8 Време за четене 31 яну 2023
Adobe-Stock-89922559

Нови задължения в областта на електронната търговия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Николета Нешева

Старши консултант към данъчната практика на „Ърнст и Янг“ България

8 Време за четене 31 яну 2023

Разрастването на електронната търговия увеличава риска от нелоялна данъчна конкуренция и създава нови трудности пред държавните органи при осъществяването на контрол върху нея. 

В края на годината в българското законодателство бяха транспонирани правилата на две директиви, които поставят нови задължения към различни участници в електронната търговия. Те целят по-голяма ефективност при контрола върху електронните търговци и повишаване на доброволното спазване на данъчното законодателство.

Нови изисквания към операторите на платформи

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се въвеждат правилата на Директива (ЕС) 2021/514, с които се цели да се осигури системното подаване на информация от оператори на платформи към националните органи на държавите-членки на Европейския съюз. Последните автоматично ще обменят тези данни помежду си и с партньорски юрисдикции извън Европейския съюз.

  • Задължени лица

Образувания, които предоставят достъп до платформа на продавачи на стоки или услуги.

  • Информация

Операторите на платформи следва да предоставят към НАП информация за продавачи, на които са предоставили достъп до платформата и които извършват следните дейности над определени прагове:

-Отдаване под наем на недвижимо имущество;

- Предоставяне на лични услуги;

- Продажба на стоки;

- Отдаване под наем на транспортни средства;

Информацията, която се събира и предава, включва данни, идентифициращи продавачите, относно банкова сметка, всички такси, комисионни или данъци, удържани или начислени от оператора, данни относно отдавания под наем недвижим имот като местонахождение и брой дни през календарната година, в които е бил отдаван под наем, и други.

За продавач се счита всяко физическо лице или образувание, регистрирано като потребител на платформата, в който и да е момент през календарната година, за която се предоставя информация, и което извършва някоя от дейностите, посочени по-горе. Предвидени са и изключения от задължението за подаване на информация по отношение на някои продавачи.

  • Срокове и начин за предоставяне на информацията

Информацията се подава по електронен път по ред и във формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на НАП. Операторите на платформи следва да предоставят събраната информация в срок до 31 януари на годината, следваща календарната година, за която се предоставя информация т.е. за 2023г. информация ще трябва да бъде предадена към НАП до 31 януари 2024г.

  • Административни санкции

За неизпълнение на предвидените задължения от страна на операторите на платформи са предвидени санкции от 300 до 10 000 лв. При повторно нарушение се налага имуществена санкция в двоен размер.

 

Нови изисквания към доставчиците на платежни услуги

Както писахме по-рано, с промените в ЗДДС се въведоха нови задължения и към доставчиците на платежни услуги. Те произтичат от Директива (ЕС) 2020/284 и имат за цел да допълнят ДДС пакета за облагане на електронната търговия в рамките на ЕС като ограничат избягването на внасяне на ДДС чрез засилване на сътрудничеството между данъчните органи и доставчиците на платежни услуги.

  • За кои лица възниква задължение ?

Новите изисквания касаят следните доставчици на платежни услуги:

- банки;

- дружества за електронни пари;

- платежни институции;

- доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка;

- Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, когато не действат в качеството си на органи.

  • Какво задължение се въвежда ?

Доставчикът на платежни услуги следва да води електронен регистър относно трансграничните плащания и получателите по тях. Трансгранично е плащане, по което платецът и получателят са с местонахождение в различни държави.

Регистърът следва да се води в електронен формат, като подробности относно съдържанието му се очаква да се приемат в Правилника за прилагане на ЗДДС. Информацията, която ще се съдържа в него, включва идентификационни данни на получателя на плащането, данни относно IBAN или други подобни, които позволяват да се определи местонахождението на получателя, обстоятелства относно трансграничното плащане като дата и час, сума, валута и др., държава по произход на плащането и др.

  • Срокове и начин за предоставяне на информацията

Електронният регистър ще се подава по електронен път към НАП не по-късно от последния ден на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася информацията. Информацията се предоставя по електронен път на НАП, когато страната е държава членка по произход на доставчика на платежни услуги или е приемаща държава, когато доставчикът на платежни услуги предоставя платежни услуги в държава членка, различна от държавата членка по произход.

Тези нови задължения влизат в сила от 1 януари 2024 г. 

Накратко

Ако имате въпроси по темата, моля свържете се с: 

Милен Райков - milen.raikov@bg.ey.com

Лора Терзиева - lora.terzieva@bg.ey.com

Николета Нешева - nikoleta.nesheva@bg.ey.com

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Николета Нешева

Старши консултант към данъчната практика на „Ърнст и Янг“ България