píšťalka a soudní kladivko

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů míří do Senátu

26. dubna 2023
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo

Na úrovni Evropské unie vyplývá ochrana oznamovatelů ze směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Česká republika byla povinna tuto směrnici implementovat do 18. prosince 2021. Po marném uplynutí implementační lhůty Evropská komise v březnu letošního roku oznámila, že podá na Českou republiku žalobu se současným vyměřením pokuty za neimplementaci směrnice.

Vláda předložila návrh zákona o ochraně oznamovatelů Poslanecké sněmovně v listopadu 2022. Po téměř pěti měsících byl dne 21. března 2023 návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou, a nyní míří k projednání do Senátu. S ohledem na žalobu podanou Evropskou komisí lze očekávat snahu o schválení novely v nejbližších několika měsících.

Cílem směrnice i navrženého zákona je upravení postupu podávání a posuzování oznámení o protiprávních jednáních prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a zajištění potřebné ochrany oznamovatelům (tzv. whistleblowerům), tedy fyzickým osobám, které se dozvěděly v souvislosti s prací nebo obdobnou činností informace o možném protiprávním jednání. Na základě návrhu zákona by měla být oznamovatelům přiznána účinná ochrana spočívající mimo jiné v předejití odvetných opatřeních, například v podobě výpovědi.

Návrh zákona zavádí povinnost vybraných subjektů zřídit vnitřní oznamovací systém, mimo jiné všem zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 zaměstnanců. Rozhodným dnem k určení počtu zaměstnanců je 1. leden příslušného kalendářního roku. Povinný subjekt může zřízením vnitřního oznamovacího systému pověřit jinou osobu, popřípadě jej může sdílet s jiným povinným subjektem nebo využívat již zavedený systém jiného povinného subjektu, a to za předpokladu, že má nejvíce 249 zaměstnanců. Společnosti s 250 a více zaměstnanci tak budou povinny zavést svůj vlastní vnitřní oznamovací v plném rozsahu bez možnosti využít například již existujícího skupinového systému v rámci koncernu.

Vnitřní oznamovací systém musí mít na starosti takzvaná příslušná osoba. Příslušnou osobou může být pouze fyzická osoba, kterou pro tyto účely povinný subjekt jmenuje z řad svých zaměstnanců nebo ji externě nasmlouvá. Příslušná osoba je mimo jiné povinna přijímat a posuzovat důvodnost oznámení, navrhovat povinnému subjektu opatření k nápravě a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu své činnosti, a to i po ukončení své činnosti. Příslušná osoba je také povinna vést elektronickou evidenci údajů o přijetých oznámeních v rozsahu stanoveném zákonem a dále uchovávat přijatá oznámení po dobu 5 let ode dne jejich přijetí.

Oznamovateli musí být umožněno oznámení učinit písemně, ústně nebo na jeho žádost osobně, a to do 14 dnů od takové žádosti. Povinný subjekt může vyloučit přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušná osoba je povinna písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, a to od 7 dnů ode dne jeho přijetí. Dále je příslušná osoba povinna posoudit důvodnost oznámení a do 30 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích. Tuto lhůtu lze prodloužit v případě skutkově nebo právně složitých případů. Vyhodnotí-li příslušná osoba oznámení jako důvodné, navrhne povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nevyhodnotí-li oznámení jako důvodné, písemně vyrozumí oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Za nesplnění povinností vyplývajících z navrhovaného zákona hrozí povinným subjektům pokuta až do výše jednoho milionu korun. Mezi přestupky sankcionované touto pokutou patří například nezabránění tomu, aby byl oznamovatel vystaven odvetnému opatření, neurčení příslušné osoby nebo nezajištění možnosti podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. 

Stejně tak ale může být pokutován oznamovatel v případě podání vědomě nepravdivého oznámení, a to až do výše padesát tisíc korun, nebo příslušná osoba do výše až sto tisíc korun, a to například za vyzrazení totožnosti oznamovatele bez jeho souhlasu nebo odepření přijetí oznámení.

Po četných debatách v Poslanecké sněmovně nedošlo ke schválení pozměňovacího návrhu, který by zavedl povinnost přijmout jakékoli anonymní oznámení, a to jak u všech povinných subjektů, tak poté ani v užším rozsahu u subjektů veřejnoprávního charakteru. Naopak byl schválen pozměňovací návrh, který vkládá do výčtu skutečností, jenž lze ohlásit, také podezření ze spáchání přestupku, za nějž hrozí pokuta v dolní sazbě nejméně sto tisíc korun. Původní návrh zákona se týkal pouze ohlášení skutečností, které mají znaky trestného činu, porušují samotný zákon o ochraně oznamovatelů nebo jiný právní předpis ve vybraných oblastech jako jsou například finanční služby, ochrana spotřebitele nebo hospodářská soutěž. Rozsah oznamovaných skutečností, na které dopadá působnost zákona, je tak oproti původnímu záměru zákona širší.

Účinnost navrženého zákona je stanovena na první den druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Povinné subjekty tak budou mít po vyhlášení zákona přibližně měsíc na to, aby zavedly vnitřní oznamovací systém, určily příslušnou osobu a zajistily splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona. Povinné subjekty by tak měly legislativní proces tohoto zákona pečlivě sledovat, aby byly schopny včas zajistit plnění všech svých povinností.

Další vývoj legislativního procesu v této věci pro Vás sledujeme a budeme Vás o něm informovat. V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na autory článku nebo na další členy týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Ondřej Havránek

Kateřina Suchanova

Samuel Týče

 • Tax Alert - English version

  Whistleblower Protection Act heads to the Senate

  At the EU level, the protection of whistleblowers stems from the directive on the protection of persons who report infringements of EU law. The Czech Republic was obliged to transpose the directive by 18 December 2021. After the passing of the deadline for implementation , the European Commission announced in March this year that it would bring an action against the Czech Republic with the simultaneous assessment of a fine for non-implementation of the directive.

  The government submitted the Whistleblower Protection Act to the Chamber of Deputies in November 2022. After almost five months, the proposed act was approved by the Chamber of Deputies on 21 March 2023, and now heads to the Senate for further debate. Considering the lawsuit filed by the European Commission, it can be expected that the proposed act will be enacted in the next few months.

  The aim of the directive and the proposed act is to regulate the procedure for filing and assessing reports of illegal conduct through an internal reporting channels and to provide the necessary protection for whistleblowers, i.e., natural persons who have become aware of information about possible illegal conduct in connection with their work or similar activities. Based on the proposed act, whistleblowers should be granted effective protection consisting, inter alia, in the prevention of retaliatory measures, for example, in the form of employment termination.

  The proposed act introduces an obligation for obliged entities to establish the internal whistleblowing channels, including all employers employing more than 50 employees. The decisive date for determining the number of employees is 1 January of the relevant calendar year. The obliged entity may delegate the establishment of the internal whistleblowing channels to another person, or it may share them with another obliged entity or use the channels already established by another obliged entity, provided that such obliged entity  has no more than 249 employees. Companies with 250 or more employees will thus be obliged to establish their own internal whistleblowing channels in the full extent without the possibility of using, for example, the existing group channels within the group.

  The internal whistleblowing channels must be operated by the designated person. The designated person can only be a natural person designated for this purpose by the obliged entity from among its employees or contracted externally. The designated person is obliged, inter alia, to receive and assess the reasonableness of the reports, to propose corrective measures to the obliged entity and to maintain confidentiality of all facts of which he or she becomes aware in the course of his or her activities, even after termination of such activities. The designated person is also obliged to keep an electronic record of data on notifications received to the extent provided for by law and to keep the received reports for a period of 5 years from the date of their receipt.

  The whistleblower must be given the opportunity to make the report in writing, orally or at his or her request in person, within 14 days of such request. The obliged entity may exclude receiving reports from a person who does not perform work or other similar activity for it.

  The designated person is obliged to notify the whistleblower in writing of the receipt of the report, no later than 7 days from the date of its receipt. Furthermore, the designated person must assess the reasonableness of the report and inform the whistleblower in writing of the results within 30 days of its receipt. This time limit may be extended in case of factually or legally complex cases. If the designated person assesses the report as reasonable, he or she shall propose to the obliged entity measures to prevent or remedy the unlawful situation. If he or she does not consider the report to be reasonable, he or she shall inform the whistleblower in writing and inform him or her of his or her right to lodge a notification with the public authority.

  Failure to comply with obligations arising from the proposed act may result in a fine of up to CZK 1 million for the obliged entity. The breaches fined by this fine include, for example, failure to prevent the whistleblower from being subjected to retaliation, failure to designate a designated person or failure to ensure the possibility to submit a report through the internal whistleblowing channels. 

  However, even the whistleblower can be fined up to CZK 50,000  for knowingly making a false report, or the designated person can be fined up to CZK 100,000, for example for disclosing the identity of the whistleblower without his or her consent or refusing to accept the report.

  After numerous debates in the Chamber of Deputies, an amendment to the act that would have introduced an obligation to accept any anonymous report, both for all obliged entities and then, even to a narrower extent for public entities, was not approved. On the contrary, the amendment to the act was approved adding to the list of breaches that can be reported the suspicion of having committed an administrative delict, which is punishable by a fine of at least CZK 100,000. The original proposed act only covered the reporting of breaches that have the characteristics of a criminal offence, breaching obligations stipulated the Whistleblower Protection Act itself or other legislation in specific areas such as financial services, consumer protection or competition. The scope of breaches that can be reported newly covered by the proposed amendment is thus broader than originally intended.

  The proposed act shall become effective on the first day of the second calendar month following its publication. The obliged entities will thus have approximately one month after the publication of the act to put in place the internal whistleblowing channels, to designate a designated person and to ensure compliance with other obligations stipulated in the act. The obliged entities should therefore follow the legislative process of the act closely to ensure that they are able to comply with all their obligations in a timely manner.

  We are monitoring further developments in the legislative process on this matter and will keep you informed. If you would like further information, please contact the authors of this article or other members of the EY team with whom you work.

  Authors:

  Ondřej Havránek

  Kateřina Suchanová

  Samuel Týče