Česká implementace Pilíře 2 – správní aspekty

Česká implementace Pilíře 2 – správní aspekty

22. května 2023
Předmět Tax Alert

Minulý týden byl zveřejněn návrh české implementace pravidel Pilíře 2, tj. návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních, resp. vnitrostátních skupin.

Níže vám přinášíme vybrané postřehy k souvisejícím správním aspektům.

 • Poplatníkem dorovnávací daně (DD) - jak tuzemské, tak přiřazované je česká členská entita a zahraniční členská entita s českou stálou provozovnou.
 • Správcem DD je Specializovaný finanční úřad.
 • Poplatník DD se sídlem mimo EU/EHP je povinen zvolit si zmocněnce pro doručování se sídlem v členském státě EU.
 • Bude výlučně elektronická forma podání (přes daňový portál).
 • Přihlášku k registraci k DD bude nutné podat do 15 dnů ode dne, kdy se subjekt stal poplatníkem DD (MF již indikovalo, že tato lhůta bude nejspíše prodloužena).
 • Přiznání k tuzemské DD bude podáváno ve lhůtě 10 měsíců, zatímco k přiřazované DD ve lhůtě 22 měsíců (lhůty nelze prodloužit).
 • Informační přehled k tuzemské DD bude podáván ve lhůtě pro přiznání k tuzemské DD (tj. 10 měsíců) – lhůtu nelze prodloužit.
 • Informační přehled k přiřazované DD bude podáván ve lhůtě 15 měsíců (18 měsíců za první období) – lhůtu opět nelze prodloužit. Tento přehled může podat nejvyšší mateřská (či určená) entita v kvalifikujícím se státě, pokud bude obsah shodný a bude podáno v dané lhůtě (avšak tento fakt bude nutné oznámit).
 • Detail informačního přehledu bude uveden v prováděcím předpise.
 • Uplatní se režim samovyměření.
 • Uplatní se vlastní úprava prekluze (a vybírání) - obecně 4 období po období splatnosti (lhůta neběží po dobu souvisejícího soudního řízení).
 • Nelze podat dodatečné přiznání na nižší DD v posledním roce prekluzivní lhůty.
 • Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy bude uplatněna až do výše 1,5 mil. kč.

Může se zdát, že času na přípravu je dost. První přiznání se bude ostatně podávat až v říjnu 2025. Přesto doporučujeme udělat prvotní odhad náběhu pravidel nyní a promyslet např. fungování různých voleb režimů, samotný vliv přechodných ustanovení, režim materiálních položek, které mohou ovlivnit efektivní sazbu daně, apod. Následně doporučujeme implementovat proces na výpočet dorovnávací daně a promyslet např. kde vzít data, jak je ověřit, jak spočítat efektivní sazbu daně, apod. Ve spoustě případů se může stát, že první čísla budou muset být zahrnuta do výkazů za první čtvrtletí 2024 (tj. v dubnu 2024).

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  Czech implementation of Pillar 2 - administrative aspects

  Last week, the draft Czech implementation of Pillar 2 rules was published, i.e. the draft law on top-up taxes for the purpose of ensuring a minimum level of taxation of large multinational and national groups.

  Below are selected observations on the related administrative aspects.

  • The taxpayer of the top-up tax (TT) - both domestic top-up tax and top-up tax based on Income Inclusion Rule (IIR TT) - is a Czech constituent entity and a foreign constituent entity with a Czech permanent establishment.
  • The Specialised Tax Office is the administrator of the TT.
  • A taxable person liable for TT with a registered office outside the EU/EEA is obliged to choose a representative agent that has a registered office in an EU Member State.
  • There will be an exclusively electronic form of filing (via the tax portal).
  • The application for registration for TT will have to be submitted within 15 days from the date on which the entity became a TT taxpayer (the MoF has already indicated that this deadline is likely to be extended).
  • Domestic TT returns will be filed within 10 months, while IIR TT returns will be filed within 22 months (deadlines cannot be extended).
  • The information sheet for the domestic TT will be filed within the deadline for the domestic DD return (i.e. 10 months) - the deadline cannot be extended.
  • The information return for IIR TT will be submitted within 15 months (18 months for the first period) - again the deadline cannot be extended. This return may be filed by the ultimate parent (or designated) entity in the qualifying state if the content is identical and filed within the same deadline (but this will need to be disclosed).
  • The details of the information return will be set out in the implementing regulations.
  • The self-measurement regime will apply.
  • The statute of limitations is different from the general one - generally 4 periods after the due date (the statute of limitations does not run during the related court proceedings).
  • A supplemental information return for a lower TT cannot be filed in the last year of the statute of limitations.
  • Non-monetary penalty will be applied up to CZK 1.5 million.

  It may seem that there is enough time to prepare. After all, the first return will not be filed until October 2025. Nevertheless, we recommend making an initial assessment of the rules' outcome now and thinking through, for example, the operation of various elections, the effect of the transitional provisions themselves, the regime of material items that may affect the effective tax rate, etc. We then recommend implementing a process to calculate the top-up tax and think about e.g. where to get the data, how to verify the collected data, how to calculate the effective tax rate, etc. In many cases, it may be that the first figures will need to be included in the first quarter 2024 financial statements (i.e. April 2024).

  If you have any questions, please contact the author of this article or the EY tax team you regularly work with.

  Author:

  Karel Hronek