10 Време за четене 3 яну 2023
Pedestrian walkway underground in Central London

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци, Ръководител пазари за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Тодор Тодоров

Старши мениджър, Косвени данъци, EY Bulgaria

Лора Терзиева

Асистент мениджър, Косвени данъци

Михаил Калъпчиев

Мениджър, Косвени данъци / Международна търговия, EY Bulgaria

10 Време за четене 3 яну 2023

Народното събрание прие дългоочаквани промени в Закона за данък върху добавената стойност. С измененията се предвижда въвеждането на изисквания както на европейски нормативни актове, така и националното законодателство се привежда в съответствие с практиката на Съда на Европейският съюз и се разрешават някои практически проблеми.

По-долу представяме кратко обобщение на предложените промени:

  • Въвежда се възможност за коригиране на данъчната основа при пълно или частично неплащане по доставката (т.нар. bad debt relief). Същата ще позволи на доставчик, който не е получил плащане от своя клиент, да възстанови данъка, начислен и внесен в бюджета за стоката или услугата. Новите разпоредби уреждат правилата за документиране на намаляването на данъчната основа, условията за такова намаляване, изключения, както и реда за коригиране на приспаднатия данъчен кредит от получателя и т.н.
  • 9% ставка на ДДС за книги и други издания, изброени в ЗДДС, както и за бебешки храни и хигиенни продукти се въвежда като постоянна.
  • Доставките на туристически, ресторантьорски и кетъринг услуги, както и тези по използването на спортни съоръжения ще продължат да се облагат с 9% ДДС до 31 декември 2023 г. (вместо до 31 декември 2022).
  • Вместо до 1 юли 2023 нулевата ставка на ДДС за хляба и брашното ще се прилага до 31 декември 2023.
  • Предвиждат се специални правила при деклариране на износ на стоки от доставчик, неустановен в ЕС.  Поради невъзможност да изпълнят някои технически изисквания досега такива доставчици рискуваха прилагането на нулева ставка на ДДС при износа на стоки от територията на страната. 
  • Уточняват се предпоставките за приспадане на данъчен кредит при извършена корекция на погрешно съставени данъчни документи или при корекция в следствие грешно данъчно третиране на доставката, установено с влязъл в сила ревизионен акт.
  • Предвижда се корекция на приспаднат данъчен кредит да не се налага при брак поради изтичане срока на годност, който освен установен с нормативен акт (както досега), ще може да бъде предвиден и във фирмен стандарт, когато липсва нормативен акт.
  • Въвеждат се задължения за доставчиците на платежни услуги във връзка с трансгранични плащания. Тези задължения ще влязат в сила от 1 януари 2024.
  • Допълват се и се конкретизират някои разпоредби, свързани с дерегистрация по ЗДДС, с прилагане на режим „В Съюза“ и освобождаването от ДДС на доставки по силата на международни договори.
  • Променят се някои срокове във връзка с предоставянето на обезпечения при доставки на течни горива. Предвижда се и „изрядни“ данъкоплатци (които отговорят на определени условия) да предоставят обезпечение в намален размер – 10 % (вместо 20%) от данъчните основи на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление, за предходния данъчен период. 

Накратко

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци, Ръководител пазари за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Тодор Тодоров

Старши мениджър, Косвени данъци, EY Bulgaria

Лора Терзиева

Асистент мениджър, Косвени данъци

Михаил Калъпчиев

Мениджър, Косвени данъци / Международна търговия, EY Bulgaria