Raamovereenkomsten Vlaamse overheid en lokale besturen

EY kan uw organisatie ondersteunen in organisatieontwikkeling via verschillende raamovereenkomsten bij de Vlaamse Overheid en lokale besturen (Poolstok).

Contacteer ons

 

Praat met een van onze professionals over hoe EY uw organisatie kan ondersteunen.

EY kan uw overheidsorganisatie ondersteunen bij organisatieontwikkeling via de raamovereenkomsten van HetFacilitair Bedrijf i.s.m. het Agentschap Overheidspersoneel en de raamovereenkomsten van Poolstok.

We zijn er trots op om mee in de belangrijkste raamovereenkomsten opgenomen te zijn en zo overheden en organisaties te helpen hun uitdagingen aan te gaan. We werken nauw met hen samen om hun doelstellingen te halen.

logo

Voor organisaties verbonden aan de Vlaamse overheid

Wie?

 • Alle Vlaamse administraties (departementen, IVA, EVA’s publiek- en privaatrechtelijk)
 • Gemeenschapsonderwijs (centrale organisatie)
 • Vlaamse Regering & kabinetten, Vlaams Parlement en autonome diensten die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement
 • Lokale overheden (lokale besturen, OCMW’s, provincies, samenwerkingsverbanden en entiteiten opgericht door provincie of lokaal bestuur, …)

Ondersteuning bij

 • Verandertrajecten in organisaties

  Dit contract voorziet in de begeleiding van organisaties en het ondersteunen van managers en leidinggevenden en bij uitbreiding hun medewerkers bij een verandering, gaande van zeer eenvoudige veranderingen tot complexe projecten.

  Het betreft projecten die expertise vereisen in project- en verandermanagement met het oog op een duurzame verandering in de organisatie. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de ontwikkeling van de betrokken mensen en teams. Ook expertise rond leiderschap en coachen van leidinggevenden in verandering is daarbij een must.

  EY staat 1e in cascade voor opdrachten t.e.m. 75.000 EUR excl. BTW en maakt deel uit van de mini-competitie voor opdrachten groter dan 75.000 EUR excl. BTW.

  Meer informatie hierover kan u hier terugvinden: Consultancy bij verandertrajecten | Vlaanderen Intern.

 • Procesmanagement en organisatiedesign

  Bij organisatiedesign ligt de focus op de inrichting van de arbeidsorganisatie en de structuur. We zien het organisatiedesign als hefboom om de wendbaarheid en het innovatieve karakter van overheidsentiteiten te stimuleren.

  Via deze raamovereenkomst kunnen we ondersteuning bieden bij personeelsbehoeften in functie van de strategische doelstellingen en door organisatievereisten in te schatten, te plannen, te realiseren en op te volgen. Het belangrijkste element binnen deze opdracht is de effectieve personeelsplanning, waarbij functieclassificatie een belangrijk instrument is.

  We gaan samen met u door al uw activiteiten en gaan gericht op zoek naar het effectief inrichten, uitvoeren, beheren en verbeteren van al uw organisatieprocessen. We doen dit op niveau van individuele processen en gaan voor een inrichting van voortdurende verbetering.

  Offerteaanvragen verlopen via mini-competitie tussen meerdere geselecteerde partijen, waar EY één van is.

  Meer informatie hierover kan u hier terugvinden: Consultancy bij procesmanagement, organisatiedesign en personeelsplanning | Vlaanderen Intern.

 • Personeelsplanning

  Met een nieuwe en onderbouwde personeelsplanning kunnen we personeelsbehoeften analyseren, inschatten (prognose), plannen, opvolgen en realiseren in functie van de organisatievereisten. Zo kunnen we voor u meerwaarde creëren door het juiste aantal mensen, met de juiste competenties in te zetten op de juiste plaats in de organisatiestructuur op het juiste proces.

  Offerteaanvragen verlopen via mini-competitie tussen meerdere geselecteerde partijen, waar EY één van is.

  Meer informatie hierover kan u hier terugvinden: Consultancy bij procesmanagement, organisatiedesign en personeelsplanning | Vlaanderen Intern.

 • Strategisch management

  Strategisch management behelst het uitwerken van strategische plannen op vlak van beleid- en/of interne organisatiethema’s en het mogelijk monitoren, evalueren en bijsturen van deze plandocumenten zodat de voortgang van de beleidsmaatregelen kan worden opgevolgd. Dit kan zowel gaan over algemene strategische doelstellingen als doelstellingen gelinkt aan ondersteunende thema's zoals HR, doelstellingenmanagement... Wat de interne strategie betreft, behelst dit het uitwerken van een plan met betrekking tot diverse organisatiethema’s zoals het opmaken van een strategisch HR-beleidsplan, strategisch digitaal transformatieplan, opzetten van portfoliomanagement, uitwerken van een financieel business model, uitvoeren van strategische risicoanalyses,…

  EY staat 2e in cascade voor opdrachten t.e.m. 75.000 EUR excl. BTW en maakt deel uit van de mini-competitie voor opdrachten groter dan 75.000 EUR excl. BTW.

  Meer informatie hierover kan u hier terugvinden: Consultancy in strategisch en belanghebbendenmanagement | Vlaanderen Intern.

 • Belanghebbendenmanagement

  Belanghebbendenmanagement omvat het proces waarbij de belangen van de diverse (externe) belanghebbenden mee worden betrokken in de strategieontwikkeling en -implementatie van de genomen strategie. Ook bij het evalueren en/of bijsturen van strategie kan het relevant zijn om bestaande of potentiële belanghebbenden te betrekken. Het afleggen van verantwoording, participatie, transparantie en evaluatie zijn sleutelbegrippen voor een degelijk belanghebbendenmanagement.

  EY staat 2e in cascade voor opdrachten t.e.m. 75.000 EUR excl. BTW en maakt deel uit van de mini-competitie voor opdrachten groter dan 75.000 EUR excl. BTW.

  Meer informatie hierover kan u hier terugvinden: Consultancy in strategisch en belanghebbendenmanagement | Vlaanderen Intern.

 • Risicomanagement en crisisoefeningen

  De uitbouw van een adequaat risicomanagement in uw organisatie vereist een doordachte en geïntegreerde aanpak op maat van de organisatie en in lijn met de bepalingen vanuit de Vlaamse overheid. Bedrijfscontinuïteitsmanagement kan hier mogelijk een deel van de opdracht uitmaken.

  Alle fases van risicomanagement kunnen hierbij aan bod komen (risico-identificatie, risico-evaluatie, risicobeheer,…). Ondersteuning en advies kan zowel gewenst zijn voor alle fases als voor één specifieke fase.  Alle soorten van risico’s kunnen aan bod komen. Er kan zowel ondersteuning gevraagd worden op het strategisch als op het operationele niveau. De focus kan evenzeer liggen op projectrisico’s dan wel op procesrisico’s.

  Rond crisisoefeningen worden entiteiten op maat ondersteund bij het uitwerken en organiseren van crisisoefeningen. De finaliteit van deze ondersteuning is steeds het bevorderen van het leertraject bij de besteller (van “lessons identified” naar “lessons learned”).

  Offerteaanvragen verlopen via mini-competitie tussen meerdere geselecteerde partijen. EY is één van die partijen op perceel 1 (risicomanagement) en perceel 2 (crisisoefeningen).

  Meer informatie hierover kan u hier terugvinden: Consultancy in risicomanagement | Vlaanderen Intern.

logo

Voor lokale besturen en andere organisaties aangesloten als vennoot bij Poolstok

Wie?

 • Lokale besturen van Vlaanderen
 • Politiezones en hulpverleningszones
 • Ziekenhuizen en zorginstellingen in het Vlaamse en Brusselse gewest
 • Onderwijsinstellingen in het Vlaamse en Brusselse gewest
 • Alle andere overheidsorganisaties en aanbestedende diensten in de ruimere para-publieke sector in het Vlaamse en Brusselse gewest. Bijvoorbeeld: sociale huisvestingsmaatschappijen, culturele instellingen,…

Ondersteuning bij

 • Overzicht

  • het opstellen van een (inhoudelijke) strategische portfolio en uitvoeringsplan;
  • het opmaken van ondernemings- en beheersplannen;
  • het uitvoeren/ontwikkelen van impactmeting, doelmatigheids- en risicomanagement;
  • organisatiebeheersing en -ontwikkeling;
  • opmaken van een organisatiemodel;
  • opmaken van een dienstverleningsmodel;
  • het uitvoeren van procesanalyses en –optimalisaties;
  • het opmaken van personeels(behoefte)plannen;
  • digitalisering en innovatieve digitale transformaties;
  • managementrapporteringsmodellen, business intelligence;
  • implementatiebegeleiding;
  • begeleiding van diensten;
  • belanghebbendenmanagement, participatietrajecten;
  • kostenbeheersing;
  • werklastmeting;
  • projectmanagement;
  • personeelstevredenheid klantenbevraging, cultuurmeting;
  • begeleiden van fusies, verzelfstandigingsvormen, samenwerkingsvormen,... 


Contacteer ons

Praat met een van onze professionals over hoe EY uw organisatie kan ondersteunen.

form

 

Onze diensten

Ontdek in deze video hoe EY uw organisatie kan ondersteunen in een veranderende wereld.