Aikaansa seuraavien hallitusten vastuullisuusosaamisen täytyy olla laajaa ja syvällistä

4 minuutin lukuaika 11 huhtik. 2022
Kirjoittaja Heikki Ilkka

EY Nordics Regional Assurance Managing Partner

Johtaa lähes 4 000 rahoitus- ja taloushallintoammattilaisen tiimiä Pohjoismaissa. Tilintarkastuspartneri pääasiassa rahoitusalalla. Satoja tilintarkastus- ja konsultointiasiakkaita 20 vuoden ajan.

4 minuutin lukuaika 11 huhtik. 2022

EY Suomen hallituksen puheenjohtaja korostaa vastuullisuuden tärkeyttä ja antaa viisi neuvoa miten hallitus voi edistää vastuullisuutta.

Lyhyesti: 
  • Vastuullisuus on mahdollisuus, josta voi luoda uutta liiketoimintaa ja jolla vastataan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.
  • Hallituksilla täytyy olla vastuullisuusosaamista
  • Vastuullisuuskysymykset vaikuttavat liiketoimintaan mm. pankkien rahoituspäätösten ja sijoittajasuhteiden kautta

Vastuullisuuden merkitys yritysten hallituksissa kasvaa jatkuvasti. Samalla koko ESG-kenttä (Environmental, Social ja Governance) jatkaa laajenemistaan. Ympäristö- ja ilmastoteemoista edetään yhä syvemmälle yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviin asioihin.

EY Suomen hallituksen puheenjohtaja Heikki Ilkka on huomannut, että vastuullisuusteemat ovat olleet vahvassa nosteessa jo useamman vuoden. Ilkka vastaa EY:n tilintarkastusliiketoiminnasta Pohjoismaissa. Hän on toiminut KHT-tilintarkastajana lähes kaksikymmentä vuotta ja ollut yhdeksän suomalaisen pörssiyhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi Ilkka on toiminut kolme vuotta ison finanssiyhtiön talousjohtajana.

”Esimerkiksi ESG-sijoittamisen kasvuvauhti on ollut erityisen kova viimeiset 3–5 vuotta.”

Samalla erilaiset vaatimukset eri viranomaistahoilta ovat lisääntyneet. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omista ilmastotoimista täytyy raportoida entistä kattavammin ja niitä täytyy suunnitella ja toteuttaa entistä pitkäjänteisemmin. Lainsäädäntö ja muu normisto ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi ESG-asioihin tulee suhtautua pieteetillä.

”ESG-asiat ovat nousseet sijoittajasuhteiden hoidon ytimeen. Niiden merkitys sijoittajille ja analyytikoille alkaa rinnastua taloudelliseen raportointiin, joten esimerkiksi pörssiyhtiöt eivät voi sivuuttaa niiden raportoinnin tärkeyttä”, Ilkka huomauttaa.

Vastuullisuus vaikuttaa rahoituspäätöksiin

Julkisesti listatulla yhtiöllä on siis mitä suurin intressi vastuullisuuden suhteen – mutta yksityisesti omistetutkaan yritykset eivät voi toimia miten tahansa.

”Pankit miettivät omia rahoituspäätöksiään tehdessään myös sitä, miten rahoitusta hakeva yritys on hoitanut ESG-asiansa. Pankkien sääntely ohjaa tähän. Näin voidaan sanoa, että vastuullisuustrendi vaikuttaa kaikkiin.”

Käynnissä olevan muutoksen nopeus ja rajuus ovat yllättäneet.

”Kun aiemmin odotettiin, että poliitikot asettavat ne raamit, joiden puitteissa esimerkiksi ilmastoasioissa toimitaan, nyt yritykset ovat jo kirineet edelle. Markkinat ovat kantansa määritelleet. Vastuullinen toiminta on hyvää bisnestä ja sitä vaaditaan kautta linjan”

Markkinat ovat kantansa määritelleet. Vastuullinen toiminta on hyvää bisnestä ja sitä vaaditaan kautta linjan.
Heikki Ilkka
EY Nordics Regional Assurance Managing Partner

Vastuullisuus osana strategiaa

Miten yrityksen hallitus sitten ottaa kopin vastuullisuusasioista? Ilkan mukaan hallituksen kannattaa lähteä liikkeelle jo ihan siitä, mikä on yrityksen ”oikeutus olemassaoloon” eli mikä on sen perimmäinen tarkoitus.

”Kun tämä tarkoitus on tiedossa, voidaan luoda toimiva strategia, joka ottaa kattavasti huomioon myös vastuullisuusasiat. Strategiaa toimeenpantaessa tarvitaan tietenkin vielä ESG-tavoitteet ja mittarit, joilla niiden toteuttamista seurataan”, Ilkka linjaa.

Hallituksen ESG-työssä eri viranomaisvelvoitteiden täyttäminen on kaiken lähtökohta. Jos esimerkiksi raportointi yskii, resursseja pitää yksinkertaisesti allokoida tarpeeksi, jotta homma toimii.

”Toinen taso on sitten miettiä vähän syvällisemmin, missä liiketoimintaympäristössä yritys toimii nyt ja jatkossa – mitä riskejä esimerkiksi ilmastonmuutos tuo ja mitä mahdollisuuksia kenties avautuu”, Ilkka pohtii.

Vastuullisuudesta kriittinen menestystekijä

Myös tuoreesta EY Board Barometer 2022 -tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että hallitukset ottavat vastuullisuusasiat vakavasti. Ylivoimainen enemmistö (93 prosenttia) piti oman organisaationsa liiketoimintamallin kestävyyttä tärkeänä huolenaiheena, kun taas 86 prosenttia korosti pitkän aikavälin arvon luomisen ja mittaamisen merkitystä. 81 prosenttia piti etusijalla vastuullisuuden ottamista osaksi yrityksen strategiaa ja kaikkia toimintoja.

Hallituksen tulee siis varmistaa, että vastuullisuus tulee osaksi yrityksen strategiaa ja liiketoimintamallia. Ilkka muistuttaa, että silloin kun puhutaan pitkäaikaisesta arvon luomisesta sidosryhmille, vastuullisuus on kriittinen menestystekijä.

”Vastuullisuus on pitkälti myös mahdollisuus, josta voi luoda uutta liiketoimintaa, jolla vastataan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Yrityksillä ei ole enää varaa toimia vastuuttomasti”, hän toteaa.

Kun puhutaan pitkäaikaisesta arvon luomisesta sidosryhmille, vastuullisuus on kriittinen menestystekijä.
Heikki Ilkka
EY Nordics Regional Assurance Managing Partner

Vaikka tietystä ESG-laiminlyönnistä ei olisikaan säädetty ”virallista” sanktiomekanismia, toisenlainen tuomio on luvassa. Sosiaalisen median aikakaudella on jokseenkin varmaa, että vastuunsa laiminlyönyt yritys nostetaan kepin nokkaan alta aikayksikön ja tuoteboikotit polkaistaan vauhdilla käyntiin.

”Yhtä lailla sijoittajat valvovat yritysten vastuullisuutta. Mainehaitta voi olla hyvinkin suuri.”

Tukea hallitukselle ESG-osaamiseen

Hallituksen lisäksi myös tarkastusvaliokunnalla on tärkeä rooli vastuullisen hallintomallin kehittämisessä. Tarkastusvaliokunnan vastuulle kuuluvat tyypillisesti esimerkiksi organisaation ESG-tietojen julkaisemiseen liittyvät prosessit ja kontrollit. Ilkka huomauttaa, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan lisäksi joillakin yrityksillä on myös erillinen vastuullisuusvaliokunta.

”Esimerkiksi Stora Ensolla on oma vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta.”

Mutta olipa sitten kyse vastuullisuus- tai tarkastusvaliokunnasta tai hallituksesta, yksi asia on selvä. ESG-asiantuntijoilla on nyt kysyntää yrityksissä.

”Hallituksissa on hyvä olla ESG-osaajia – tai sitten hallituksen jäsenillä on oltava valmius opetella nämä asiat.”

Heikki Ilkan 5 neuvoa: näin hallitus edistää yrityksen vastuullisuutta

  1. Tunnista vastuullisuuden strateginen luonne. Hallituksen tulee noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa strategisten mahdollisuuksien tunnistamisen ja riskien vähentämisen suhteen. Hallituksen täytyy myös määritellä ne strategiset prioriteetit, jotka tuovat pitkän aikavälin arvoa. Tämä lähestymistapa edellyttää, että organisaatiot tunnistavat tärkeimmät ESG-trendit ja -muutokset, kuten esimerkiksi ilmastoriski, monimuotoisuus ja osallisuus, hyvä hallintotapa, muuttuva kuluttajakäyttäytyminen ja sidosryhmien odotukset.
  2. Varmista riittävä ESG-osaaminen hallituksessa. ESG:hen liittyvä lisäosaaminen tukee siirtymistä yksittäisten kestävän kehityksen tai hallintoasioiden näkökulmasta kohti laajempaa, strategista ajattelutapaa. Osana tätä muutosta saattaa hyvinkin olla tarpeen tuoda uudenlaisia näkemyksiä hallitukseen, jotta voidaan lisätä ymmärrystä ESG:hen liittyvistä trendeistä.
  3. Perusta tarvittaessa vastuullisuusvaliokunta. Hallituksen pitää pohtia, pitäisikö ESG-vastuut delegoida erityiselle kestävän kehityksen komitealle. Samalla kun hallitus keskittyy valvomaan ESG:n integroimista strategiaan ja riskienhallintaan, vastuullisuuskomitea voi hallinnoida organisaation ESG-tiedonantoprosesseja, valvontaa ja raportointia.
  4. Sparraa ja haasta yrityksen johtoa ESG-asioissa. Hallituksen tulee alati arvioida asetettujen prioriteettien soveltuvuutta ja toteutettavuutta. Hallituksen tehtävänä on myös haastaa yrityksen toimiva johto sen suhteen, miten organisaatio aikoo saavuttaa nämä tavoitteet käytännössä. Lisäksi hallituksen tulee varmistaa, että ESG:hen liittyvät mittarit ovat kunnossa ja järkevästi integroitu johdon kannustusjärjestelmiin.
  5. Pidä ESG-raportointi läpinäkyvänä ja kattavana. Tehokas ESG-raportointi tarjoaa sidosryhmille paremman kuvan siitä, miten yritys luo ja suojaa arvoa kestävällä tavalla. Varmennetusta ESG-informaatiosta on tulossa yhä tärkeämpi tiedonlähde muun muassa kansainvälisille sijoittajille, joilla vastuullisuusasiat ovat usein jo sisäänrakennettuina salkunhallinnassa.

Vastuullisuus

EY on sitoutunut edistämään vastuullisuutta liiketoiminnassaan ja tekemään vastuullisuudesta liiketoimintaa.

Lue lisää

Yhteenveto

Vastuullisuus on yritysten kriittinen menestystekijä ja mahdollisuus. Säätely ja raportointivaatimukset lisääntyvät, mutta vastuullisuustoimenpiteiden täytyy olla proaktiivisia. ESG-teemojen täytyy olla osa yritysten strategiaa ja tapa toimia. Vastuullisuusasiat vaikuttavat pankkien rahoituspäätöksiin ja sijoittajasuhteisiin.
Vastuullinen toiminta on myös hyvää bisnestä, ja vastuullisuutta vaaditaan kautta linjan. Yritykset ovat kirineet jo esimerkiksi ilmastoasioissa poliitikkojen asettamien raamien edelle, koska markkinat vaativat niin.

Muutos vastuullisuusasioissa on nopeaa ja rajua.

Aikaansa seuraavien hallitusten vastuullisuusosaamisen täytyy olla laaja ja syvä, jotta yritykset pysyvät muutoksessa mukana.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Heikki Ilkka

EY Nordics Regional Assurance Managing Partner

Johtaa lähes 4 000 rahoitus- ja taloushallintoammattilaisen tiimiä Pohjoismaissa. Tilintarkastuspartneri pääasiassa rahoitusalalla. Satoja tilintarkastus- ja konsultointiasiakkaita 20 vuoden ajan.