog stanja, rok će se smatrati odloženim i isticaće istekom 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.
  • Propisani rokovi za izjavljivanje pravnog sredstva protiv usmenog rešenja nadležnog organa donetog u primeni hitnih mera radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 tokom vanrednog stanja, te za podnošenje zahteva za dostavljanje pismenog otpravka tog rešenja, počinju da teku od prestanka vanrednog stanja.

Napomena: Očekujemo da će nove i konkretnije poreske mere biti usvojene u narednim danima i o tome ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Rezime

Usvojena je Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja Primenjiva od: 24. marta 2020. godine.

O ovom članku

Autor EY Serbia

Multidisciplinary professional services organization

Related topics COVID-19