3 minuten 25 apr. 2023

Hoe EY organisaties helpt bij de implementatie van nieuwe bevoegdheden

Auteurs
Tom Van Herzele

EY België Consulting Partner

Achtergrond als ingenieur gecombineerd met sterke inzichten in bedrijfstrategie en perfomance improvement, ondersteund door innovatie en disruptie.

Liesbeth Vernaeve

EY België Consulting Senior Manager

Expertise in public sector: risk management, interne control/audit, organisatie-en procesverbeteringen, transformatieprocessen.

3 minuten 25 apr. 2023

De Vlaamse Waterweg richtte een nieuwe dienst ‘Handhaving’ op om te beantwoorden aan de uitdagingen van een recent verworven bevoegdheid.

In het kort

  • De Vlaamse Waterweg is als Vlaams waterwegbeheerder voortaan bevoegd voor handhaving op en langs de Vlaamse waterwegen.
  • De praktische uitvoering is complex en brengt uitdagingen mee op vlak van wetgeving, ICT, communicatie en de eigen organisatiestructuur en -cultuur.
  • De verankering van de strategische krijtlijnen brengt een duidelijk toekomstperspectief dat zorgt voor betrokkenheid tijdens de uitbouw van de dienst Handhaving.

Sinds de zesde staatshervorming is handhaving – het toezicht houden op en het afdwingen van de naleving van reglementering – een nieuwe bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv (DVW). In de toekomst streeft DVW naar een bestuurlijk ‘lik-op-stukbeleid’ met minder zware procedures, wat resulteert in een sneller en effectiever optreden bij inbreuken op en langs Vlaamse bevaarbare waterwegen.

Er werden in totaal drie fases geïdentificeerd die noodzakelijk zijn om de nieuwe bevoegdheid te integreren in de activiteiten van DVW. Als betrouwbare adviseur ondersteunde EY bij (I) de interpretatie van deze nieuwe bevoegdheid en de creatie van het beleidskader, (II) de implementatie van de handhavingsbevoegdheid op korte termijn en (III) de verankering van de handhavingsbevoegdheid in een duurzame strategie om de nieuw opgerichte dienst ‘Handhaving’ verder professioneel uit te bouwen.
 

Fase I – Het analyseren en interpreteren van de nieuwe bevoegdheid

Een nieuwe bevoegdheid brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. In eerste instantie werden deze nieuwe verantwoordelijkheden  op een genuanceerde en gestructureerde wijze in kaart gebracht. Tegelijkertijd werd de gewenste toekomstvisie voor de handhavingsbevoegdheid van DVW, met inbegrip van het beleidskader, vastgesteld.

Dit beleidskader, gestoeld op zowel Vlaams als internationaal juridische regelgeving, en de vooropgestelde toekomstvisie inzake handhaving stellen de Vlaamse Waterweg in staat haar nieuw verworven bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een efficiënte en effectieve manier uit te bouwen. 

EY ondernam verschillende stappen om dit kader zo gestructureerd en ondubbelzinnig mogelijk in kaart te brengen. Cruciale deliverables vormden, onder meer, een uitgebreide juridische analyse van de bevoegdheden en een impact- en risicoanalyse voor de organisatie inzake handhaving.
 

Fase II – Het implementeren van de nieuwe bevoegdheid op korte termijn

Beleid kan pas succesvol worden gevoerd wanneer de vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt. Hiervoor richtte DVW de nieuwe dienst Handhaving op. EY ondersteunde bij de opmaak van de organisatiestructuur en het personeelsplan om zo de samenstelling en de omvang van de dienst te bepalen.

Om invulling te geven aan het nieuw organogram werden de vereiste competenties en functiebeschrijvingen met behulp van een competentiematrix in kaart gebracht. Op basis van deze inzichten werden nadien zowel interne en externe aanwervingen gedaan. Zo groeit de dienst Handhaving uit tot een instantie die haar beleid met succes kan voeren.

Daarnaast werd het volledige handhavingsproces gedetailleerd in kaart gebracht. Hierbij kwam de nood aan een ondersteunende digitale toepassing naar boven – de handhavingstool. Door middel van een functionele analyse werden alle noden vanuit de business vertaald naar een digitale oplossing. Vandaag is deze tool up and running en ondersteunt deze het handhavingsproces, vanaf vaststelling van de inbreuk tot de sanctionering ervan. Hierdoor wordt een efficiënte bedrijfsvoering gegarandeerd.
 

Fase III - Het verankeren van de nieuwe bevoegdheid op lange termijn

In een derde fase wordt de dienst Handhaving verder professioneel uitgebouwd, op basis van een duurzaam strategisch kader waarin de handhavingsbevoegdheid verankerd zit. Concreet betekent dit dat – om uit te groeien én erkend te worden als betrouwbare partner binnen het Vlaams handhavingslandschap – de komende jaren maximaal zal worden ingezet op de strategie die in samenwerking met EY werd ontwikkeld.

Het is mede dankzij deze langetermijnvisie, die overigens overeenstemt met de strategische en operationele doelstellingen van DVW zelf, dat de dienst Handhaving de controle over haar nieuwe activiteiten kan bewaren, om zo structureel haar beleid met succes te voeren. EY voorziet hiervoor een PMO en governance structuur voor de uitrol van de strategie om de scope, de budgetten en de timing van de onderliggende projecten te monitoren.
 

EY is in staat meerdere rollen aan te nemen tijdens het project. Eén die gaat van collega, over de kritische noot zoals die van je eigen management tot aan die van de klant. Dat gecombineerd met hun specifieke expertise en aanpak is dé sleutel tot een gecombineerd succes.
Stefan Devocht
directeur handhaving De Vlaamse Waterweg nv

De positieve maatschappelijke impact

EY zet samen met de dienst Handhaving in op een verbeterde naleving van de geldende wet- en regelgeving op en langs de Vlaamse waterwegen. Handhaving heeft als doel om de veiligheid en het duurzaam gebruik van bevaarbare waterwegen te verhogen voor alle gebruikers en omwonenden, en creëert zo een gelijk speelveld voor iedereen.
 

Nieuwsbrieven EY België

Schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten, events en meer.

Inschrijven

Samenvatting

De Vlaamse Waterweg is voortaan bevoegd voor handhaving op en langs de Vlaamse waterwegen. EY ondersteunde de Vlaamse Waterweg bij de interpretatie van de nieuwe handhavingsbevoegdheid, de creatie van het beleidskader, de implementatie van de bevoegdheid op korte termijn en de verankering van de handhavingsbevoegdheid in een duurzame strategie om de nieuw opgerichte dienst ‘Handhaving’ verder professioneel uit te bouwen.

Over dit artikel

Auteurs
Tom Van Herzele

EY België Consulting Partner

Achtergrond als ingenieur gecombineerd met sterke inzichten in bedrijfstrategie en perfomance improvement, ondersteund door innovatie en disruptie.

Liesbeth Vernaeve

EY België Consulting Senior Manager

Expertise in public sector: risk management, interne control/audit, organisatie-en procesverbeteringen, transformatieprocessen.