3 Време за четене 1 авг 2023
Solar panels with wind turbines green clean energy

България на път да въведе механизъм за скрининг на преките чуждестранни инвестиции по Регламент (ЕС) 2019/452

От Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

3 Време за четене 1 авг 2023

Изменения на Закона за насърчаване на инвестициите, с които се създава механизъм за скрининг на преките чуждестранни инвестиции по Регламент (ЕС) 2019/452 предстои да бъдат разгледани в Парламента.

Законопроектът предвижда разрешителен режим за всички преки инвестиции, от чуждестранни инвеститори, на стойност над 1 млн. евро (или равностойността им в лева), касаещи:

  • критична инфраструктура (физическа или виртуална),
  • критични технологии и изделия с двойна употреба (вкл. изкуствен интелект, роботика, киберсигурност и др. съгласно чл. 2, т.1 от Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета),
  • доставка на критични ресурси, включително на енергия или суровини, както и продоволствената сигурност;
  • достъп до или способност да се контролира чувствителна информация, в това число лични данни, както и
  • свободата и плурализма на медиите.

„Чуждестранен инвеститор“, чиито инвестиции могат да подлежат на скрининг, съгласно законопроекта означава лице (физическо или юридическо), установено извън ЕС, или такова юридическо лице, чието седалище е в ЕС, но контролът върху него се упражнява пряко или непряко от лице извън ЕС (физическо лице, дружество или друго образувание).

Забранява се извършването на пряка чуждестранна инвестиция, отговаряща на горните условия, преди получаване на съответното разрешение.

Целта на въвеждането на механизъм за скрининг е българската икономика, в частност и Европейския съюз като цяло, да бъдат предпазени от инвестиции, които биха могли да навредят на националната сигурност или обществения ред в България, както и сигурността на евроатлантическите партньори на България.

На този етап се предвижда създаване на  Междуведомствен съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции свързани със сигурността и обществения ред („Междуведомствения съвет“) към Министъра на иновациите и растежа, който да бъде компетентен за издаване на разрешенията и да служи за контактно звено  с Европейската Комисия и компетентните органи на другите държави членки.

Предвижда се изключение, при което пряка чуждестранна инвестиция, която не надвишава горепосочения праг, „може да“ подлежи на разглеждане и одобрение от Междуведомствения съвет ако „по своя характер  или потенциални последици във връзка с критериите, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/452, същата може да окаже въздействие върху сигурността или обществения ред или да породи рискове за тях“.

Предложените санкции за нарушения на новите изисквания са в размер на 5% от стойността на инвестицията, но не по-малко от 50 000 лева.

Европейската Комисия направи публично достъпен Списък на механизмите за скрининг, нотифицирани от държавите-членки, който се актуализира въз основа на напредъка във въвеждането им. Всички лица, възнамеряващи да инвестират в държава членка, могат да се запознаят със списъка и да намерят полезна информация за конкретния механизъм и регулации в съответните страни на: circabc.europa.eu

Правните практики на EY вече имат опит със скрининг процедурите на преките чуждестранни инвестиции, в различните държави, в които е въведен механизмът, като сме на разположение за въпроси и съдействие по време и след имплементирането на Регламента и в България, с оглед оптималното планиране и реализиране на процесите на инвестициите, свързани с дейността ви.

Накратко

За повече информация, можете да се свържете с:

Юра Минчева | Yura.Mincheva@bg.ey.com

Светлин Адриянов | Svetlin.Adrianov@bg.ey.com

Повече за тази статия

От Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“