10 Време за четене 3 яну 2023
Pedestrian walkway underground in Central London

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Тодор Тодоров

Старши мениджър, Косвени данъци, EY Bulgaria

Лора Терзиева

Мениджър, Косвени данъци

Михаил Калъпчиев

Мениджър, Косвени данъци / Международна търговия, EY Bulgaria

10 Време за четене 3 яну 2023

Народното събрание прие дългоочаквани промени в Закона за данък върху добавената стойност. С измененията се предвижда въвеждането на изисквания както на европейски нормативни актове, така и националното законодателство се привежда в съответствие с практиката на Съда на Европейският съюз и се разрешават някои практически проблеми.

По-долу представяме кратко обобщение на предложените промени:

  • Въвежда се възможност за коригиране на данъчната основа при пълно или частично неплащане по доставката (т.нар. bad debt relief). Същата ще позволи на доставчик, който не е получил плащане от своя клиент, да възстанови данъка, начислен и внесен в бюджета за стоката или услугата. Новите разпоредби уреждат правилата за документиране на намаляването на данъчната основа, условията за такова намаляване, изключения, както и реда за коригиране на приспаднатия данъчен кредит от получателя и т.н.
  • 9% ставка на ДДС за книги и други издания, изброени в ЗДДС, както и за бебешки храни и хигиенни продукти се въвежда като постоянна.
  • Доставките на туристически, ресторантьорски и кетъринг услуги, както и тези по използването на спортни съоръжения ще продължат да се облагат с 9% ДДС до 31 декември 2023 г. (вместо до 31 декември 2022).
  • Вместо до 1 юли 2023 нулевата ставка на ДДС за хляба и брашното ще се прилага до 31 декември 2023.
  • Предвиждат се специални правила при деклариране на износ на стоки от доставчик, неустановен в ЕС.  Поради невъзможност да изпълнят някои технически изисквания досега такива доставчици рискуваха прилагането на нулева ставка на ДДС при износа на стоки от територията на страната. 
  • Уточняват се предпоставките за приспадане на данъчен кредит при извършена корекция на погрешно съставени данъчни документи или при корекция в следствие грешно данъчно третиране на доставката, установено с влязъл в сила ревизионен акт.
  • Предвижда се корекция на приспаднат данъчен кредит да не се налага при брак поради изтичане срока на годност, който освен установен с нормативен акт (както досега), ще може да бъде предвиден и във фирмен стандарт, когато липсва нормативен акт.
  • Въвеждат се задължения за доставчиците на платежни услуги във връзка с трансгранични плащания. Тези задължения ще влязат в сила от 1 януари 2024.
  • Допълват се и се конкретизират някои разпоредби, свързани с дерегистрация по ЗДДС, с прилагане на режим „В Съюза“ и освобождаването от ДДС на доставки по силата на международни договори.
  • Променят се някои срокове във връзка с предоставянето на обезпечения при доставки на течни горива. Предвижда се и „изрядни“ данъкоплатци (които отговорят на определени условия) да предоставят обезпечение в намален размер – 10 % (вместо 20%) от данъчните основи на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление, за предходния данъчен период. 

Накратко

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Тодор Тодоров

Старши мениджър, Косвени данъци, EY Bulgaria

Лора Терзиева

Мениджър, Косвени данъци

Михаил Калъпчиев

Мениджър, Косвени данъци / Международна търговия, EY Bulgaria