people at a meeting view from above

Další administrativní úlevy v pracovněprávních vztazích na obzoru?

20. května 2024
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo Zaměstnanci

Dne 7. května 2024 schválila vláda již třetí antibyrokratický balíček. Ten obsahuje dalších dvacet devět opatření, jejichž cílem je zrušit nebo zjednodušit povinnosti, které vedou k přílišné administrativní zátěži dopadající na podnikatele, živnostníky i občany.

Celá řada navrhovaných změn se týká i oblasti pracovněprávních vztahů. Na základě představených opatření by mělo dojít k dalšímu zjednodušení doručování méně klíčových písemností zaměstnancům, a to například mzdových výměrů. Tyto dokumenty by mělo být možné se souhlasem zaměstnance doručovat na jeho elektronickou adresu v rámci interních elektronických komunikačních systémů zaměstnavatele, a to za předpokladu, že bude zajištěna jedinečnost takové adresy a chráněný přístup pro každého zaměstnance. Zaměstnanci nebudou muset s tímto způsobem elektronického doručování souhlasit v samostatném prohlášení, ale bude stačit souhlas udělený v rámci pracovní smlouvy nebo jiného pracovněprávního dokumentu.

Další opatření se týká rozvrhu pracovní doby. Zaměstnavatel a zaměstnanec se budou moci domluvit, že si pracovní dobu zaměstnanec rozvrhne sám a zaměstnavatel takový rozvrh následně pouze potvrdí. Popřípadě, že si zaměstnanec sám rozvrhne pracovní dobu pouze v některých dnech a ve zbylých dnech bude pracovní dobu nadále rozvrhovat zaměstnavatel. V každém případě však bude zaměstnanec takovým rozvrhem vázán.

V souvislosti s výkonem práce z domova bylo navrženo vyloučení nebo omezení povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanci by měli sami odpovídat za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví při práci z domova a měli by si sami zajistit odpovídající bezpečné pracovní prostředí. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel má velice ztížené možnosti jak dohledu nad tím, jak zaměstnanec pracující z domova dodržuje pravidla BOZP, tak reálné kontroly pracovního prostředí zaměstnance, nemělo by být ani jeho zákonnou povinností BOZP zaměstnancům pracujícím z domova v plném rozsahu zajišťovat.

Ve mzdové oblasti by mělo dojít ke změně primární metody výplaty mzdy, a to ze současné hotovostní výplaty na výplatu bezhotovostní. Nadále by však mělo být zachováno právo zaměstnance na výplatu mzdy v hotovosti, a to na základě žádosti zaměstnance, které by byl zaměstnavatel povinen vyhovět.

V neposlední řadě by mělo dojít ke zjednodušení pracovnělékařských prohlídek. Ty by měly opět provádět registrující praktičtí lékaři zaměstnanců. Zároveň by mělo dojít ke sjednocení metodiky prohlídek u zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Na základě schválených opatření by nyní příslušná ministerstva měla připravit návrh dílčích změn zákonů, které navrhované změny zapracují. Jednotlivé návrhy by měly být představeny do konce září 2024. Následně budou muset tyto návrhy projít standardním legislativním procesem, v rámci kterého mohou doznat celé řady úprav.

Další vývoj přijímání jednotlivých opatření upravených antibyrokratickým balíčkem pro Vás sledujeme a budeme Vás o něm informovat. V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na autorku článku nebo na další členy týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autorka:

Kateřina Suchanová

 • Tax Alert - English

  Another administrative relief in labour-law relationships on the horizon?

  On 7 May 2024, the Government approved the third anti-bureaucratic package. It contains twenty-nine more measures aimed at abolishing or simplifying obligations that lead to excessive administrative burdens on entrepreneurs, tradesmen and citizens.

  A number of the proposed changes also concern the area of labour-law relationships. Based on the measures presented, the delivery of less important documents to employees, such as salary assessments, should be further simplified. It should be possible, with the employee's consent, to deliver such documents to his or her electronic address within the employer's internal electronic communication systems, provided that the uniqueness of this address and the protected access for each employee are ensured. Employees will not have to agree to this method of electronic delivery in a separate statement, but consent given in the employment contract or other employment document will be sufficient.

  Another measure concerns the schedule of working hours. The employer and the employee could agree that the employee schedules his or her own working hours and the employer will then only confirm such schedule. Alternatively, the employee may set schedule his or her own working hours only on certain days and the employer will continue to schedule the working hours on the remaining days. In any event, the employee shall be bound by such a schedule.

  In the context of working from home, it has been proposed to exclude or limit the employer's obligations in the area of safety and health protection at work. Employees should be responsible for their own safety and health protection at work when working from home and should ensure that they have an adequate safe working environment. Given that it is very difficult for the employers to monitor how the employee working from home complies with the rules on safety and health protection at work, and to actually control the employee's working environment, it should not be the employer's legal obligation to provide the safety and health at work to employees working from home in the full extent.

  In the area of salary, the primary method of salary payment should be changed from the current cash payment to a non-cash payment. However, the employee's right to be paid salary in cash should continue to be maintained based on the request by the employee which the employer would be obliged to meet.

  Last but not least, occupational medical examinations should be simplified. The examinations should again be carried out by the registered general practitioners of the employees. At the same time, the method of examinations for employees working under agreements on work performed outside the employment relationship should be harmonised.

  Based on the approved measures, the relevant Ministries should now prepare partial amendments to the legal regulations to incorporate the proposed changes. The individual amendments should be presented by the end of September 2024, after which they will have to go through the standard legislative process, which may involve numerous changes.

  We are monitoring further developments in the adoption of individual measures stated in the anti-bureaucratic package and will keep you informed. If you would like further information, please contact the author of this article or other members of the EY team with whom you work.

  Author:

  Kateřina Suchanová