Daňové úrady budú od januára 2022 doručovať korešpondenciu už iba elektronicky

Daňové úrady budú od januára 2022 doručovať korešpondenciu už iba elektronicky

Lokálny kontakt

Andrej Paulina

9. decembra 2021
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
 • Tax Alert - English version

  Electronic delivery of correspondence from the Slovak tax authorities will be mandatory from 2022

  The Slovak Financial Administration finally intends to advance its long overdue digitization process. From 1 January 2022, it plans to launch fully-fledged two-way electronic communication, which should represent an effective, modern and more rapid communication channel with taxpayers.

  What does “two-way communication” mean?

  Currently, almost all taxpayers or their authorized representatives are obliged to make submissions to the tax authorities only by electronic means. However, until now the requirement for exclusively electronic communication has been one-sided, since the tax administrators have still been able to deliver most of their correspondence to taxpayers by post. From January 2022, the electronic delivery of documents to taxpayers will also become mandatory for the tax authorities.

  Where will the correspondence be delivered?

  Electronic delivery will not be executed via the Portal of Financial Administration currently used for electronic submissions made by taxpayers. To access correspondence from the tax authorities, taxpayers will need to activate specific electronic mailboxes on the Central Portal of Public Administration (“CPPA"), accessible through the website www.slovensko.sk. Alternatively, documents may be delivered to the electronic mailbox of an authorized representative of the taxpayer.

  Delivery of paper versions of documents should remain applicable only to specific cases, such as foreign entities not registered in the Slovak Commercial Register, or individuals who have still not activated an electronic mailbox and are not represented by a tax representative, or where a valid electronic mailbox cannot be identified by the tax authorities.

  When will the document be considered delivered?

  Correspondence sent under the regime of “personal delivery” should be considered delivered either:

  • At the moment when the recipient confirms notification of delivery (so-called electronic delivery note)
  • Or by applying the fiction of delivery, i.e., after expiration of a 15-day storage period during which the recipient does not confirm notification of delivery

  Documents which do not require confirmation of a delivery note, should be deemed as delivered on the day following that on which the correspondence was placed into the electronic mailbox. This type of delivery is rather rare, though.

  How can EY help you?

  • We can help you with set up and activation of an electronic mailbox on CPPA.
  • If you are interested, we can maintain your electronic mailbox on CPPA and inform you of all incoming correspondence from the Slovak tax authorities.
  • We can also serve as your tax representative, authorized to receive all correspondence from the Slovak tax authorities, using EY’s electronic mailbox on CPPA.

  Should you have any questions on this topic, please do not hesitate to contact us.

  Author:

  Andrej Paulina

  Alexandra Kiššová

Slovenská finančná správa plánuje posunúť dávno ohlásenú digitalizáciu na ďalšiu úroveň. Od 1. januára 2022 sa totiž chystá zrealizovať svoj zámer o plnohodnotnej obojsmernej elektronickej komunikácii s daňovníkmi. Výhodou nového spôsobu doručovania má byť efektívna, moderná a rýchlejšia komunikácia s daňovníkmi.

V čom spočíva zmena?

V súčasnosti sú takmer všetci daňovníci, resp. ich splnomocnení zástupcovia povinní realizovať podania na finančnú správu výlučne elektronickými prostriedkami. Táto povinnosť bola dosiaľ iba jednosmerná, keďže správca dane bol oprávnený doručovať daňovníkom väčšinu svojich zásielok poštou v listinnej podobe. Od januára 2022 už však budú aj daňové úrady povinné doručovať daňovníkom úradné dokumenty elektronicky.

Kam sa bude korešpondencia doručovať?

Elektronické doručovanie sa nebude realizovať prostredníctvom portálu finančnej správy, ktorý daňovníci využívajú na elektronické odosielanie dokumentov na daňový úrad. Na prijímanie korešpondencie od správcu dane bude potrebné, aby si daňovníci aktivovali elektronickú schránku na ústrednom portáli verejnej správy („ÚPVS“) na webovej stránke www.slovensko.sk. Alternatívne bude možné dokumenty doručovať do elektronickej schránky splnomocneného zástupcu daňovníka.

Papierovú verziu dokumentu bude možné doručiť iba v špecifických prípadoch (napr. ak adresátom bude zahraničná spoločnosť nezaregistrovaná v obchodnom registri SR alebo fyzická osoba, ktorá si neaktivovala elektronickú schránku v minulosti, a tieto osoby nebudú mať splnomocneného daňového zástupcu, ďalej v prípade, ak vhodnú elektronickú schránku na doručenie nebude možné identifikovať, atď.).

Kedy sa bude dokument považovať za doručený?

Dokument zaslaný v režime „do vlastných rúk“ sa bude považovať za doručený:

 • buď v okamihu, keď adresát potvrdí notifikáciu o doručení (tzv. elektronickú doručenku),
 • alebo uplatnením fikcie doručenia, t. j. ak uplynie 15-dňová úložná lehota a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí.

Korešpondencia, ktorá nie je adresovaná v režime „do vlastných rúk“, sa bude považovať za doručenú v deň nasledujúci po uložení dokumentu do elektronickej schránky. Obyčajné doručovanie sa však pri správe daní využíva iba výnimočne.

Ako vám EY môže pomôcť?

 • Môžeme vám pomôcť so zriadením a aktiváciou elektronickej schránky na ÚPVS.
 • V prípade vášho záujmu vám môžeme elektronickú schránku na ÚPVS spravovať a informovať vás, ak dostanete korešpondenciu od správcu dane.
 • Radi vám poskytneme aj službu splnomocneného zástupcu na zastupovanie pred správcom dane vo veciach prijímania korešpondencie z daňového úradu do elektronickej schránky EY zriadenej na ÚPVS.

V prípade ďalších otázok k tejto téme nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Autori:

Andrej Paulina

Alexandra Kiššová