Werken in onroerende staat

Lokaal contact

EY België

6 mrt 2020
Subject EY alerts

Toon bronnen

Update werken in onroerende staat uitgevoerd in ploegen

Administratie publiceert richtlijnen inzake vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor werkzaamheden in onroerende staat.

Op 2 maart 2020 publiceerde FOD Financiën de langverwachte commentaar op de steunmaatregel 'vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die werken in onroerende staat, in ploegenarbeid op locatie verrichten’ zoals voorzien in art. 275/5 Wetboek Inkomstenbelastingen.

De maatregel, die retroactief toepasbaar is vanaf 1 januari 2018, richt zich op bedrijven actief in de bouwsector én aanverwante sectoren met als doel de strijd aan te gaan tegen sociale dumping en fraude door hen een fiscale stimulans aan te bieden. De maatregel kent groot succes bij hogervermelde sectoren, alsook bij bedrijven actief in constructiewerkzaamheden, onderhoudsactiviteiten, enz…

De maatregel

Om van de vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing te kunnen genieten, moeten aan enkele voorwaarden worden voldaan:

  • Eén (of meer) ploegen van minstens twee personen die hetzelfde of complementair werk verrichten moeten de werken uitvoeren. Vanaf een ploeg van minstens twee personen (werknemers – arbeiders/bedienden/ambtenaren) spreekt men reeds van ploegenarbeid.
  • De vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing geldt enkel voor werknemers met een minimum uurloon van EUR 14,19 (bruto) in 2020. (EUR 13,75 in 2018 en EUR 13,99 in 2019).
  • Het moet gaan om werken in onroerende staat. Dit definieert de maatregel ruim. Het gaat niet enkel om bouw- of verbouwingswerken, maar ook om de inrichting, de herstelling, het onderhoud of de reiniging van onroerende goederen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische installatie, onderhoudswerken na oplevering gebouwen, wegenaanleg, airconditioning, …
  • De werken moeten ‘op locatie’ gebeuren. De werken moeten dus op een werf plaatsvinden.

Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen sinds 1 januari 2020 18% vrijstellen van het totaalbedrag van de betreffende belastbare lonen.

Verduidelijkingen administratieve richtlijnen

De Administratie heeft nu met haar Circulaire bijkomende verduidelijkingen gegeven bij de interpretatie van enkele begrippen. De belangrijkste worden hierna kort overlopen:

  • Intellectuele voorbereidende werken worden uitgesloten. Bijvoorbeeld: landmeters, projectleiders, …;
  • Op locatie: werken uitgevoerd op de hoofdzetel of een vestigingseenheid (bijvoorbeeld een magazijn), zijn niet uitgevoerd op locatie. Alle andere plaatsen waar de werken worden uitgevoerd kwalificeren wel;
  • Antimisbruikbepaling is van kracht. Dit wil zeggen dat een werknemer minstens een derde van zijn gewerkte tijd aan alle voorwaarden moet voldoen om van de vrijstelling te kunnen genieten; Hoewel de wettekst zelf niet in deze voorwaarde voorziet, werd deze bepaling overgenomen van de ‘klassieke’ nacht- en ploegenarbeid vrijstelling.
  • Het bruto-uurloon moet niet voor elke werknemer die deel uitmaakt van de ploeg minstens EUR 14,19 zijn. De steunmaatregel kan echter wel enkel toegepast worden op de bezoldigingen van die werknemers van de ploeg van wie het bruto-uurloon minstens EUR 14,19 bedraagt;
  • Kwalificerende werknemers kunnen zowel arbeiders, bediendes alsook statutaire en contractuele personeelsleden van de openbare sector zijn;
  • De maatregel valt niet te cumuleren met klassieke vrijstelling voor ploegen- en nachtarbeid in hoofde van eenzelfde werknemer

Tijd voor actie

EY People Advisory Services heeft door de jaren heen een uitgebreide expertise opgebouwd inzake dit vrijstellingsregime en een eerstelijnsrelatie met alle betrokken instanties en stakeholders.

Wij kijken er alvast naar uit om onze ervaringen hierin met u te delen, een doorgedreven analyse uit te voeren en u met behulp van onze technologie te begeleiden inzake de validatie en implementatie van deze nieuwe regeling. Een toetsing op basis van deze richtlijnen vormt een uitgelezen gelegenheid om een bijkomende controle te voorzien bij de huidige toepassing.

De experten van EY ontwikkelden een solide plan van aanpak dat voor de nodige bewijskrachtige onderbouwing zorgt bij het toepassen van de nieuwe maatregel. Wenst u graag een demo te ontvangen of meer informatie omtrent deze maatregel, aarzel niet ons te contacteren.