Nieuwe meldingsplicht m.b.t. uw onroerend goed in Frankrijk

Lokaal contact

EY België

9 mei 2023
Subject Alert

Voor eigenaars van een in Frankrijk gelegen onroerend goed bestemd voor residentieel gebruik, geldt voor het eerst dit jaar een aangifteverplichting met betrekking tot dit goed. Het gaat om een eenmalige meldingsplicht naar aanleiding van het feit dat de Franse taxe d’habitation niet langer verschuldigd is voor woningen die tot hoofdverblijfplaats dienen. Voor tweede verblijven blijft deze belasting wel verschuldigd. Om na te gaan welke belastingplichtigen nog onderworpen zijn aan de taxe d’habitation, vereist de Franse belastingadministratie dat eigenaars van Franse onroerende goederen de bestemming van dit goed melden. Daarnaast laat de aangifte ook toe te bepalen welke eigenaars onderworpen zijn aan de taxe sur les logements vacants (leegstandsheffing).
 

Wie is aangifteplichtig?

De aangifteplicht geldt zowel voor ingezetenen als niet-ingezetenen die eigenaar zijn van een onroerend goed gelegen in Frankrijk bestemd voor residentieel gebruik. De aangifteplicht geldt ongeacht het feit of het onroerend goed wordt aangehouden door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (bv. SCI).

Wanneer het onroerend goed door meerdere eigenaars wordt aangehouden, is er slechts één aangifte vereist en in geval van een gesplitste eigendomsverhouding (vruchtgebruik/blote eigendom), dient de vruchtgebruiker de aangifte te voldoen.

Voor onroerende goederen die werden verkocht in de loop van 2023, rust de verplichting op de koper.
 

Welke informatie wordt er gevraagd?

De eigenaars dienen, per onroerend goed, welbepaalde informatie mee te delen.

Het belangrijkste betreft de aard van de bewoning: wordt het persoonlijk bewoond, door derden of is het leegstaand? In geval van persoonlijke bewoning door de eigenaar, moet worden aangegeven of de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats dan wel als tweede woning, samen met een bevestiging of de woning al dan niet gemeubileerd is. In geval van bewoning door derden, dient te worden meegedeeld of het gaat om een verhuurd pand of een gratis bewoond pand. Ingeval van seizoenverhuur moet bijkomend worden meegedeeld wanneer deze verhuurperiode aanvangt, hoe het onroerend goed wordt uitgebaat (zelf of via een beheerder), het SIREN-nummer van uitbater/beheerder en de eventuele kwalificatie als meublé de tourisme.

Daarnaast wordt de identiteit van de bewoners gevraagd, alsook de periode van bewoning (of leegstand) van het goed.
 

Hoe dient de aangifte te gebeuren?

De aangifte kan enkel online gebeuren op de officiële website van de Franse belastingdienst: www.impots.gouv.fr. Elke belastingplichtige heeft zijn eigen persoonlijke dan wel professionele fiscale account. Binnen de rubriek "Gérer mes biens immobiliers" kunnen de relevante gegevens worden ingevoerd.
 

Wanneer dient de aangifte te gebeuren?

De aangifte moet uiterlijk gebeuren op 30 juni 2023. Gelet op het doel van de aangifte, gaat het om een eenmalige meldingsplicht: enkel indien na deze initiële melding de bestemming van het onroerend goed zou wijzigen, dient u opnieuw een melding te doen.
 

Bestaat er een sanctie?

In geval van niet-aangifte of bij onjuiste aangifte wordt een boete van 150 euro per onroerend goed opgelegd.

Aarzel niet om het Private Wealth team van EY te contacteren voor verdere vragen of assistentie aangaande deze meldingsplicht of omtrent andere vragen die u heeft over uw Frans onroerend goed. Wij werken hiervoor nauw samen met onze collega’s van het internationale EY-netwerk.