Konsolidační balíček zveřejněn

Konsolidační balíček zveřejněn

Vláda před dvěma týdny představila soubor zamýšlených opatření, která by měla dopomoci ke konsolidaci veřejných financí. Nyní bylo zveřejněno paragrafové znění jednotlivých navrhovaných novelizací.

Níže vám ve stručnosti přinášíme vybrané navrhované změny v daňových a souvisejících oblastech (bližší informace ZDE).

Daň z příjmů právnických osob[1]
 • Sazba daně - Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob na 21 % (ze stávajících 19 %).
 • Příspěvky na stravování - Pro zaměstnavatele by měly být výdaje na příspěvky na stravování daňově uznatelné dle stávajícího § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona o daních z příjmů (ZDP), tj. uznatelnými by obecně měly být výdaje vynaložené na naplnění práv zaměstnanců týkajících se jejich pracovních a sociálních podmínek (tedy i stravování), která vyplývají z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo smlouvy uzavřené se zaměstnancem.
 • Nepeněžitá plnění od zaměstnavatele zaměstnancům - V návaznosti na zrušení osvobození nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům (blíže sekce daně z příjmů fyzických osob) se vypouští ustanovení, dle kterého byly výdaje zaměstnavatele na tato nepeněžitá plnění daňově neuznatelnými výdaji. Uznatelnost těchto výdajů by měla být nově posuzována dle stávajícího § 24 odst. 2 písm. j) bod 5) ZDP. Obdobně se vypouští limitace týkající se zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců.
 • Mimořádné odpisy pro elektrická vozidla – Prodlužuje se možnost uplatňovat mimořádné daňové odpisy - a to pouze pro motorová silniční vozidla používající jako palivo výlučně elektrickou energii pořízená mezi 1. 1. 2024 a 31. 12. 2028. Toto vozidlo může poplatník odepsat za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců zbytek.
 • Limit uznatelnosti pro vozidla - U vozidel kategorie M1 (uvedených do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2024) se zavádí limit vstupní ceny (resp. limit výše nájemného při pořízení formou finančního leasingu) v částce 2 000 000 Kč. Výjimka platí pro sanitní a pohřební automobily, vozidla využívaná k provozování silniční motorové dopravy na základě koncese a vozidla poplatníků, kteří je poskytují jako předmět finančního leasingu.
 • Tiché víno - Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako výdaje na reprezentaci do 500 Kč.
 • Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí - Oznamovací povinnost plátce daně se nově nebude vztahovat na příjmy plynoucí daňovému nerezidentovi, které by podléhaly dani vybírané srážkou, avšak jsou od daně osvobozeny nebo na základě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nepodléhají zdanění v ČR – avšak s výjimkou podílů na zisku a licenčních poplatků (současně se ruší zjednodušující limit materiality pro výjimku z oznamovací povinnosti).
 • Ukrajina/dary - Opatření v oblasti daní z příjmů za účelem podpory dobročinné aktivity – zejména směřující k pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům (dle zákona č. 128/2022 Sb.) se obecně prodlužují i pro rok 2023 za dosavadních podmínek.
Daň z příjmů fyzických osob
 • Snížení hranice pro aplikaci vyšší daňové sazby – Snižuje se hranice pro aplikaci daňové sazby ve výši 23 %. Nově bude podléhat vyšší daňové sazbě základ daně poplatníka přesahujícího 36násobek průměrné mzdy (oproti dnešnímu 48násobku). Analogicky pro daň z příjmů zaměstnanců v rámci měsíční mzdové agendy se sníží měsíční limit pro uplatnění vyšší daňové sazby ze čtyřnásobku průměrné mzdy na trojnásobek.
 • Omezení osvobození při prodeji cenného papíru/podílu - Zavádí se maximální částka pro osvobození úplatného převodu cenných papírů nebo obchodních podílů při splnění časového testu (3 nebo 5 let), a to částkou 40 milionů Kč na poplatníka na zdaňovací období. Pro neosvobozený prodej cenných papírů a podílů z důvodu překročení částky 40 milionů Kč nabytých před koncem roku 2023 bude v této souvislosti poplatník moci volitelně uplatnit jako výdaj tržní hodnotu cenného papíru/podílu k 31. prosinci 2023.
 • Nepeněžní benefity - Plně se ruší osvobození nepeněžních benefitů poskytovaných v oblasti kultury, vzdělávání, pořízení zdravotnických služeb, rekreace a zájezdů. Dále se ruší osvobození nepeněžních darů do 2 tisíc Kč poskytovaných dle podmínek FKSP.
 • Stravné – Sjednocují se podmínky osvobození pro poskytování stravného zaměstnancům. Současné osvbození platné pro tzv. stravenkový paušál bude platné i pro stravovnání poskytované nepeněžní formu (stravenky, závodní stravování). Současně však bude možné u stravenkového paušálu zohlednit i trvání směny delší než 11 hodin.
 • Sleva na manžela – Podmínky pro uplatnění slevy na manžela se zpřísní, k podmínce příjmu manžela nepřesahujícího 68 tisíc Kč za zdaňovací období přibyde podmínka, že manžel musí žít ve společně hospodařící domácnosti s dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let.
 • Další slevy – Zcela se ruší sleva na studenta a sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné).
Pojištění
 • Nemocenské pojištění – Novela zavádí nemocenské pojištění pro zaměstnance. Pojistné na sociální zabezpečení pro zaměstnance tedy bude činit nově 7,1 %, z čehož 6,5 % představuje důchodové pojištění a 0,6 % nemocenské pojištění.
 • Dohody o provedení práce (DPP) – Zpřísňují se pravidla pro osvobození od odvodu pojistného u DPP (aktuálně všechny DPP do 10 tisíc Kč). Limit se liší podle toho, zda má zaměstnanec DPP u jednoho či více zaměstnavatelů současně. K tomu se zavádí oznamovací povinnost zaměstnance činného na základě DPP u více zaměstnavatelů v jednom kalendářním měsíci, a to zejména za účelem sledování limitů rozhodného příjmu pro odvod pojistného. V případě nesplnění této povinnosti může samotnému zaměstnanci vzniknout povinnost odvodu pojistného za sebe i za zaměstnavatele (poměrně unikátní instrument v českém prostředí).
 • Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – Zvyšuje se minimální hranice vyměřovacího základu pro OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to ze současných 50 % dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti před rokem 2024 na 55 % od roku 2024.
 • Minimální zálohy OSVČ – Postupně se zvyšuje minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, přičemž pro rok 2023 je to 25 % průměrné mzdy, následující roky se zvyšuje vždy o 5 % až na konečných 40 % průměrné mzdy od roku 2026.
DPH[2]
 • Sazby - Nově budou dvě sazby DPH - základní (21 %) a snížená (12 %). V souvislosti s tím dojde k úpravě příloh k zákonu o DPH.
 • Nápoje - Dochází k významné změně u zdanění nápojů. V rámci stravovací služby bude možné podávat ve snížené sazbě pouze kohoutkovou vodu. Podávání ostatních nápojů bude zařazeno do základní sazby DPH. U dodání potravin bude možné do snížené sazby DPH zařadit pitnou vodu z vodovodu a některé tekuté mléčné výrobky. Ostatní alkoholické a nealkoholické nápoje budou v základní sazbě DPH.
 • Doprava - Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá nepravidelná pozemní hromadná doprava osob (např. linková doprava zaměstnanců určité společnosti, doprava žáků do divadla, ale nikoli taxislužba).
 • Knihy - Knihy splňující definici zákona budou osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet daně, a to jak na fyzickém nosiči (papír, CD, DVD), tak v elektronické formě, včetně audioknih. Plátci budou moci požádat finanční správu o závazné posouzení při uplatnění osvobození od DPH na knihy.
 • Ostatní - Do základní sazby DPH budou přesunuty například služby sběru, přepravy, likvidace a zpracování komunálního odpadu, služby autorů a výkonných umělců a další služby zařazené do snížené sazby v souvislosti se zavedením EET a pandemií Covid-19 (např. úklidové a kadeřnické služby, opravy obuvi a oděvů). Do základní sazby DPH bude přesunut také dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností, dodání palivového dřeva a dodání řezaných květin a dekorativního listoví.
Spotřební daň
 • Pro rok 2024 se zvyšuje spotřební daň z lihu a z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 %, v letech 2025 – 2027 každý rok o 5 %.
 • Spotřební daň ze zahřívaného tabáku se v následujících 4 letech zvýší pravidelně každý rok o 15 %.
 • Nově se zavádí spotřební daň z ostatních tabákových výrobků (žvýkací a šňupací tabák) a z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky (např. nikotinové sáčky, náplně do e-cigaret, výrobky obsahující nikotin).
 • Lehce poklesne sazba daně u tabáku do vodních dýmek.
 • Zvyšuje se výše zajištění daně z lihu pro provozovatele daňového skladu.
 • Ruší se osvobození leteckých pohonných hmot pro jakoukoliv vnitrostátní přepravu (včetně letecké záchranné služby).
 • Zjednoduší se procedura pro vracení spotřební daně u zelené nafty.
 • Ruší se osvobození minerálních olejů použitých pro metalurgické nebo mineralogické procesy. Na část minerálních olejů však bude možné uplatnit osvobození případně požádat o vratku části spotřební daně při použití pro výrobu tepla.
Energetické daně
 • Ruší se osvobození elektřiny, plynu a pevných paliv od daně z elektřiny, plynu či pevných paliv při použití pro metalurgické či mineralogické procesy.
Daň z hazardních her
 • Oproti stávající úpravě se nově stanoví pouze dvě sazby daně z hazardních her. U všech typů loterií i technických her zůstává zachována stávající sazba jednotlivé dílčí daně, a to ve výši 35 %. U ostatních hazardních her se daňová sazba zvyšuje z 23 % na 30 %.
Daň z nemovitostí
 • Dochází ke zvýšení ve formě nové státní části daně z nemovitostí (obecně odpovídá sazbě daně bez uplatnění místního koeficientu). Rovněž se zavádí automatická valorizace zohledňující inflaci.

Vývoj této iniciativy pro vás budeme nadále monitorovat. V případě dotazů kontaktujte autory článku nebo poradenský tým EY, se kterým spolupracujete.

Autoři:

David Kužela

Stanislav Kryl

Jevgenija Bajziková

Adam Linek

Hana Cicvárková

 

[1] Obecně pro zdaňovací období započatá od 1. ledna 2024.

[2] Změny budou obecně účinné od 1. ledna 2024.

 • Tax Alert - English version

  Consolidation package published

  Two weeks ago, the government presented a set of intended measures to help consolidate public finances. Now, the paragraph-by-paragraph text of the proposed amendments has been published.

  Below we briefly present a selection of the proposed changes in tax and related areas (more details HERE).

  Corporate income tax[1]

  • Tax rate - Increase the corporate income tax rate to 21% (from the current 19%).
  • Meal allowances - For employers, expenses for meal allowances should be tax deductible under the current Section 24(2)(j)(5) of the Income Tax Act (ITA), i.e. expenses incurred to fulfil employees' rights relating to their working and social conditions (including meals) arising from a collective agreement, an employer's internal regulation or a contract concluded with the employee should generally be deductible.
  • Non-monetary benefits from employers to employees - Following the abolition of the exemption for non-monetary benefits provided by employers to employees (see the personal income tax section below), the provision according to which the employer's expenditure on such non-monetary benefits was a non-tax deductible expense is deleted. The deductibility of these expenses should now be assessed under the current Section 24(2)(j)(5) of the ITA. Similarly, the limitation on facilities for meeting employees' needs is deleted.
  • Extraordinary depreciation for electric vehicles - The possibility to claim extraordinary tax depreciation is extended - only for motorised road vehicles using only electricity as fuel acquired between 1 January 2024 and 31 December 2028. The taxpayer can depreciate this vehicle over 24 months, up to 60% of the entry price for the first 12 months and the remainder for the following 12 months.
  • Limit of deductibility for vehicles - For M1 vehicles (put into a condition suitable for normal use as of 1 January 2024), a limit of the input price (or a limit of the amount of the rental fee when acquired by means of financial lease) of CZK 2,000,000 is introduced. The exception applies to ambulances and hearses, vehicles used for the operation of road motor transport on the basis of a concession and vehicles provided by taxpayers as the subject of a finance lease.
  • Silent wine - Elimination of tax deductibility of silent wine as a representation expense up to CZK 500.
  • Notification of income to non-residents - The taxpayer's notification obligation will now not apply to income to a non-resident taxpayer that would be subject to withholding tax but is exempt from tax or not subject to taxation in the Czech Republic under an international double taxation treaty - but with the exception of dividends and royalties (at the same time, the simplifying materiality limit for exemption from the notification obligation is abolished).
  • Ukraine/donations - Income tax measures for the purpose of supporting charitable activities - in particular aimed at assisting Ukraine and its population (pursuant to Act No. 128/2022 Coll.) are generally extended for 2023 under the existing conditions.

  Personal income tax

  • Reduction of the threshold for application of the higher tax rate - The threshold for application of the tax rate of 23% is reduced. A taxpayer's tax base exceeding 36 times the average wage will now be subject to the higher tax rate (compared to 48 times today). Similarly, the monthly threshold for applying the higher tax rate will be reduced from four times the average wage to three times the average wage.
  • Limitation of exemption on sale of securities/shares - A maximum amount of CZK 40 million per taxpayer per taxable year is introduced for the exemption of the transfer of securities or business shares for consideration if the time test (3 or 5 years) is met. For non-exempt sales of securities and shares in excess of CZK 40 million acquired before the end of 2023, the taxpayer will be able to optionally claim as an expense the market value of the security/share as at 31 December 2023.
  • Non-cash benefits - The exemption for non-cash benefits provided in the areas of culture, education, purchase of medical services, recreation and tours is fully abolished. In addition, the exemption for non-monetary gifts up to CZK 2,000 provided under the terms of the FKSP is abolished.
  • Meal allowances - The conditions of exemption for the provision of meal allowances to employees are unified. The current exemption applicable to the so-called meal voucher lump sum will also apply to meals provided in a non-monetary form (meal vouchers, company meals). At the same time, however, it will be possible to take into account the duration of a shift longer than 11 hours for the meal allowance.
  • Spouse's credit - The conditions for applying the spouse's credit will become stricter; in addition to the condition of the spouse's income not exceeding CZK 68,000 for the tax period, there will be a condition that the spouse must live in a jointly managed household with the taxpayer's child who has not reached the age of 3.
  • Other credits - The student credit and the credit for the placement of a child are abolished.

  Insurance

  • Sickness insurance - The amendment introduces sickness insurance for employees. The social security contribution for employees will therefore now be 7.1%, of which 6.5% is pension insurance and 0.6% is sickness insurance.
  • Work performance agreements (WPAs) - The rules for exemption from paying insurance premiums for WPAs (currently all WPAs up to CZK 10,000) are tightened. The limit varies depending on whether the employee has a WPA with one or more employers at the same time. In addition, a notification obligation is introduced for an employee working on the basis of a PPA with several employers in one calendar month, in particular for the purpose of monitoring the limits of the relevant income for the contribution. Failure to comply with this obligation may result in the employee himself being obliged to pay insurance premiums for both himself and his employer (a relatively unique instrument in the Czech environment).
  • Assessment base of self-employed persons  - The minimum assessment base for self-employed persons for pension insurance premiums is increased from the current 50% of the partial tax base on income from self-employment before 2024 to 55% from 2024.
  • Minimum advance payments for self-employed persons - The minimum monthly assessment base for self-employed persons is gradually increased, with 25% of the average wage for 2023, increasing by 5% each year thereafter to a final 40% of the average wage from 2026.

  VAT[2]

  • Rates - There will be two VAT rates - the basic (21%) and the reduced (12%). In connection with this, the annexes to the VAT Act will be amended.
  • Beverages - There is a significant change in the taxation of beverages. It will only be possible to serve tap water at a reduced rate as part of a catering service. The supply of other beverages will be included in the standard rate of VAT. For the supply of foodstuffs it will be possible to include tap water and certain liquid dairy products in the reduced rate of VAT. Other alcoholic and non-alcoholic beverages will be at the standard rate of VAT.
  • Transport - Non-scheduled public land transport of passengers (e.g. regular transport of employees of a company, transport of pupils to the theatre, but not taxis) is moved from the standard to the reduced VAT rate.
  • Books - Books that meet the definition of the law will be exempt from VAT with the right to deduct tax, both in physical media (paper, CD, DVD) and in electronic form, including audiobooks. Taxpayers will be able to request a binding ruling from the tax administration when claiming VAT exemption on books.
  • Other - Services such as municipal waste collection, transport, disposal and treatment, services of authors and performers and other services included in the reduced rate in connection with the introduction of the EET and the Covid-19 pandemic (e.g. cleaning and hairdressing services, shoe and clothing repairs) will be moved to the standard VAT rate. Imports of works of art, collectibles and antiques, supplies of firewood and supplies of cut flowers and decorative foliage will also be moved to the standard rate of VAT.

  Excise duty

  • Excise duty on alcohol and on cigarettes, smoking tobacco, cigars and cigarillos is increased by 10% for 2024 and 5% each year from 2025 to 2027.
  • The excise duty on heated tobacco will increase by 15% each year for the next 4 years.
  • A new excise duty is introduced on other tobacco products (chewing and snuff) and on tobacco-related products (e.g. nicotine sachets, e-cigarette refills, nicotine-containing products).
  • The excise duty rate on shisha tobacco will decrease slightly.
  • The amount of security for excise duty on alcohol for tax warehouse operators is increased.
  • The exemption for aviation fuel for any domestic transport (including air ambulance services) is abolished.
  • The procedure for refunding excise duty on green diesel is simplified.
  • The exemption for mineral oils used for metallurgical or mineralogical processes is abolished. However, it will be possible to claim other exemption for some mineral oils or to claim a refund of part of the excise duty when used for heat production.

  Energy taxes

  • The exemption from tax on electricity, gas and solid fuels when used for metallurgical or mineralogical processes is abolished.

  Gambling tax

  • Compared to the current rules, only two rates of gambling tax are now provided for. For all types of lotteries and technical games, the current individual sub-tax rate of 35 % is maintained. For other games of chance, the tax rate is increased from 23 % to 30 %.

  Real estate tax

  • There is an increase in the form of a new state part of the real estate tax (generally equivalent to the tax rate without the application of a local coefficient). An automatic indexation to take account of inflation is also introduced.

  We will continue to monitor the development of this initiative for you. If you have any questions, please contact the authors of this article or the EY advisory team you are working with.

  Authors:

  David Kužela

  Stanislav Kryl

  Jevgenija Bajziková

  Adam Linek

  Hana Cicvárková

   

  [1] Generally for tax periods beginning on or after 1 January 2024.

  [2] The changes will generally be effective from 1 January 2024.