Česká implementace Pilíře 2 – výjimka pro počáteční fázi

Česká implementace Pilíře 2 – výjimka pro počáteční fázi

30. května 2023
Předmět Tax Alert

Před nedávnem byl zveřejněn návrh české implementace pravidel Pilíře 2 – tj. návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních, resp. vnitrostátních skupin (zákon o DD).

Tentokrát vám přinášíme vybrané postřehy k zajímavé výjimce pro počáteční fázi činnosti skupiny dle §117 zákona o DD a ve smyslu článku 49 EU směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních, resp. vnitrostátních skupin.

Zjednodušeně jde o výjimku z aplikace

 • pravidla pro nedostatečně zdaněný zisk (UTPR) a
 • "domácí části" pravidla pro zahrnutí zisku (IIR) u nejvyšší mateřské entity (či střední mateřské entity, pokud je nejvyšší mateřská entita vyloučenou entitou).

Výjimku je možno aplikovat v tzv. období počáteční fáze mezinárodní činnosti skupiny (zjednodušeně v max. prvních 5 letech aplikace pravidel pro DD) za předpokladu, že v daném roce

 • členské entity této skupiny mají místo výskytu nejvýše v 6 jurisdikcích a
 • součet čisté účetní hodnoty hmotných aktiv všech členských entit, které mají místo výskytu v jiném než referenčním státě (tj. ten s nejvyšší hodnotou aktiv) nepřesahuje 50 mil. EUR.

Naplnění podmínek pro aplikaci této výjimky je nutno hlásit správci daně.

Z našeho pohledu zásadní otázkou v této souvislosti je, jestli i přes naplnění podmínek pro tuto výjimku může být aplikována tuzemská DD (představme si např. českou skupinu s pár nepříliš materiálními dceřinkami/provozovnami mimo ČR).

Další zajímavé postřehy ohledně zajímavých výjimek a jiných aspektů vám přineseme někdy příště.

V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autor:

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  Czech implementation of Pillar 2 - exception for the initial phase

  Recently, a draft Czech implementation of the Pillar 2 rules was published - i.e. a draft law on top-up taxes for the purpose of ensuring a minimum level of taxation of large multinational or domestic groups (the TT Act). We have previously informed you about the administrative aspects and the so-called safe harbours under this Czech implementation.

  This time, we bring you selected observations on an interesting exception for the initial phase of the group's activity under §117 of the TT Act and in the sense of Article 49 of the EU Directive on ensuring a global minimum level of taxation of large multinational or national groups.

  In simple terms, this is an exemption from the application of

  • the under-taxed profits rule (UTPR) and
  • the "domestic part" of the Income Inclusion Rule (IIR) for the ultimate parent entity (or intermediate parent entity if the ultimate parent entity is an excluded entity).

  The exception can be applied in the so-called "initial period" of the international activity of the group (simplified to the first 5 years of application of the DD rules), provided that in that year

  • the constituent entities of the group have a place of establishment in no more than 6 jurisdictions; and
  • the sum of the net book value of tangible assets of all constituent entities having their place of establishment in a country other than the reference country (i.e. the one with the highest value of assets) does not exceed EUR 50 million.

  The fulfilment of the conditions for the application of this exemption must be reported to the tax authorities.

  From our point of view, the crucial question in this context is whether, despite the fulfilment of the conditions for this exception, domestic TT can be applied (imagine, for example, a Czech group with a few not very material subsidiaries/operating companies outside the Czech Republic).

  We will bring you more interesting insights on interesting exceptions and other aspects next time.

  If you have any questions, please contact the author of this article or the EY tax team you regularly work with.

  Author:

  Karel Hronek