soudcovske kladivko a váhy

Zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v rozhodnutí správního soudu

9. ledna 2024
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo

V únoru 2022 zahájilo Ministerstvo obrany (dále jen „Zadavatel“) zadávací řízení na uzavření rámcové dohody „Alternativní tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části“ (dále jen „Veřejná zakázka“). V zadávací dokumentaci Zadavatel přijal dva okruhy opatření ve vztahu k odpovědnému zadávání. Zaprvé šlo o ustanovení zejména návrhu rámcové smlouvy požadující, aby dodavatelé dodržovali zákony a jiná pravidla plynoucí především z práva životního prostředí a z pracovního práva. Případnou sankcí by byla smluvní pokuta ve výši procentuální části kupní ceny a možnost vypovědět smlouvu. Druhým okruhem byl požadavek na předložení bezpečnostních listů, jež mají Zadavatele informovat o chemických vlastnostech použitých látek, o pravidlech nakládání s těmito látkami, případně o nebezpečí, které tyto látky představují pro životní prostředí. Proti způsobu stanovení zadávacích podmínek podal jeden z dodavatelů (dále jen „Stěžovatel“) námitky, jež Zadavatel rozhodnutím ze dne 31. března 2022 odmítl.

Stěžovatel zareagoval podáním návrhu na přezkum úkonů Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). V něm se Stěžovatel domáhal dodržování zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání (dále jen „zásady odpovědného zadávání“) Zadavatelem v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Dle názoru Stěžovatele Zadavatel především nestanovil podmínky odpovědného zadávání vymahatelným způsobem zaručujícím dodržování zásad odpovědného zadávání již v průběhu zadávacího řízení a nikoli až při plnění rámcové dohody případnými sankcemi.

Dne 7. června 2022 ÚOHS rozhodl o zamítnutí návrhu Stěžovatele. ÚOHS vyjádřil názor, že Zadavatel na snahu dostát principům odpovědného zadávání nerezignoval, což je patrné i z toho, že příslušná ustanovení vtělil do smluvních podmínek k Veřejné zakázce. Navíc prostřednictvím návrhu rámcové dohody do zadávacích podmínek Veřejné zakázky vyjádřil zjevný zájem, aby byl ze strany dodavatele zajištěn aspekt dodržování platných předpisů s akcentem na ochranu životního prostředí. Proti uvedenému rozhodnutí podal Stěžovatel rozklad, jenž byl dne 22. srpna 2022 zamítnut rozhodnutím předsedy ÚOHS.

Na rozhodnutí o rozkladu reagoval Stěžovatel podáním žaloby ke Krajskému soudu v Brně. Ten dne 12. prosince 2023 vydal rozsudek, v němž žalobu zamítl. Dle názoru soudu z ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ vyplývá pouze povinnost při zadávání veřejné zakázky řádně zohlednit aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání, pokud to bude s ohledem na povahu a účel veřejné zakázky vhodné. V ustanoveních ZZVZ není nicméně stanoveno konkrétní opatření, jež by zadavatel měl ve vztahu k odpovědnému zadávání přijmout, ani žádná minimální úroveň ochrany, která by měla být chráněným hodnotám přiřknuta. Je tak na zadavateli, aby s ohledem na povahu a účel veřejné zakázky vybral vhodná opatření na poli environmentálně a sociálně odpovědného zadávání, musí jen zvolená opatření, resp. absenci těchto opatření, řádně odůvodnit. Současně nelze pouze na základě odkazu na princip předběžné opatrnosti dovozovat, že zákon vyžaduje, aby zadavatel přijal konkrétní preventivní opatření s určitou mírou efektivity na ochranu životního prostředí.

Další vývoj v oblasti veřejného zadávání pro Vás pečlivě sledujeme. V případě zájmu o podrobnější informace se obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autoři:

Jan Turek

Magdalena Hamáčková

 • Tax Alert - English

  Principles of responsible public procurement in an administrative court decision

  In February 2022, the Department of Defence and Armed Forces (the "Contracting Authority") initiated a solicitation to enter into a framework agreement for "Alternative Toners, Refills, and Ribbons for Printers and Copiers + Related Parts" (the "Procurement"). In the solicitation, the Contracting Authority adopted two sets of measures in relation to responsible procurement. Firstly, there were provisions, in particular in the draft framework agreement, requiring suppliers to comply with laws and other rules arising mainly from environmental and labour law. Possible penalties would be a contractual penalty of a percentage of the purchase price and the possibility to terminate the contract. The second heading was the requirement to submit safety data sheets to inform the  Contracting Authority of the chemical properties of the substances used, the rules for handling these substances and, where appropriate, the environmental hazards posed by these substances. One of the suppliers ("the Complainant") objected to the way in which the terms of reference were laid down, which was rejected by the Contracting Authority by decision of 31 March 2022.

  The Complainant responded by filing a petition for review of the Contracting Authority's actions with the Office for the Protection of Competition (the "OPC"). In it, the Complainant sought the Contracting Authority's compliance with the principles of socially and environmentally responsible contracting (the "principles of responsible contracting") in accordance with the provisions of Section 6(4) of the Act on Public Procurement (the "Act"). In the Complainant's view, the Contracting Authority has, first of all, failed to set the conditions for responsible procurement in an enforceable manner guaranteeing compliance with the principles of responsible procurement already during the procurement procedure and not only during the performance of the framework agreement by means of possible sanctions.

  On 7 June 2022, the OPC decided to reject the Complainant's application. The OPC expressed the view that the Contracting Authority had not abandoned its efforts to comply with the principles of responsible procurement, as is evident from the fact that it had incorporated the relevant provisions in the contractual terms of the Procurement. Moreover, by drafting the framework agreement into the tender conditions, the Contracting Authority has expressed a clear interest in ensuring that the Supplier complies with the applicable regulations with an emphasis on environmental protection. The Complainant lodged a complaint against that decision, which was rejected by decision of the President of the OPC on 22 August 2022.

  The Complainant reacted to the decision on the appeal by filing an action with the Regional Court in Brno. On 12 December 2023, the Court issued a judgment dismissing the action. According to the court, the provisions of Section 6(4) of the Act only imply an obligation to take due account of socially and environmentally responsible procurement aspects when awarding a public contract, if appropriate in view of the nature and purpose of the public contract. However, the provisions of the Act do not set out any specific measures that the contracting authority should take in relation to responsible procurement, nor any minimum level of protection that should be afforded to the protected values. It is therefore up to the contracting authority to select appropriate measures in the field of environmentally and socially responsible procurement, taking into account the nature and purpose of the public contract, and it must only provide proper justification for the measures chosen, or the absence thereof. At the same time, it cannot be inferred, merely by reference to the precautionary principle, that the law requires the contracting authority to take specific precautionary measures with a certain degree of effectiveness to protect the environment.

  We are closely monitoring further developments in the field of public procurement for you. If you would like more detailed information, please contact the authors of this article or other members of EY Law or the EY team with whom you work.

  Authors:

  Jan Turek

  Magdalena Hamáčková