ey-uhlikove-clo-tax-alert

Novinky v oblasti uhlíkového cla

Lokálny kontakt

Lýdia Jakubek

19. júna 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
 • Tax Alert - English version

  Recent developments in Carbon Border Adjustment Mechanism

  Last week the European Commission published proposed version of Implementing Regulation laying down the rules for the application of Regulation introducing the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). We provided details of CBAM in our previous articles HERE and HERE.

  The Implementing Regulation largely deals with reporting obligations in the transitional period and the methodology of calculating emissions embedded in imported products. Companies affected by CBAM should prepare, without further delay, for the new duties which will come into effect on 1 October 2023. Below we outline the key actions companies can take to prepare for the transitional period of CBAM:

  1. Carry out an initial impact assessment - identifying products that will be subject to CBAM, their country of origin and the import volume of these products.
  2. Set up a process to collect data on embedded emissions - identifying who in the supply chain can provide the required information.
  3. Establish internal procedures - mainly determining the business function within the organization responsible for CBAM compliance.

  If your organization is likely to be impacted by CBAM, or if you have any questions, please do not hesitate to contact the author of this article or your usual contact person at EY.

Novinky v oblasti uhlíkového cla

Európska komisia minulý týždeň zverejnila návrh implementačného nariadenia k nariadeniu o uhlíkovom cle, o ktorom sme vás už informovali v týchto daňových alertoch:

Uhlíkové clo vstúpi do platnosti od októbra 2023
Legislatívny posun v nariadení o uhlíkovom cle

Implementačné nariadenie sa týka predovšetkým oznamovacích povinností v prechodnom období a prechodnej metodológie kalkulácie tzv. skrytých emisií pri produkcii tovarov podliehajúcich uhlíkovému clu. Spoločnosti, ktorých sa uhlíkové clo týka, mali by teda bezodkladne začať s prípravou na zavedenie nových povinností, ktoré začnú platiť od 1. októbra 2023. Predovšetkým sa treba zamerať na nasledujúce oblasti:

 1. Počiatočné posúdenie vplyvu uhlíkového cla – identifikácia produktov podliehajúcich uhlíkovému clu, ich zdrojová krajina, hodnota dovozu tovarov podliehajúcich uhlíkovému clu.
 2. Nastavenie procesov na získanie potrebných dát na kalkuláciu skrytých emisií – kto v dodávateľskom reťazci disponuje potrebnými informáciami.
 3. Nastavenie interných procesov – predovšetkým identifikácia oddelenia, do ktorého zodpovednosti bude spadať uhlíkové clo.

V prípade, ak sa vás uhlíkové clo týka, alebo ak máte pochybnosti a chceli by ste získať viac informácií, neváhajte sa obrátiť na autora tohto článku alebo na svoj klientsky tím v EY.