ey tax alert dorovnavacia dan riso

Návrh zákona o dorovnávacej dani

Lokálny kontakt

Richard Panek

18. augusta 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
 • Tax Alert - English version

  Draft legislation on top-up tax

  In the last few days, the Ministry of Finance has released draft legislation concerning Pillar II, a topic that has been gaining increasing attention. This draft bill transposes the provisions of Council Directive 2022/2523 of 14 December 2022 on ensuring a global minimum level of taxation of multinational business groups and large national groups in the EU. The aim of the legislation is to ensure that large corporate groups are subject to worldwide taxation of at least 15%.

  The draft law should ensure that the income of Slovak subsidiaries, the effective tax rate of which falls below 15%, is taxed through a top-up tax in the Slovak Republic and not in the state of the parent company.

  Basic information

  • Additional taxation will apply to entities in a group whose consolidated revenues reach at least €750 million in at least two of the four accounting periods immediately preceding that in question.
  • The draft law also excludes certain entities from its scope, including governmental entities, investment or pension funds and non-profit organizations.
  • Entities which fall within the scope of the law will be obliged to calculate whether their effective rate of taxation reaches 15%. If so, the effective tax rate is calculated as the share of covered taxes, which in addition to income tax payable should also include, for instance, deferred tax, withholding tax or a special levy in regulated industries, and the profit/loss in Slovakia after specific adjustments listed in the legislative proposal. If there are multiple entities of the same group located in Slovakia, the effective tax rate is calculated collectively for all entities at the jurisdiction level.
  • If, the effective tax rate is lower than 15%, the taxpayer will be obliged to pay the top-up tax corresponding to the difference. For multiple taxpayers from the same group in Slovakia, the top-up tax should be divided among them based on the achieved excess profit.
  • However, the draft law provides for an important exception in situations where the taxpayer (even though achieving an effective tax rate of less than 15%) has adequate material and personal resources in Slovakia. It is the so-called substance-based income exclusion rule, which in practice will allow companies to exclude from the total amount of taxable income a proportion corresponding to a certain percentage of  eligible payroll costs and the book value of tangible assets located in Slovakia. This is an extremely significant measure meant to guarantee that Slovak companies benefiting from tax incentives such as investment incentives and the super deduction for research and development costs, and whose ETR temporarily falls below 15% due to these legitimate tax incentives, do not have to match exempt income with the top-up tax.
  • The legislative proposal also imposes a notification obligation towards the tax authority, which must be fulfilled within 13 months of the end of the relevant tax period (in the first year, the deadline is extended by three calendar months). In the same period, it is also necessary to file a tax return for the top-up tax and pay the tax due.

   

  The sequence above gives a simplified overview of the rules for calculating the final top-up tax, while the calculation itself can be quite complex with many specific adjustments.

  For completeness, the draft legislative framework also implements certain safe harbors. These represent specific simplifying exceptions, when certain conditions are met, which apply exemption from the top-up tax, without the need for comprehensive calculations. These include an exception based on the de minimis rule (for average simplified revenues/profits less than €10 mil./€1 mil.), or a temporary safe harbor utilizing data from the CbCR/DAC4 report, which should be available in the initial years of the new regulation.

  The draft law is currently undergoing interdepartmental comment proceedings, with a proposed effective date of 31 December 2023.

  If you have questions or require our assistance in connection with this subject, do not hesitate to contact Richard Panek, Rút Kramerová or your contact person at EY Slovakia.

Pred niekoľkými dňami Ministerstvo financií SR zverejnilo návrh zákona súvisiaceho s čoraz častejšie diskutovaným Pilierom II, ktorý transponuje smernicu Rady 2022/2523 zo 14. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v EÚ. Cieľom legislatívy je, aby veľké skupiny podnikov celosvetovo podliehali zdaneniu aspoň na úrovni 15 %.

Návrh zákona by mal zabezpečiť, aby sa príjmy slovenských dcérskych spoločností, ktorých efektívna sadzba dane klesne pod 15 %, zdanili prostredníctvom dorovnávacej dane v SR, a nie v štáte materskej spoločnosti.

Základné informácie

 • Dodatočné zdanenie sa bude týkať spoločností v skupine, ktorej konsolidované výnosy dosahujú aspoň 750 miliónov eur v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období bezprostredne predchádzajúcich analyzovanému účtovnému obdobiu.
 • Návrh zákona uvádza aj určité typy subjektov, ktoré sú z rámca pôsobnosti vylúčené, napr. vládny subjekt, nezisková organizácia, investičný alebo dôchodkový fond.
 • Subjekty v pôsobnosti zákona budú povinné zisťovať, či ich efektívna miera zdanenia dosahuje aspoň 15 %. V tomto prípade sa efektívna sadzba dane vypočíta ako podiel zahrnutých daní (okrem splatnej dane z príjmov by malo ísť napr. aj o odloženú daň, zrážkovú daň alebo osobitný odvod v regulovaných odvetviach) a zisku / straty v danej jurisdikcii po úprave o špecifické položky uvedené v legislatívnom návrhu. Ak sa na Slovensku nachádza viac subjektov tej istej skupiny, efektívna miera zdanenia sa vypočíta na úrovni jurisdikcie spoločne za všetky subjekty.
 • Ak na základe výpočtu bude efektívna sadzba dane nižšia ako 15 %, daňovník bude musieť zaplatiť dorovnávaciu daň zodpovedajúcu príslušnému rozdielu. V prípade viacerých daňovníkov na Slovensku z tej istej skupiny by sa dorovnávacia daň mala rozdeliť medzi týchto daňovníkov na základe dosiahnutého nadmerného zisku.
 • Návrh však ponúka dôležitú výnimku v situáciách, keď daňovník (aj pri vykázaní efektívnej sadzby dane menšej ako 15 %) disponuje na Slovensku adekvátnym majetkovým a personálnym vybavením. Ide o pravidlo tzv. substance based income exclusion, čo v praxi bude znamenať možnosť vylúčiť z celkovej výšky zdaniteľných príjmov ich pomernú časť pripadajúcu na určité percento mzdových nákladov a účtovnej hodnoty hmotného majetku nachádzajúceho sa na Slovensku. Toto je mimoriadne dôležitý inštitút, ktorý by mal zabezpečiť, aby slovenské firmy, ktoré čerpajú daňové úľavy (investičné stimuly, superodpočet nákladov na výskum a vývoj a pod.) a ktorým práve pre tieto legitímne daňové úľavy dočasne klesne ETR pod 15 %, nemuseli oslobodené príjmy dodaňovať dorovnávacou daňou.
 • Legislatívny návrh zároveň ukladá oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane, ktorú treba splniť v lehote do 13 mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia (v prvom roku sa lehota predlžuje o tri kalendárne mesiace). V rovnakej lehote tiež treba podať daňové priznanie k dorovnávacej dani a daň zaplatiť.

Vyššie uvedené kroky poskytujú len zjednodušený rámcový prehľad pravidiel výpočtu dorovnávacej dane, pričom samotný výpočet je pomerne komplexný s mnohými špecifickými úpravami.

Kvôli úplnosti návrh legislatívy počíta aj s implementáciou tzv. bezpečných prístavov (safe harbours). Predstavujú určité zjednodušujúce výnimky, keď sa pri splnení podmienok dorovnávacia daň vo všeobecnosti považuje za nulovú (bez nutnosti komplexného výpočtu podľa pravidiel na určenie dorovnávacej dane). Medzi ne patrí výnimka na základe malého rozsahu (priemerné zjednodušené výnosy / zisky sú nižšie ako 10 mil. eur / 1 mil. eur), či dočasný bezpečný prístav využívajúci údaje zo správy CbCR/DAC4, ktorý by mal byť dostupný v prvých rokoch implementácie nových pravidiel.

Návrh zákona je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pričom navrhovaná účinnosť je už od 31. decembra 2023.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo záujem o našu asistenciu v nadväznosti na vyššie uvedené, neváhajte kontaktovať Richarda Paneka, Rút Kramerovú alebo vašu kontaktnú osobu v EY Slovensko.