Česká implementace Pilíře 2 – bezpečné přístavy

Česká implementace Pilíře 2 – bezpečné přístavy

26. května 2023
Předmět Tax Alert

Minulý týden byl zveřejněn návrh české implementace pravidel Pilíře 2 – tj. návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních, resp. vnitrostátních skupin.

Níže vám přinášíme vybrané postřehy k vybraným aspektům týkajících se tzv. bezpečných přístavů (safe harbours) ve smyslu článku 32 EU směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních, resp. vnitrostátních skupin.

 • Návrh zákona pracuje jak s permanentními (dle našeho chápání), tak i přechodnými safe harbours (SH).
 • SH je volitelná (do určité míry) zjednodušující jurisdikční výjimka, kdy při splnění podmínek se obecně dorovnávací daň (DD) za danou jurisdikci a období považuje za nulovou (obecně bez nutnosti provádět komplexnější výpočty dle plné úpravy DD).
 • Druhy permanentních SH:
  • test běžných zisků (vyloučení na základě ekonomické podstaty pokrývá zjednodušený zisk),
  • test malého rozsahu (průměr zjednodušených výnosů / zisků je nižší než 10 mil. EUR / 1 mil. EUR),
  • test zjednodušené ETR (zjednodušená ETR je alespoň 15 %).
 • Co se rozumí zjednodušeným kvalifikovaným výnosem/ziskem/zahrnutými daněmi bude do návrhu zákona doplněno po přijetí věcného řešení na úrovni OECD. Obecně se pravidla pro permanentní SH ještě mohou výrazněji posunout.
 • Dočasné SH jsou relevantní pouze pro přechodné období, tj. zdaňovací období započaté nejpozději 1. ledna 2027 (a skončené nejpozději 30. června 2028).
 • Druhy dočasných SH jsou obdobné těm výše vyjmenovaným permanentním, přičemž se obecně vychází z údajů ze zpráv dle zemí (CbCR) resp. finančních výkazů (FV):
  • test běžných zisků (vyloučení na základě ekonomické podstaty pokrývá zisk před zdaněním dle CbCR),
  • test malého rozsahu (výnosy / zisk před zdaněním dle CbCR je nižší než 10 mil. EUR / 1 mil. EUR),
  • test zjednodušené ETR (zjednodušená ETR, tj. upravený náklad na daň z příjmu dle finančních výkazů / zisk před zdaněním dle CbCR, je alespoň 15 %, resp. 16 %, resp. 17 % - postupně se zvyšující ETR).
 • Obecně platí, že pokud jeden rok nebude dočasný SH aplikován, pak ho v dané jurisdikci nelze uplatňovat další rok.
 • Speciální modifikace/limitace se uplatní např. pro společné podniky, transparentní nejvyšší mateřské entity, investiční entity atd.

Výše uvedené SH nejsou jedinými zjednodušujícími výjimkami – další zajímavé vám přineseme někdy příště.

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  Czech implementation of Pillar 2 - Safe harbours

  Last week, a draft Czech implementation of the Pillar 2 rules was published.

  Below we provide you with selected observations on selected aspects of the safe harbours within the meaning of Article 32 of the EU Directive on ensuring a global minimum level of taxation for MNE and large-scale domestic groups – as currently proposed in the draft implementation law.

  • The draft law deals with both permanent (in our understanding) and transitional safe harbours (SH).
  • SH is an optional (to some extent) simplifying jurisdictional exception where, if the conditions are met, the top-up tax (TT) for a given jurisdiction and period is generally treated as zero (generally without the need to make more complex calculations under the full TT regime).
  • Types of permanent SH:
   • Routine profits test (substance-based income exclusion covers simplified profits),
   • De minimis test (average of simplified revenues / profits is less than EUR 10 million / EUR 1 million),
   • Simplified ETR test (simplified ETR is at least 15 %).
  • What is meant by simplified qualifying revenues/profits/covered taxes will be added to the draft law once a substantive solution is adopted at OECD level. The rules for permanent SH may yet to shift significantly.
  • Transitional SH are only relevant for the transitional period, i.e. the tax year starting no later than 1 January 2027 (and ending no later than 30 June 2028).
  • The types of transitional SH are similar to the permanent ones listed above, generally based on country-by-country report (CbCR) or financial statements (FS) data:
   • Routine profits test (substance-based income exclusion covers pre-tax profits as per CbCR),
   • De minimis test (revenue / profit before tax under CbCR is less than EUR 10 million / EUR 1 million),
   • Simplified ETR test (simplified ETR, i.e. adjusted income tax expense according to financial statements / profit before tax according to CbCR, is at least 15 % or 16 % or 17 % - gradually increasing ETR).
  • Generally, if the transitional SH is not applied one year, then it cannot be applied the next year in that jurisdiction.
  • Special modifications/limitations apply e.g. for joint ventures, transparent ultimate parent entities, investment entities etc.

  The above SH are not the only simplifying exceptions - we will bring you some more next time.

  If you have any questions, please contact the author of this article or the EY tax team you regularly work with.

  Author:

  Karel Hronek